{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

CAU TRUC AVR - AUTO.NLU CNG HC AVR AVR2 CU TRC AVR Tho thun...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
AUTO.NLU For more details and questions, contact me: [email protected] CÙNG H C AVR AVR2 – C U TRÚC AVR Tho thu n: tài li u này thu c quy n s h u c a tác gi , b n có th t do tham kh o tài li u nh ư ng không đượ c phép s d ng để in thành sách báo, đă ng lên các di n đ àn hay website, nh ư ng b n có th dùng đườ ng link http://www.dieukhientudong.net để h ướ ng t i tài li u. Liên h tác gi qua email: [email protected] . I. B n s đ i đế n đ âu. Bài này ti ế p t c bài đầ u tiên trong lo t bài gi i thi u v AVR, n ế u sau bài 1 b n đ ã ph n nào bi ế t cách l p trình cho AVR b ng AVRStudio thì trong bài này, chúng ta s tìm hi u k h ơ n v c u trúc c a AVR. Sau bài này, b n s : - Hi u đượ c c u trúc AVR, c u trúc b nh và cách th c ho t độ ng c a chip. - Hi u v Stack và cách ho t độ ng. - Bi ế t đượ c m t s instruction c ơ b n truy xu t b nh . - H c các instruction r nhánh và vòng l p. - Ch ươ ng trình con (Subroutine) và Macro. - C i ti ế n ví d trong bài 1. - Vi ế t 1 ví d minh h a cách s d ng b nh và vòng l p. II. T ch c c a AVR. AVR có c u trúc Harvard, trong đ ó đườ ng truy n cho b nh d li u (data memory bus) và đườ ng truy n cho b nh ch ươ ng trình (program memory bus) đượ c tách riêng. Data memory bus ch có 8 bit và đượ c k ế t n i v i h u h ế t các thi ế t b ngo i vi, v i register file. Trong khi đ ó program memory bus có độ r ng 16 bits và ch ph c v cho instruction registers. Hình 1 mô t c u trúc b nh c a AVR. B nh ch ươ ng trình (Program memory) : Là b nh Flash l p trình đượ c, trong các chip AVR c ũ (nh ư AT90S1200 hay AT()2313…) b nh ch ươ ng trình ch g m 1 ph n là Application Flash Section nh ư ng trong các chip AVR m i chúng ta có thêm ph n Boot Flash setion. Boot section s đượ c kh o sát trong các ph n sau, trong bài này khi nói v b nh ch ươ ng trình, chúng ta t hi u là Application section. Th c ch t, application section bao g m 2 ph n: ph n ch a các instruction (mã l nh cho ho t độ ng c a chip) và ph n ch a các vector ng t (interrupt vectors). Các vector ng t n m ph n đầ u c a application section (t đị a ch 0x0000) và dài đế n bao nhiêu tùy thu c vào lo i chip. Ph n ch a instruction n m li n sau đ ó, ch ươ ng trình vi ế t cho chip ph i đượ c load vào ph n này. Xem l i ph n đầ u c a ví d
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}