TIMER VA COUTER

TIMER VA COUTER - AUTO.NLU CNG HC AVR AVR3 LP TRNH C CHO...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
AUTO.NLU For more details and questions, contact me: [email protected] CÙNG H C AVR AVR3– L P TRÌNH C CHO AVR: NG T VÀ TIMER/COUNTER Tho thu n: tài li u này thu c quy n s h u c a tác gi , b n có th t do tham kh o tài li u nh ư ng không đượ c phép s d ng để in thành sách báo, đă ng lên các di n đ àn hay website, nh ư ng b n có th dùng đườ ng link http://www.dieukhientudong.net để h ướ ng t i tài li u. Liên h tác gi qua email: [email protected] . I. B n s đ i đế n đ âu. Đ ây là th 3 trong lo t bài cùng h c AVR. N ế u bài 1 và bài 2 gi i thi u m t cách chung nh t v AVR thì k t bài 3 tôi s gi i thi u l p trình đ i u khi n peripheral (thi ế t b ngo i vi hay các ch c n ă ng m r ng tích h p s n trên các chip AVR). Do là các thi ế t b ngo i vi m r ng nên không ph i t t c các chip AVR đề u có t t c các thi ế t b này, ví d chip AVR AT90S2313, AT90S8515 không có b chuy n đổ i Analog-Digital (ADC) và giao ti ế p TWI (I 2 C)…Tuy nhiên, các chip thu c dòng Mega có khá nhi u thi ế t b ngo i vi ph c v cho các ng d ng đ o l ườ ng, đ i u khi n…Chúng ta s ti ế p t c s d ng chip Atmega8 để kh o sát, trong quá trình kh o sát, n ế u có s khác bi t gi a Atmega8 và các chip m i h ơ n (nh ư Atmega16, Atmega32, Atmega64, Atmega128…) tôi s nói rõ để b n rõ. M t s khác bi t l n gi a AVR3 so v i các bài vi ế t tr ướ c là tôi s h ướ ng d n l p trình b ng C mà c th là b ng AVR-GCC ( đượ c tích h p trong WinAVR). Các b n xem ph n II để bi ế t rõ h ơ n. Sau bài này, tôi hy v ng b n s : - Cài đặ t và s d ng WinAVR, Programmer Notepad. - Hi u đượ c m t s hàm c ơ b n trong th ư vi n avr-libc. - Hi u v INTERRUPT (ng t), cách s d ng ng t b ng C và c ASM. - C i ti ế n ví d trong bài 2 b ng Interrupt. II. WinAVR. T i sao C : nh ư tôi đ ã trình bày các bài h c tr ướ c, khi b n đ ã hi u v AVR, để th c hi n các ng d ng, b n có th không nh t thi ế t ph i luôn l p trình b ng ASM. Ngôn ng c p cao nh ư C s giúp cho b n xây d ng các ng d ng nhanh chóng và d dàng h ơ n, tuy nhiên không vì th ế b n “quên” ASM, l p trình b ng C k ế t h p ASM là gi i pháp hay nh t. M t chú ý là chúng ta ch s d ng C để đơ n gi n hóa l p trình tính toán, c
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/01/2010 for the course DE 084 taught by Professor Mr.john during the Spring '10 term at Acadia.

Page1 / 27

TIMER VA COUTER - AUTO.NLU CNG HC AVR AVR3 LP TRNH C CHO...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online