8376-better-murray-math-mm-levels

8376-better-murray-math-mm-levels - /+-+ /|...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
//+------------------------------------------------------------------+ //| Murrey_Math_MT_VG.mq4 | //| Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.metaquotes.net | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Vladislav Goshkov (VG)." #property link "4vg@mail.ru" # #property indicator_chart_window # // =================================================================================== ========= // * Ëcícc 8/8 c 0/8 (Îeîí÷rnlëüíîl nîddîncâëlícl). // * Ýnc ëcícc nreul ncëüíul c îerçuârtn ncëüílércl nîddîncâëlíc? c dîääldceó. // =================================================================================== ========= //* Ëcíc? 7/8 (Nërár?, elnnî äë? înnríîâec c drçâîdînr). Weak, Stall and Reverse //* Ýnr ëcíc? nërár. Lnëc ölír çrrër nëcreîe ärëleî c nëcreîe áunndî c lnëc îír înnríîâcërnü îeîëî ýnîé ëcícc, //* çír÷cn îír drçâldílnn? áunndî âícç. Lnëc ölír íl înnríîâcërnü îeîëî ýnîé ëcícc, îír ddîäîëccn äâcclícl ââldo e 8/8. // =================================================================================== ========= //* Ëcíc? 1/8 (Nërár?, elnnî äë? înnríîâec c drçâîdînr). Weak, Stall and Reverse //* Ýnr ëcíc? nërár. Lnëc ölír çrrër nëcreîe ärëleî c nëcreîe áunndî c lnëc îír înnríîâcërnü îeîëî ýnîé ëcícc, //* çír÷cn îír drçâldílnn? áunndî ââldo. Lnëc ölír íl înnríîâcërnü îeîëî ýnîé ëcícc, îír ddîäîëccn äâcclícl âícç e 0/8. // =================================================================================== ========= //* Ëcícc 6/8 c 2/8 (Âdrulícl, drçâîdîn). Pivot, Reverse //* Ýnc äâl ëcícc ónnódrtn â nâîlé ncël nîëüeî 4/8 â nâîlé ndînîáíînnc dîëíînnüt drçâldíónü ölíîâîl äâcclícl. // =================================================================================== ========= //* Ëcíc? 5/8 (Âldo nîdaîâîaî äcrdrçîír). Top of Trading Range //* Ölíu ânlo duíeîâ ndrn?n 40% âdlelíc, ír äâcclícl elcäó 5/8 c 3/8 ëcíc?ec. //* Lnëc ölír äâcarlnn? îeîëî ëcícc 5/8 c înnrlnn? îeîëî íll â nl÷lícc 10-12 äílé,
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/02/2010 for the course ACCOUNTING 10835 taught by Professor 123 during the Spring '10 term at Abu Dhabi University.

Page1 / 6

8376-better-murray-math-mm-levels - /+-+ /|...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online