TURGUT ÖZAL DÖNEMİNDE MEDYA SİYASET İLİ&Arin

TURGUT ÖZAL DÖNEMİNDE MEDYA SİYASET İLİ&Arin

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MEDYA - SİYASET İLİŞKİSİ ve TURGUT ÖZAL DÖNEMİNDE BASIN GİRİŞ İnsanlığın doğasında birbirleriyle iletişime geçme bulunmaktadır. Kişi kendi başına pek bir değer etmez ve toplumlar da insanların birbirleriyle iletişim kurma ihtiyacının karşılanması sonucunda ortaya çıkmıştır. Günümüz dünyasında insanlar her türlü işlerini iletişim araçlarından faydalanarak yerine getirmektedir. Hayatımızın her alanında bu iletişim araçları bulunmaktadır ve vaktimizin çoğunu bu araçlarla geçirmekteyiz. Bu araçlar sadece insanları bireysel olarak değil, aynı zamanda toplumları da etkilemektedir. Toplumların birbirleriyle etkileşim halinde olmasını sağlamaktadır. Bir ülkede ise iletişim araçları, kısaca medya, haber ve bilgi verme, eğitme, eğlendirme, denetleme, eleştiri ve toplumsallaştırma gibi görevler üstlenmiştir. Ayrıca medya, kamuoyunu bilgilendirerek kamuoyunun belirli görüşler doğrultusunda oluşmasını sağlamaktadır. Çok kısa sürede ve etkin bir şekilde kamuoyuna ulaşabilme özelliği sayesinde medya kamuoyu oluşturmada veya onu değiştirmede çok büyük bir güce sahiptir. Medya sahip olduğu güç ile toplumdaki çıkar gruplarına doğrudan bağlı olmak zorunda kalmıştır. Bu nedenle de toplum desteğine her zaman ihtiyaç duyan siyasi partiler basına hem iktidarda hem de muhalefette muhtaç konuma gelmektedir. Bu çalışmada da genelde medya kavramı, medyanın görevleri, ekonomik boyutu ve siyasetle olan ilişkisi anlatılacak, özelde de tek parti döneminden itibaren basın incelendikten sonra Turgut Özal döneminde basının durumu, iktidarla olan ilişkisine değinilecek ve o dönemde basına yapılan baskılardan örnekler verilecektir. Medya nedir? “Medya” deyimi, Latince “ortada bulunan, araç” anlamlarına gelen “medium” kelimesinin bir türevidir. Bu anlamı ifade etmek için batı dillerinde "kitle haberleşme araçları” karşılığı olan “mass media” ifadesi kullanılmaktadır. Bu ifade medyayı, kitle haberleşme sürecinde tam ortada bulunan araç olarak tanımlamaktadır. Medya terimi, basın faaliyetinin klasik anlam ve kapsamının değişime uğramasından doğmuştur. Klasik anlamda basın; kitapları, broşürleri, dergileri özellikle gazeteleri içine alır. Zaman geçtikçe basına modern teknolojinin getirdiği araçlar katılmıştır. “Bunlar somut olarak, telgraf ve telefon hizmetleri, radyo ve televizyon, elektronik veri, uydu yayıncılığı, film, tele-konferans ve reklamcılık sayılabilir.” Basın dahil bütün bu unsurlara kitle iletişim araçları veya dar anlamıyla medya adı verilmektedir. Geniş anlamıyla medya kavramı, bu araçların yanı sıra onlara yayılan bilgi, haber, düşünce ve kanıları, bunların üretimini de içine alır. “En soyutlanmış görünümüyle her medya elemanı, bir iletişim zincirinden ibarettir....
View Full Document

This note was uploaded on 10/01/2010 for the course PSYCH 2300 taught by Professor Smith during the Spring '08 term at Aarhus Universitet.

Page1 / 19

TURGUT ÖZAL DÖNEMİNDE MEDYA SİYASET İLİ&Arin

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online