{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1- B.B.D.ve Y. ilkyardım - BABOYUNDARBEve...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BA Ş - BOYUN DARBE  ve  YARALANMALARINDA  İ LKYARDIM     Prof . Dr.  İ lhami  Ü NL Ü O Ğ LU
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TRAVMA ! 1-38 ya ş  grubu : en  ö nde gelen  Ö L Ü M NEDEN İ  ? Kanser ? Kalp  h astalı ğ ı ?
Background image of page 2
KAFA TRAVMALARI   •Kafatası ve y ü z kırıkları  •Beyin yaralanmaları - Sa ç lı derinin kanama  ö zelli ğ i ! - Kulak veya burundan kan veya BOS!
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
İ ndirekt Beyin Travmaları   •beyin sarsıntısı  •duvara  ç arpma – k ü nt  cisimle vurma •beyin dokusunda belirgin hasar yok. ş uurlu /  ş uursuz ş uur kaybı varsa; kısa s ü relidir,   tekrarlamaz.  •ba ş  a ğ rısı sıktır.
Background image of page 4
HEMATOMLAR: ( kan damarlarında  yırtılma ) •akan kan beyin ve zarlar arasında  birikebilir. •subdural hematom ( gn.le ven  kanaması) •epidural hematom(gn.le arter  kanaması) •intraserebral hematom 
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KAFA TRAVMALARINDA  BEL İ RT İ  ve BULGULAR  (1) • A ğ rı  •  Ş uur bulanıklı ğ
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 18

1- B.B.D.ve Y. ilkyardım - BABOYUNDARBEve...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online