{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

LCD - Chng 4 Gii thiu v thit b hin th(LCD,cch ghp ni vi vi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch¬ng 4 Gi i thi u v thi t b hi n th (LCD),cách ế ghép n i v i vi x lý (Hunghe`o ) Mµn h×nh tinh thÓ láng LCD (liquid Crystal Display ) I/ Ki Õ n thøc chung v Ò  LCD (Liquid Crystals Display). 1.M µ n h × nh tinh th Ó  l á ng (LCD) l µ  g ×  v µ  ph ¹ m vi øng d ô ng? _ Ngµy nay trong lÜnh vùc th«ng tin vµ gi¶i trÝ, viÖc dïng mµn h×nh èng tia ca tèt truyÒn thèng ( CRT ) ®ang dÇn ®îc thay thÕ b»ng viÖc sö dông mµn h×nh tinh thÓ láng ( LCD ). V× LCD cã nhiÒu u ®iÓm vît tréi nh : §é dµy mµn h×nh nhá h¬n rÊt nhiÒu , KÝch thíc ®a d¹ng tõ lo¹i mµn h×nh nhá tíi mµn h×nh cùc lín, Tiªu thô Ýt n¨ng lîng vµ kh«ng nguy hiÓm b»ng CRT. LCD dïng trong lÜnh vùc ®iÒu khiÓn LCD dïng trong th«ng tin gi¶i trÝ (Mµn h×nh Tivi, m¸y vi tÝnh) LCD dïng trong truyÒn th«ng (Mµn h×nh ®iÖn tho¹i, hiÓn thÞ cña hÖ thèng chuyªn dông) 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ë phÇn nµy chóng ta chØ xÐt tíi LCD lo¹i nhá vµ viÖc dïng LCD ®Ó hiÓn thÞ cña hÖ thèng chuyªn dông. 2. C ¬  s ë  v Ë t l ý  c ñ a LCD. _ §óng nh tªn gäi cña nã, LCD (Liquid Crystals Display ) - Mµn h×nh tinh thÓ láng - , c¬ së vËt lý ®Ó LCD cã thÓ hiÓn thÞ ®îc th«ng tin , h×nh ¶nh chÝnh lµ do ®Æc tÝnh cña vËt liÖu chÕ t¹o nªn LCD, tøc lµ Liquid Crystals (th¹ch anh láng). _ §Æc tÝnh cña Liquid Crystals : Thø nhÊt : Liquid Crystals lµ vËt liÖu trong suèt võa cã tÝnh chÊt cña chÊ r¾n,l¹i võa cã tÝnh chÊt cña chÊt láng (chÝnh ®iÖu nµy ®· lam nªn sù kh¸c biÖt): + ¸nh s¸ng truyÒn qua Liquid Crystals theo gãc nghiªng cña c¸c ph©n tö , vµ ¸nh s¸ng bÞ ph¶n x¹ trë l¹i. §©y chÝnh lµ tÝnh chÊt cña chÊt r¾n. + Khi Liquid Crystals ®îc tÝch ®iÖn, nã sÏ bÞ thay ®æi gãc nghiªng cña c¸c phÇn tö, vµ kÕt qu¶ lµ ¸nh s¸ng cã thÓ truyÒn xuyªn qua . §©y chÝnh lµ tÝnh chÊt cña chÊt láng. Thø hai : LCD gåm 2 bÒ mÆt d¹ng r·nh , gi÷a 2 bÒ mÆt nµy lµ 1 líp Th¹ch Anh láng (Liquid Crystal). Tríc hÕt nãi vÒ ®Æc tÝnh 2 bÒ mÆt r·nh : trªn mâi bÒ mÆt cã c¸c r·nh . C¸c r·nh trªn 1 mÆt song song víi nhau vµ vu«ng gãc víi c¸c r·nh trªn mÆt cßn l¹i (theo híng b¾c-nam/ t©y-®«ng). B©y giê nãi vÒ ®Æc tÝnh cña líp Liquid Cristal (ë gi÷a) : ¸nh s¸ng truyÒn qua líp nµy theo gãc cña c¸c phÇn tö, vµ v× thÕ ¸nh s¸ng bÞ xo¾n 90 ®é khi xuyªn qua líp Liquid Cristal nµy. Nhng khi ph©n cùc cho líp Liquid Cristal, c¸c ph©n tö ®îc s¾p xÕp l¹i theo ph¬ng ngang, vµ v× thÕ mµ ¸nh s¸ng cã thÓ truyÒn qua líp Liquid Cristal mµ kh«ng bÞ xo¾n. (H×nh 2) Thø ba : VÒ tÝnh chÊt cña líp läc ¸nh s¸ng ®¬n cùc. Chóng ta ®Òu biÕt r»ng ¸nh s¸ng lµ sãng truyÒn theo nhiÒu ph¬ng kh¸c nhau. Líp läc ®¬n cùc thùc ra chØ lµ tËp hîp c¸c ®êng th¼ng trong suèt song song – ChÝnh lµ 2 bÒ mÆt r·nh cña LCD ®· nãi ë trªn-. Sau khi ®i
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}