C cho AVR

C cho AVR - C cho AVR CNG HC AVR.to become an AVR Master search Trang ch Hc AVR ng dng H tr phn mm H tr phn cng Tho lun Thnh vin Thng tin WorldCup

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C cho AVR Nội dung Các bài cần tham khảo trước 1. Một số khái niệm C cho AVR. 2. Cấu trúc điều khiển và hàm. 3. Ví dụ minh họa. Làm quen AVR. Cấu trúc AVR . WinAVR . N hư tôi đã trình bày ở các bài học trước, khi bạn đã hiểu AVR, để thực hiện các ứng dụng, bạn có thể không nhất thiết phải luôn lập trình bằng Assembly(ASM). Ngôn ngữ cấp cao như C sẽ giúp cho bạn xây dựng các ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng hơn, tuy nhiên không vì thế mà bạn “quên” ASM, lập trình bằng C kết hợp ASM là giải pháp hay nhất. Một chú ý là chúng ta chỉ sử dụng C để đơn giản hóa lập trình tính toán, cấu trúc điều khiển…lập trình C cho AVR không có nghĩa là bạn không cần biết cấu trúc và cách thức hoạt động của chip. Tôi không có ý định nói về ngôn ngữ C ở đây nhưng chỉ giới thiệu một cách cơ bản nhất về cách viết chương trình cho AVR bằng C, cụ thể là C trong avr-gcc. Để có thể hiểu và viết những chương trình phức tạp hơn, bạn cần tự trang bị kiến thức về C, tài liệu này sẽ không giúp bạn phần đó. Tuy nhiên, nếu bạn chưa từng lập trình bằng C thì bạn cũng yên tâm đọc tài liệu này, vì ít ra tôi sẽ giải thích những gì tôi viết. I. Một số khái niệm C cho AVR. Một chương trình C cho AVR thường bao gồm các thành phần như: chú thích (comments), biểu thức (expressions), câu lệnh (statements), khối (blocks), toán tử, cấu trúc điều khiển (Flow controls), hàm (functions)… Chú thích (comments) : có 2 cách để tạo phần chú thích trong C là chú thích từng dòng bằng 2 dấu “ // ” như trong dòng đầu của đoạn ví dụ “ //day la chu thich, khong duoc bien dich ” hoặc chú thích block bằng cách kẹp block cần chú thích vào giữa /* ….*/ ví dụ: /* Ban co the type bat ky chu thich nao trong block nay Ngay ca khi ban xuong dong Phan chu thich thuong co mau chu la green */ Tiền xử lí (preprocessor) : là một tiện ích của ngôn ngữ C, các preprocessor được trình biên dịch xử lí trước tất cả các phần khác, các preprocessor có chức năng tương tự các Directive trong ASM cho AVR.Các preprocessor được bắt đầu bằng dấu “#”, trong số các preprocessors trong ngôn ngữ C có hai preprocessors được sử dụng phổ biến nhất là #include #define . Preprocessor #include chỉ định 1 file được đính kèm trong quá trình biên dịch (tương đương .INCLUDE trong ASM) #define để định nghĩa 1 chuổi thay thế hoặc 1 macro. Xem các ví dụ sau: #include /*đính kèm nội dung file io.h trong lúc biên dịch (file io.h nằm trong thư mục con avr của thư mục
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/01/2010 for the course DE 084 taught by Professor Mr.john during the Spring '10 term at Acadia.

Page1 / 9

C cho AVR - C cho AVR CNG HC AVR.to become an AVR Master search Trang ch Hc AVR ng dng H tr phn mm H tr phn cng Tho lun Thnh vin Thng tin WorldCup

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online