{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

avr_dieu_khien_dong_co_pwm - AUTO.NLU S DNG VI IU KHIN...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
AUTO.NLU For more details and questions, contact me: [email protected] S D NG VI Đ I U KHI N ATMEL_AVR Đ I U KHI N V N T C ĐỘ NG C Ơ DC THEO PH ƯƠ NG PHÁP PWM Bài 1: Gi i thi u. Đ i u khi n v n t c độ ng c ơ , trong đ ó có độ ng c ơ DC, là m t đề tài đượ c quan tâm khá nhi u trong l ĩ nh v c đ i u khi n. Có vài ph ươ ng pháp th ườ ng đượ c s d ng nh ư ng có l PWM là ph ươ ng pháp đượ c ư a chu ng nh t (có th vì nó d áp d ng). V y PWM là gì và áp d ng nó nh ư thê nào. Bài vi ế t này s c g ng tr l i các câu h i trên m c độ đơ n gi n nh t. Bài vi ế t g m 2 ph n chính: ph n 1 gi i thi u ph ươ ng pháp PWM, ph n 2 nói v các chip vi đ i u khi n Atmel h AVR và ng d ng modul PWM c a các chip này. I. Ph ươ ng pháp đ i u r ng xung PWM (Pulse Width Modulation) Để d hi u b n hãy quan sát hình 1 bên d ướ i Hình 1: PWM Có th gi i thích nguyên lý c a ph ươ ng pháp này nh ư sau: quan sát hình trên ta th y 2 tín hi u xung S1 m t S2 có cùng chu k T (1ms) tuy nhiên kho ng Ton (kho ng th i gian m c High trong 1chu k ) thì khác nhau nh ư th ế t s Ton/Toff c a 2 tín hi u c ũ ng khác nhau, vi c đ i u ch nh t s này g i là đ i u r ng xung. Áp d ng trong đ i u khi n v n t c độ ng c ơ , Ton là th i gian c p ngu n và Toff là th i gian ng ng c p ngu n cho độ ng c ơ , khi thay đổ i t s Ton/Toff (c ũ ng có ngh ĩ a thay đổ i đ i n áp trung bình c p cho độ ng c ơ ) v n t c độ ng c ơ c ũ ng thay đổ i theo. Hình 2: Ý ni m v đ i n áp trung bình (AVG VOLTS) trong ph ươ ng pháp PWM
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon