{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ANKET - ANKET Televizyonda yaynlanan fast food tarz gda...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ANKET Televizyonda yayınlanan fast food tarzı gıda reklamlarının 7-14 yaş grubu arasındaki çocukların beslenme alışkanlıkları üzerine etkisine araştırmaktayız. 1.Kaç çocuğunuz var? [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] Daha fazla 2.Çoçuğunuzun yaşı? 1.çocuk ………………… 2.çocuk ………………… 3.çocuk ………………… Diğer çocuklarınız ……………………… 3.Evinizde hangi sıklıkta fast food ürünleri tüketiyorsunuz? [ ] Hiç [ ] Haftada birkaç kez [ ] Hergün 4. Çocuğunuz ev dışında hangi sıklıkta fast food ürünleri tüketiyor? [ ] Hiç [ ] Haftada birkaç kez [ ] Her gün 5.Çocuğunuz günde ortalama ne kadar süre TV izliyor? [ ] Hiç [ ] 1-2 saat [ ] 2-4 saat [ ] 4 saatten daha fazla 6.Çocuğunuzun fast food ürünlerini tercih etmelerindeki etmenleri numara vererek sıralayınız. ( En çok tercih etme nedenine 1 veriniz ) [ ] Lezzetli olması [ ] Çabuk hazırlanması [ ] Tv reklamlarından ve promosyonlardan etkilenmeleri [ ] Beslenme alışkanlıkları [ ] Arkadaş çevrelerinden etkilenmeleri
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
7.TV de gösterilen fast food tarzı reklamların çocuğunuzu etkilediğini
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

ANKET - ANKET Televizyonda yaynlanan fast food tarz gda...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online