oğuzhan türkoğlu self determinasyon makalesi

Oğuzhan türkoğlu self determinasyon makalesi

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SELF DETERMİNASYON İLKESİ ÇERÇEVESİNDE GÜNEYDOĞUDA BAĞIMSIZ BİR DEVLET İHTİMALİ 1 GİRİŞ Dünya tarihini özellikle de son üç asrını en çok etkileyen olayların başında şüphesiz ki sanayi devrimi ve Fransız İhtilali gelmektedir. Sanayi Devrimi sonucu hammadde ve pazar ihtiyacı ortaya çıkmış ve devamında büyük devletler sömürge arayışı içerisine girmişlerdir. Fransız İhtilali sonucundaysa eşitlik, özgürlük, milliyetçilik, insan hakları gibi değerler önem kazanmıştır. Bunların içinde ön plana çıkan milliyetçiliktir. Milliyetçilik akımından en çok etkilenenler de imparatorluklardır. Osmanlı İmparatorluğu da milliyetçilik akımından etkilenen devletlerdendir. Milliyetçilik akımının etkisiyle ulus devletler kurulmuş ve imparatorluklar yıkılmıştır. Osmanlı'da yıkılış 1829 Yunanistan'ın kopuşuyla başlamış ve 1908 Arnavutluk'un ayrılması ile son bulmuştur. Söylendiği gibi bu kopuşlarda İngiltere'nin Rusya'nın ve Fransa'nın etkisi söz konusudur. Bu devletler kendi çıkarlarına göre bazı isyanları desteklemişler, bazı isyanları ise önlemeye, bastırmaya çalışmışlardır. 20.yy’da imparatorlukların yıkılmasıyla üniter yapıdaki, meşruiyetini bir ulusun belirli bir coğrafi sınır içindeki egemenliğinden alan devlet şekli olan ulus devletler kurulmuştur.1914 yılında devlet sayısı 50, 1920 yılında 60, 1974 yılında 150 iken 2000'li yıllara geldiğimizde bu sayı 200'ü bulmuştur. 2 20.yy'ın başlarında dünya haritası şekillenmeye başlamış, 20.yy'ın sonlarında soğuk savaşın bitmesi ve komünist rejimin yeni dünya düzeninde geçerli bir rejim olmadığının anlaşılması sonucunda Rusya'nın dağılması ve Doğu Avrupa ile Asya’nın da şekillenmesiyle dünya haritası son şeklini almaya başlamıştır. Şüphesiz ki bu şekillenmenin dayanağı uluslararası anlaşmalarda garanti altına alınan " self determinasyon hakkı " dır. 20.yy’da Fas, Tunus, Cezayir, 21.yy’da Kosova ve daha nice devlet bağımsızlığını self determinasyon ilkesi çerçevesinde kazanmıştır. PKK da Kürtler için bu hakkı kullanabileceğini savunmuş ve uğruna savaştığı amaçlardan birinin de bu hakkı kullanarak bağımsız bir devlet kurmak olduğunu belirtmiştir. Güneydoğuda kurulacak devlet self determinasyon hakkını kullanarak kurulması gerekmektedir. Zira kurulan bu devletin meşruluğunu sağlayabilmesi için yasal bir dayanağı olmalıdır. Bu yasal dayanak da uluslararası anlaşmalarda garanti altına alınan self determinasyon hakkıdır. Aşağıda self determinasyon hakkını ve Kürtlerin bu hakkı kullanarak bağımsız bir devlet kurup kuramayacakları incelenecektir. SELF DETERMİNASYON HAKKI
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

Oğuzhan türkoğlu self determinasyon makalesi

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online