{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

örgütlü suç-M.Yavuz SAĞLAM

örgütlü suç-M.Yavuz SAĞLAM

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KAVRAMSAL OLARAK ÖRGÜTLÜ SUÇ 1 1. GİRİŞ Günümüzde sosyal, politik ve ekonomik hayatın her alanında kendini hissettiren küreselleşme bu alanlarla beraber suç ve suçluları da etkilemektedir. Küreselleşmenin bu boyutuyla suç örgütleri, suçlular, suç konuları ve faaliyetleri de ülkesel sınırları aşmaya başlamıştır. Küreselleşme ve 20. yüzyılda yaşanan gelişmeler özellikle suçun örgütsel biçimini etkileyerek, örgütlü suçun ülkelere özgü yerelliklerinin yanında dünya çapında da bir nitelik kazanmasının sebebi olmuştur. Organize suç günümüzde toplumun hemen hemen her kesimine rahatsızlık veren, birçok insanı doğrudan doğruya ya da dolaylı mağdur olmasına sebep olan bir konuma ve bunlarla beraber devletlerin yok olmasına ve iktidarların el değiştirmesine kadar uzanan başka bir boyutu da sahiptir. Bu nedenle organize suçların devlet kurumlarına ve sosyal yapıya çağın olanaklarını sonuna kadar kullanarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerle zarar vermesi ve insanları olumsuz yönde etkilemesi sadece bir ülkede gerçekleşen bir durum değil tüm dünyada var olan bir durumdur. Bugün, ulusal ve uluslar arası bağlantılı özellikle silah ve uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere yüksek kazanç sağlayan örgütlü suçlar toplumsal barışı ve kamu otoritesini güçlü bir şekilde sarsmaktadır. 2 Bunların sonucu olarak da batı Avrupa’da yetmişli yılardan itibaren örgütlü suçlarla mücadele amacıyla birçok yasal düzenlemeye gidilmiş, organize suçların anlam ve kapsamları tam olarak teşhis edilmeye çalışılmış, yeni araştırma ve arayışlara başlanmıştır. 3 Bu yazımızda örgütlü suçların tarihi sürecine ve bu süreçteki gelişmelerine, türlerine, unsurlarına, özelliklerine, mali kaynaklarına, ortaya çıkışlarına, amaçlarına ve doğuş sebeplerine, organize suçlarla mücadele yöntemlerine, ülkelere göre gösterdikleri farklılıklara ve örgütsel suçlarla ilgili kanuni düzenlemelere değinmeyip sadece örgütlü suç tanımını ele alıp kavramsal çerçeveyi çizmeye çalışacağız. İlk olarak örgütlü suç kavramına farklı açılardan bakan ve kavramın değişken özelliklerini de dikkate alan tanımlara yer verilmiştir. Organize suçların maddi kaynaklarının artması, örgütlerin dünya geneline yayılması ve üyelerinin çoğalması gibi sebeplerle karmaşık bir şekle bürünmesi yapılacak olan tanımları da zorlaştırmakta ve tanımlarda çeşitliliğe sebep olmaktadır. Tanımlarda örgütlü suçun ortak unsurlarına ek olarak kişilere ve örgüt tiplerine göre farklılık gösteren unsurlara da yer verilmiştir. Daha sonra ise örgütlü suçun toplumlar tarafından bilinen adı olan mafya kavramına değinilerek mafyanın kavramsal olarak insanlarda uyandırdığı etkilere yer verilmiştir. Mafya kelimesinin organize suç ile aynı
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

örgütlü suç-M.Yavuz SAĞLAM

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online