{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lozan-m.güli oflaz - LOZAN ANTLAMASINDA AZINLIKLAR VE...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LOZAN ANTLAŞMASI’NDA AZINLIKLAR VE AZINLIK OLMAYANLAR GİRİŞ Lozan Antlaşması Türkiye’nin kurucu antlaşması olarak çok önemsenmesi ile birlikte, bir o kadar da bilinmemektedir. Türkiye’de azınlıklarla ilgili tartışmaların temel dayanağı, Lozan antlaşmasının iyi bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Son zamanlarda azınlık hakları, kimlerin azınlık olduğu, Türkçe'den başka dilde yayın yapılması tartışmaları tekrar Lozan Antlaşması'nın ilgi odağı olmasına neden olmuş ve Lozan'ın farklı yorumları ortaya çıkmaya başlamıştır. Anadilde yayın yapma hakkının Lozan'da tanındığını, Lozan'a dayanılarak anadilde yayın yapılabileceği, buna yasal bir engel bulunmadığı görüşleri ileri sürülmektedir. Lozan’ın hükümlerine baktığımızda günümüzde azınlıklarla ilgili var olan çoğu tartışmanın çözümünü görmekteyiz. Bu çalışmada Lozan Antlaşmasıyla azınlık kavramından ne anlaşıldığı, azınlık haklarının neler olduğu, kimlerin azınlık sayıldığı ve azınlıkların kendilerine tanınan haklardan ne derecede faydalanabildiklerinin üzerinde durulacaktır. 1.LOZAN’DA AZINLIKLAR ÜZERİNE Lozan antlaşması, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Sırp-Hırvat-Sloven ve Romanya ile Türkiye arasında 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan ve Türk Devleti’nin kuruluşunu uluslar arası alanda belgeleyen metindir. 1 Diğer devletlere nazaran ABD Lozan görüşmelerine katılmasına rağmen daha çok gözlemci statüsünde kalmıştır. 2 Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir azınlık hakları belgesi ve insan hakları belgesi 3 olarak nitelendirilebilecek olan Lozan Antlaşması’nın “ Azınlıkların Korunması başlıklı kısmında( 37-45 maddeleri ) azınlık unsurlar ile diğer etnik grupların haklarını güvence altına alınmıştır. Lozan görüşmelerinde “azınlıklar” konusu, üzerinde en fazla durulan hususlardan biri olmuştur. Azınlıklar, faaliyetlerini meşru hale getirebilmek ve kendi lehlerine kamuoyu oluşturabilmek için Anadolu’da ezilen Hıristiyan halkın haklarının iadesi ” sloganını kullanarak daha fazla hak elde edebilmek için anlaşma devletlerini etkilemeye çalışmışlardır. 1 1 Mehmet Deri, Lozan Anlaşması’nda Azınlıklar, 2009, http://www.populertarih.com/lozan-antlasmasinda- azinliklar/ 2 2 Bojidar Çipof, Lozan ve Azınlıklar Üzerine(2), http://bojidarcipof.blogcu.com/lozan-ve-azinliklar-uzerine- 2/7074343LOZAN 3 3 Zeynep Aydın, Lozan’da Farklı Kökenlilere Tanınan Haklar, İstanbul-BİA Haber Merkezi, 01 Kas m 2004, ı Pazartesi
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ancak antlaşmaya göre oluşturulan hukuki ve siyasi statüye göre azınlıktan maksat sadece gayrimüslimlerle (Müslüman olmayanlar)” sınırlı kalmıştır. Ancak Türkiye’de Müslüman olmayan grupların da hepsi azınlık olarak sayılmamış sadece Ermeniler, Yahudiler ve Rumlar azınlık grubuna dahil edildiği varsayılmıştır. Böylece batılı devletlerin azınlıkları kullanarak Türkiye’nin üniter yapısına zarar vermelerinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}