{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Türkiye'de Medya ve Demokrasi. Bilal KARAKUŞ

Türkiye'de Medya ve Demokrasi. Bilal KARAKUŞ

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Türkiye’de Medya ve Demokrasi BİLAL KARAKUŞ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TÜRKİYE’DE MEDYA VE DEMOKRASİ Giriş Demokrasi geniş anlamda ele alınırsa, birçok kavram, kurum ve sorunun demokrasi kavramıyla ilişkili olduğu ortaya çıkacaktır. Günümüzde modern ve gelişmiş toplumların vazgeçilmezlerinden biri olan demokrasi sadece ülkelerin yönetim rejimleriyle alakalı bir kavram olarak değil, ülkedeki siyasal ve toplumsal yaşamla ilgili birçok konuyla ilişkilendirilen bir kavram haline gelmiştir. Makalemizin de konusu olan ve demokrasilerde dördüncü kuvvet olarak nitelendirilen medya ise demokrasiyle doğrudan alakalı bir kurumdur. “Medya, klasik tanımıyla demokrasilerde yasama, yürütme ve yargıdan sonra, kamuoyunu yönlendirme ve etkileme gücünden dolayı dördüncü gücü oluşturur. Ama kitle iletişim teknolojilerinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde medya çok daha büyük bir güce sahip görünmektedir. Elinde bulundurduğu imkânlarla insanları çok daha fazla etkileme ve yönlendirme gücüne sahip olan medya, bu büyük gücün demokrasilerdeki sıralamasını zaman zaman kendileri lehine değiştirmeye çalışmaktadır.” 1 Medya görevleri, fonksiyonları ve yaygın olarak kullanılması itibariyle demokrasi açısından çok önemli bir rol üstlenmektedir. Yani medya demokrasinin sağlanması ve muhafazasında asli bir görev üstlenmektedir. Ayrıca bu noktada sadece medyanın demokrasi üzerindeki etkilerinden bahsetmek yeterli olmayacaktır. Bunun yanında, demokratik yapının da medya üzerinde etkileri vardır. Medyanın faaliyetleri bulunduğu ortamın demokratik olduğu ölçüsünde yararlı olurken, demokrasinin de medyanın olumlu işlevleri sayesinde gelişmesi söz konusudur. Yani iki kavram arasında tek taraflı bir etkiden ziyade, karşılıklı bir etkileşimin hâkim olduğunu söylemek mümkündür. Yazılan makalede yukarıda da bahsettiğimiz gibi öncelikle medya ve demokrasi kavramları ve bunlar arasındaki ilişki ele alınacaktır. Sonrasında ise, Türkiye’de batıdan daha farklı olarak ortaya çıkan medyanın gelişim süreci ele alınacak ve ülkedeki medya-demokrasi ilişkisine değinilecektir. Değişen ülke demokrasisinin oluşturduğu farklı koşullarda medyanın ne kadar demokrat bir duruş sergilediği gözler önüne serilecektir. Medya Medya çok geniş iletişim araçlarının oluşturduğu bütünü tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Bu kavram ulusal, yerel, ulus ötesi TV kanalları, her türlü yazılı haber kaynakları, gazeteler, dergiler, kitaplar, medya kurumları gibi birçok iletişim araçlarını kapsayan karmaşık bir yapıdan ibarettir. Günümüzde basının internet, TV gibi araçlarla daha karmaşık bir yapıya bürünmesiyle birlikte medya deyimi daha çok kullanılan bir kavram olmuştur.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

Türkiye'de Medya ve Demokrasi. Bilal KARAKUŞ

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online