avr_dieu_khien_dong_co_pwm - AUTO.NLU S DNG VI IU KHIN...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
AUTO.NLU For more details and questions, contact me: thanhtam.h@gmail.com S D NG VI Đ I U KHI N ATMEL_AVR Đ I U KHI N V N T C ĐỘ NG C Ơ DC THEO PH ƯƠ NG PHÁP PWM Bài 1: Gi i thi u. Đ i u khi n v n t c độ ng c ơ , trong đ ó có độ ng c ơ DC, là m t đề tài đượ c quan tâm khá nhi u trong l ĩ nh v c đ i u khi n. Có vài ph ươ ng pháp th ườ ng đượ c s d ng nh ư ng có l PWM là ph ươ ng pháp đượ c ư a chu ng nh t (có th vì nó d áp d ng). V y PWM là gì và áp d ng nó nh ư thê nào. Bài vi ế t này s c g ng tr l i các câu h i trên m c độ đơ n gi n nh t. Bài vi ế t g m 2 ph n chính: ph n 1 gi i thi u ph ươ ng pháp PWM, ph n 2 nói v các chip vi đ i u khi n Atmel h AVR và ng d ng modul PWM c a các chip này. I. Ph ươ ng pháp đ i u r ng xung PWM (Pulse Width Modulation) Để d hi u b n hãy quan sát hình 1 bên d ướ i Hình 1: PWM Có th gi i thích nguyên lý c a ph ươ ng pháp này nh ư sau: quan sát hình trên ta th y 2 tín hi u xung S1 m t S2 có cùng chu k T (1ms) tuy nhiên kho ng Ton (kho ng th i gian m c High trong 1chu k ) thì khác nhau nh ư th ế t s Ton/Toff c a 2 tín hi u c ũ ng khác nhau, vi c đ i u ch nh t s này g i là đ i u r ng xung. Áp d ng trong đ i u khi n v n t c độ ng c ơ , Ton là th i gian c p ngu n và Toff là th i gian ng ng c p ngu n cho độ ng c ơ , khi thay đổ i t s Ton/Toff (c ũ ng có ngh ĩ a thay đổ i đ i n áp trung bình c p cho độ ng c ơ ) v n t c độ ng c ơ c ũ ng thay đổ i theo. Hình 2: Ý ni m v đ i n áp trung bình (AVG VOLTS) trong ph ươ ng pháp PWM
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
AUTO.NLU For more details and questions, contact me: thanhtam.h@gmail.com Tóm l i, b ng cách “kéo dãn” hay “thu h p” kho ng Ton (không thay đổ i chu k T) là có th đ i u khi n đượ c v n t c độ ng c ơ . Tuy nhiên c n chú ý r ng quan h gi a v n t c độ ng c ơ t s độ r ng xung không tuy ế n tính. Ph ươ ng pháp PWM không nh ng ch đượ c áp d ng trong đ i u khi n v n t c độ ng c ơ còn có r t nhi u ng d ng khác nh ư đ i u khi n nhi t độ , độ sáng ... II.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/28/2010 for the course FED 084 taught by Professor Mr.john during the Spring '10 term at Abraham Baldwin Agricultural College.

Page1 / 7

avr_dieu_khien_dong_co_pwm - AUTO.NLU S DNG VI IU KHIN...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online