LYTHUYET_VLTQ - L thuyt Vt l tng qut Trang s 1 M U Khoa hc...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lý thuy t V t lý t ng quát. ế Trang s : 1 M Đ U Ở Ầ Khoa h c và công ngh c a nhân lo i đang phát tri n r c r . S khám ệ ủ phá và chinh ph c th gi i t nhiên đang ti n v hai phía ng c chi u ế ớ ự ế ượ nhau: M t phía là kho ng không v tr bao la, m t phía là chi u sâu vô ụ ụ cùng c a lòng v t ch t v i th gi i các vi h t bí n. Tri th c v hai phía ế c a th gi i t nhiên đó đ c di n đ t trong hai lý thuy t v t lý c a th i ế ớ ự ượ ế ậ đ i, đó là Thuy t t ng đ i c a Einstein và Thuy t l ng t , làm c s cho ế ươ ố ủ ế ượ ơ ở công ngh vũ tr và công ngh vi đi n t phát tri n. ệ ử Song đ nh n th c th gi i t nhiên thì hai lý thuy t trên v n ch a làm ế ớ ự ế ư con ng i th a mãn. B i l nó ch y u là nh ng mô hình toán h c mà ý ườ ở ẽ ủ ế nghĩa v t lý l i ch a rõ ràng. Thuy t t ng đ i c a Einstein v i đ ng ư ế ươ ườ cong không gian ch a th tr l i cho ta bi t c ch c a h p d n, c a quán ư ể ả ờ ế ơ ế ủ tính là gì? l ng t ánh sáng là gì? Nh Einstein đã th a nh n: “Tôi su t 50 ượ ư năm suy nghĩ nghiêm túc v n ch a th tr l i câu h i l ng t ánh sáng là ư ể ả ờ ỏ ượ cái gì?”. Đ i v i c s c a Thuy t l ng t thì l ng tính sóng-h t c a các ố ớ ơ ở ủ ế ượ ưỡ ạ ủ h t ch t là đi u không ai hi u n i. Đ n n i nhà v t lý M Feiman đã nói: ế “Tôi cam đoan trên th gi i không ai có th hi u đ c Thuy t l ng t ”. ế ớ ể ể ượ ế ượ H n n a hai lý thuy t này không thâm nh p đ c vào nhau. Nh ng lĩnh ơ ế ượ v c c a h p d n là ngoài ph m vi c a Thuy t l ng t và ng c l i. Hai ế ượ ượ ạ lý thuy t tách bi t nhau và không đ ng th i đúng. V i s t n t i c a hai ế ớ ự ồ ạ ủ không gian khác nhau là không gian c a tr ng h p d n Einstein và không ườ gian c a tr ng đi n t . Đó là ch a nói đ n vi c ph nh n s t n t i c a ườ ệ ừ ư ế ự ồ ạ ủ không gian tuy t đ i, th i gian tuy t đ i, kh i l ng tuy t đ i c a Thuy t ệ ố ệ ố ố ượ ệ ố ủ ế t ng đ i h p, nh ng đi u mà Newton h ng tin t ng và d gì đã đ c s ươ ố ẹ ưở ượ ch p nh n hoàn toàn c a lý trí nhân lo i. V th gi i các ph n h t mà th c nghi m c a v t lý h t nhân khám phá, ề ế ớ trong s c m nh n t nhiên nh t ph i là y u t c a m t n a th gi i l i ự ả ế ố ủ ế ớ ạ không tìm th y s t n t i c a nó trong th gi i c a chúng ta. Nó xu t hi n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 29

LYTHUYET_VLTQ - L thuyt Vt l tng qut Trang s 1 M U Khoa hc...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online