1- B.B.D.ve Y. ilkyardım

1- B.B.D.ve Y. ilkyardım - BABOYUNDARBEve...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BAŞ- BOYUN DARBE  ve  YARALANMALARINDA  İLKYARDIM     Prof . Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TRAVMA ! 1-38 yaş grubu : en önde gelen  ÖLÜM NEDENİ ? Kanser ? Kalp  h astalığı ?
Background image of page 2
KAFA TRAVMALARI   •Kafatası ve yüz kırıkları  •Beyin yaralanmaları - Saçlı derinin kanama özelliği ! - Kulak veya burundan kan veya BOS!
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
İndirekt Beyin Travmaları   •beyin sarsıntısı  •duvara çarpma – künt  cisimle vurma •beyin dokusunda belirgin hasar yok. •şuurlu / şuursuz •şuur kaybı varsa; kısa sürelidir,   tekrarlamaz.  •baş ağrısı sıktır.
Background image of page 4
HEMATOMLAR: ( kan damarlarında  yırtılma ) •akan kan beyin ve zarlar arasında  birikebilir. •subdural hematom ( gn.le ven  kanaması) •epidural hematom(gn.le arter  kanaması) •intraserebral hematom 
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
KAFA TRAVMALARINDA  BELİRTİ ve BULGULAR  (1) • Ağrı  • Şuur bulanıklığı  veya kaybı • Kişilik değişiklikleri, ajitasyon
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/03/2010 for the course SAS sdgfdsg taught by Professor Tryre during the Spring '10 term at Abant İzzet Baysal University.

Page1 / 18

1- B.B.D.ve Y. ilkyardım - BABOYUNDARBEve...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online