Yavuz Selim ÖZBEK SUikast ve Türkiye'de Suikast Olgusu

Yavuz Selim ÖZBEK SUikast ve Türkiye'de Suikast Olgusu

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SUİKAST ve TÜRKİYE’DE SUİKAST OLGUSU GİRİŞ Günümüzde ülkelerin gelişimi ve ilerlemesinde suikastların ne kadar etkili olduğu ortadadır. Bu etkiyi özellikle ülkemiz için önemli kişilerin öldürülmesinde görmekteyiz. Ülkemizde de son yüzyılda ülkemiz için önemli kişilerin öldürülmesi ile suikastlar gündemdeki yerini almakla birlikte gündemde tutunmayı başarmıştır. Türkiye 21. yüzyıla, Susurluk, 28 Şubat uygulamaları, deprem felaketi, yolsuzluk gündemleri, telekulak skandalı gibi ülke gelişiminde olumsuzluklar oluşturan bir takım sıkıntılarla girdi. 11 Eylül’den sonraki dönemde işlenen suikastlar farklı kombinezonları akla getirdi. Ülkede bu aşamadan sonra tedirginlikle beraber toplumla devlet makamları arasında güvensizlikler başladı. Meydana gelen suikastlar tarihin akışını değiştirerek ülkeyi her seferinde yeni gelişmelere maruz bırakmıştır. Bu tür olaylar ülke içi ve dünya güç dengelerinin değişmesine neden olmaktadır. Suikastların geneli profesyonellikle işlenmiş cinayetlerdir. Son zamanlardaki suikastların failleri tespit edilmiş olsa da olayların derinlikleri ve şifreleri görünen kısmından daha gizlidir. Polisiye yönünün aydınlatılması yeterli olmamaktadır. Öncelikli ve önemli olarak suikastların ileri aşamasındaki derinlik ve şifrelilik aydınlatılması gerekmektedir. Tarihe baktığımız zaman bugünkü terörün kaynağı sayabileceğimiz birçok suikastla karşılaşmaktayız. Bu suikastların sebebi bazen taht kavgası, bazen iktidar mücadelesi olurken bazen de ülkedeki mevcut düzeni bozmak olmuştur. Tarihte, ülkeler, coğrafyalar, devlet adamaları, siyasetçiler ve toplum önderleri her zaman dikkati çekmektedir. Bu kişiler uluslar arası ilişkileri, iç politikayı, ekonomiyi yönlendirmek isteyenler için bir hedeftir. Ayrıca bu kişilere yön veren devlet adamları da hedefin odak noktası konumundadır ve suikast için bir hedeftir. Birileri belirledikleri amaçlara göre hesap yapmaya ve bunu uygulamaya koymaya olmadı koydurtmaya çalışacaklardır. Karşılaştıkları engelleri aşmak doğrudan veya dolaylı olarak hedefe varmak için saldırılar yapmaya devam edecek ve herkesin bir hesabı var mantığı ile hesaplaşmalar sürdürülmek istenecektir. Bu makalede önelcikle suikast hakkında kısa bilgi verilip, suikastların genel olarak amaç, unsur ve özelliklerinden bahsettikten sonra suikastların tarihsel gelişimi ve ardından Türkiye’de son yüzyılda gerçekleştirilmiş önemli kişilerin suikastlarından bahsedilecektir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1. SUİKAST Genel olarak suikast, önemli kişilerin planlı bir şekilde ideolojik veya politik nedenlerle motive edilmiş kişiler tarafından öldürülmesi şeklinde tanımlanabilir. Ayrıca bazı suikastlar kişisel nedenlerden, kişisel inançlardan veya sadece para kazanmak amacıyla işlenebilir. Çoğu zaman suikast yapılmak istenen kişi bu konuda uzman olan kişiler tarafında
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/01/2010 for the course PSYCH 2300 taught by Professor Smith during the Spring '08 term at Aarhus Universitet.

Page1 / 15

Yavuz Selim ÖZBEK SUikast ve Türkiye'de Suikast Olgusu

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online