medyanın yönlendiricili�i ve halkın üzer

medyanın yönlendiricili�i ve halkın üzer -...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: USGAT MEDYANI N YÖNLEND R C L İ İ İ VE HALKI N İĞİ ÜZER NE ETK S İ İ İ Güngör Emre ÜNAL Uluslar aras Strateji ve ı Güvenlik Ara t rmalar ş ı ı Toplulu u ğ 2010 Güngör Emre ÜNAL USGAT MEDYANIN YÖNLEND R C L İ İ İ İĞİ VE HALKIN ÜZER NE ETK S İ İ İ G R İ İŞ nsan n, olan bitenleri ö renme, ö rendiklerini yorumlamadaki zihinsel altyap s o İ ı ğ ğ ı ı zamana kadar etkisinde kald uyaranlar n etkisinde biçimlenir. nsan, çevresinde olan ığı ı İ bitenleri ya kendi tan kl- deneyimleri ile ya da ba kalar n n aktarmas yla ö renir. ı ığı ş ı ı ı ğ nsana nesneleri tan mas n , olaylar , ili kileri kavramas n , bunlara ili kin dü ünceler İ ı ı ı ı ş ı ı ş ş üretmesini sa layan uyar lar aktaran ba l ca kaynaklar; aile ve yak n çevresi ile içinde ğ ı ı ş ı ı bulundu u toplum ve “medyad r”. ğ ı 1 Toplumsal ya am n karma k yap s dünyadaki her eye deneyim kazanmam z ş ı şı ı ı ş ı ı olanaks z k larak bizi medyan n olu turdu u dolayl deneyimlere zorunlu k lmaktad r. ı ı ı ş ğ ı ı ı Bunun sonucunda da dünya, nesne ve olgular n anlamlar na ili kin yarg lar n z n ço u ı ı ş ı ı ı ı ğ medya taraf ndan olu turulmaktad r. Ancak medya bize sosyal gerçe i sunarken, bunu ı ş ı ğ kendi i leyi tarz n ve do as n yans tan içerik ve biçimlerde sunmaktad r. Bir ba ka ş ş ı ı ğ ı ı ı ı ş deyi le sosyal olgu ve objelere ili kin kendi anlamlar n yaratarak ve bunlara gerçek ş ş ı ı ya amdakilere k yasla farkl anlamlar yükleyerek bize yans tmaktad rlar. ş ı ı ı ı 2 As l i levi halk bilgilendirip bilinçlendirmek olan medyan n, bu i levinden hariç birçok ı ş ı ı ş etkisinin oldu u tart lmaz bir gerçektir. Halk üzerinde tesir edici bir yap ya ğ ışı ı sahiptirler. Medya bunu yaparken hem içinde yer ald ekonomik, toplumsal ve siyasal ığı yap n n hem de kamuoyunu kendi amaç ve ç karlar do rultusunda yönlendirmeye ı ı ı ı ğ çal an çe itli güç odaklar n n etkilerine maruz kalmaktad r. ış ş ı ı ı 3 Bu ekilde gündemi ş etkileyebilmekte, de i tirebilmekte, hatta yapt klar yönlendirmelerle hükümetleri ğ ş ı ı belirleyebilecek seviyeye ula m lard r. Tüm bu say lanlar ve daha fazlas nedeniyle ş ış ı ı ı medyaya “dördüncü kuvvet” yak t r lmas yap lm t r. ış ı ı ı ı ış ı 1 Meral Çak r Berzah-medyan n ördü ü Berlin duvar -Nobel da t m Ankara Ekim 2006(s.1) ı ı ğ ı ğı ı 2 Berzah’tan aktar mla Mahmut Oktay- ileti imciler için davran bilimlerine giri - stanbul: der yay nlar - 2001 ı ş ış ş İ ı ı 3 Meral Çak r Berzah-medyan n ördü ü Berlin duvar -Nobel da t m Ankara Ekim 2006(s.2) ı ı ğ ı ğı ı Dördüncü kuvvet medyadan beklenen, tarafsız olmasıdır. Halk için çalışması ve doğruları dile getirmesidir. Ancak çoğu durumda bunu gösteremeyen medya, sermaye sahiplerinin, medya patronları, hükümetler ile çeşitli güç odaklarının kullandıkları veya direkt onlara çalışan durumuna gelebilmektedirler. Medya; iktidar odaklarının direkt onlara çalışan durumuna gelebilmektedirler....
View Full Document

This note was uploaded on 10/01/2010 for the course PSYCH 2300 taught by Professor Smith during the Spring '08 term at Aarhus Universitet.

Page1 / 43

medyanın yönlendiricili�i ve halkın üzer -...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online