Brochure_Klachten_op_school_5B1_5D1

Brochure_Klachten_op_school_5B1_5D1 - lachten op school hoe...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen op school hoe los je ze op? Klachten
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2
Background image of page 2
Klachten op school Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeels- leden problemen mee hebben. Ze zijn dan niet machteloos, ze kunnen een klacht indienen. Een onafhankelijke klachtencommissie doet er dan een uitspraak over. Een klacht indienen kan op elk moment. Wel weegt de klachtencommissie bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem op school op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen. Maar een procedure bij de klachtencommissie duurt lang en vraagt veel van alle betrokkenen. Vaak zijn de verhoudingen daarna verstoord. In veel gevallen is het beter te proberen het niet zo ver te laten komen. Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Iedere klacht is immers ook een advies voor de school. Zo’n oplossing vinden is niet altijd makkelijk. Het vraagt inspanningen van ouders én van de school, die bereid moet zijn het gesprek aan te gaan. In deze brochure wordt uitgelegd hoe dat kan. Deze brochure is bestemd voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen: leerlingen, ouders, docenten, niet-onderwijzend personeel en leden van de directie. Delen van de tekst die vooral voor ouders zijn bedoeld, zijn blauw. Delen van de tekst die vooral voor personeelsleden van de school zijn bedoeld zijn groen. 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Strafbare feiten Als er sprake is van een strafbaar feit (zoals seksueel misbruik) kunt u daarvan aangifte doen bij de politie zodat er een rechtszaak kan volgen. De rechter zal in dat geval beoordelen of de dader moet worden bestraft. U kunt over een strafbaar feit ook een klacht indienen bij de klachten- commissie, maar die kan een dader geen straf opleggen. De school is bij sommige delicten, zoals seksueel geweld tegen minderjarigen, verplicht aangifte te doen. De contact- of vertrouwenspersoon van de school kan u adviseren welke stappen u kunt ondernemen. Waar in deze brochure ‘hij’ en ‘hem’ staat, kan ook ‘zij’ en ‘haar’ worden gelezen. Waar in deze brochure sprake is van docenten, leerklachten of leraren, kan ook niet-onder- wijzend personeel worden gelezen. 4
Background image of page 4
Sinds 1998 is Marijke van Eil vertrouwenspersoon op Nutsbasisschool Burgst in Breda. Ze praat met ouders die een klacht hebben over een docent. Ook collega’s kunnen haar in vertrouwen nemen. ‘Ik begin met luisteren. Mensen willen altijd graag hun verhaal kwijt. Vaak hebben ze het gevoel dat ze niet worden gehoord en daarom zijn ze boos. Daarna bekijk ik wat er mogelijk is. Soms voeren ze nog een keer een gesprek met de docent met mij erbij. Dat helpt vaak enorm. Doordat ik erbij zit, luisteren mensen beter naar elkaar.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

Brochure_Klachten_op_school_5B1_5D1 - lachten op school hoe...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online