gebrvanzuilenfolder - Menu Bestaande uit vis naar keuze,...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Menu Bestaande uit vis naar keuze, frites, bolletje salade, fritessaus, sausje naar keuze en een blikje (behalve Red Bull) U kunt kiezen uit de volgende vissoorten;-Kibbeling-Lekkerbek-Mosselen-Inktvisringen-Visfriet-Scholfilet (indien op voorraad) € 6,00 Ook om mee te nemen! Feestje of partijtje?! Voor privé of uw bedrijf staan wij graag voor u klaar met onze catering. Voor informatie kunt u terecht bij onze medewerkers, e-mail ([email protected]) of kunt u bellen (030-2884974 / 0642147173) o.a. -Haringkar op iedere gewenste locatie- Statafels (bekleed)-Partytent voor buitenevenementen etc. evt. Mogelijkheden met de Haringkar; De haringkar kan op iedere gewenste locatie worden ingezet. De haringen kunnen op diverse manieren worden gepresenteerd:-In zijn geheel.-Per Haring in stukjes op een schaaltje-Diverse Haringen in stukjes gesneden, geserveerd op grote schalen.-Op een dagvers broodje-etc....
View Full Document

This note was uploaded on 09/24/2010 for the course BOUIZAN 352140 taught by Professor Scroeba during the Spring '10 term at Acton School of Business.

Page1 / 2

gebrvanzuilenfolder - Menu Bestaande uit vis naar keuze,...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online