De Ruimte SchoolGIDS 1.3.1 - SCHOOLGIDS Democratische...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SCHOOLGIDS Democratische School basisonderwijs en voortgezet onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar Soest 2009 – 2010 versie 1.3.1
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
De Ruimte Schoolgids - augustus 2009 2 Voorwoord Dit is de schoolgids van De Ruimte , een democratische school voor jonge men- sen van 4 tot 18 jaar. Deze jonge mensen hebben in gezamenlijk overleg bepaald dat zij wil- len worden aangeduid als studenten. De Ruimte is een school waar studenten de vrijheid krijgen om, in hun eigen tempo en op hun eigen manier, over zichzelf en hun omgeving te leren. Een school waar de student eige- naar is van het leerproces en zelf beslist hoe en met wie de tijd wordt besteed. Door hun nieuwsgierigheid en originaliteit leren studenten vorm te geven aan hun eigen leven en dit leven op een zinvolle manier betekenis te geven. Leren is op De Ruimte de kern. Onderzoek toont aan dat leren vanuit de eigen motivatie ef- fectief en efficiënt is, en dat het geleerde beter in het geheugen verankerd wordt. Bij een democratische school faciliteren begeleiders en docenten de leerwens van studenten. Stu- denten werken vanuit hun eigen motivatie in één gemengde leeftijdsgroep. Naast een brede cognitieve ontwikkeling blijkt dat studenten, juist door deze leeftijdmix, sterk groeien in hun zelfstandigheid, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Deze vaardigheden zijn in de huidi- ge samenleving onmisbaar. Verder blijkt dat studenten die een democratische school hebben bezocht eerder en gerichter keuzes maken met betrekking tot hun vervolgopleiding of be- roep. In de bijlage School Visie wordt de pedagogische visie van De Ruimte verder uitgewerkt. N.B. 1. Overal waar ouder(s) staat dient men ouder(s) / verzorger(s) te lezen. 2. Waar hij staat of de mannelijke vorm van woorden is gebruikt, kan ook zij of de vrouwelijke vorm worden gelezen. Economie, ICT en Beeldende vorming op De Ruimte
Image of page 2
De Ruimte Schoolgids - augustus 2009 3 Inhoudsopgave 1 Locatie en adresgegevens ...................................................................................... 4 2 Begeleiders ............................................................................................................. 5 3 Studenten ............................................................................................................... 10 4 Studentenzorg ........................................................................................................ 13 5 Leren ....................................................................................................................... 15 6 Aanname van studenten ......................................................................................... 18 7 Ouders ..................................................................................................................... 20 8 Veiligheid ................................................................................................................ 22 9 De organisatie van de school ................................................................................. 24 10 Eten, drinken en hygiëne ....................................................................................... 28 11 Mededelingen ......................................................................................................... 29 12 Literatuurslijst ........................................................................................................ 31 “ De Lion King ” musical, uitgevoerd maart 2007
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
De Ruimte Schoolgids - augustus 2009 4 1 Locatie en adresgegevens De school is vanaf haar oprichting gevestigd in het buitengebied (Zuid-Westen) van Soest. Adres: Insingerstraat 39, 3766 MA Soest. Tel: 035-6015321 E-mail: [email protected] Website: www.deruimtesoest.nl Democratisch onderwijs: www.democratischescholen.nl Deze locatie heeft zowel binnen als buiten veel ruimte en veel mogelijkheden. Alle ruimtes zijn naar functie ingericht. Samen met de studenten is, en wordt zo nodig opnieuw, bepaald hoe de ruimtes zijn ingericht. Er is een keuken, een huiskamer, een ruimte voor beeldende vorming, een bewegingsruimte, diverse studieruimtes voor basisonderwijs en voor voortge- zet onderwijs, een bibliotheek, een computerruimte en een prachtige natuurlijke buitenruim- te waar de studenten de hele dag door gebruik van kunnen maken, met onderdelen als: die-
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern