_önsöz.odt_ - NSZ 2005 ylnda kurulan Uluslararas...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÖNSÖZ 2005 yılında kurulan Uluslararası Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Topluluğu, genel anlamda terörizm, kaçakçılık ve organize suçlar, etnik gruplar ve uluslararası ilişkiler alanlarında Emniyet Teşkilatı ve akademik alan arasındaki bağları güçlendirmeyi, polisliğe farklı açılardan bakabilmeyi, güncel sorunlarına çözüm yolları aramayı, ülkemize dair güvenlik stratejileri oluşturmayı ve bu bağlamda sunumlar, yazılar ve makale çalışmaları yapmayı hedeflemektedir. USGAT dört yıllık eğitim süreçleri içerisinde uzmanlaşmayı hedeflemektedir.Bu bağlamda bir USGAT üyesi birinci yılında daha çok temel kitaplar ve makaleler okumakta ve bu kitapların özetlerini 'kitap tahlili' adı altında yazıya dökmektedir.İkinci yılında kendi seçtiği bir konu üzerinde 'makale' yazmaktadır.Üçüncü yılında çalışmalarını yürüttüğü masada araştırmalar yapmakta ve raporlar yayımlamaktadır.Dördüncü yıl geçmişte çalışılan konuların
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/01/2010 for the course PSYCH 2300 taught by Professor Smith during the Spring '08 term at Aarhus Universitet.

Ask a homework question - tutors are online