{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

O�UZHAN türko�lu- mülteci

O�UZHAN türko�lu- mülteci - MLTECLER VE...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MÜLTECİLER VE ULUSAL/ULUSLARARASI GÜVENLİK GİRİŞ İnsanlar, genellikle, hayatlarını doğdukları yerlerde devam ettirirler. Fakat durum herkes için böyle değildir. Çeşitli sebeplerden dolayı, insanlar gerek kendi ülkeleri içerisinde gerekse ülkeler arasında yer değiştirmektedirler. Bu yer değiştirme gönüllü olabildiği gibi zorunlu sebeplerden de kaynaklanabilmektedir. Yer değiştirme işlemi gönüllü olduğu takdirde göç, zorunlu bir sebepten kaynaklandığı takdirde iltica etmek olarak adlandırılmaktadır. İltica eden kişiye ise mülteci denmektedir. Mülteciler kendileri dışında gelişen sebeplere ülkelerini terk etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu insanlar sorunlu oldukları için, ülkede yaşanan gelişmelere, değişimlere ayak uyduramadıkları için ülkelerini terk etmektedirler. Genelde ülkesini terk etmek zorunda kalan bu kişiler ekonomik durumu iyi olmayan kimselerdir. Dolayısıyla gittikleri ülkelerde de sorunlar çıkarmaktadırlar. Bu sebeple ülkedeki barış ve istikrar ortamının bozulmasına neden olmaktadırlar. Aşağıda öncelikle mültecinin tanımı yapılacaktır. Bu tanım önce Birleşmiş Milletlere göre ardından Türk hukuk sistemine göre incelenecektir. Sonrasında, mülteciler ile güvenlik arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için mülteci akımının nedenleri incelenecektir. Ardından mülteciler ile güvenlik arasındaki ilişki incelenecek ve sonuç yerine çözüm önerileri sunulacaktır. 1.MÜLTECİNİN TANIMI Mültecilik olgusu I. Dünya Savaşından günümüze kadar devam eden ve devam edeceği konusunda kuvvetli şüphelerin bulunduğu bir olgudur. Mülteciler ile ilgili uluslar arası işlemler ve koruma altına alma ilgili düzenlemeler Milletler Cemiyeti zamanında başlamış ve Birleşmiş Milletler örgütü çerçevesinde devam etmektedir. 1 Mültecileri koruma altına almaya yönelik çalışmalar sadece evrensel düzeyde değil bölgesel düzeyde de gerçekleşmektedir. Örneğin Afrika Birliği Örgütü bu konuda bir düzenleme yapmıştır. Bu düzenleme Birleşmiş Milletler’ in düzenlemesi ile paraleldir. Fakat bölgesel bir sözleşme olması sebebiyle hükümler konusu itibariyle bölgeyi ilgilendirmektedir. 2 Mülteci tanımı öncelikle Birleşmiş Milletlerin ilgili sözleşmesine göre sonrasında Türk hukuk sistemine göre incelenecektir. 1. Birleşmiş Milletlere Göre Mülteci 1 1 T. Odman (1995), Mülteci Hukuku, AÜSBF İnsan Hakları Merkezi Yayınları, Ankara, s.17-48 2 2 A. E. Shacknove (1985), Who Is a Refugee?, Ethics The University of Chicago Press, Vol.95 No.2 , s.276
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Mültecilerle ilgili ilk düzenleme Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmedir. Bu düzenleme içeriği itibariyle yetersiz görülmüş ve sonrasında Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü ile yeniden düzenlenmiştir. Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü’ne göre; Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

O�UZHAN türko�lu- mülteci - MLTECLER VE...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online