abdullah çevik.27 mayıs

abdullah çevik.27 mayıs - 27 MAYIS’A GİDEN SÜREÇ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 27 MAYIS’A GİDEN SÜREÇ GİRİŞ 1980’e kadar ülkemizde resmi bayram olarak kutlanan 27 Mayıs 1960 İhtilali Cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesidir. Darbeciler, 3 seçim döneminde de halkın hemen hemen yarısının oyunu alarak iktidara gelmiş bir hükümeti, ülkeyi baskı rejimine ve kardeş kavgasına doğru götürdükleri vb. gerekçelerle alaşağı ettiler. Ülkenin menfaati için yaptıklarını belirttikleri bu darbeyi gerçekleştirirken o ülkenin bireylerine kendi kaderlerini kendileri çizerek, bunu sandık başında yapmalarına müsaade etmediler. Siyaset, basın ve üniversitelerin bir kesimince de desteklenerek 27 Mayıs 1960 günü gerçekleştirilen bu darbe sonrası sanıklara uygulanan insanlık dışı muameleler milletin vicdanında derin izler bırakmış ve bunun sonucu olarak da 1965 seçimlerinde Demokrat Partinin devamı niteliğindeki partiler halktan büyük destek görmüşlerdi. Bu da darbenin halkça desteklenmediğinin bir göstergesidir. TEK PARTİ CHP Sİ VE DP NİN KURULUŞ SÜRECİ 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle beraber Cumhurbaşkanlığı koltuğuna Mustafa Kemal Atatürk, Başbakanlık makamına ise İsmet İnönü getirilmişti. CHP ye ilk muhalefet kalkışması 17 Kasım 1924 tarihinde oldu. Kazım Karabekir Paşa, Hüseyin Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy Paşa ve Dr. Adnan Adıvar önderliğinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Bu parti çok uzun ömürlü olamadı. Halk Fırkası tarafından Cumhuriyet’e karşı olmakla suçlandı. Parti programı, serbest ticaretten, serbest seçimlerden, yabancı sermayenin gerekliliğinden ve dini inançlara saygılı olmaktan bahsediyordu. 1925 yılında doğuda çıkan Şeyh Sait isyanıyla TCF arasında ilişki olduğu öne sürülerek parti kapatıldı. Ayaklanmanın partiyle ilişkisi olduğu ihtimali uzak gözüküyordu. İşin enteresan tarafı TCF nin doğuda tek bir şubesi bile olmayışıydı (Apuhan, 2007; ss.50). Bundan sonra bir muhalefet partisi daha 1930 da kurulacaktır. Bu parti Atatürk’ün isteği ile Fethi Okyar’a kurdurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası dır. Böylece hem ikinci bir partiyle halkın nabzı ölçülecek, hem de 1929 yılında dünya çapında oluşan ekonomik bunalım sonrası liberalleşme çalışmalarına gidilmiş olacaktı. Ancak daha sonradan bu partiye yoğun bir ilgi olması sebebiyle, Atatürk’ün isteğiyle kurulmuş olan bu parti tekrar Atatürk’ün isteğiyle feshedildi. Aydın’da zengin bir toprak ağası olan Adnan Menderes siyasi hayatına ilk olarak bu partide atıldı. Ancak partinin kısa süre sonra kapatılmasıyla CHF na geçiş yaptı. Halk Fırkası’nın Aydın İl Teşkilatı’nı yeniden kurdu (Apuhan, 2007; ss. 51-53)....
View Full Document

This note was uploaded on 10/01/2010 for the course PSYCH 2300 taught by Professor Smith during the Spring '08 term at Aarhus Universitet.

Page1 / 11

abdullah çevik.27 mayıs - 27 MAYIS’A GİDEN SÜREÇ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online