De Ruimte SchoolGIDS 1.3.1 - SCHOOLGIDS Democratische...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: SCHOOLGIDS Democratische School basisonderwijs en voortgezet onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar Soest 2009 – 2010 versie 1.3.1 De Ruimte Schoolgids - augustus 2009 2 Voorwoord Dit is de schoolgids van De Ruimte , een democratische school voor jonge men- sen van 4 tot 18 jaar. Deze jonge mensen hebben in gezamenlijk overleg bepaald dat zij wil- len worden aangeduid als studenten. De Ruimte is een school waar studenten de vrijheid krijgen om, in hun eigen tempo en op hun eigen manier, over zichzelf en hun omgeving te leren. Een school waar de student eige- naar is van het leerproces en zelf beslist hoe en met wie de tijd wordt besteed. Door hun nieuwsgierigheid en originaliteit leren studenten vorm te geven aan hun eigen leven en dit leven op een zinvolle manier betekenis te geven. Leren is op De Ruimte de kern. Onderzoek toont aan dat leren vanuit de eigen motivatie ef- fectief en efficiënt is, en dat het geleerde beter in het geheugen verankerd wordt. Bij een democratische school faciliteren begeleiders en docenten de leerwens van studenten. Stu- denten werken vanuit hun eigen motivatie in één gemengde leeftijdsgroep. Naast een brede cognitieve ontwikkeling blijkt dat studenten, juist door deze leeftijdmix, sterk groeien in hun zelfstandigheid, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Deze vaardigheden zijn in de huidi- ge samenleving onmisbaar. Verder blijkt dat studenten die een democratische school hebben bezocht eerder en gerichter keuzes maken met betrekking tot hun vervolgopleiding of be- roep. In de bijlage School Visie wordt de pedagogische visie van De Ruimte verder uitgewerkt. N.B. 1. Overal waar ouder(s) staat dient men ouder(s) / verzorger(s) te lezen. 2. Waar hij staat of de mannelijke vorm van woorden is gebruikt, kan ook zij of de vrouwelijke vorm worden gelezen. Economie , ICT en Beeldende vorming op De Ruimte De Ruimte Schoolgids - augustus 2009 3 Inhoudsopgave 1 Locatie en adresgegevens......................................................................................4 2 Begeleiders.............................................................................................................5 3 Studenten ...............................................................................................................10 4 Studentenzorg........................................................................................................13 5 Leren.......................................................................................................................15 6 Aanname van studenten.........................................................................................18 7 Ouders.....................................................................................................................20 8 Veiligheid................................................................................................................22 9 De organisatie van de school .................................................................................24De organisatie van de school ....
View Full Document

This note was uploaded on 09/24/2010 for the course BOUIZAN 352140 taught by Professor Scroeba during the Spring '10 term at Acton School of Business.

Page1 / 32

De Ruimte SchoolGIDS 1.3.1 - SCHOOLGIDS Democratische...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online