0806 Power cable price list - Nexans in Viet Nam

0806 Power cable price list - Nexans in Viet Nam - LiOA...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
www.nexans.vn sales.vn@nexans.com VP Hà N i : VP Tp H Chí Minh : T ng 6, Tòa nhà Silver Wings, #1108, L u 11, Tòa nhà Indochina Towers, 137 Nguy n V ă n C , Q. Long Biên S 4 Nguy n Đ ình Chi u, P. Đ a Kao, Q. 1 Hà N i, Vi tnam Tp. HCM, Vi tnam Tel: (84-4) 220 7988 - Fax: (84-4) 220 7989 Tel: (84-8) 216 8868 - Fax: (84-8) 220 0848 1/19 LiOA Vietnam NEXANS IN VIET NAM
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
sales.vn@nexans.com VP Hà N i : VP Tp H Chí Minh : T ng 6, Tòa nhà Silver Wings, #1108, L u 11, Tòa nhà Indochina Towers, 137 Nguy n V ă n C , Q. Long Biên S 4 Nguy n Đ ình Chi u, P. Đ a Kao, Q. 1 Hà N i, Vi tnam Tp. HCM, Vi tnam Tel: (84-4) 220 7988 - Fax: (84-4) 220 7989 Tel: (84-8) 216 8868 - Fax: (84-8) 220 0848 2/19 LiOA Vietnam M C L C I/ CÁP ĐỒ NG (CU CABLES) Tr. 1 Cáp b c cách đ i n XLPE - 1 lõi không có giáp b o v . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 Cáp b c cách đ i n XLPE - 2 lõi không có giáp b o v . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 Cáp b c cách đ i n XLPE - 3 lõi không có giáp b o v . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 Cáp b c cách đ i n XLPE - 4 lõi b ng nhau, không có giáp b o v . . . . . . . . . . . 6 5 Cáp b c cách đ i n XLPE - 4 lõi b ng nhau, có b ă ng thép b o v . . . . . . . . . . . 7 6 Cáp b c cách đ i n XLPE - 4 lõi v i lõi trung tính nh h ơ n, không có thép b o v . . 8 7 Cáp b c cách đ i n XLPE - 4 õi v i lõi trung tính nh h ơ n, có b ă ng thép b o v . . . 9 8 Cáp b c cách đ i n PVC - 1 lõi, ru t d n c p 2 (7-19-37 và 61 s i) . . . . . . . . . . . 10 9 Cáp b c cách đ i n XLPE - có b ă ng nhôm b o v (MUYLE) . . . . . . . . . . . . . . . 11 II/ CÁP NHÔM (ALUMINIUM CABLES) 1 Cáp nhôm tr n - AAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2 Cáp nhôm tr n lõi thép - ACSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3 Cáp nhôm tr n lõi thép có m trung tính - ACSR (Gr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4 Dây ch ng sét TK 50 & TK 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5 Cáp v n xo n 2-3-4 lõi b c XLPE 0.6/1kV - ABC/XLPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 6 Cáp b c cách đ i n PVC 0.6/1kV - AV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 7 Cáp nhôm h p kim b c XLPE 3.6kV - AAAC/XLPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 19

0806 Power cable price list - Nexans in Viet Nam - LiOA...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online