-huongdandungAVRstudio4

-huongdandungAVRstudio4 - HNG DN S DNG AVR STUDIO 4.2 Nhng...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ƯỚ NG D N S D NG AVR STUDIO 4.2 Nh ng đ i m l ư u ý cho nh ng ng ườ i m i h c: Để h c AVR các b n c n c ng c AVR studio 4.2 (ho c phiên b n khác).Ph n m m này đượ c cung c p mi n phí c a hãng Atmel,các b n có th t i v t trang web:http:// www.atmel.com Ngoài ra còn hai t p tài li u n a là : Instruction set Manual (.pdf) : Đ ây là tài li u r t đầ y đủ và có l là chi ti ế t nh t v các l nh c a vi đ i u khi n AVR. AT90s8535 (.pdf) : Đ ây là tài li u r t đầ y đủ v AT90s8535 b n có th h c vi đ i u khi n này làm vi đ i u khi n đ i n hình để nghiên c u và khi đ ã thành th o v i vi đ i u khi n này thì t t c c các con khác trong h khi b n nghiên c u đế n s không còn khó kh ă n gì n a. Sau khi đ ã có đầ y đủ các công c có l ph n cài đặ t công c tôi khong c n ph i nói t i n a . Nh ng hi u bi ế t c ơ b n v vi đ i u khi n AVR: H vi đ i u khi n AVR là m t h vi đ i u khi n có c u trúc hi n đạ i(so v i 8051). Có ba lo i trong h này đ ó là : 1.tinyAVR. 2.AVR(lo i AVR). 3.MegaAVR. S khác bi t c a ba lo i trên n m đặ c đ i m đặ c bi t c a chúng.ví nh ư TinyAVR có s chân hay c u t o thu g n h ơ c so v i các thi ế t b MegaAVR khác.Nh ư ng t t c các thi ế t b trong h AVR đề u có chung m t t p l nh,và t c c b nh gi ng nhau.Nh ư ng khi b n chuy n nghiên c i t m t vi đ i u khi n AVR này sang lo i khác thì th t là đơ n gi n.M t s v đ k AVR bao g m :SRAM, EEPROM và giao ti ế p SRAM m r ng,b chuy n đổ i t ư ong t s (ADC),c u trúc nhi u tuy ế n, UART, USART… N ế u b n có m t vi đ i u khi n MegaAT hay tinyAT và b n b t t c các modul ngo i vi c a chúng đ i thì b
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

-huongdandungAVRstudio4 - HNG DN S DNG AVR STUDIO 4.2 Nhng...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online