Rh.117 - ]z-¹º¯ ¾³Z§Y{vÀ^— ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ¶]z-¹º¯ ¾³Z§Y{vÀ^—  ¾l´s²À€ozÀ¯YŽºc¦À³¹zd¨«Yz„³½Yz]µvƒ¶À¸c ZZZLUDQWDULNKFRP  ººº·¹‚ºº³Yu¹ªºº¤—ºººc½yYuzºº-Y ººººº¯¹¶]zºººº-fºººº¿voº´ºººº„]ZÀºººº] ¾³ZdººººººººYubºººººººº¿Yz]{Y®ºººººººº³Yºt] ¾º ººº³Z°]±YzÀº ºººo±M½Z´º ººº˜¯yu¶º ººº§ Z³Yºszº ººº]¶]zº ººº-¹ºº ººº¯`º ºººˆ£ Z³Zdº ººº¬›Ê uºº ººº$°·²º ººº§ºº ºººy Ë Z³Z¯zºººº§¶ºººº]Zºººº·u%Y±ººººº#uººººº] Z³Z.´ººººº#,´ººººº¬¹\ººººº¯ zÀºººººƒ u Z³ZººººººYz·vººººººƒµvºººººº³yuzÀººººººƒ Z³Y|º ººººº¿z-½vº ºººººƒ½¹{YzÀº ºººººƒ Z³Zººººººººƒº¯yZ¨ººººººººƒ½Yzºººººººº]{Y Z³Z]ZÀºººººº]yu¶ºººººº§½u{uººººººº$°· Z³Zºººƒ¹zs¾ººº¯Ê ººº°szººº]bººº€k \ Z³Yzºººº›zÀººººƒººººº$°·vººººƒbºººº€¯ Zººººººº³Yu¹ª£Zººººººº—v´ººººººº¯uzs½Y ­º”´ººººº¯`]zººººº-¹ºººººº¯`ºººººˆ£ ¶]zººººº-¾ººººº¨¿¦ººººº¬Ÿ½ZºººººŒ£{Y zººººº#Y¶´Àºº¹ª^ºº‚°¨ººƒ ±v¿zº ººº›bº ººº£¹¶º ººº]º¿zº ººº›{Y ½Zº º½uZº º¸³±ºº º#µz º ºzº º·zº º ½vººººººƒ¶³Zt]Yzººººººƒyvºººººº³Y½{¹y ²ºººÀ°§uºººº°³¾ººº¯µzººº°s~ºººyu ½yYººººººº¿u{¾¨ººººººƒº¯±Zºººººº¸-Z³ vÀº ºƒº³¾º º¯¹uZ¸³zº º]®º ºs¶º º]zº º Ï Zººººº³Z·Z§{®´ººººº§zººººº‚dºººººº Z³YvÀº ººº¯¶º ººº]¹zº ººº]¹yuºº ºººƒzº ºººZ³Z·ºººº¶ººº]u|ººº]±Yvººº³u¹,´ººº# Zººººº³Z·º§yZ¨ºººººƒ¾ººººº.´¬±ºººººº# Z³Z·Z´ººº-²ººº¿Y²ººº¯zººº]²ººº§ºººº — Z³Yzººººº¨¯¹\ººººº¿zŸ²ººººº¯­yººººººt³ Z³Z°¬ººº€¯Zººº]ººººc²ººº§®ººº§zººº¨¯ Z³Z¯Yzººººsvºººº„]vlºººº€¯¶ºººº]~ºººº Zº ººººº³È¯ºº ººººº$°·v³YºtÀº ººººº¯uyÊ ¹ Zºººººº³Yv³u¶ºººººº]Yyººººººº¯­yvºººººº³ Zºººº³Z³²ºººº¯¹u®ºººº·u¡vººººˆc²ºººº¯ Z³Z¿zººº-bººº„-¶ººº§½vºººo¶ººº]Zºººc  Z³Zººººƒº¯¶ºººº]z^ººººs²ºººº¿Yuzºººº]u¹{ Z³Z°¬ºººººººº€¯¹v]Zºººººººº—¹vºººººººº·Y{ Zºººººººº³ZœŸY¹{ZÀºººººººº³¹{Zºººººººº°³yu Z³Yv´ºººººs¹uZºººººƒv´dººººº„-¶ººººº°· Zººººº³Z¤·u¹Yvºººººsv§¾ººººº¨¿zººººº· Zºººº³Yº«Y½Zºººº·¶ºººº pc¾ºººº¨¿zºººº· Z³Z¿zº ºººº]½Zº ºººº·µzº ºººº]zº ºººº-u±M¹ Z³Z¯zººººs{¢^ºººº¦ºººº¿zºººº-u±M¹ Zººº³Z³¹µzººº§Zººº]bºººZ¯zººº-u±M¹ B ®´º º¨]zº ºZº ºc¶]zº º-ºº º§bº º vººƒZ],ººººº#²ºº¯‚Àººyu¶]zººbº º .³"Àº º·¹vÀ´º ºƒYy²º º¿Y¶]zº ºbº ºŸz.]Yyºº º¯¹bº º€k±Zº º¸-Z³ ­Yººººc­Èººº›²ººº¯¶ººº§Zdººº -ºººº¯ ½ººººº-zdºººº°§™¹yuZdºººº -¶]zºººº¾º ºººººd .À¯¶$³Mzº ººººº·­vÀ´º ººººº„À¯ uyºººt]¹bºº„¨]Yyººº¯±M¶]zººvÀºº„§nºº€¯¹bºº€„]Yy¹y¹bººu ²ººº¯­uzººº§¶ººº]ºc¶ººº§Zººº·ÇYyZººº] ¡Èºººs½Y¢oZººº³±ººººs²ººº¿Yzººº¸] ½uzººº§½yY{¹uzººº§¶ººº]Çyvººº¤³M z^ººººº´¯~ºººººyuuºººººº]¾¨ºººººƒº¯ vºººƒ\ºººWZc¶]zººº-¶ººº§¾ººº³Z-u&¯ ©Zºººˆsµuºdººº±Mvlººº€¯yuuºººº] ±Zº ºƒº¯zº º]vÀº ºy±ºº º#z^º ºs²º º¿Y v´dºººº€kz]µv¿|ºººº-ººººº¯bºººº · zººººº¸¯{¶]zººººº-zººººº¸]v´ºººººdŸz-z] žººº§¶ººº][Yzºººƒ`ººº„Àƒ¾ººº¨¿±M ‚°ººº„§{Yzººº¾¨dººº„¾ººº¨¿±M bº ºu¶º º]zÀº º´{Y¾º ºŸz“¾º º¨¿±M Ð Zºººººººº³Z°—º°Àºººººººº«[M_zºººººººº„ŸY Z³Zººººººº€oY¹u¹yu¹­ÈºººººººZººººººº] Zºººº³Zk¶º ºº°·bºººº·y½Yvº ººŸ½Zº ºº§ Z³Z¯zº ºººŸ©º^º ººº£Zº ººº¯®º ººº¿Yµuzº ººº§ Zº ºººº³Z¤oLZ°ººººº€«Y¾ºººººŸ®ººººº¨£{Ê H DDy Z³Y¹YzººººººŸvººººººƒ{¹zºººººº¯Y®ºººººº£{y Zºººººººº³Z°oy½Zºººººººº‹y½Yzº ºººººº]{Y Z³Y¹YzººººººººŸuººººººººº„À¯‚ºººººººº¿{¹y Z³Z¤ÀººººººººŸy½Yv´ºººººººº#¾ºººººººº¯v£ Z³Y{zºººººº«vÀºººººº]ººººººº$°·±Zºººººº„´c Z³YvÀººººº¯{¹y¶ººººº]{yZ^ººººº¯±ºººººº# Zººººº³Zt¬¿Y¹Yvºººººsv§¾ººººº¨¿zººººº· Z³Yzººº›zÀºººƒºººº#±Yvººº³u¶ººº]¦ººº¿ Z³Zºººººƒº¯¶ººººº]z^ºººººsv³uzººººº]u¹{ Zººººº³Z³Yºk½Yzºººººzººººº]±Zdººººº§Zs Zºººººº³Yv³u¹Z¸.´ºººººº#Zºººººº]¶]zººººººZ³Z·ZÀºººººº¶ºººººº°·}Z^ºººººº«vººººººƒ Z³Zº ººººººƒº¯~Àº ººººººWyZº ººººººœ¿yu½Y Z³Z¬ºººººÊ ºººººtd¿Z®ººººº¿¹y¾ººººº¯ b Z³Z]zº ºººº-ªÀº ººººs½Zº ºººº·®dº ºººº{Y Z³Zºººººººƒº¯ªÀºººººººsy¹u{Yvººººººº¿u zº ººzº ºº]ºº ºº¬`º ºº$³Yºs¾º ºº¨¿±M ±Zº ºººƒº¯±Mv³vº ºººƒ¶]zº ººº-u|º ººº³ [uYyY|º ººº·Zº ººº]v³uzº ººº§‰zº ººº— ¾ººººº„¨„Àººººººcbººººº¯vs¢ººººº¿Ç vºº³Yºt]vºº¿v]±Z¨ººƒº¯±ººº#¶]zºº­uzºººº]zºººº€]¾ºººº€]¶´ººººz-²ºººº¯ zºººº-u½Zºººº·{¹y¶ºººº]­uººººº]µ{¹y ²ºººÀ¤¿¶ººº]v´ººº§YvºººsyZººº§¶§zººº· vÀº ººWZ¯zŸ‚Àº ººbº ºº -±M{Yvº ºº˜] v´ººººdŸzÀ¯‚Àºººº¶ºººº¬°k±Z¨ººººƒº¯ ±Zºººƒº¯zººº]bººº€k¶]zººº-±Zººº¸-Z³ bººººŸz.]Yyµv¿|ºººº-ººººº¯j´ºººº ©Z.´º #±M¶º ]¹u¹,´º #²º ¿Y¶º ]¹u v³uzºº]±Zººk¶ºº§zºº-uººº¯¹u±M ±Zºººƒº¯½Yvººº¿Y¶dººº€„´]¶ººº#¶ººº§ vººººº¿yv]Yy~ÀºººººWyºººººº¯j´ººººº ®ººº›¹b^Àºººˆ¯²ººº¿Y{YYy±Z¨ºººƒº¯ v´ººd -¾ºº°·±Z´ºº§zººzºº]¥Zººs Zº ºº¯¶ººº§v³vº ººƒ¢ dººº¯±M{Yvººº˜] ®Àºº´§‚ºº¿ºs©Zpºº‹z—¶ººƒ¶ºº]Zººc bººtc¶ºº]uººº]¶dºº€„³±Zººƒº¯µZººƒ Ñ Zº ºº³Yy¹u¶º ºº]¾¸º ºº„´·Zƒºº ººc½Zº ºº§ Z³Z]zº ºººº£¶º ºººº]®º ºººº«¹Y¶º ºººº„´¸ƒ½Y Z³Y¹YzººººŸµvººººƒ±º´ºººº§Y‚ºººº‡zo Z³Z°¬ººººº€¯¹\ºººººWZcµvºººººƒ±ºººººº# Z³Y|º ºººº¿|—½Zº ºººº§uº¯zº ººººŸµZº ººººƒ Zºººº³Yy¹u¶ºººº]±ZdººººYuuºººººƒ¶ºººº§ Z³Zºººººƒº¯yY|ººººº·¾ººººº¹vºººººˆÀ Z³Yzººººº]½Zººººº·žÀºººººZººººº]¶ººººº°· Zºººººº³Çºk¶³ZÀºººººº¯yuZºººººº·šÀººººººc Z³ÈÀº ºººº-¹bº ººººƒy¹±Zº ººººYzs{Y Zº ºººººº³ZH Ÿ¹zÀº ºººººº«u¹v´°º ººººººƒº· B Z³Z¯zº ººº§z¸º ºººƒ¶º ººº]¶]zº ººº-u|º ººº³ Z³Z.´ººººkZºººº]µuZºººº¯M¶ºººº§Zºººº¿ Z³Z¯zº ººº§z¸º ºººƒ¶ºººº]¶º ººº³Y¹yvººººƒ Z³Z·Zº ººººƒ{¾º ºººº$¬¿Y®´º ºººº¯¶º ºººº§ Z³Zºººƒº¯µZºººƒµuzººº§,´ºººk­|ººº— Z³Z.´ººººkZºººº]µuZºººº¯M¶ºººº§Zºººº¿ Z³Z¯zº ºººº§{±¹zº ºººº]®¿ZÀº ºººº³²º ºººº¯ Z³Z]zºººººººº-{¾ºººººººº°”˜¯z.ºººººººº„« Z³Z¯zºººººº§¹u|ºººººº¿¹±Z·Z ºººººº‡{Y Z³YvÀººººº¯½ºººººº¶ººººº]±Z¯zºººººŸuYu ®Àº ººº”˜c¹YÊ Àº ºººv³uzº ººº§¶º ººº°· ‚ Zº º·Z¯zº º]®º º¬“bº ºYµuzº º§¶]zº ºZºººº¯{YbººººŸz.À¯¶ºººº³Yv¨¿¾«Zºººº uzÀºººº.À¯j´ººººj´ºººº±Zºººº¯{²ºººº¿Y v´ººd -uºººsµZººƒ¶ºº]±ººº#©uuyu uzºº§®ºº·Yºs¶]zºº-¶ºº]¾ººŸÈc²ºº¯ bººººYyM½z.ºººº„«¶dºººº ¸¨¿vºººº˜] ±Zººº°§¹zÀºººc¹Zººº·µ|Àººº³Zººº]¶ººº°· ºº ºººº€¨¿{YµuZÀº ºººº½Zº ºººº·iºº ººººŸ vº ººƒz.º ºº„«½y¹M–º ºº°k¶º ºº¨³º# uºº ºº]z.º ºº„«zº ºº¿{¹¾º ººƒº¯¶º ºº¨¿ u¹zºººº]Zºººº¯{¾ºººº¨¿v¿Zºººº]bºººº bººº¯vsyubºººtc½ZºººZÀººº]¶ººº§ ®º ººº¿v£{¾ºººº$¬¿Yuººººº]¾¨ººººƒº¯ uzº º§¾º º«Zo¶]zº º-¶º º]¦¯zº º³­zº º³ Z°º ººººººƒ½Yzººººººº]­Yµuy¹Mz^ºººººººs bººº¯vsyubºººtc½Zººº¹zººº]Zººº¿ µuyºº ºs¶º º-µZº ºƒ¶º º§Zdº º -¶]zº ºuzººº§¥yYvºººcZººº syvººº³Y²ººº¨À« yZ¨ººººƒzÀººººƒ¡Yzºººº]½Zºººº·¶]zººººvººººƒZÀºººº¸¯±ººººº#¶]zºººº-z.ºººº„« Ò Z³Zdºººººººº€¸§{Y¶]zºººººººº-z.ºººººººº„« Z³YzÀº ºººººº«u±ºº ºººººº#vº ºººººº³uYu­{y Z³Z.´ºººººk¶³Z°dºººººyzºººººzººººº· Z³ZººººººM[Zºººººº€ov¿ZÀºººººº³¶ºººººº§ Z³Zººººƒº¯\ºººº¬£¶ºººº]u{±M{Yvºººº˜] Z³Z´ººººº¿{{±º.³zºººººvºººººƒ¶]zº ºººZººººººººº³Z³Yº¬¸v¿zÀººººººººº.]¶ººººººººº§ Z³Y¹YzººººººŸzºººººº “¹ndººººººŸzºººººº¸] Z³Zº ººƒ¹zs~º ºº¹‚Àº ºº{Yz.º ºº„« Z³Z°ºººº€¿y¹[Z´ºººº¹Èºººº§Zºººº] Zºººººº³YuZ³µZÀºººººº¹y,ºººººº²ºººººº¿Y Z³Zºººƒºk,ººº¿uºººº#vºººƒ‚czÀººº› Zººººº³Yv³u¶ººººº]±Z°ººººº€¿y±Mv´ººººº§ Z³Zººº€¨¿¥Zºººs¶ººº]½v³vºººƒ¶ººº§ Z³Y|ººººº¿z-bººººº¸k¦ººººº¿{YµZºººººƒ Zºººº³Yº¿Y¹bººººtc¹iZººººc¹±|ººººt¯ Zºººººººº³Z§Y{vÀºººººººº^—{YyZºººººººº-uZ¿ Z³YuZºººººƒ¶ººººº³Z¯{yu½ººººººƒ¶ººººº§ Zº ººº³Zkzº ººº€²º ººº§®º ººº¸ŸZº ººº—v¯ zººººººº¿º§µYy{Z¸ºººººººƒº¯z.ººººººº„« µZº ººº¹uzº ººº·}yZº ºººŸ±Z]ZÀº ººº]yu ½uY¹±Myuvººººƒ¶ºººº]º¬œ¯,´ººººk v³vºƒ¶dºº„§¶]zºº-¹ººº¯yvºº¤³M zÀººƒººº#¶]zºº-uzºº§btºº`ºº¬°o uzº º§¾º ºYy¶]zº º-\º ºY¾¨º ºƒº¯ ±Zººººººººººººƒº¯yuuZdººººººººººººŸ=Y=Y vº ººº³u{¶³Z¿uZººººƒª^ºººº±Z¨ººººƒº¯ yYººººªÀºººŸ¶ººº]vººº„]±Zºººƒº¯µZºººƒ ®ººº¸]¶dººº€]bºººu¹uzººº·Yy¶]zºººv³|º ºººº¿¹MyYu¶º ºººº]Zdº ºººº -µZº ººººƒ Yy±Zºººƒº¯µZºººƒvººº¿u±ºººº#¶]zººººº ºº³Y{zººº]bººº€„³½zÀºººƒºººº$°· ²ººººÀ¯|]u{¹bººººŸz-Yy±Z¨ººººƒº¯ vººººƒ½yYzººººŸzºººº¨¿{Yz.ºººº„« yYººººªÀºººŸ¹ªÀºººŸbºººŸy±ZÀººº¯{Y \ºº¿z›¹\ººÀl—`ººˆ£²ºº¿Ybºº€· ¶ºººˆ£²ººº¿Y{YzÀººº-v´ººº²ººº¯±Zºººk ±v³Yºszº º]¶]zº º-¹ºº º¯{Y‰zº º›  ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online