34-Informatie-De-Vreedzame-School

34-Informatie-De-Vreedzame-School - "De Vreedzame School in...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
"De Vreedzame School" in de praktijk Over het werken aan een schoolcultuur, waarin verantwoordelijkheidsgevoel, betrokkenheid op elkaar en conflictoplossing centraal staan. Theo Thijssen schreef ooit: “Op school leer je lezen, schrijven en nog wat kleine dingetjes.” Over die kleine dingetjes wil ik het in dit artikel hebben. Er wordt nogal wat gevraagd van scholen op het ogenblik. Zeker nu de maatschappelijke problemen rondom geweld en onveiligheid de scholen binnendringen. Op sommige plekken in het land komt het dagelijks voor dat een (vrouwelijke) leerkracht wordt uitgescholden voor “kutwijf”. Er wordt wat geplaagd, gepest, gescholden, geroddeld, gedreigd en gevochten. En soms – zo hebben we moeten constateren – wordt er zelfs geschoten! Als oplossing wordt al gauw naar de opvoedende kracht van de school gekeken. Wat ambitieus misschien? Programma Methodes Toch kan een school een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale en emotionele intelligentie van kinderen. En daarmee misschien ook wel aan een wat prettigere samenleving. Veel scholen besteden in toenemende mate aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De veilige school is ook een belangrijk thema. Met behulp van methodes als Leefstijl voor jongeren (Stichting Lions-Quest Nederland, Amstelveen) en Kinderen en. .. hun sociale talenten (Uitgeverij Kwintessens, Hilversum; auteurs: CED-groep, Rotterdam) kan aandacht worden besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Werken aan de schoolcultuur Naast de genoemde methodes is door het Schooladviescentrum (SAC) Utrecht de afgelopen jaren een programma ontwikkeld, waarmee het sociale en emotionele klimaat in de klas en op school verbeterd kan worden. Dit programma – De Vreedzame School – werkt aan een schoolcultuur, waarin het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen toeneemt en kinderen met plezier naar school gaan. Een schoolcultuur, waarin ook sprake is van een grote betrokkenheid op elkaar en waarin leerlingen hun conflicten zélf (of met behulp van medeleerlingen) oplossen. Aantoonbare verbetering Momenteel werken 23 scholen in Utrecht met het programma De Vreedzame School. En buiten Utrecht is er een groeiend aantal scholen dat ermee werkt. (Op dit moment zijn dat er 25.) Op de acht scholen die in 2002 al twee jaar of langer met De Vreedzame School bezig waren, bleek uit de gegevens van de jaarlijks op alle Utrechtse basisscholen af te nemen Veiligheidsthermometer dat het klimaat significant verbeterde. Fysiek en verbaal geweld verminderde aanmerkelijk. Het personeel was veel tevredener over het
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
oplossen van conflicten tussen leerlingen, maar ook tussen leerlingen en leerkrachten en tussen leerkrachten en ouders. De Vreedzame School werkt dus! Voorbeeld ter illustratie
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

34-Informatie-De-Vreedzame-School - "De Vreedzame School in...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online