{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

emre talu-General Abdullah Alpdo�an'a Dersim İsyanı �ncesinde V

Emre talu-General Abdullah Alpdo�an'a Dersim İsyanı �ncesinde V

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
General Abdullah Alpdoğan’a Dersim İsyanı Öncesinde Verilen Yetkiler Giriş 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, ulus-devlet inşasının tamamlanabilmesi için ırkçı Türk milliyetçileri, başta Takrir-i Sükun kanunu olmak üzere hukukun hiçe sayıldığı birçok kanun yayımlamışlardır. Takrir-i Sükun Kanunun dışında İskan Kanunu, Varlık Vergisi Kanunu ve Tunceli Kanunu gibi kanunlarda da insan hakları, çokkültürlülük ve vatandaşlar arasında eşitlik ilkesi açık bir şekilde çiğnenmiştir. Bu dönem içerisinde Türk olmayan etnik unsurların Türkleşmesi için “kanun” adı altında bir çok karar çıkartılmış ve bu kararların uygulanması için birçok kan dökülmüştür. Bu çalışmamızda Dersim İsyanı öncesinde çıkarılan Tunceli Kanunu’nun üzerinde duracağız. Tunceli Kanunu’nun uygulamalarıyla günümüzdeki pozitif hukuk kurallarındaki uygulamaları karşılaştıracağız. Ayrıca Tunceli Kanunu ile kendisine çok geniş yetkiler verilen, adeta krallıkla kutsanan General Abdullah Alpdoğan’a verilen yetkileri inceleyeceğiz. Hukuk devletinin olmadığı, insan haklarının umursanmadığı, kafatasçı zihniyetin barınamadığı, devletin kendi halkına eziyet etmediği günlerin geride kalması dileğiyle. .. 1.)Tunceli Kanunu’nun Serüveni Başbakan İsmet İnönü 21 Ağustos 1935 tarihinde Dersim’de incelemelerde bulunduktan sonra Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’na sunduğu rapor üzerine Munzur Vilayeti Teşkilat ve İdaresi Hakkında Kanun Layihası adını taşıyan bir yasa tasarısı hazırlar. Tasarıyı hazırlayan Trabzon milletvekili Raif Karadeniz’dir. 6 Kasın 1935’te Bakanlar Kurulu “Munzur Vilayeti Teşkilat ve İdaresi Hakkında Kanun Tasarısı“nın TBMM'ne sunulması kararlaştırır. 7 Kasım’da İsmet İnönün gerekçeleri ile birlikte kanunu meclise sunar. Tasarı Dahiliye, Milli Savunma, Adliye ve Bütçe Encümenlerinde görüşüldükten sonra 25 Aralık 1935’te kanunlaşır. 31 Aralık 1935’te de kanun Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından onaylanır. 4 Ocak 1936’da kanun Resmi Gazete’de yayınlanır ve Tunceli ilinin ismi Dersim olarak değiştirilir. 6 Ocak 1936’da Bakanlar Kurulu kararı ile 4.Umumi Müfettişliği kurulur, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl bu müfettişliğe bağlanır. 1 Şubat 1936’da 4. Umum Müfettiş ve Tunceli valisi olarak atanan korgeneral Abdullah Alpdoğan göreve başlar.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2.)Tunceli Vilayeti’nin İdaresi Hakkında Kanun Tunceli Vilayeti’nin İdaresi hakkında kanunda devletin kurum ve kuruluşlarına verilen yetkileri idari ve adli olarak ikiye ayırabiliriz. 2.1.) İdari Yetkiler
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

Emre talu-General Abdullah Alpdo�an'a Dersim İsyanı �ncesinde V

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online