elahinameh - ‫اﻟﻬﯽ ﻧﺎﻣﻪ‬...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫اﻟﻬﯽ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫اﺳﺘﺎد ﺣﺴﻦ زاده آﻣﻠﯽ‬ ‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﺤﻖ ﺧﻮدت ﺣﻀﻮرم ده و از ﺟﻤﺎل آﻓﺘﺎب آﻓﺮﯾﻨﺖ ﻧﻮرم ده.‬ ‫اﻟﻬﻰ راز دل را ﻧﻬﻔﺘﻦ دﺷﻮار اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻦ دﺷﻮارﺗﺮ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﯾﺎ ﻣﻦ ﯾﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﮑﺜﯿﺮ و ﯾﻌﻄﻰ اﻟﮑﺜﯿﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﯿﻞ از زﺣﻤﺖ ﮐﺜﺮﺗﻢ وارﻫﺎن و رﺣﻤﺖ وﺣﺪﺗﻢ‬ ‫ده.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻰ ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺎﻓﻆ دﯾﻦ ﺗﻮاﯾﻢ اﺳﺘﻐﻔﺮك اﻟﻠﻬﻢ در اﯾﻦ ﻟﯿﻠﮥ اﻟﺮﻏﺎﺋﺐ ﻫﺰار و‬ ‫ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ دﯾﻦ ﺗﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺎ اﺳﺖ اﺣﻤﺪك اﻟﻠﻬﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ دل در ﺟﻮش و ﺧﺮوش اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺮد‬ ‫ﻣﺪﻫﻮش و ﺑﯿﻬﻮش اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﭽﺎرهاﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﭼﺎرهاى و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﭽﮑﺎرهاﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﮐﺎرهاى.‬ ‫اﻟﻬﻰ از ﭘﺎى ﺗﺎ ﻓﺮﻗﻢ در ﻧﻮر ﺗﻮ ﻏﺮﻗﻢ ﯾﺎ ﻧﻮر اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض اﻧﻌﻤﺖ ﻓﺰد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﺎن اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮ و ﻋﻈﻤﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ ﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺎ ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺎن ﻣﺘﮑﻠﻢ‬ ‫اﯾﻨﻬﻤﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺷﮕﻔﺖ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻫﻰ ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬ ‫اﻟﻬﻰ واى ﺑﺮ ﻣﻦ اﮔﺮ داﻧﺸﻢ رﻫﺰﻧﻢ ﺷﻮد و ﮐﺘﺎﺑﻢ ﺣﺠﺎﺑﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮى ﭼﻪ ﺟﻮﯾﻢ و ﭼﻮن ﺗﻮ ﻧﺎﻇﺮى ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻤﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻤﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻤﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻤﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﻮن ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺎﺣﻮﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ و ﺗﻦ ﺧﺴﺘﻪام راه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯿﺮوم و ﻣﺴﺎﻓﺘﻰ ﻧﻤﻰﭘﯿﻤﺎﯾﻢ واى‬ ‫ﻣﻦ اﮔﺮ دﺳﺘﻢ ﻧﮕﯿﺮى و رﻫﺎﯾﯿﻢ ﻧﺪﻫﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﻮدت آﮔﺎﻫﻰ ﮐﻪ درﯾﺎى دﻟﻢ را ﺟﺰر و ﻣﺪ اﺳﺖﯾﺎ ﺑﺎﺳﻂ ﺑﺴﻄﻢ ده و ﯾﺎ ﻗﺎﺑﺾ ﻗﺒﻀﻢ‬ ‫ﮐﻦ.‬ ‫اﻟﻬﻰ دﺳﺖﺑﺎ ادب دراز اﺳﺖ و ﭘﺎى ﺑﻰ ادب، ﯾﺎ ﺑﺎﺳﻂ اﻟﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺮﺣﻤﮥ ﺧﺬ ﺑﯿﺪى.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺴﺎﻧﻰ دﻋﻮى ﺑﻨﺪﮔﻰ ﮐﺮدهاﻧﺪ و دم از ﺗﺮك دﻧﯿﺎ زدهاﻧﺪ، ﺗﺎ دﻧﯿﺎ ﺑﺪﯾﺸﺎن روى‬ ‫آورد ﺟﺰ وى ﻫﻤﻪ را ﭘﺸﺖ ﭘﺎ زدهاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه در ﻣﻌﺮض اﻣﺘﺤﺎن درﻧﯿﺎﻣﺪه ﺷﺮﻣﺴﺎر اﺳﺖﺑﺤﻖ‬ ‫ﺧﻮدت ﺛﺒﺖ ﻗﻠﺒﻰ ﻋﻠﻰ دﯾﻨﮏ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻢ و در راﻫﻢ و ﮔﺮدﻧﻪﻫﺎى ﺳﺨﺖ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ و رﻫﺰﻧﻬﺎى ﺑﺴﯿﺎر در ﮐﻤﯿﻦ و ﺑﺎر‬ ‫ﮔﺮان ﺑﺮ دوش ﯾﺎ ﻫﺎدى اﻫﺪﻧﺎ اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ﺻﺮاط اﻟﺬﯾﻦ اﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻐﻀﻮب‬ ‫ﻋﻠﯿﻬﻢ و ﻻ اﻟﻀﺎﻟﯿﻦ.‬ ‫اﻟﻬﻰ از روى آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺷﺮﻣﻨﺪهام از اﻧﺲ و ﺟﺎن ﺷﺮﻣﻨﺪهام ﺣﺘﻰ از روى ﺷﯿﻄﺎن‬ ‫ﺷﺮﻣﻨﺪهام ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﮐﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻮارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺴﺖ ﻋﻬﺪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار.‬ اﻟﻬﻰ رﺟﺐ ﺑﮕﺬﺷﺖ و ﻣﺎ از ﺧﻮد ﻧﮕﺬﺷﺘﯿﻢ و ﺗﻮ از ﻣﺎ ﺑﮕﺬر.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺑﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻋﺎرﻓﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﺮﻓﻨﻰ ﻧﻔﺴﮏ، اﯾﻦ ﺟﺎﻫﻞ ﮔﻮﯾﺪ ﻋﺮﻓﻨﻰ ﻧﻔﺴﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﻫﻞ ادب ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺪرم ﺗﺼﺮﻓﻰ ﺑﻔﺮﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻰ ادب ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﻄﻨﻢ دﺳﺖ ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻧﻪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ در راﻫﻢ، اﮔﺮ در ﺑﺎرهام ﮔﻮﯾﻰ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﻟﻪ ﻋﺰﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ آزﻣﻮدم ﺗﺎ ﺷﮑﻢ داﺋﺮ اﺳﺖ دل ﺑﺎﺋﺮ اﺳﺖﯾﺎ ﻣﻦ ﯾﺤﯿﻰ اﻻرض اﻟﻤﯿﺘﮥ دل داﺋﺮم ده.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺪا ﮐﻮ ﺣﺴﻦ ﮔﻮﯾﺪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﮐﻮ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﻤﻪ از ﺗﻮ دوا ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺣﺴﻦ از ﺗﻮ درد.‬ ‫اﻟﻬﻰ آن ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺨﻮاﻫﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ دادى ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ ﻓﻠﮏ اﻟﺤﻤﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﺎ را ﯾﺎراى دﯾﺪن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ، دم از دﯾﺪار ﺧﻮرﺷﯿﺪ آﻓﺮﯾﻦ ﭼﻮن زﻧﯿﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺪه ﺣﺴﻦ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﻤﻪ ﺳﺮآﺳﻮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺣﺴﻦ دل آﺳﻮده.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﻤﻪ آراﻣﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺣﺴﻦ ﺑﻰﺗﺎﺑﻰ، ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺣﺴﻦ ﺑﻰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﻮن در ﺗﻮ ﻣﻰﻧﮕﺮم از آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻧﺪهام ﺷﺮم دارم.‬ ‫اﻟﻬﻰ از ﻣﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﻣﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﺜﯿﺮ.‬ ‫اﻟﻬﻰ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﯾﻌﻨﻰ ﭼﻪ ﺣﺴﻦ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﯾﻌﻨﻰ ﭼﻪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ از ﻧﻤﺎز و روزهام ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدم ﺑﺤﻖ اﻫﻞ ﻧﻤﺎز و روزهات ﺗﻮﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎ اﻫﻞ را ﺑﭙﺬﯾﺮ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﻔﻀﻠﺖﺳﯿﻨﻪ ﺑﻰ ﮐﯿﻨﻪام دادى ﺑﺠﻮدت ﺷﺮح ﺻﺪرم ﻋﻄﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻋﻘﻞ ﮔﻮﯾﺪ اﻟﺤﺬر اﻟﺤﺬر، ﻋﺸﻖ ﮔﻮﯾﺪ اﻟﻌﺠﻞ اﻟﻌﺠﻞ آن ﮔﻮﯾﺪ دور ﺑﺎش و اﯾﻦ ﮔﻮﯾﺪ‬ ‫زود ﺑﺎش.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺿﻌﯿﻒ ﻇﻠﻮم و ﺟﻬﻮل ﮐﺠﺎ و واﺣﺪ ﻗﻬﺎر ﮐﺠﺎ.‬ ‫اﻟﻬﻰ آﻧﮑﻪ از ﺧﻮردن و ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺷﺮم دارد از دﯾﮕﺮ اﻣﻮر ﭼﻪ ﮔﻮﯾﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ ﭼﻪ دروﯾﺸﻢ وﻟﻰ داراﺗﺮ از ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ داراﯾﻰ ﻣﻨﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ در ذات ﺧﻮدم ﻣﺘﺤﯿﺮم ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ در ذات ﺗﻮ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻧﻌﻤﺖﺳﮑﻮﺗﻢ را ﺑﺒﺮﮐﺖ و اﷲ ﯾﻀﺎﻋﻒ ﻟﻤﻦ ﯾﺸﺎء اﺿﻌﺎف ﻣﻀﺎﻋﻔﻪ ﮔﺮدان.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﻠﻄﻔﺖ دﻧﯿﺎ را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪاى ﺑﮑﺮﻣﺖ آﺧﺮت را ﻫﻢ از ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮ.‬ ‫اﻟﻬﻰ روزم را ﭼﻮ ﺷﺒﻢ روﺣﺎﻧﻰ ﮔﺮدان و ﺷﺒﻢ را ﭼﻮن روز ﻧﻮراﻧﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺴﻨﻢ ﮐﺮدى اﺣﺴﻨﻢ ﮔﺮدان.‬ ‫اﻟﻬﻰ دﻧﺪان دادى ﻧﺎن دادى، ﺟﺎن دادى ﺟﺎﻧﺎن ﺑﺪه.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﻤﻪ از ﮔﻨﺎه ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺴﻦ را از ﺧﻮدش ﺗﻮﺑﻪ ده.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻮز و ﮔﺪاز آورد ﺣﺴﻦ را ﺑﻘﺮب ﺳﻮز و ﮔﺪاز ده.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﻮدت ﮔﻔﺘﻪاى و ﻻ ﺗﯿﺎﺳﻮا ﻣﻦ روح اﷲ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﭼﻮن ﺑﺎﺷﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﻧﮕﺸﺘﺮى ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻢ دادى اﻧﮕﺸﺖﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻢ ده.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺴﺒﻢ دادى ﺗﻮﻓﯿﻖ ﮐﺴﺒﻢ ده.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ ﺳﺘﺎر اﻟﻌﯿﻮب ﻧﺒﻮدى ﻣﺎ از رﺳﻮاﯾﻰ ﭼﻪ ﻣﻰﮐﺮدﯾﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﻦ اﷲ اﷲ ﮔﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ ﮔﻮﯾﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﺴﺖ ﺗﻮ را ﺣﺪ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﻰ دﯾﻮاﻧﻪات ﺳﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮرد، ﺣﺴﻦ ﻣﺴﺖ و دﯾﻮاﻧﻪ ﺗﺴﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ذوق ﻣﻨﺎﺟﺎت ﮐﺠﺎ و ﺷﻮق ﮐﺮاﻣﺎت ﮐﺠﺎ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻋﻠﻤﻢ ﻣﻮﺟﺐ ازدﯾﺎد ﺟﻬﻠﻢ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﺤﺾ و ﻧﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﺟﻬﻠﻢ ﺑﯿﻔﺰا.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﺛﺮ و ﺻﻨﻊ ﺗﻮام ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺨﻮد ﻧﺒﺎﻟﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ دو وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﯾﮑﻰ را ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ ﻧﺒﻮد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺴﺘﻢ ﻧﺎداﻧﺘﺮ ﺷﺪم ﺑﺮ ﻧﺎداﻧﯿﻢ ﺑﯿﻔﺰا.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﺎ ﮐﻌﺒﻪ وﺻﻠﺖ ﻓﺮﺳﻨﮕﻬﺎ اﺳﺖ و در راه ﺧﺮﺳﻨﮕﻬﺎ و اﯾﻦ ﻟﻨﮓ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﺧﺮﭼﻨﮓ‬ ‫اﺳﺖ، ﺧﺮﭼﻨﮓ را ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﮑﺠﺎ ﻣﯿﺮوى ﮔﻔﺖﺑﻪ ﭼﯿﻦ و ﻣﺎ ﭼﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ راه و روش ﺗﻮ.‬ ‫اﻟﻬﻰ دل داده ﻣﻌﻨﻰ را از ﻟﻔﻆ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ و ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻣﺴﻤﻰ را از اﺳﻢ ﭼﻪ اﺛﺮ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﮐﻠﻤﺎت و ﮐﻼﻣﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻘﺪر ﺷﯿﺮﯾﻦ و دﻟﻨﺸﯿﻦاﻧﺪ ﺧﻮدت ﭼﻮﻧﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﯿﺴﺘﻰ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﻰﮐﻨﻢ دورﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮم.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﮔﺮوﻫﻰ ﮐﻮ ﮐﻮ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺣﺴﻦ ﻫﻮ ﻫﻮ.‬ ‫اﻟﻬﻰ از ﮔﻔﺘﻦ ﯾﺎ ﺷﺮم دارم.‬ ‫اﻟﻬﻰ داغ دل را ﻧﻪ زﺑﺎن ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻗﻠﻢ ﯾﺎرد ﺑﺘﺤﺮﯾﺮ رﺳﺎﻧﺪ اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﮐﻪ دﻟﺪار ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ و ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ آﮔﺎه اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﺤﺒﺖ واﻟﺪ ﺑﻪ وﻟﺪ ﺑﯿﺶ از ﻣﺤﺒﺖ وﻟﺪ ﺑﻪ واﻟﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن اﺛﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺪاد‬ ‫اﺳﺖ و ﻋﻠﯿﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ ﺑﻤﺎ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﯾﻰ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ،‬ ‫ﯾﺤﺒﻬﻢ ﮐﺠﺎ و ﯾﺤﺒﻮﻧﻬﻢ ﮐﺠﺎ؟!‬ ‫اﻟﻬﻰ از ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎ آﻣﻮﺧﺘﻢ ﻻ ﺟﺮم ﮐﻮدﮐﻰ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﯿﺪهﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮﺷﻨﺪ و ﻧﭽﺸﯿﺪهﻫﺎ در ﺧﻮرﺷﻨﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ از ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺟﻦ ﺑﺮﯾﺪن دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖﺑﺎ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ اﻧﺲ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﻮﺷﺪﻟﻢ ﮐﻪ از درد ﻣﯿﻨﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ دردى را درﻣﺎﻧﻰ ﻧﻬﺎدهاى.‬ ‫اﻟﻬﻰ در ﺧﻠﻘﺖﺷﯿﻄﺎن ﮐﻪ آﻧﻬﻤﻪ ﻓﻮاﺋﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺖ در ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻠﮏ ﭼﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ دﯾﺪه را ﺑﺘﻤﺎﺷﺎى ﺟﻤﺎل ﺧﯿﺮه ﮐﺮدهاى،دل را ﺑﺪﯾﺪار ذواﻟﺠﻤﺎل ﺧﯿﺮه ﮔﺮدان.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﻨﮏ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ وﻗﻒ ﺗﻮ ﺷﺪ.‬ اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺻﺒﺮم دادى ﺗﺎ ﺑﻤﻠﮑﺖ ﻓﻘﺮم رﺳﺎﻧﺪى.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ از ﺗﻘﻠﯿﺪ رﺳﺘﻢ و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﻮ ﭘﺎك آﻓﺮﯾﺪهاى ﻣﺎ آﻟﻮده ﮐﺮدهاﯾﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭘﯿﺸﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﺧﺎك ﻧﻬﺎدن آﺳﺎن اﺳﺖ دل از ﺧﺎك ﺑﺮداﺷﺘﻦ دﺷﻮار اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻃﻦ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﯾﻮم ﺗﺒﻠﻰ اﻟﺴﺮاﺋﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﮐﻮر ﺑﯿﻨﺎ و ﮐﺮ ﺷﻨﻮا و ﮔﻨﮓ ﮔﻮﯾﺎﯾﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ دروﯾﺸﺎن ﺑﻰ ﺳﺮ و ﭘﺎﯾﺖ در ﮐﻨﺞﺧﻠﻮت ﺑﻰ رﻧﺞ ﭘﺎ، ﺳﯿﺮ آﻓﺎق ﻋﻮاﻟﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﻨﺪاﻧﺮا‬ ‫ﮔﺎﻣﻰ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ ﮔﻠﻢ و ﯾﺎ ﺧﺎرم از آن ﺑﻮﺳﺘﺎن ﯾﺎرم.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﻧﺴﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺠﺎ و ﺣﻤﻞ ﻗﻮل ﺛﻘﯿﻞ ﮐﺠﺎ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻋﻮى ﺑﻨﺪﮔﻰ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻣﻦﻣﯿﺮﻣﻨﺪ و ددان راﻣﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﮔﺮگ و ﭘﻠﻨﮓ را رام ﺗﻮان ﮐﺮد ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺳﺮﮐﺶ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ را ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ رﻗﯿﺒﻰ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﺖ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﺴﯿﺒﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﻠﻘﻪ ﮔﻮش ﻣﻦ آن در ﺛﻤﯿﻦ اﻧﺎ ﺑﺪك اﻟﻼزم ﯾﺎ ﻣﻮﺳﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻋﻠﻒ ﻫﺮزه را وﺟﯿﻦ ﺗﻮان ﮐﺮد وﻟﻰ از ﺗﺨﻢ ﺟﺮﺟﯿﺮ، ﺧﺲ ﻧﺮوﯾﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﻖ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻧﻬﺮ ﺑﺤﺮ ﻧﮕﺮدد وﻟﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وى ﭘﯿﻮﻧﺪد و ﺟﺪوﻟﻰ از او ﮔﺮدد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﻮن در ﺗﻮ ﻣﯿﻨﮕﺮم رﻋﺸﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻟﻰ ﻣﯿﺸﻮد ﭘﺸﻪ ﺑﺎ ﺑﺎد ﺻﺮﺻﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ دﯾﺪه از دﯾﺪار ﺟﻤﺎل ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮد و دل از ﻟﻘﺎى ذواﻟﺠﻤﺎل.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﻧﺴﺎﻧﺮا ﻗﺴﻄﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺮﯾﺪهاى اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﯿﺰان ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺻﻔﺖ اﯾﺜﺎرم ﺑﺨﺸﯿﺪى.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻧﻌﻤﺖ ارﺷﺎدم ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮدهاى ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺷﮑﺮ آن را ﻫﻢ ﻣﺮﺣﻤﺖﺑﻔﺮﻣﺎ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻋﺮوج ﺑﻤﻠﮑﻮت ﺑﺪون ﺧﺮوج از ﻧﺎﺳﻮت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮدد ﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺪه ﻣﻠﮑﻮت ﮐﻞ‬ ‫ﺷﻰء ﺧﺬ ﺑﯿﺪى.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﺴﻮى ﺗﻮ آﻣﺪم ﺑﺤﻖ ﺧﻮدت ﻣﺮا ﺑﻤﻦ ﺑﺮ ﻣﮕﺮدان.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺮﻣﺴﺎرم و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻨﻘﺪر زﯾﺒﺎ اﺳﺖﺑﺎﻃﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ آﺧﺮ ﺧﻮدت را در ﺣﻖ ﻣﺎ اول ﺑﻔﺮﻣﺎ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ را ارﺣﻢ اﻟﺮﺣﻤﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ دل ﺑﻰ ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻢ ﺑﻰ ﻧﻮر اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻧﻪ آن ﻣﻌﻨﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻓﺮزاﻧﻪﺗﺮ از دﯾﻮاﻧﻪ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ دوﻟﺖ ﻓﻘﺮم را ﻣﺰﯾﺪ ﮔﺮدان.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﻓﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﮔﺮﯾﻪ زﺑﺎن ﮐﻮدك ﺑﻰ زﺑﺎن اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﺪ از ﮔﺮﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ از ﮐﻮدﮐﻰ راه‬ ‫ﮐﺴﺐ را ﺑﻤﺎ ﯾﺎد دادهاى ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎﻫﻞ را از ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮑﻤﻞ ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮏ ﺷﻮرﯾﺪه ﺟﻬﺎﻧﻰ را ﻣﯿﺸﻮراﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﻮخ دﯾﺪه را ﺷﻮرﯾﺪهﺗﺮ ﮐﻦ.‬ ‫ﻧﺒﻮدم و ﺧﻠﻌﺖ وﺟﻮدم ﺑﺨﺸﯿﺪهاى، ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻮدم و ﻧﻌﻤﺖﺑﯿﺪارﯾﻢ ﻋﻄﺎ ﮐﺮدهاى، ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮدم و آب‬ ‫ﺣﯿﻮﺗﻢ ﭼﺸﺎﻧﺪهاى، ﻣﺘﻔﺮق ﺑﻮدم و ﮐﺴﻮت ﺟﻤﻌﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهاى، ﺗﻮﻓﯿﻖ دوام در ﺻﻠﻮﺗﻢ ﻫﻢ‬ ‫ﻣﺮﺣﻤﺖﺑﻔﺮﻣﺎ ﮐﻪ اﻟﺬﯾﻦ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﻮﺗﻬﻢ داﺋﻤﻮن ﮐﺎﻣﺮوا ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﺼﻠﻰ ﮐﺠﺎ و ﻣﻨﺎﺟﻰ ﮐﺠﺎ ﺗﺎﻟﻰ ﻓﺮﻗﺎن ﮐﺠﺎ و اﻫﻞ ﻗﺮآن ﮐﺠﺎ ﺧﻨﮏ آﻧﮑﻪ ﻣﺼﻠﻰ ﻣﻨﺎﺟﻰ‬ ‫و ﺗﺎﻟﻰ ﻓﺮﻗﺎن و اﻫﻞ ﻗﺮآﻧﺴﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻋﺎرف را ﺑﺎ ﻋﺮﻓﺎن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﯿﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻦ و آن.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﻮاﻧﮕﺮاﻧﺮا ﺑﻪ دﯾﺪن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪهاى و دروﯾﺸﺎﻧﺮا ﺑﺪﯾﺪار ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ آﻧﺎن ﺳﻨﮓ و ﮔﻞ‬ ‫دارﻧﺪ و اﯾﻨﺎن ﺟﺎن و دل آﻧﺎن ﺳﺮﮔﺮم در ﺻﻮرﺗﻨﺪ و اﯾﻨﺎن ﻣﺤﻮ در ﻣﻌﻨﻰ ﺧﻮﺷﺎ آن ﺗﻮاﻧﮕﺮى‬ ‫ﮐﻪ دروﯾﺶ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻗﯿﺲ ﻋﺎﻣﺮى را ﻟﯿﻠﻰ ﻣﺠﻨﻮن ﮐﺮد و ﺣﺴﻦ آﻣﻠﻰ را ﻟﯿﻠﻰ آﻓﺮﯾﻦ اﯾﻦ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه دﯾﺪ و آن‬ ‫آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه را در آﻓﺮﯾﺪه ﺑﺮ دﯾﻮاﻧﮕﺎن آﻓﺮﯾﻦ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺗﻮ دﺳﺖ ﻣﺎ را ﻧﮕﯿﺮد از ﭼﻬﻞﻫﺎ ﭼﻠﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﺎرى ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﻮﺷﺎ آﻧﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﺑﺴﺎط ﻗﺮب ﺗﻮ آرﻣﯿﺪهاﻧﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ ﭘﺎ ﺑﺴﺖ ﺗﻮ ﺷﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﻮﺷﺎ آﻧﺎﻧﮑﻪ در ﺟﻮاﻧﻰ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮى ﺧﻮد ﺷﮑﺴﺘﮕﻰ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻋﻘﻞ و ﻋﺸﻖ ﺳﻨﮓ و ﺷﯿﺸﻪاﻧﺪ ﻋﺎﺷﻘﺎن از ﻋﺎﻗﻼن ﻧﺎﻟﻨﺪ ﻧﻪ از ﺟﺎﻫﻼن.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎزﯾﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﮐﻼﻧﺴﺎﻻن در ﭼﻪ ﮐﺎرﻧﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﭘﯿﺮﻧﺎ ﺷﺪه اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﺮدم ﮐﻪ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﭘﯿﺮ اﺳﺘﻬﺰاء را ﻣﺎﻧﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ آﻧﮑﻪ ﺗﺮا دوﺳﺖ دارد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﯿﺴﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﮐﻰ ﺷﺮﯾﮏ دارد ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﻦ واﺣﺪ ﺑﻰ ﺷﺮﯾﮑﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮا ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﻮﺷﺎ آﻧﺪم ﮐﻪ در ﺗﻮ ﮔﻤﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ از ﻣﻦ و ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻦ ﺷﺮم دارم اﻧﺖ اﻧﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻧﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻮد و ﻧﻪ ﮔﻮﯾﺎ در ﺧﺎﻣﻮﺷﻰ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ در ﮔﻔﺘﻦ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ دل ﺑﺴﻮى ﮐﻌﺒﻪ داﺷﺘﻦ ﭼﻪ ﺳﻮدى دﻫﺪ آﻧﮑﻪ را دل ﺑﺴﻮى ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻌﺒﻪ ﻧﺪارد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻋﺒﺎدت ﻣﺎ ﻗﺮب ﻧﯿﺎورده ﺑﻌﺪ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻮﯾﻞ ﻟﻠﻤﺼﻠﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﯽ ﺻﻠﻮﺗﻬﻢ‬ ‫ﺳﺎﻫﻮن.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﮐﺎﻣﻢ را ﺑﻪ ﺣﻼوت و ﺗﻼوت ﮐﻼﻣﺖﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺪار.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻓﺘﺢ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺿﻢ ﻋﯿﻦ اﺳﺖ، ﻧﺼﺐ ﻋﯿﻨﻢ ﻣﺮﻓﻮعﻏﻀﻮا اﺑﺼﺎرﮐﻢ ﺗﺮون اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ﻗﺎﺋﻞ و ﻓﺎﻋﻠﻨﺪ در ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﮐﻞ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﮐﻠﺘﻪ در ﮐﺘﺎب ﺗﺪوﯾﻦ و‬ ‫ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺟﺰ ﻣﺼﻨﻒ آن ﮐﯿﺴﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺷﺮم دارم و از ﻧﺨﻮاﻧﺪن آن ﺷﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﯾﻦ آﻓﺮﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه وى در ﭼﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﻔﺘﮕﺎﻧﺮا ﻧﻌﻤﺖﺑﯿﺪارى ده و ﺑﯿﺪاراﻧﺮا ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺷﺐ زﻧﺪه دارى و ﮔﺮﯾﻪ و زارى.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﺑﺎ ﮐﻪ درآوﯾﺰﯾﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﻮ ﺧﻮد ﮔﻮاﻫﻰ ﮐﻪ اﯾﻨﺴﺨﻨﺎن از ﺑﻰ ﺗﺎﺑﻰ اﺳﺖﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺘﺎب.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﻪ رﺳﻮاﯾﻰ از اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﮔﺪا از ﮔﺪاﯾﺎن ﮔﺪاﯾﻰ ﮐﻨﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺟﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺠﺒﺎ ﯾﻬﺪى اﻟﻰ اﻟﺮﺷﺪ ﻓﺂﻣﻨﺎ ﺑﻪ واى ﺑﺮ اﻧﺴﻰ ﮐﻪ از ﺟﻦ ﮐﻤﺘﺮ‬ ‫اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ واى ﺑﺮ ﻣﻦ اﮔﺮ دﻟﻰ از ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺠﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﯾﮑﺎش اﻟﻔﺎﻇﻰ ﺟﺰ اﺳﻤﺎء ﻋﻠﯿﺎ و ﺻﻔﺎت ﺣﺴﻨﺎﯾﺖ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از اﻟﻮان اﻟﻔﺎظ ﭼﻪ رﻧﮕﻬﺎ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ و اﻃﻮار ﺧﻠﻘﺘﻢ ﭼﯿﺴﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﻤﻪ از ﻣﺮدن ﻣﯿﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺣﺴﻦ از زﯾﺴﺘﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﺷﺘﻦ اﺳﺖ و آن دروﯾﺪن ﮐﻠﻤﺎ رزﻗﻮا‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻤﺮة رزﻗﺎ ﻗﺎﻟﻮا ﻫﺬا اﻟﺬى رزﻗﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ و اﺗﻮا ﺑﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎ، و اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻣﺰرﻋﮥ اﻵﺧﺮة، ﺟﺰاء‬ ‫وﻓﺎﻗﺎ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻣﺘﺜﺎل آن رؤﯾﺎى ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺣﺴﻦ ﺧﺬ اﻟﮑﺘﺎب ﺑﻘﻮة ﻣﺮﺣﻤﺖﺑﻔﺮﻣﺎ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻏﺬا ﺑﮑﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر رﻧﮓ و ﺑﻮ ﻣﻰدﻫﺪ واى ﺑﺮ آﻧﮑﻪ دﻫﻨﺶ ﻣﺰﺑﻠﻪ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻋﺒﺎدت ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖﺧﺮوارى ﺑﺨﺮدﻟﻰ ﻓﻼ ﻧﻘﯿﻢ ﻟﻬﻢ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﻤﮥ وزﻧﺎ. ﺧﺮم آﻧﮑﻪ ﺛﻘﻠﺖ‬ ‫ﻣﻮازﯾﻨﻪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﯿﻮه در ﻃﻮل ﻫﺴﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺟﺰا در ﻃﻮل ﻋﻤﻞ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻞ ﯾﻮم ﺗﺠﺪ ﮐﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﺧﯿﺮ ﻣﺤﻀﺮا و ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﺳﻮء ﺧﻮﺷﺎ آﻧﮑﻪ روﺿﮥ ﻣﻦ رﯾﺎض اﻟﺠﻨﮥ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ در ﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺴﺘﻪاﯾﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ در ﺟﻮاب ﺧﻄﺎب ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا ﻟﺒﯿﮏ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻰ اﺳﺖ، ﻧﮕﻮﯾﻢ دور از‬ ‫وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻨﺪﮔﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﭼﻮن اﻟﯿﻮم ﻧﺨﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻓﻮاﻫﻬﻢ ﮐﻪ ﻻ ﯾﺴﺌﻞ ﻋﻤﺎ ﯾﻔﻌﻞ و ﻫﻢ ﯾﺴﺌﻠﻮن.‬ ‫اﻟﻬﻰ دل ﺧﻮﺷﻢ ﮐﻪ آﻟﻬﻰ ﮔﻮﯾﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ دل ﺑﻪ ﺟﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ دادهاﯾﻢ ﻫﺮ ﭼ ﺑﺎداﺑﺎد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺰﯾﺎرت ﺟﻤﺎل دل آراﯾﺖﺷﺪ و ﺷﯿﺪاﯾﺖ ﻧﺸﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﮐﻰ اﷲ ﮔﻔﺖ و ﻟﺒﯿﮏ ﻧﺸﻨﯿﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﻢ اﮔﺮ ﻣﺸﻮش اﺳﺖ از دﯾﻮاﻧﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮش اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﮔﻞ دﻣﺎغ را ﻣﻌﻄﺮ ﮐﻨﺪ و ﮔﻨﺪﻧﺎ دﻫﻦ را اﺑﺨﺮﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮاﻧﻨﺪ و ﺧﺎرج از ذات ﻣﺎ‬ ‫ﭘﺲ آﻧﭽﻪ در ﺧﻮد ﮐﺎﺷﺘﻪاﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻋﻤﺮى ﮐﻮﮐﻮ ﻣﻰﮔﻔﺘﻢ و ﺣﺎﻻ ﻫﻮ ﻫﻮ ﻣﻰﮔﻮﯾﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﻨﮕﻰ آب از ﭼﺸﻤﻪﺳﺎر ﻣﻰﺟﻮﺷﺪ و ﺗﺸﻨﻪ ﺗﺸﻨﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﮔﻨﺪم‬ ‫از ﮐﺸﺘﺰار ﻣﯿﺮوﯾﺪ و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ اﺳﺖ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺳﺎرﯾﺴﺖﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﺴﺮه ﺟﺰ‬ ‫ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﻮاﺑﻬﺎى ﻣﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺪارى ﺑﻔﺮﻣﺎ.‬ ‫اﻟﻬﻰ آﻧﮑﻪ ﺳﺤﺮ ﻧﺪارد از ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ذﻟﺖ و ﻟﺬت ﻗﺮﯾﺐ ﻫﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮﯾﻦ ﻫﻤﻨﺪ ﮐﻪ ان ﻣﻊ اﻟﯿﺴﺮ ﯾﺴﺮا راﻫﺮو در رﻧﺞ ﺗﻦ ﮔﻨﺞ‬ ‫روان ﯾﺎﺑﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎر ﮔﺮان ﺑﺎر ﮔﺮان.‬ ‫اﻟﻬﻰ آﻧﮑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﻔﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ داﻧﺸﻮر.‬ ‫اﻟﻬﻰ آﻧﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارد و از آن ﺑﻬﺮه ﻧﻤﻰﺑﺮد از ﮔﺪا ﮔﺮﻓﺘﺎرﺗﺮ و ﺑﯿﭽﺎرهﺗﺮ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ در ﻟﺒﺎس دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﻫﺴﺘﻢ، ﻣﺮا در ﻋﺪاد دوﺳﺘﺎﻧﺖﺑﺪار.‬ ‫اﻟﻬﻰ در ﺻﻮرت اﻧﺒﯿﺎﯾﻢ داﺷﺘﻰ در ﺳﯿﺮت آﻧﺎﻧﻢ ﻫﻢ ﺑﺪار.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻋﺎﺷﻖ را ﺗﺮك ﻣﺎ ﺳﻮاى ﻣﻌﺸﻮق ﻋﯿﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دل و دو ﻣﻌﺸﻮق ﮐﺬب‬ ‫ﻣﺤﺾ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ در اﯾﺎك ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ ﺻﺎدﻗﻢ و در اﯾﺎك ﻧﻌﺒﺪ ﮐﺎذب ﻧﯿﺴﺘﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﮐﺮﯾﻤﻪ اﷲ ﯾﺘﻮﻓﻰ اﻻﻧﻔﺲ ﺣﯿﻦ ﻣﻮﺗﻬﺎ و اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﻤﺖ ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻣﻬﺎ ﺧﻮاب را ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻰﮐﻨﺪ‬ ‫و ﻣﺮگ را ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﺐ ﭘﺮه را در ﺷﺐ ﭘﺮواز ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺴﻦ را ﻧﺒﺎﺷﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺧﻮش آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﺳﻔﺮه ﺗﻮاﯾﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﻦ ﺧﻮش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﯾﮑﺘﺎ دو ﺗﺎ ﺑﻮد و ﺟﺎن ﺧﻮش اﺳﺖ ﮐﻪ از دو ﺗﺎ ﯾﮑﺘﺎ ﺑﻮد.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺧﺪا ﻧﮑﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﺗﺮك ﻣﺎ ﺳﻮا ﻧﮑﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟‬ ‫اﻟﻬﻰ در ﺷﮕﻔﺘﻢ از ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﻏﺼﻪ ﺧﻮدش را ﻧﻤﯿﺨﻮرد و ﻏﺼﻪ روزﯾﺶ را ﻣﯿﺨﻮرد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ﮔﻨﮓ ﺷﺪﻧﺪ دﯾﻮاﻧﮕﺎن ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﺳﻤﻰ ﺟﺰ ﺑﻰ اﺳﻤﻰ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺒﺎد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﺮا ﺑﮕﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را دارم و ﭼﺮا ﻧﮕﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ در اﯾﻨﺠﻬﺎن ﭘﺮ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﭼﺮا ﻣﻦ ﻫﻮ ﻫﻮ ﻧﮑﻨﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻮح ﻧﺠﻰ ﭼﻪ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ رب ﻻ ﺗﺬر ﮔﻔﺖ؟!ﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﻮح ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺘﺎﺑﻰ ﺑﻮﻋﺪه ﮔﺮد و ﺑﮑﻤﺎل رﺳﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻮدك ﻣﺂب ﺑﻮﻋﺪه ﻣﯿﻨﻮ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﻋﺎﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻧﺪاﻧﻨﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺮم ﺑﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺣﺮام اﺳﺖ ﻣﺤﺮم ﭼﺮا ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﻪ اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﻧﻪ ﮐﺎر اﻣﺮوز رﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﻧﻪ ﻓﺮدا ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻞ ﯾﺎﺗﯿﻪ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﻤﮥ ﻓﺮدا.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﺪان ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻖ ﺑﺴﯿﺎر دارﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﺨﻮﺑﺎن.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺟﻬﺎن زﻧﺪان رﻧﺪان اﺳﺖ و ﺟﻬﺎﻧﺒﺎن ﺑﻬﺸﺖ آﻧﺎن ﻣﺎ را ﺑﺎ رﻧﺪان ﺑﺪار.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻗﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﯾﻰ ﮐﺴﻰ ﻣﺤﺮوم و ﻣﻐﺒﻮن ﻧﯿﺴﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﺎد دان ﺑﺘﻮان ﺑﺴﺮ ﺑﺮدن ﺑﺎ دو ﻧﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﻪ ﻋﺬاﺑﻰ از ﺣﺠﺎب ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖﺑﺤﻖ ﺧﻮدت از ﺟﻬﻨﻢ ﺣﺠﺎﺑﻢ وارﻫﺎن.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﻮﺑﻪ از ﮔﻨﺎه آﺳﺎن اﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ ده ﮐﻪ از ﻋﺒﺎدﺗﻤﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺴﻦ آﻣﻠﻰ ﻣﺎﻻﻣﺎل آﻣﺎل ﺑﻮد در راه ﯾﮏ اﻣﻞ ﻫﻤﻪ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮد ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻣﻞ اﻵﻣﻠﯿﻦ‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺧﻮد داﻧﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﻣﻰﮔﻮﯾﻢ ﺷﮑﺮت.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ آﺧﺮم ﻣﺜﻞ اوﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪا ﺑﻪ اول و آﺧﺮم.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﻠﻘﻰ در ﻧﺎﺳﻮت ﻣﺘﻮﻏﻠﻨﺪ و ﺟﻤﻌﻰ ﺑﻤﺜﺎل ﻣﻠﺘﺬﻧﺪ و ﻗﻠﯿﻠﻰ در ﻣﻠﮑﻮت ﻣﺒﻬﻮت، ﺳﺒﺤﺎﻧﮏ‬ ‫ﻣﺎ اﻋﻈﻢ ﺧﻠﻘﮏ و اﻣﺮك؟!‬ ‫اﻟﻬﻰ از ﻧﺎم ﺑﺮدن اﻧﺒﯿﺎء و ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺷﺮم دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺪام زﺑﺎن، ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاى‬ ‫ﻋﻈﻢ اﺳﻤﺎﺋﻰ، و ﺑﺎ ﺗﻼوت ﮐﺘﺎب ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻻ ﯾﻤﺴﻪ اﻻ اﻟﻤﻄﻬﺮون.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻟﻮﻻ اﻟﺸﯿﻄﺎن ﻟﺒﻄﻞ اﻟﺘﮑﻠﯿﻒ ﺳﺒﺤﺎﻧﮏ ﻣﺎ اﺣﺴﻦ ﺻﻨﻌﮏ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﻰ ﺑﻤﻘﺎم ﯾﻘﯿﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ از ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ و ﺧﻠﻮت ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮم ﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﻠﻮت وﺣﺸﺖ دارد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﮑﺒﺮﯾﺎﺋﯿﺖﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ از ﺛﯿﺎب ﻓﻘﺮ ﻓﺨﺮ دارم و از ﻓﺎﺧﺮ ﺷﺮم ﮐﻪ در آن ﻫﻢ رﻧﮓ ﺑﯿﻨﻮاى‬ ‫دل ﺷﮑﺴﺘﻪام و در اﯾﻦ ﺑﯿﻢ دل ﺷﮑﺴﺘﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ اوان ﺑﻰ اﺳﺎس ﻟﻮﻻ اﻟﻠﺒﺎس ﻻ‬ ‫ﻟﺘﺒﺲ اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﮐﺜﺮ اﻟﻨﺎس.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻟﺬت ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ را در ﮐﺎﻣﻢ ﺑﺮﮐﺖ ده.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺸﺮ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل ﮐﻪ اﯾﻨﻘﺪر ﻟﺬﯾﺬ اﺳﺖﺣﺸﺮ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬ ‫اﻟﻬﻰ آﻣﺪم ردم ﻣﮑﻦ، آﺗﺸﯿﻨﻢ ﮐﺮدهاى ﺳﺮدم ﻣﮑﻦ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖﺑﺮاى ﯾﮏ ﺻﻐﯿﺮه اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻨﻢ از ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻰ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﻨﺪﮔﻰ ﺑﺪر ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺳﺨﻦ در ﻋﻔﻮ و رﺣﻤﺘﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﻢ ﻣﻦ از ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻰ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﻮ ﺧﻮد‬ ‫ﮔﻮﻫﻰ ﮐﻪ از اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺷﺮم دارم.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻏﻔﺮان ﺗﺴﺖﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮه ﮔﻨﺎه ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﺎد ﮔﻨﺎه اﮔﺮ ﺑﺮاﻧﻰ ﺷﺮﻣﻨﺪه و اﮔﺮ ﻧﻮازى‬ ‫ﺷﺮﻣﻨﺪهﺗﺮم.‬ ‫اﻟﻬﻰ دﯾﮕﺮ از ﺑﻬﺸﺖ ﻟﺬت ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮد ﭼﻪ ﻋﻔﻮ اﺣﺴﺎن در ازاى ﺟﺮم و ﻋﺼﯿﺎن اﻧﻔﻌﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫آورد ﻣﮕﺮ ﺟﻨﺖ ﻟﻘﺎء ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺗﺎم ﺟﺰ ﺗﻮ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك)0931 ه ق(را ﺣﺮام ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﻪ ﻗﺪر روزه را داﻧﺴﺘﻢ و ﻧﻪ ﻗﺪر ﻗﺪر را، ﻧﻪ‬ ‫ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪم و ﻧﻪ ﺳﺤﺮ داﺷﺘﻢ و ﻧﻪ ﺳﻬﺮ، در ﻟﯿﻠﮥ اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﺟﺰ ﺷﺮﻣﺴﺎرى ﭼﻪ ﻣﻰﺑﺮم ﺧﻮﺷﺎ‬ ‫ﺑﺤﺎل ﺻﺎﺋﻢ ﮐﻪ ﻟﻪ ﻓﺮﺣﺘﺎن ﺣﯿﻦ ﯾﻔﻄﺮ و ﺣﯿﻦ ﯾﻠﻘﻰ رﺑﻪ، ﺑﺪا ﺑﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻟﻰ ﺣﺰﻧﺘﺎن، ﺑﺎرآﻟﻬﺎ آﻫﻢ‬ ‫ﺟﻬﻨﻢ ﺳﻮز اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ واى ﺑﺮ آﻧﮑﻪ در ﺷﺐ ﻗﺪر ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺮ او ﻓﺮود ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎ دﯾﻮ ﻫﻤﺪم و ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﮔﺮدد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﯾﻘﯿﻨﻢ را زﯾﺎد ﮔﺮدان و اﺿﻄﺮاﺑﻢ را ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺒﺪل ﮐﻦ و آﻧﻰ را در آﺧﺮ ﺧﻮاﻫﻰ ﮐﻨﻰ‬ ‫در اول ﮐﻦ ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ آﺧﺮﯾﻦ از آن ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﯿﻦ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ دل ﺧﻮش ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﮔﺮﯾﻪ ﺳﻮزﻧﺎك داﺷﺘﻢ و داﻧﻪﻫﺎى اﺷﮏ آﺗﺸﯿﻦ ﻣﯿﺮﯾﺨﺘﻢ وﻟﻰ‬ ‫اﯾﻦ ﻓﯿﺾ ﻫﻢ از ﻣﻦ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻢ زوال ﺑﺼﺮ اﺳﺖ و اﻣﻮر ﻣﻬﻤﻰ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﻣﺘﺜﺎل ﻓﺮﻣﺎن‬ ‫ﺗﻮ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ، وﻟﻰ ﺑﺎرآﻟﻬﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﮕﺮﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺪه ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺒﺮد ﭼﻪ ﮐﻨﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﺮا در ﺳﺎﯾﻪ ﺧﺎﺗﻢ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ داﺷﺘﻰ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﯾﺎﺑﻢ و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را درﯾﺎﺑﻢ‬ ‫ﺷﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬارم ﺑﺎرآﻟﻬﺎ ﻧﺎﭘﺎك را ﺑﺴﻮﯾﺖﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫دﺳﺘﻢ را ﺑﺪار ﺗﺎ در راﻫﻢ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ دﻫﻦ آﻟﻮده را ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﭼﮑﺎر ﮐﻪ ﻻ ﯾﻤﺴﻪ اﻻ اﻟﻤﻄﻬﺮون واى ﺑﺮ آن ﻣﺮﺷﺪى ﮐﻪ دﻫﻨﺶ‬ ‫ﭘﻠﯿﺪ اﺳﺖ ﭼﻪ آن ﻧﺎرﺷﯿﺪ ﺧﻮد ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺮﯾﺪ اﺳﺖ، اﮔﺮ در آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ اﺳﺖ در ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎ‬ ‫ﯾﺰﯾﺪ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺸﺮ و ﺻﺤﺒﺖﺑﺎ ﺧﯿﺎﻻت ﻧﻮﻋﻰ از ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎ اﺳﺖ.ﮐﻪ اﻟﺠﻨﻮن ﻓﻨﻮن ﺑﺤﺮﻣﺖ ﻋﻮاﻟﻢ ﻋﻘﻮل‬ ‫از آﻧﻢ ﺑﺮﻫﺎن و ﺑﻪ اﯾﻨﻢ ﺑﺮﺳﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﻧﻮر دﻫﺪ و آن ﺻﺤﺒﺖ ﻇﻠﻤﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻮر و ﻧﻮاﯾﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ در ﮐﺎﻣﻢ رﯾﺨﺘﻰ اﮔﺮ ﮐﻮه دﻣﺎوﻧﺪ از آن ﻟﺐ ﺗﺮ‬ ‫ﮐﻨﺪ ﭘﺎى ﮐﻮﺑﺎن ﺳﺮ از ﭘﺎ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ و دﺳﺖ اﻓﺸﺎن از دﺳﺖﺑﺮود.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ ﻋﻠﻢ رﻫﺰن ﺷﻮد ﻋﺎﺻﻢ ﺟﺰ ﺗﻮ ﮐﺴﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ رﻫﺰن ﺷﻮد از ﻫﺮ اﻫﺮﯾﻤﻨﻰ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دزد ﺑﺎ ﭼﺮاغ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ درس و ﺑﺤﺜﻢ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﺮا ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻰ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن را ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎﻧﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اى آﺷﻨﺎﯾﻢ ﺗﻮ ﺧﻮد داﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪام ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﺮم ﮐﻦ ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﺆﻣﻦ ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ در اﯾﻦ ﺷﺐ دوﺷﻨﺒﻪ ﺳﻠﺦ ﺷﻬﺮ اﷲ اﻟﻤﺒﺎرك ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد ﻫﺠﺮى ﻗﻤﺮى ﺑﺎ ﮐﺴﺐ‬ ‫اﺟﺎزه از ﺣﻀﻮر اﻧﻮر ﺷﻤﺎ ﻧﺎم ﮐﺸﻮر ﭘﻬﻨﺎور ﻫﺴﺘﻰ را ﻋﺸﻖ آﺑﺎد ﮔﺬاﺷﺘﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎس ﺷﺪم و ﺧﻮدﺷﻨﺎس ﻧﺸﺪم، از رﻣﻮز زﯾﺞ و رﺑﻊ ﻣﺠﯿﺐ و اﺳﻄﺮﻻب ﺑﺎ ﺧﺒﺮم و‬ ‫از اﺳﺮار ﺟﺎم ﺟﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺨﺒﺮ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﺖﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻧﯿﮏ آﺳﺎن اﺳﺖ و ﺑﺖ ﻧﻔﺲ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﺨﺖ دﺷﻮار، ﺧﻨﮏ آﻧﮑﻪ از‬ ‫اﻣﺖﺧﻠﯿﻞ ﺑﺖﺷﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو را ﺑﺸﮑﺴﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﯾﻰ ﺑﺎورم ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻪام در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺗﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺳﺮوى ﮐﻪ از‬ ‫وزش ﺻﺒﺎ ﺑﭽﭗ و راﺳﺖ ﻣﯿﭽﻤﺪ ﭼﻨﺎن ﭘﺎى ﮐﻮﺑﻰ و دﺳﺖ اﻓﺸﺎﻧﻰ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ و ﮔﻞ را از‬ ‫ﺷﻮرم ﺑﺸﻮراﻧﻢ و ﮐﻮه را از ﺳﺎزم ﺑﺮﻗﺼﺎﻧﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ذرات ﻋﻮاﻟﻢ وﺟﻮد در ﺟﻨﺐ و ﺟﻮﺷﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ آﻧﮑﻪ را ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ ارزش ﭼﯿﺴﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﺮوس را ﺳﺤﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺴﻦ را ﻧﺒﺎﺷﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺳﺮ در راه ﺳﺮدار دادن آﺳﺎن اﺳﺖ و دل ﺑﺪﺳﺖ دﻟﺪار دادن دﺷﻮار، ﮐﻪ آن ﺟﻬﺎد اﺻﻐﺮ‬ ‫اﺳﺖ و اﯾﻦ اﮐﺒﺮ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺧﺮاب آﺑﺎدى ﺑﻮد و ﺣﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻤﺎل ﻋﺸﻖ آﺑﺎدى ﺷﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﮑﺮم ﺑﻰ ﻓﮑﺮى اﺳﺖﺧﻨﮏ آﻧﮑﻪ از ﻓﮑﺮ ﺑﮕﺬﺷﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺠﺎ و ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺠﺎ؟ﻃﺎﺋﻒ آن ﮐﺠﺎ و ﻋﺎرف اﯾﻦ ﮐﺠﺎ؟آن ﺳﻔﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ‬ ‫اﺳﺖ و اﯾﻦ روﺣﺎﻧﻰ.آن ﺑﺮاى دوﻟﺘﻤﻨﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮاى دروﯾﺶ.آن اﻫﻞ و ﻋﯿﺎل را وداع ﮐﻨﺪ‬ ‫و اﯾﻦ ﻣﺎ ﺳﻮا را.آن ﺗﺮك ﻣﺎل ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺮك ﺟﺎن.ﺳﻔﺮ آن در ﻣﺎه ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ و اﯾﻦ را‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻣﺎه و آن را ﯾﮑﺒﺎر اﺳﺖ و اﯾﻦ را ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ.آن ﺳﻔﺮ آﻓﺎق ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﯿﺮ اﻧﻔﺲ، راه آن را‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ را ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺒﻮد.آن ﻣﯿﺮود ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻣﯿﺮود ﮐﻪ از او ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻰ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ.آن ﻓﺮش ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻋﺮش.آن ﻣﺤﺮم ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻦ ﻣﺤﺮم.آن ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﻣﯿﭙﻮﺷﺪ و‬ ‫اﯾﻦ از ﺧﻮد ﻋﺎرى ﻣﯿﺸﻮد.آن ﻟﺒﯿﮏ ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ و اﯾﻦ ﻟﺒﯿﮏ ﻣﯿﺸﻨﻮد.آن ﺗﺎ ﺑﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام رﺳﺪ و‬ ‫اﯾﻦ از ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺼﻰ ﺑﮕﺬرد. آن اﺳﺘﻼم ﺣﺠﺮ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻧﺸﻘﺎق ﻗﻤﺮ، آﻧﺮا ﮐﻮه ﺻﻔﺎ اﺳﺖ و‬ ‫اﯾﻦ را روح ﺻﻔﺎ.ﺳﻌﻰ آن ﭼﻨﺪ ﻣﺮه ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه اﺳﺖ و ﺳﻌﻰ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺮه در ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻫﺴﺘﻰ.آن ﻫﺮوﻟﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﯾﻦ ﭘﺮواز، آن ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ.آن آب‬ ‫زﻣﺰم ﻧﻮﺷﺪ و اﯾﻦ آب ﺣﯿﺎت. آن ﻋﺮﻓﺎت ﺑﯿﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﺮﺻﺎت.آﻧﺮا ﯾﮏ روز وﻗﻮف اﺳﺖ و‬ ‫اﯾﻦ را ﻫﻤﻪ روز.آن از ﻋﺮﻓﺎت ﺑﻤﺸﻌﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ از دﻧﯿﺎ ﺑﻤﺤﺸﺮ.آن درك ﻣﻨﻰ آرزو‬ ‫ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺮك ﺗﻤﻨﻰ را، آن ﺑﻬﯿﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را.آن رﻣﻰ ﺟﻤﺮات ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ‬ ‫رﺟﻢ ﻫﻤﺰات.آن ﺣﻠﻖ راس ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺮك ﺳﺮ. آﻧﺮا ﻻ ﻓﺴﻮق و ﻻ ﺟﺪال ﻓﻰ اﻟﺤﺞ اﺳﺖ و‬ ‫اﯾﻦ راﻓﻰ اﻟﻌﻤﺮ.آن ﺑﻬﺸﺖ ﻃﻠﺒﺪ و اﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖ آﻓﺮﯾﻦ.ﻻﺟﺮم آن ﺣﺎﺟﻰ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﺎﺟﻰ.‬ ‫ﺧﻨﮏ آن ﺣﺎﺟﻰ ﮐﻪ ﻧﺎﺟﻰ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ وﺳﻌﺖ ﺟﻬﺎن ﮐﯿﺎﻧﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺴﺤﺖ ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﻰ ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬ ‫اﻟﻬﻰ از ﻣﻦ آﻫﻰ و از ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻫﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﭽﻬﻞ و ﺳﻪ رﺳﯿﺪهام ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﯾﺎم ﺻﺒﺎوت ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ ارﺑﻌﯿﻦ دوران ﻧﺨﻮت‬ ‫ﺟﻮاﻧﻰ و ﻏﺮور ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﻨﻮن ﺟﻨﻮن، اﯾﻨﮏ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯿﺪارى دوﺳﺎﻟﻪام آه ﮔﺎه ﮔﺎﻫﻰ اﺳﺖﯾﺎ ﻻ‬ ‫اﻟﻪ اﻻ اﻧﺖ ﺟﺰ آه در ﺑﺴﺎط ﻧﺪارم از ﻣﻦ آﻫﻰ و از ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻫﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻋﻤﺮى آه در ﺑﺴﺎط ﻧﺪاﺷﺘﻢ و اﯾﻨﮏ ﺟﺰ آه در ﺑﺴﺎط ﻧﺪارم.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻏﺒﻄﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪاى ﻣﯿﺨﻮرم ﮐﻪ ﺟﺰ ﺳﺠﻮد ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﮐﺎش ﺣﺴﻦ از ازل ﺗﺎ اﺑﺪ در ﯾﮏ ﺳﺠﺪه‬ ‫ﺑﻮد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﺎ ﮐﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﻮى ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻌﺰﺗﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﻮ ﺷﺪم.‬ ‫اﻟﻬﻰ از ﻧﺨﻮردن رﺳﻮاﺋﯿﻢ و از ﺧﻮردن رﺳﻮاﺗﺮ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺳﺴﺖﺗﺮ از آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺖ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﯿﺴﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ و ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﻰ و ﻓﺎﻃﻤﺘﯿﻦ و ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﺒﺨﺶ و ﺣﺴﻦ را ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ و‬ ‫ﻋﻠﻰ و ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﺣﺴﻨﯿﻦ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ و آن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺴﻦ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﻰﺗﺮ از ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻓﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺎدى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺣﺴﻦ را اﻧﺪوه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و دل ﺷﮑﺴﺘﻪ ده.ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاى:اﻧﺎ‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﮑﺴﺮة ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ دل ﺑﻰ ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻢ ﺑﻰ ﻧﻮر اﺳﺖ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را ﻧﻤﻰﺑﯿﻨﺪ و آن ﻋﻘﺒﺎ را.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻓﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﻮاﯾﺴﺖ ﻫﻤﻪ زوج ﺗﺮﮐﯿﺒﻰاﻧﺪ و ﺻﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﯾﻰ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﭘﺮى‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮ ﻫﻤﻪاى ﮐﻪ ﺻﻤﺪى.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﺧﻮارم آﻫﻨﮓ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻣﻰﮐﻨﺪ و از ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ و ﺑﻰﺗﺎﺑﻰ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻰﻟﺮزد ﺗﺎ‬ ‫دﺳﺘﺶ را ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﺎﯾﺴﺘﺎﻧﺶ ﮐﻪ آرام ﮔﯿﺮد ﺣﺴﻦ ﻫﻢ ﺣﺴﯿﻦ ﺗﺴﺖ و ﺟﺰ ﺗﻮ دﺳﺘﮕﯿﺮى‬ ‫ﻧﯿﺴﺖﺑﺸﯿﺮ ﺧﻮار ﺣﺴﯿﻦ دﺳﺖﺣﺴﻦ را ﮔﯿﺮ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﺧﻮار ﺣﺴﻦ را ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﺒﺨﺶ و ﺣﺴﻦ را ﺑﺸﯿﺮ ﺧﻮار ﺣﺴﯿﻦ.‬ ‫اﻟﻬﻰ آﻧﮑﻪ ﺧﻮاب را ﺣﺒﺎﻟﻪ اﺻﻄﯿﺎد ﻣﺒﺸﺮات ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻔﺮان ﻧﻌﻤﺖ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﻰ ﮐﺮده اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ درى از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮى اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺴﻮﯾﺖ، ﺗﻌﺮب ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت اﺳﺖ و ﺗﻮﯾﻰ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪار دﻟﻬﺎﺋﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﻮ ﺧﻮد ﮔﻮاﻫﻰ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺳﻠﺦ ﺷﻬﺮ اﷲ ﻣﺒﺎرك ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد ﭼﻨﺎن ﺣﺴﺮﺗﻰ ﺑﺮ‬ ‫اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﻣﺴﺘﻮﻟﻰ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎى ﭼﺸﻤﻢ ﺑﺎ ﻧﺎودان ﺑﻬﺎرى ﺑﺮاﺑﺮى ﻣﯿﮑﺮد و آﻫﻬﺎى آﺗﺸﯿﻨﻢ‬ ‫ﺟﻬﻨﻢ ﺳﻮز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺪاران در اﯾﻨﻤﺎه رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻔﺘﻪ زﯾﺎﻧﮑﺎر، اﯾﻦ ﺣﺴﺮت ﯾﮑﻤﺎه‬ ‫ﺑﻮد ﺑﺎ ﺣﺴﺮت ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد اﻣﺸﺐ ﮐﻪ ﻟﯿﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺷﻮال اﻟﻤﮑﺮم‬ ‫ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد اﺳﺖ از دل و ﺟﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدهام و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺴﻮى ﺗﻮ رﺧﺖﺑﺴﺘﻪام ﯾﺎ اﷲ ﯾﺎ‬ ‫اﷲ ﯾﺎ اﷲ ﯾﺎ اﷲ ﯾﺎ اﷲ ﯾﺎ اﷲ ﯾﺎ اﷲ ﯾﺎ اﷲ ﯾﺎ اﷲ ﯾﺎ اﷲ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﺎﺋﺒﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮ و ﺗﻮﻓﯿﻘﺶ ده ﮐﻪ ﺑﺮ‬ ‫ﻋﻬﺪش اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﻮ دﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻧﻮر ﺑﺮﻫﺎﻧﻢ دادهاى ﻧﺎر وﺟﺪاﻧﻢ ﻫﻢ ﺑﺪه.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﺸﯿﺎر را ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ و ﺑﺎﻟﯿﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر و ﻣﺴﺖ را ﺑﺎ دﯾﻦ و آﯾﯿﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر.‬ ‫اﻟﻬﻰ آﻧﮑﻪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻮاب ﺳﻼم ﻧﻤﯿﺸﻨﻮد ﻫﻨﻮز ﻧﻤﺎز ﮔﺬار ﻧﺸﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻧﻤﺎزﮔﺬاران ﺑﺪار.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﻮﺷﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪش اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﻮ دﯾﺪار اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﻤﻪ در راه ﺧﻮد اﺳﺘﻮارﻧﺪ ﺣﺴﻦ را در راﻫﺶ اﺳﺘﻮار ﺑﺪار.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﺮك ﻋﺒﺎدﺗﻢ در ﻋﺒﺎدﺗﻢ ده.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖﺣﻀﻮر و ﻏﻔﻠﺘﻢ ده.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﻦ ﻣﺎت و ﻟﻢ ﯾﻌﺮف اﻣﺎم زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎت ﻣﯿﺘﮥ اﻟﺠﺎﻫﻠﯿﮥ رﺳﯿﺪم و اﻣﺎم ﺷﻨﺎس‬ ‫ﺷﺪم و ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ اﻣﺎم اﺻﻞ او ﻗﺎﺋﻢ و ﻧﺴﻞ او داﺋﻢ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ آﻧﮑﺲ ﺗﺎج ﻋﺰت ﺑﺮ ﺳﺮ دارد ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ ارادﺗﺖ را در ﮔﻮش دارد و ﻃﻮق ﻋﺒﻮدﯾﺘﺖ را در‬ ‫ﮔﺮدن.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﻤﻪ ددان را در ﮐﻮه و ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻰﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺣﺴﻦ در ﺷﻬﺮ و ده.‬ ‫اﻟﻬﻰ در ﺧﻮاب ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدم و دﯾﺮ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم ﺑﺎز ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم ﺧﻨﮏ آﻧﮑﻪ ﻣﺸﻤﻮل‬ ‫آﺗﯿﻨﺎه اﻟﺤﮑﻢ ﺻﺒﯿﺎ، و آﺗﯿﻨﺎه رﺣﻤﮥ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ و ﻋﻠﻤﻨﺎه ﻣﻦ ﻟﺪﻧﺎ ﻋﻠﻤﺎ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺴﻦ ﻫﯿﻮﻻى اوﻻى ﻫﯿﭻ ﻧﺪار اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻗﺎﻞ دﯾﺪار ﺻﻮرت ﯾﺎر اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﺣﻘﯿﺮ و ﻓﻘﯿﺮم ﻧﻪ اﻣﯿﺮ و وزﯾﺮ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺗﻮ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﻮام وﺳﻊ رﺑﻰ ﮐﻞ ﺷﻰء ﻋﻠﻤﺎ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻋﻬﺪه ﺷﮑﺮ ﺑﺮآﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻰ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﺮا ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دادهاى.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دﯾﻮاﻧﻪ ﻓﺮزاﻧﻪ ﻧﻤﺎ ﺑﻮدم و اﯾﻨﮏ ﻓﺮزاﻧﻪ دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﻤﺎ ﺷﺪم.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺴﻦ ﻫﺮ ﮔﺎه از ﮐﺎر ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ از ﺷﻨﯿﺪن ﯾﮏ ﺑﺎرك اﷲ ﭘﺪر ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺮو‬ ‫ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ اﮔﺮ ﭘﺪرﺷﺎن ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎرك اﷲ از ﺗﻮ ﺷﻨﻮد ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺎ ﺷﻌﺮ و ﺷﺎﻋﺮى و ﺳﺠﻊ و ﻗﺎﻓﯿﻪ ﭘﺮدازى و اﻟﻔﺎظ ﺑﺎزى ﭼﻪ ﮐﺎر.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻤﻪ ﯾﮑﻄﺮف و ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﯾﮑﻄﺮف، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﺟﻬﺖ و ﮔﯿﺎه ﻋﺸﻖ ﯾﮏ‬ ‫ﺟﻬﺖ، ﻫﻤﻪ درﺳﻬﺎ ﯾﮑﺠﺎﻧﺐ و درس ﻋﺸﻖ ﯾﮑﺠﺎﻧﺐ، ﻫﻤﻪ ﯾﮑﺴﻮى و ﻋﺸﻖ ﯾﮏ ﺳﻮى.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﻠﺒﻞ ﺑﻪ ﭼﻤﻦ ﺧﻮش اﺳﺖ و ﺟﻌﻞ ﺑﻪ ﭼﻤﯿﻦ.ﺣﺴﻦ را آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻦ ﻧﻪ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ.‬ ‫اﻟﻬﻰ از ﺧﻮردن در ﺷﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﺎد را ﺣﯿﻮان ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﺣﯿﻮان را اﻧﺴﺎن.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﯾﻦ اﯾﺎم ﻣﻌﺪوداﺗﺴﺖ و ﻣﺤﺮم ﻣﺎه ارﺷﺎد در ﭘﯿﺶ، ﺗﻮﻓﯿﻘﻢ ده ﺗﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﺎﺑﻞ ارﺷﺎد ﺷﻮم‬ ‫ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر از دﻫﻦ ﺑﻰ ﮐﺮدار ﻧﻤﻮدارى ﻧﺪارد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﺮا ﺑﻨﻌﻤﺖ ﻟﻘﺎﯾﺖ ﻣﺘﻨﻌﻢ ﻓﺮﻣﻮدهاى ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﺮ آن ﺑﮕﺬارم.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺖ ﻟﻘﺎﯾﺖ در آﻣﺪم.‬ ‫اﻟﻬﻰ از ارﺑﻌﯿﻦ ﮐﻠﯿﻤﯿﻢ ﺑﻪ روى ارﺑﻌﯿﻦ و ﮐﻠﯿﻢ)ع( و ﮐﺮﯾﻤﻪ و واﻋﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺷﺮﻣﻨﺪهام ﮐﻪ ﺣﻖ‬ ‫ﻫﯿﭽﯿﮏ را ﺑﺠﺎى ﻧﯿﺎوردهام.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﮐﺠﺎ ﺳﺮ دوﺳﺖ از دوﺳﺖ ﻣﺴﺘﻮر اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺴﻦ دﻋﻮى دوﺳﺘﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺠﻮر‬ ‫اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ اﻣﺮوز را ﻓﺮدا ﺑﺮدم ﺗﻮﻓﯿﻘﻢ ده ﮐﻪ ﺣﺎل ﻓﺮدا را ﺑﺎﻣﺮوز آورم.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺛﻤﺮه درس و ﺑﺤﺚ و ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮم اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﺮا ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﻰ اﺳﺖ و ﺟﺎن را ﺟﺎﻧﺎﻧﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻗﺮﺑﺎن ﻟﺐ و دﻫﺎﻧﻢ ﺑﺮوم ﮐﻪ ﺑﺬﮐﺮ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﺎﯾﻨﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از اﯾﻦ و آن ﺑﺴﻮﯾﺖ راه ﻣﻰﯾﺎﻓﺘﻢ و اﯾﻨﮏ از ﺗﻮ ﺑﺎﯾﻦ و آن آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮم.‬ ‫اﻟﻬﻰ در ﺷﮕﻔﺘﻢ از آﻧﮑﻪ در ﻏﺮﺑﺖ از ﯾﺎد وﻃﻦ ﺷﮑﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و در دﻧﯿﺎ از ﯾﺎد آﺧﺮت ﮔﺮﻓﺘﻪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﻮﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻣﻰﻧﮕﺮم ﺑﺘﻮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮم و در ﺗﻮ ﻣﯿﻨﮕﺮم از ﺗﻮ دور.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﻮ ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﻰ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ دﺳﺖ دارى.ﻣﺮا ﺑﺰرگ آﻓﺮﯾﺪى و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ دﺳﺖ دادى، ﺑﺎرى از‬ ‫ﺑﺰرگ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺰرگ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪ آﯾ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺗﻮ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ و ﺣﺎل ﺟﺰ ﺗﻮ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯿﺪاﻧﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﯾﮑﻰ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﻮى دارد و دﯾﮕﺮى ﻫﺎﺿﻤﻪ ﻗﻮى ﺧﻨﮏ آﻧﮑﻪ ﻋﺎﻗﻠﻪ ﺑﺎﻟﻐﻪ دارد.‬ ‫اﻟﻬﻰ آﻧﮑﻪ را دل ﺑﺎز دادى دﻫﻦ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻨﺴﺨﻦ ﭘﺮداز دل ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﺮا ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ دادى ﺑﺴﻠﻄﺎﻧﺖ ﻣﺮا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ده.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺴﻦ از دﺳﺖﺧﻮد ﭼﻨﺎن ﺑﻮد و در دﺳﺖ ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ آﻧﭽﻨﺎن اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺷﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﻮ را دارم ﭼﻪ ﮐﻢ دارم ﭘﺲ ﭼﻪ ﻏﻢ دارم.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻣﻰﺑﯿﻨﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮدت دار.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻣﻰﺑﯿﻨﻢ در ﺗﺴﺨﯿﺮ و ﺗﺼﺮف ﻣﻠﮏ ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ و ﻣﻰﮐﻮﺷﺪ ﺣﺴﻦ را ﺳﯿﺮ در‬ ‫ﻣﻠﮑﻮت ده و اﻧﺲ ﺑﺎ ﺟﺒﺮوت و ﺑﺰﺑﺎن آﻧﺎن ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻦ و در ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻠﮏ و ﻣﻠﮑﻮت و‬ ‫ﺟﺒﺮوت ﺑﺪار.‬ ‫اﻟﻬﻰ از ﺳﺠﺪه ﮐﺮدن ﺷﺮﻣﺴﺎرم و ﺳﺮ از ﺳﺠﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺷﺮﻣﺴﺎرﺗﺮ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﯾﺎ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻧﺖ اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻮ ﻫﻮ ﮔﻮﯾﻢ و اﻧﺖ اﻧﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ را ﺑﺎ ﻗﻠﯿﻞ ﺑﺪار.‬ ‫اﻟﻬﻰ در ﺷﮕﻔﺘﻢ از آﻧﮑﻪ ﮐﻮه را ﻣﻰﺷﮑﺎﻓﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﻌﺪن ﺟﻮاﻫﺮ دﺳﺖﯾﺎﺑﺪ و ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﻤﯿﮑﺎود ﺗﺎ‬ ‫ﺑﻤﺨﺰن ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺑﺮﺳﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﺮ ﻧﻘﻤﺖ و زﺣﻤﺖﺑﺮ ﺣﺴﻦ آﯾﺪ ﻧﻌﻤﺖ و رﺣﻤﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺗﻠﺨﯿﻬﺎ در ﮐﺎﻣﺶ‬ ‫ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮ از ﻋﺴﻞ اﺳﺖ و ﻫﺮ دﺷﻮارى ﺑﺮاى او آﺳﺎن اﺳﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺣﻤﻖ ﺷﻮد ﺑﻌﺰت‬ ‫و ﺳﻠﻄﺎﻧﺖ در ﭼﻨﮓ اﺣﻤﻖ ﮔﺮﻓﺘﺎرش ﻣﮑﻦ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺴﻦ را ﺷﯿﺮ و ﭘﻠﻨﮓ ﺑﺪرد و ﺑﺎ اﺣﻤﻖ ﺑﺴﺮ ﻧﺒﺮد.‬ ‫اﻟﻬﻰ روى زﻣﯿﻨﺖﺑﺎغ وﺣﺶ ﺷﺪ ﺧﺮم آﻧﮑﻪ از وﺣﺸﯿﺎن ﺑﺮﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﺑﻨﺪه آزادم.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻧﻤﻰﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ وﻟﻰ ﺷﮑﺮ ﮐﻪ از ﻋﻤﺎل ﻇﻠﻤﻪ ﻧﺸﺪم.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺳﯿﻠﻰ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﻄﺮهاى ﻧﺼﯿﺐ ﺣﺴﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدك را در ﺳﺎﯾﻪ اﻗﺒﺎل ﺑﺰرﮔﺎن واﺳﻄﻪ ﻓﯿﺾ ﮔﺮداﻧﯿﺪى.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻠﻢ رﺳﻤﻰ ﺳﺮ ﺑﺴﯿﺮ ﻗﯿﻞ و ﻗﺎل اﺳﺖﺑﺎز ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و ﮐﺘﺎب ﺣﺠﺎﺑﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻪ‬ ‫ﺳﻨﮓ و ﮔﻞ و درﻫﻢ و دﯾﻨﺎر.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﺤﺮﻣﺖﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪﮔﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺑﻰ ﺳﺮ و ﭘﺎ را آوارهات ﮐﻦ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ از دوﺳﺘﺎن دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ و از دﺷﻤﻨﺎن دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ را دوﺳﺖ دارم و دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را دﺷﻤﻦ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻧﻤﻰﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ وﻟﻰ ﺷﮑﺮ ﮐﻪ از دﺷﻤﻨﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺪار ﺣﺴﻦ ﺟﻤﺎﻟﺖ ﻋﺎﺷﻘﻢ و ﺑﮕﻔﺘﺎر ذﮐﺮ ﺟﻤﯿﻠﺖﺷﺎﯾ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻫﻰ ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎ ﻣﻦ ﯾﻌﻄﻰ اﻟﮑﺜﯿﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﯿﻞ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﺑﻰزواﻟﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺳﮓ ﮔﻠﻪ و ﺣﺎﺋﻂ و ﺻﯿﺪ، ﺣﺮﻣﺖ اﻣﺎﻧﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺴﻦ ﻇﻠﻮم و ﺟﻬﻮل ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺖ‬ ‫ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﮐﺘﺎﺑﺪار و ﮐﺘﺎﺑﺨﻮان و ﮐﺘﺎﺑﺪان ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﺧﻨﮏ آﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﮐﺘﺎب اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب آر.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﺪا ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺠﺎزى ﻣﺎ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﺮﮐﺖ دارد اﮔﺮ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬ ‫اﻟﻬﻰ واى ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪاى ﺑﻰ ﺑﺎك ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺬات ﭘﺎك و ﻧﺎﻣﻬﺎى ﮔﺮاﻣﻰ و ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺳﺘﺮگ و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺑﺰرگ و دوﺳﺘﺎن ﺳﺘﻮدهات ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ دﻫﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﻋﻄﺮ ذﮐﺮ ﺗﻮ ﻣﻌﻄﺮ اﺳﺖﺣﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮى ﺑﺪ ﮔﯿﺮد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﻤﺲ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﮐﻮاﮐﺐ و ﻧﯿﺮ اﻋﻈﻢ و ﺷﻤﺴﯿﻪ ﻋﻘﺪ ﻓﻠﮏ و ﮐﻮﮐﺐ ﻗﻠﺐ و ﺗﺴﺨﯿﺮ‬ ‫و ذﻫﺐ و ﻣﻠﮏ و ﺳﺮاج وﻫﺎج ﺟﻬﺎن اﻓﺮوز اﺳﺖ، وﻟﻰ ﺣﺴﻦ ﻧﺠﻢ ﺑﺎ ﻗﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻠﯿﻞ‬ ‫و ﺷﻤﻊ ﺑﺰم ﺧﻠﻮت ﻧﺸﯿﻨﺎن و ﻣﺼﺒﺎح ﺷﺐ زﻧﺪه داران اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺳﻮﺧﺘﻪ را ﭼﺮاﻏﻰ ﻧﯿﻢ‬ ‫اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ رازش آﺷﮑﺎر ﻧﮕﺮدد و رﺳﻮاى ﻫﺮ دﯾﺎر ﻧﺸﻮد، ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﺎﻟﮏ دل‬ ‫آﮔﺎه در ﺗﺤﻮل و اﻃﻮار اﺳﺖ:ﮔﺎه ﭼﻮن رخ زﻋﻔﺮاﻧﯿﺶ ﻫﻼل اﺳﺖ و ﮔﺎه ﭼﻮن ﺳﺎﻟﮏ‬ ‫ﻣﺠﺬوب ﺑﺪرﻣﻨﯿﺮ و ﮔﺎه ﭼﻮن ﻣﺠﺬوب ﺳﺎﻟﮏ در ﻣﺤﺎق، ﮔﺎه از ﺷﺮم ﺳﻮزد و ﮔﺎه از ﺷﻮق‬ ‫ﻓﺮوزد.‬ ‫اﻟﻬﻰ دﻧﻰﺗﺮ از دﻧﯿﺎ ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ دو ﻧﺎن اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﺧﻄﺎب ادﺧﻠﻰ ﻓﻰ ﻋﺒﺎدى آرزو ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﺨﺮد ﮔﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﻟﯿﺖﺑﯿﻨﻰ و ﺑﯿﻨﻬﻢ‬ ‫اﻣﺪا ﺑﻌﯿﺪا ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺎن اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﮐﻔﺮان ﮐﺮدهام و از روﯾﺸﺎن ﺷﺮﻣﺴﺎرم.‬ ‫اﻟﻬﻰ دردﻣﻨﺪ ﻧﻨﺎﻟﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ.درﻣﺎن ده ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﺎﻟﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ ﺳﺎل از ﻣﻦ ﺑﮕﺬﺷﺖ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ آن ﻋﻤﺮ ﮐﺮدهام ﯾﺎ ﻧﻪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﻨﺪه را ﺑﺎ ﮐﺎش ﭼﻪ ﮐﺎر و ازﻟﯿﺖ و ﻟﻌﻞ ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ.‬ ‫اﻟﻬﻰ راه ﺗﻮ، ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻰ ﺗﻮ دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺷﮕﻔﺘﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮر ﻟﻨﮓ را آرزوى دﯾﺪار اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ از ﮔﻨﺎه اﯾﻦ و آن رﻧﺞ ﻣﻰﺑﺮم ﮐﻪ از ﭼﻮن ﺗﻮﯾﻰ روى ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ از دردم ﺧﺮﺳﻨﺪم ﮐﻪ درﻣﺎﻧﺶ ﺗﻮﯾﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﯿﺪاﯾﻰ ﺟﺎﻧﺎن را ﺑﺎ ﺣﻮر و ﻏﻠﻤﺎن ﭼﻪ ﮐﺎر.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻮدم و اﯾﻨﮏ ﮔﻮﯾﻨﺪه.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﯾﻦ ﺑﻰ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺮى در ﻧﺤﻮ و ﺻﺮف ﺻﺮف ﮐﺮده ﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﺗﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎدى و‬ ‫ﻣﻨﺎدى و ﻣﺸﺘﻖ و ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻨﻪ را ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ادراك ﺣﺮﻣﺎن ﻣﻰﮐﻨﻢ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﺑﺪردم رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﻃﺎﻟﺐ دردﻣﻨﺪ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻋﻤﺮى اﻫﻞ ﺷﻬﺮى را ﺑﺴﻮى ﺗﻮ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮدم ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺻﺪﻫﺰارم آﻧﭽﻪ‬ ‫ﮔﻔﺘﻤﻰ ﺑﻮدﻣﻰ از ﻣﻠﮏ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺪﻣﻰ وﻟﻰ ﯾﺎ ﻣﻦ اﻇﻬﺮ اﻟﺠﻤﯿﻞ و ﺳﺘﺮ اﻟﻘﺒﯿﺢ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻇﻦ دارﻧﺪ و ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ وﯾﺮا در رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ رﺳﻮا ﻣﮑﻦ و از ﭼﺸﻢ آﻧﺎن دورش ﺑﺪار ﮐﻪ از‬ ‫روى ﻫﻤﻪﺷﺎن ﺷﺮﻣﺴﺎر اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ در ﺷﮕﻔﺘﻢ از اﯾﻦ ﮔﻠﻪ ﮔﻠﻪ اﺷﺒﺎه اﻟﻨﺎس و رﻣﻪ رﻣﻪ آدﻣﻰ ﭘﯿﮑﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﻰ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﮐﯿﺴﺘﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺴﻦ زاده ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻋﻮى ﺑﻰﮔﻨﺎﻫﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آدم و ﺣﻮازاده اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻠﮏ و ﭼﮕﻮﻧﻪ از‬ ‫آﻣﺮزش ﺗﻮ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﺑﻨﺎ ﻇﻠﻤﻨﺎ ﮔﻮاﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻤﺎ اﻏﻮﯾﺘﻨﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ راز ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮت ﮔﻔﺘﻰ و آن ﺳﺘﻮده ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻨﻬﻔﺖ در ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺎ را درﯾﺎب.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻋﺎﺑﺪ دون ﻣﻌﺒﻮد اﺳﺖ و اﻣﺎم اﺷﺮف از ﻣﺎﻣﻮم، آدم ﻣﺴﺠﻮد ﻣﻼﺋﮑﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﻄﺎن‬ ‫ﭘﺮﺳﺘﺎن ﭘﺴﺖﺗﺮ از اﺑﻠﯿﺲاﻧﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ رﺳﻮﻟﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﺷﺮ اﻟﻌﻤﻰ ﻋﻤﻰ اﻟﻘﻠﺐ و ﭼﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﮐﻮر ﭼﺸﻢ ﺳﺮ از ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ و ﮐﻮر ﭼﺸﻢ دل از رؤﯾﺖﺣﻖ، ﺣﺴﻦ را ﭼﺸﻢ ﺳﺮ ﺑﯿﻨﺎ دادهاى ﭼﺸﻢ دل ﺑﯿﻨﺎ‬ ‫ﻧﯿﺰ ده ﺗﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﯿﻦ ﺣﻖ ﺑﯿﻦ ﺷﻮد.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﺳﻤﻢ را ﺣﺴﻦ ﮐﺮدى ﮐﻪ اﻻﺳﻤﺎء ﺗﻨﺰل ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء، ﺧﻠﻘﻢ را ﺣﺴﻦ ﮐﺮدى ﮐﻪ ﺗﺒﺎرك اﷲ‬ ‫اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ، ﺧﻠﻘﻢ را ﻫﻢ ﺣﺴﻦ ﮔﺮدان ﮐﻪ ﯾﺒﺪل اﷲ ﺳﯿﺎﺗﻬﻢ ﺣﺴﻨﺎت.‬ ‫اﻟﻬﻰ روزﮔﺎرى ﺗﻮ را ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪم، اﮐﻨﻮن از آن اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﻰﮐﻨﻢ ﮐﻪ اذﻧﺎدى رﺑﻪ ﻧﺪاء‬ ‫ﺧﻔﯿﺎ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﺷﺎرات و اﺳﻔﺎر و ﺷﻔﺎ و ﻓﺼﻮص دل ﺧﻮش ﺑﻮدم و اﮐﻨﻮن ﺑﮕﻔﺘﻦ‬ ‫آﻧﻬﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖﺣﺴﻦ را ﺣﺴﻦ ﮔﺮدان.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﮐﺪام ﺑﯿﺸﺮﻣﻰ از اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه در ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻻﯾﺶ ﺑﻰ ادﺑﻰ ﮐﻨﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺎض ﻣﺎﺋﻞ ﺷﺪ، وﺟﻪ ﻗﻠﺒﺶ را ﻧﻮراﻧﻰ ﮐﻦ ﮐﻪ از ﯾﻮم ﺗﺒﯿﺾ وﺟﻮه و‬ ‫ﺗﺴﻮد وﺟﻮه اﻧﺪﯾﺸﻪ دارد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﻪ ﺷﮕﻔﺘﻰ از اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﺎء ﻣﻬﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺎ و ﻧﻮﯾﺴﺎ ﺷﻮد و ﺳﻼﻟﻪ ﻃﯿﻦ ﮔﻮﯾﺎ و ﺷﻨﻮا.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪارﯾﻢ رب ارﺟﻌﻮن ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻮد و از ﺟﻨﺎب ﺷﻤﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ، دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ‬ ‫رو رب ارﺟﻌﻮن ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن ﮔﻮﯾﻢ.‬ ‫اﻬﻰ ﻫﺮاس ﺣﺴﻦ از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺶ از اﻫﺮﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ و آن آﺷﻨﺎ و‬ ‫ﻫﻤﺨﺎﻧﻪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ دادهاى ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺼﺎ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه ﺷﮑﺮ ﯾﮑﻰ‬ ‫از آﻧﻬﺎ ﺑﺮآﯾﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ دادهاى ﻫﻤﻪ از ﺗﻔﻀﻞ آن وﻟﻰ ﻧﻌﻢ ﺑﻮد و ﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻌﻢ ﭼﻪ ﮐﺎرى ﮐﺮده‬ ‫اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ آن اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺛﻮاﺑﻰ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﭼﺸﻢ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺗﻔﻀﻞ آﻧﺠﻨﺎب دارد‬ ‫ﮐﻪ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﯾﮑﻰ ﺑﺌﺮ ﺣﻔﺮ ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﻗﻀﺎ را ﺑﻪ ﮐﻨﺰ ﻣﯿﺮﺳﺪ، ﺣﺴﻦ ﺿﺮب ﯾﻀﺮب ﺻﺮف ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻨﺖ ﮐﻨﺰا دﺳﺖﯾﺎﻓﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ درﺑﺎره اﻧﺒﯿﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮدى: و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﮑﻞ ﻧﺒﻰ ﻋﺪوا ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ اﻟﺠﻦ و اﻻﻧﺲ، ﺣﺴﻦ ﭘﺮﺗﻮﻗﻊ‬ ‫ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎى ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﻧﺸﻮد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺴﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﻰ ﻃﻰ ﻧﮑﺮده و ﺑﻤﻘﺎﻣﻰ ﻧﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﯾﻨﻬﻤﻪ از اﺷﺒﺎه اﻟﻨﺎس اﺷﻤﺌﺰاز دارد‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﻨﺎزﻟﻰ ﺳﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻤﻘﺎﻣﺎﺗﻰ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ از ﺣﺴﻦ ﭼﻪﻗﺪر ﺑﯿﺰارى ﻣﯿﺠﻮﯾﻨﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﯾﻨﺤﺮﻓﻬﺎ را ﮐﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎد ﻣﯿﺪﻫﺪ و از ﮐﺠﺎ ﻧﺎزل ﻣﯿﺸﻮد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺴﻦ روزﮔﺎرى ﻧﮕﺬراﻧﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ روزﮔﺎر ﺑﺮ او ﮔﺬﺷﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ از ﺷﺮق ﺗﺎ ﻏﺮب ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ در ﺷﮕﻔﺘﻢ از ﮐﺴﯿﮑﻪ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻼﻧﻰ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ رﺳﯿﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺰﺣﻤﺘﻢ از ﺑﯿﺮون ﻣﯿﻄﻠﺒﯿﺪم و اﯾﻨﮏ ﺑﺮﺣﻤﺘﺖ از درون ﻣﯿﺠﻮﯾﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ در ﮐﺴﻮﺗﯿﻢ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻣﻌﺼﯿﺖ از آن ﺷﺮم دارﻧﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه از روى ﺧﻮد ﺷﺮﻣﻨﺪه اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺷﺮﻣﺴﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﺮ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﮔﺬارم ﮐﻪ اﺟﺎزهام دادهاى ﺗﺎ ﻧﺎم ﻧﯿﮑﻮى ﺗﻮ را ﺑﺰﺑﺎن آورم و در‬ ‫ﭘﯿﺸﮕﺎﻫﺖﺑﺎ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻢ و ﻧﺎﻣﻪات را ﺑﮕﺸﺎﯾﻢ و ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦ اﻟﺘﺮاب و رب اﻻرﺑﺎب.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﻮن از ﺗﻮ ﭘﺮﺳﻢ داﻧﺎﯾﺎن ﮐﻠﯿﺪ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در دل اﺳﺖ، ﺧﻮد دل در ﮐﺠﺎﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺴﻦ از ﻋﻬﺪ ﺷﮑﺮ ﺟﻮدت ﺑﺮآﯾﺪ ﮐﻪ دار ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ وﺟﻮدت را ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪى.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎن ﺑﯿﻨﺎﯾﻢ دادى ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﺟﻤﺎل دل آراﯾﺖ را در ﻣﺮاﺋﻰ و ﻣﺠﺎﻟﻰ اﺳﻤﺎء‬ ‫ﺣﺴﻨﺎ و ﺻﻔﺎت ﻋﻠﯿﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﻰﮐﻨﻢ و از آن ﻟﺬﺗﻰ ﻣﯿﺒﺮم ﮐﻪ ﺧﻮد داﻧﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ در ﭘﮕﺎﻫﻰ ﺗﻨﻰ ﭼﻨﺪ را ﺑﺮ ﺧﺎﮐﺪاﻧﻰ ﮔﺮد آﻣﺪه دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾﮑﻰ ﺑﺎ ﺗﯿﻐﻪ آﻫﻨ و دﯾﮕﺮى ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺮﮐﻪ ﭼﻮﺑﻰ آن ﻣﺰﺑﻠﻪ را ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮص و وﻟﻌﻰ ﻣﯿﮑﺎوﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎره ﭘﺎرﭼﻪاى ﯾﺎ ﭼﺮﻣﻰ ﯾﺎ‬ ‫ﮐﻬﻨﻪ دﯾﮕﺮى ﺑﺪﺳﺖ آرﻧﺪ، ﺣﺴﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻋﻬﺪه ﺷﮑﺮت ﺑﺮآﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ و روز ﮐﺘﺎب ﺗﻮ را‬ ‫و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎى اوﻟﯿﺎﯾﺖ را ورق ﻣﯿﺰﻧﺪ و دل آﻧﻬﺎ را ﻣﻰﮐﺎود و از ﻣﻌﺎﻧﻰ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﺴﯿﻢ ﺑﻬﺸﺘﻨﺪ دﻣﺎغ‬ ‫ﺟﺎﻧﺶ ﻣﻌﻄﺮ ﻣﻰﮔﺮدد، ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ اﮔﺮ آن ﺧﺎﮐﺪاﻧﯿﻬﺎ ﺑﺪان ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﭘﺎك دان ﺑﺪﯾﻨﮑﺎر‬ ‫ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ﭘﺎداش ﻧﯿﮏﺷﺎن ده ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ﺣﻖ دارﻧﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﻮاﮐﺐ و اﯾﺎم را ﺑﺮاى ﺣﺴﻦ ﺳﻌﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪى.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺟﻤﻌﻰ از ﺗﻮ ﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺧﻠﻘﻰ از ﻣﺮگ و ﺣﺴﻦ از ﺧﻮد.‬ ‫اﻟﻬﻰ از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻦ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻃﻠﺒﯿﺪن ﻋﯿﺎل ﺳﻔﺮه دﯾﮕﺮان ﺑﻮدن اﺳﺖﯾﺎ‬ ‫ﻏﻨﻰ و ﯾﺎ ﻣﻐﻨﻰ ﯾﺎ ﻣﻠﻰ و ﯾﺎ ﻣﻌﻄﻰ ﺗﺎ ﮐﻰ ﺟﯿﺮه ﺧﻮار اﯾﻦ و آن ﺑﺎﺷﻢ و در ﮐﻨﺎر ﺧﻮان آﻧﺎن‬ ‫ﻧﺸﯿﻨﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﯾﮑﻰ ﻧﺎن دارد و دﻧﺪان ﻧﺪارد و ﯾﮑﻰ ﺟﺎن دارد و ﺟﺎﻧﺎن ﻧﺪارد ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﻫﻢ اﯾﻦ‬ ‫دارد و ﻫﻢ آن دارد.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﯾﺎم اواﺧﺮ رﺟﺐ ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﯾﮏ ﺑﺮاﯾﻢ ﭼﻮن ﻧﯿﻤﻪ آن روز اﺳﺘﻔﺘﺎح ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺘﺪرﯾﺲ اﺳﻔﺎر اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﺮت ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ روز در وﺻﻒ اﺳﻤﺎء‬ ‫ﺣﺴﻨﻰ و ﺻﻔﺎت ﻋﻠﯿﺎ، و اﻃﻮار ﺟﻠﻮهﻫﺎى ﺟﺎﻧﻔﺰاى ﺗﻮ ﺳﺮﮔﺮم و دل ﺧﻮﺷﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﻮﺷﺎ آﻧﮑﻪ ﭼﻮن ﻋﯿﻦ ﺛﻮر ﭼﺸﯿﻢ ﺑﯿﻨﺎ دارد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﺐ اﺳﺪ و ﻋﻘﺮب دﻟﻰ آﺗﺸﯿﻦ و‬ ‫روﺷﻦ و ﻣﺜﻞ ﺟﻮزا در راه ﺗﻮ ﻣﯿﺎن ﺧﺖﺑﺮﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺴﻦ ﻏﺒﻄﻪ ﺣﺎل ﻋﻘﺮب ﻣﯿﺨﻮرد ﮐﻪ ﻋﻘﺮب ﮐﺠﺎ و ﺣﺴﻦ ﮐﺠﺎ آن رو ﺑﻤﺸﺮق دارد و اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻐﺮﺑﻰ اﺳﺖ، آﻧﺮا ﻗﻠﺐ روﺷﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ را ﻇﻠﻤﺎﻧﻰ، آن ﺗﺎج ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺶ ﺗﺮازوى‬ ‫داد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﯿﺪادﮔﺮ ﻃﻐﯿﺎن در ﻣﯿﺰان ﮐﺮده اﺳﺖ، آن ﺳﯿﺮ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﻰﮐﻨﺪ و اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را‬ ‫ﻧﭙﯿﻤﻮده اﺳﺖ، آن ﺷﺐ و روز ﺑﯿﺪار اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺧﻮاب، آن ﺑﺼﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺠﺮﻓﺘﺎر ﻣﻨﺤﺮف، آن ﻫﺸﯿﺎر ﺑﺮاى دﻓﻊ ﻋﺪو ﺳﻼح ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن و ﻧﯿﺶ از ﭘﺸﺖ دارد و اﯾﻦ‬ ‫ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻰ ﺳﻼح در ﮐﻤﻨﺪ دﯾﻮاﻧﺪر و ﭼﻪ ﺧﻮش ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﻧﻮا ﻋﻘﺎرب اﺳﻠﺤﺘﻬﺎ ﻓﻰ اذﻧﺎﺑﻬﺎ‬ ‫ﻓﺎن اﻟﺸﯿﻄﺎن ﻟﻦ ﯾﺮاوغ اﻻﻧﺴﺎن اﻻ ﻣﻦ وراﺋﻪ، ﻻ ﺟﺮم آن ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ از ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺪ و‬ ‫اﯾﻦ ﺗﯿﺮه ﺑﺨﺖ ﻫﻨﻮز ﺧﺎك ﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﺑﻨﺎز و ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺮورده ﻧﺸﺪم و ﮔﺮﻧﻪ از ﮐﺠﺎ ﺣﺴﻦ ﻣﯿﺸﺪم.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ ﺣﺴﻦ ﻣﺎل ﻣﻰﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺎل ﻧﻤﻰﯾﺎﻓﺖ از ﺣﺴﺮت ﭼﻪ ﻣﻰﮐﺮد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﻮﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺪوه ﺗﻮ ﻣﺎﯾﻪ دل ﺷﺎدى اﺳﺖ و ﺑﻨﺪﮔﻰ ﺗﻮ ﺑﺮات آزادى.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ روزﻧﻪاى از ﻋﻮاﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت را ﺑﺮوﯾﻢ ﮔﺸﻮدى رب زدﻧﻰ ﻋﻠﻤﺎ، رب زدﻧﻰ‬ ‫ﻓﯿﮏ ﺗﺤﯿﺮا، رب اﻧﻌﻤﺖ ﻓﺰد.‬ ‫اﻟﻬﻰ در اﯾﻦ ﺷﺐ دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺷﻬﺮ رﺳﻮل اﷲ ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﯾﮏ از اﺳﺘﻐﻔﺎرﻫﺎﯾﻢ‬ ‫و از ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎﯾﻢ ﺟﻤﻠﮕﻰ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﻰﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺗﻮاب و ﯾﺎ ﻏﻔﻮر و ﯾﺎ رﺣﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﻦ ﯾﺤﺐ اﻟﺘﻮاﺑﯿﻦ‬ ‫ﺗﻮﺑﻪام را ﺑﭙﺬﯾﺮ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﻦ ﺧﻮدم را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺴﻦ از ﺣﺎل ﻣﺎر ﻏﺒﻄﻪ ﻣﯿﺨﻮرد ﮐﻪ ﭼﻮن ﭘﯿﺮ ﺷﻮد ﭼﻬﻞ روز ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ‬ ‫ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺰﻣﯿﻦ ﻓﺮو رود و ﭼﻮن ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ﭘﻮﺳﺖ اﻓﮑﻨﺪه و ﺟﻮان ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻠﻤﻪ و روح ﻣﻤﺴﻮح ﺗﻮ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﺣﻮارﯾﻮن ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻮﻧﻮا ﮐﺎﻟﺤﯿﮥ، ﻣﺎر ﭘﯿﺮ از‬ ‫ﭘﻮﺳﺖﺑﺪر آﯾﺪ و ﺟﻮان ﺷﻮد ﺟﻮاﻧﻰ ﺣﺴﻦ ﺑﮕﺬﺷﺖ و آﺛﺎر ﭘﯿﺮى در او ﻧﻤﻮدار ﺷﺪ و ﻫﻨﻮز در‬ ‫ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻰﮔﻔﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﺮا ﺑﺮاى ﻣﺎ آﻓﺮﯾﺪى اﮐﻨﻮن ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﻮدت ﻫﻢ ﺑﺮاى ﻣﺎﯾﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ادراك ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﻤﺎء ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ادراك ﺣﻘﺎﺋﻖ آﻧﻬﺎ ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺴﻦ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ اﻧﺪازه ﺣﺴﻦ اﺳﺖﺣﺴﻦ آﻓﺮﯾﻦ ﭼﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺘﺒﺎرك اﷲ اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ ﺣﺴﻦ از ﺗﻮ ﺟﺰ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮق ﻣﯿﺎن او و ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ از ﮔﻔﺘﻦ ﻧﻔﻰ و اﺛﺒﺎت ﺷﺮم دارم ﮐﻪ اﺛﺒﺎﺗﯿﻢ، ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ را دﯾﮕﺮان ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و اﷲ را ﺣﺴﻦ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ دل ﺑﯿﺪردم را ﺑﺪرد آوردى.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ اوﻟﻢ را ﺑﺂﺧﺮ ﻣﺎول ﮐﺮدى و آﺧﺮم را ﺑﺎول ﻣﺒﺪل.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺧﻮدم را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﺗﻦ ﺧﺴﺘﻪ و دل ﺷﮑﺴﺘﻪ دارم.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻰﮔﻔﺘﻢ داراﺗﺮ از ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ داراى ﻣﻨﻰ از آن ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻮزش ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ‬ ‫اﯾﻨﮏ 31 ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن 1931 ﮔﻮﯾﻢ داراﺗﺮ از ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ داراﯾﻰ ﻣﻨﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ داراﺗﺮ از ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ داراﯾﻰ ﻣﻨﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺣﺮﻓﻬﺎى اﯾﻨﺠﻬﺎﻧﻰ را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﻮﻗﻊ آﻧﺠﻬﺎﻧﻰ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﻪ ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﻰ ﻣﯿﮑﺮدم و ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﻦ و آن ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ و اﯾﻦ در و آن در ﻣﯿﺰدم و ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯿﺸﺪم‬ ‫و ﺧﺪا ﺧﺪا ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﺸﻮم، ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﻢ را ﻧﺪادى و ﭼﻪ ﻧﮑﻮ‬ ‫ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﻤﯿﺸﺪم، ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻮام ﺣﮑﻢ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﯾﻰ ﻟﻄﻒ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ اﻧﺪﯾﺸﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ از ﺗﻮ ﻗﺮار ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ اﯾﻨﮏ داﻧﺴﺘﻪ از ﺗﻮ ﺑﻰﻗﺮارى ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﻦ ﮐﻞ‬ ‫ﯾﻮم ﻫﻮ ﻓﻰ ﺷﺎﻧﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﻮش آن ﻣﻨﻌﻢ ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻫﻮ ﯾﻄﻌﻢ و ﻻ ﯾﻄﻌﻢ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺟﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎﺗﻢ اﻧﺒﯿﺎء ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﮏ ﺣﻖ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﺘﮏ و ﻣﺎ ﻋﺒﺪﺗﮏ ﺣﻖ ﻋﺒﺎدﺗﮏ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎى ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ‬ ‫ﻋﺒﺪﺗﮏ و ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﮏ ﮔﻮﯾﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﺑﺂزاد ﮐﺮدن ﺑﻨﺪﮔﺎن رﺳﺘﮕﺎرﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮐﺮدن آزادان ﺳﺮﻓﺮاز‬ ‫ﻓﺮﻣﺎ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ و دزدﮐﻰ ﻣﯿﮕﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺮم ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮم دﺳﺖ ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ، و آﺷﮑﺎرا ﻟﺒﺨﻨﺪ‬ ‫دارم ﺗﺎ ﻧﺎﺑﺨﺮدان دﯾﻮاﻧﻪام ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ اﮐﻨﻮن ﻣﻰﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎﯾﻢ ﻧﮕﺬﺷﺖﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ در‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ آه آه از ﯾﻮم ﺟﻤﻊ.‬ ‫اﻟﻬﻰ در ﻓﮑﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖﺑﺪﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻠﻤﺎﺗﺖﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪاﻧﺪ‬ ‫ﺧﻨﮏ آﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﻗﺮآن اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﯾﻦ روزﮔﺎر ﻃﻮﻓﺎﻧﻰﺗﺮ از ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح اﺳﺖ و ﻗﺮآن ﮐﺸﺘﻰ ﻧﺠﺎت ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل اﺻﺤﺎب‬ ‫اﻟﺴﻔﯿﻨﻪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﮔﺎﻫﻰ در اﻧﻮاع ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮ ﻣﺎﺗﻢ و ﮔﺎﻫﻰ در اﻓﺮاد ﻟﻮﻧﺎﻟﻮن آﻧﻬﺎ و ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ‬ ‫در اﻃﻮار ﺟﻮر واﺟﻮر ﺧﻮدم رب زدﻧﻰ ﻓﯿﮏ ﺗﺤﯿﺮا.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﺪا ﺑﺤﺎﻟﻢ اﮔﺮ ﻣﺮﮔﻢ ﺑﻪ ﺣﺘﻒ اﻧﻒ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺲ ﯾﺎ ﺣﻰ و ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻰ ﺟﺰ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺣﯿﻮة دﻫﺪ؟‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎﻣﯿﺪوارى ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻰداﺷﺘﻢ و ﺧﺪا ﺧﺪا ﻣﻰﮐﺮدم، اﮐﻨﻮن ﺑﺸﺮﻣﺴﺎرى ﺳﺮ ﺑﺰﯾﺮ‬ ‫اﻓﮑﻨﺪم ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻣﻰﮐﺮدم.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﻋﯿﺎنﺗﺮ از ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻟﺬات ﺟﺴﻤﺎﻧﻰﺷﺎن ﻋﻘﻼﻧﻰ ﺷﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ از ﺗﻮ ﺷﺮﻣﻨﺪهام ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﻰ ﻧﮑﺮدم و از ﺧﻮدم ﺷﺮﻣﻨﺪهام ﮐﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻧﮑﺮدم و از ﻣﺮدم‬ ‫ﺷﺮﻣﻨﺪهام ﮐﻪ اﺛﺮ وﺟﻮدﯾﻢ ﺑﺮاى اﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪهاى ﮔﻔﺖ ﮐﻞ ﻣﻦ ﻓﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﯾﻄﻠﺐ ﺻﯿﺪا اﻧﻤﺎ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻰ اﻟﺸﺒﮑﺎت ﺗﻮ ﺧﻮد‬ ‫ﮔﻮاﻫﻰ ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺻﯿﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ از ﺷﺮ آن ﺑﺘﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮم ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻫﻰ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻮﻓﯿﻘﻢ ده ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر اﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ و اﺗﻮب اﻟﯿﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﮔﻔﺘﻦ آن ﺷﺮم دارم.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﻮدم را ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ و ﺣﻀﺎر را ﻣﺴﺘﻤﻊ وﻟﻰ اﮐﻨﻮن ﻣﻰﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺗﻮﯾﻰ و ﻣﻦ و ﻣﺴﺘﻤﻊ ﻫﺮ دو ﻣﺴﺘﻤﻌﯿﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﺎه ﺑﺨﯿﺎل ﺷﺎد اﺳﺖ و ﺣﺴﻦ ﺑﻌﻘﻞ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﻻ ﺗﺎﺧﺬه ﺳﻨﮥ و ﻻ ﻧﻮم اﻵن ﻣﻰﺑﯿﻨﻢ ﻣﺮا ﻫﻢ ﻻ ﺗﺎﺧﺬﻧﻰ ﺳﻨﮥ و ﻻ ﻧﻮم.‬ ‫اﻟﻬﻰ وﻗﺘﻰ ﺣﺴﻦ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻋﺎﻗﻠﻨﺪ و دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ اﺣﻤﻖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ دﺧﺘﺮ دادى و ﭘﺴﺮ دادى و از ﻫﺮ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪ وى ﺧﺒﺮ دادى.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﺮﻗﺎة ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻮاﺳﺖﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﻣﺮﻗﺎة را اﺳﻘﺎط ﮐﺮدى‬ ‫و ﺑﺴﺮ اﺷﺎرت ﻧﺒﻰ و وﺻﻰ ﻣﻦ ﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻪ رﺑﻪ، اﻋﻠﻤﮑﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻋﻠﻤﮑﻢ ﺑﺮﺑﻪ آﺷﻨﺎ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮدى.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ رو ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﻓﺎﻧﯿﻤﺎ ﺗﻮﻟﻮا ﻓﺘﻢ وﺟﻪ اﷲ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﺠﻠﻰ ﻣﯿﮑﻨﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ دﻧﯿﺎﯾﻢ آﺧﺮﺗﻢ ﺷﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ از ﻇﺮف ﻟﻐﻮ زﻣﺎﻧﻢ ﺑﺪر ﺑﺮدى و در ﻇﺮف ﻓﻮق آن ﻣﺴﺘﻘﺮم ﮐﺮدى.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﺮﻣﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺮم ﺗﻮاﻧﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ وﻗﺘﻰ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﺑﯿﺪن اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﮐﻪ در اﯾﻨﺤﺎل ﺑﻪ از اﯾﻦ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ و ﭼﻪ ﮐﻨﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺑﯿﺮون ﻣﻰﺟﺴﺘﻤﺖ و دروﻧﻰ ﺑﻮدى و اﮐﻨﻮن از درون ﻣﯿﺠﻮﯾﻤﺖ و‬ ‫ﺑﯿﺮوﻧﻰ ﺷﺪى.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺟﺰ ﺗﻮ از اﻧﺴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﯿﺴﺖ و در ﭘﯿﺸﮕﺎﻫﺖ از ﻣﻦ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﮐﯿﺴﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻪام ﮔﺎزرى و ﻣﺎﻣﺎﯾﻰ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ روى زﻣﯿﻨﺖﺣﯿﻮاﻧﺴﺘﺎن ﺷﺪ ﺣﺴﻦ را ﺑﺂﺳﻤﺎن اﻧﺴﺎﻧﺴﺘﺎﻧﺖ اﻧﺲ ده.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﯾﻦ ﭼﻪ وادى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺮ ﻣﻮﯾﻰ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮم ﻓﺮﺳﻨﮕﻬﺎ دور ﻣﯿﺸﻮم.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ را از ﺧﻄﻮر ﺧﻄﯿﺌﻪ ﻧﮕﻬﺪار.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﺤﻖ آﻧﺎﻧﻰ ﮐﻪ از دﯾﺪه ﻣﺮدم ﻏﺎﺋﺒﻨﺪ اﯾﻦ ﻏﺎﺋﺐ را در ﺣﻀﻮر ﺑﻤﯿﺮان.‬ ‫اﻟﻬﻰ دل ﺧﻮﺷﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪاى از ﺷﺠﺮه ﻃﻮﺑﺎﯾﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻮﯾﻢ ده ﺗﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﺎن ﺑﺖ ﻧﻔﺲ را ﺑﺸﮑﻨﻢ و ﻧﻔﺜﻢ را ﻧﻔﺲ رﺣﻤﺎﻧﻰ ﮔﺮدان ﺗﺎ‬ ‫ﻋﯿﺴﻰ آﺳﺎ در دﻣﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﻮﺷﺎ آﻧﺎﻧﮑﻪ در ﻓﻠﻮات ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻫﺎﺋﻤﻨﺪ و از ﺧﻮد ﺑﺪر ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺘﻮ ﻗﺎﺋﻤﻨﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﯾﻦ ﮔﺪاﯾﺎن ﺟﺎن ﺑﺮاى ﺟﻤﺎد ﻣﻰدﻫﻨﺪ، ﺣﺴﻦ ﺟﺎن ﺑﺮاى ﺣﯿﻮة ﻧﺪﻫﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﻤﻪ در ﺷﻬﺮ اﷲ ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺴﻦ ﺗﺠﺎرت ﺳﺮ ﺑﺴﺮ ﺧﺴﺎرت.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺴﻦ ﺑﻘﺪر ﺳﻢ اﻟﺨﯿﺎط ﯾﮏ روزﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻄﻠﻖ راه ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻟﺬت و اﺑﺘﻬﺎج دارد‬ ‫آﻧﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻫﺰار ﺑﺎب و از ﻫﺮﺑﺎﺑﻰ ﻫﺰار ﺑﺎب دﯾﮕﺮ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺗﻮ ﺧﻮد‬ ‫ﭼﻮﻧﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﻮ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ آﻓﺮﯾﻨﻰ ﺣﺴﻦ از زﻟﯿﺨﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮ ﮐﻪ ﻟﯿﻠﻰ آﻓﺮﯾﻨﻰ ﺣﺴﻦ ﻣﺠﻨﻮن ﺗﻮ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ؟!‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ را ﺑﺠﺎ آورم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮق ﺗﺎ ﻏﺮب را ﮐﻔﺮ ﺑﮕﯿﺮد در ﮐﺎخ‬ ‫رﺑﻮﺑﻰ اﯾﻤﺎﻧﻢ ﺳﺮﻣﻮﯾﻰ ﺧﻠﻞ راه ﻧﻤﯿﯿﺎﺑﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﻰ از ﺗﻮ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪم و اﯾﻨﮏ ﺑﻪ داﻧﺎﯾﻰ از ﺧﻮدم ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺴﻦ ﮐﻪ از ﻓﻬﻤﯿﺪن ﮐﺘﺐ ﺗﺪوﯾﻨﻰ اﯾﻨﻬﻤﻪ اﺑﺘﻬﺎج و ﻟﺬت دارد ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﮐﺘﺐ ﺗﮑﻮﯾﻨﻰ را‬ ‫ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ و زﺑﺎﻧﺸﺎن را ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﻣﺒﯿﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﺳﻤﺎءاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪاﻧﺪ و ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ در ﮔﻔﺖ و‬ ‫ﺷﻨﻮد اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﺎ ﮐﻪ از ﻓﺎﺿﻞ ﭼﺸﯿﺪه دﯾﮕﺮان ﺑﺪﻣﺴﺘﻰ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﭼﺸﯿﺪهﻫﺎ ﭼﻮﻧﻨﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻰ رﻧﮓ رﻧﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪام.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﻮﺷﺎ آﻧﺎﻧﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻮ دل ﺧﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻟﻄﻒ ﻓﺮﻣﻮدهاى اﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ را ﺑﺎ ﮐﺘﺐ آﺷﻨﺎ ﮐﺮدهاى ﻟﻄﻔﺖ را ﻣﺰﯾﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎ و ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن‬ ‫ﮐﺘﺐ آﺷﻨﺎﯾﺶ ﮐﻦ.‬ ‫اﻟﻬﻰ درﺟﺎت ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را ﻣﺰﯾﺪ ﮔﺮدان ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﺸﺎن اﺣﺴﻦ ﻧﻤﻰﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻤﯿﺸﺪم.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ دارم ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﺰه ﭘﯿﺮى را ﻣﯿﭽﺸﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﮔﺎﻫﻰ اﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ، و ﮔﺎﻫﻰ اﻋﻮذ ﺑﮏ ﻣﻦ ﻫﻤﺰات اﻟﺸﯿﺎﻃﯿﻦ، و‬ ‫ﮔﺎﻫﻰ اﻋﻮذ ﺑﮏ ﻣﻦ ﺷﺮ اﻟﻮﺳﻮاس اﻟﺨﻨﺎس از اﻣﺸﺐ ﮐﻪ ﻟﯿﻠﻪ ﺳﺒﺖ راﺑﻊ ﺻﻔﺮ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و‬ ‫ﻧﻮد و ﺳﻪ ﻫﺠﺮى ﻗﻤﺮى اﺳﺖ اﺟﺎرت ﻣﻰﻃﻠﺒﻢ ﮐﻪ رب اﻋﻮذ ﺑﮏ ﻣﻨﻰ ﺑﮕﻮﯾﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ از اﺑﻠﻬﺎن رﻧﺞ ﻣﻰﺑﺮم.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ ﺣﺴﻦ ﺟﻬﻨﻤﻰ اﺳﺖ ﺟﻬﻨﻤﻰ ﻋﺎﻗﻠﻰ را رﻓﯿﻖ او ﮔﺮدان.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﺷﺐ و روز ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎل و ﭘﺮ ﻣﯿﺪﻫﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺴﻦ از ﺣﺮف ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻠﺶ ﭼﻮن ذاﺗﺶ ﺧﺎص اﺳﻢ ﺷﺮﯾﻔﺖ اﺳﺖ، ﺗﺎء ﻗﺴﻢ‬ ‫ﺧﺎص ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ در ﺷﮕﻔﺘﻢ از ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﭼﻮن و ﭼﺮاﯾﻰ، و ﮐﺎش ﮐﺎش ﮔﻮﯾﻨﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﯾﻦ و آن ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻬﺎى ﯾﮏ ﮔﺮده ﻧﺎن ﭘﻨﺞ ﻗﺮآن اﺳﺖ، ﺣﺴﻦ ﺑﻰ ﺑﻬﺎ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ آن ﺑﺒﻬﺎ‬ ‫در ﻧﻤﯿﺂﯾﺪ در ازاى ﻫ ﻟﻘﻤﻪ و ﺟﺮﻋﻪ از ازل ﺗﺎ اﺑﺪ ﺷﮑﺮت.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﻮج از درﯾﺎ ﺧﯿﺰد و ﺑﺎ وى آﻣﯿﺰد و در وى ﮔﺮﯾﺰد و از وى ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ اﻧﺎ ﷲ و اﻧﺎ اﻟﯿﻪ‬ ‫راﺟﻌﻮن.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ دﯾﺪه ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻦ ﻧﺪارم ﻫﻮ اﻻول و اﻵﺧﺮ و اﻟﻈﺎﻫﺮ و اﻟﺒﺎﻃﻦ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺳﻪ ﺣﺮف از ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ ﻓﺮﻗﺎﻧﺖ را دارا‬ ‫اﺳﺖ، ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺎﻣﻪاى ﮐﻪ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﻄﻌﻪ ﻗﺮآﻧﺖ را داراﯾﻨﺪ ﭼﻮﻧﻨﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﻧﻔﺨﻪ و ﻧﻔﺜﻰ از دم ﻋﯿﺴﻮى را ﺑﻪ ﺣﺴﻦ دادهاى ﮐﻪ ﻣﺮده زﻧﺪه ﻣﻰﮐﻨﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖﺧﻮدت ﻣﺠﺎز ﻣﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﮐﻦ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﺗﻮﺷﻪاى ﺟﺰ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﺪارم.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم و رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪم.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮم.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﻤﺮگ ﻧﺸﺪم.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﻰ ﯾﮑﺠﺎﯾﻰ ﺷﺪم.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪاى از ﺷﺠﺮه ﻃﻮﺑﺎﯾﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ در ﺣﻮل ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﺮﺷﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﻨﻌﻤﺖﺣﻀﻮر ﻗﻠﺒﻢ را از ﺧﻄﻮر ذﻧﻮب ﺑﺎز دار.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﻣﺒﺎرك ﺑﻠﯿﻠﮥ اﻟﻘﺪر رﺳﯿﺪم)11 ع 1/4931 ه ق(.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﻣﺠﺎز را ﻗﻨﻄﺮه ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪى ﺗﺎ از ﻟﯿﻠﮥ اﻟﻘﺪر زﻣﺎﻧﻰ زﻣﯿﻨﻰ ﺑﻪ ﻟﯿﻠﮥ اﻟﻘﺪر‬ ‫آﺳﻤﺎﻧﻰ رﺳﯿﺪم.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﺤﺮﻣﺖ راز و ﻧﯿﺎز اﻫﻞ راز و ﻧﯿﺎزت اﯾﻦ ﻧﺎ اﻫﻞ را ﺳﻮز و ﮔﺪاز ده.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺷﺐ ﺧﯿﺰى و اﺷﮏ رﯾﺰى ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ده.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﻣﺮوز ﺑﯿﻨﺎﺗﺮ از ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﻰﺑﯿﻨﻢ و ﺷﻨﻮاﺗﺮ از ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ را‬ ‫ﻣﻰﺷﻨﻮم و ﮔﻮﯾﺎﺗﺮ از ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ و داراﺗﺮ از ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را دارم.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﯾﻦ ﺑﻨﺪهات را از ﻧﯿﺖ ﮔﻨﺎه ﺣﻔﻆ ﮐﻦ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ دﻟﻢ را ﺑﺸﺮوق ﺟﻤﺎﻟﺖ و ﺳﯿﺮ در ﻧﻮر ﮐﻤﺎﻟﺖ ﻧﻮراﻧﻰ ﮐﺮدهاى.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻟﯿﻠﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺟﻤﺎدى ﯾﮑﻢ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﭼﻬﺎر درى‬ ‫از ﻋﻠﻢ را ﺑﺮوﯾﻢ ﮔﺸﻮدهاى.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﻰ را در ﻗﻔﺲ ﻧﮑﺮدهام، دﺳﺘﻢ ده ﮐﻪ در ﻗﻔﺲ ﺷﺪهﻫﺎ را رﻫﺎﯾﻰ دﻫﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﻓﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮدهاى و دﻫﻨﺶ را ﺑﺴﺘﻪاى.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ دى دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ﺧﺎﻟﻖ ﻃﻠﺐ ﻣﻰﮐﺮدم و اﻣﺮوز دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ﺧﻠﻖ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ‬ ‫ﮐﯿﻒ ﯾﺴﺘﺪل ﻋﻠﯿﮏ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻰ وﺟﻮده ﻣﻔﺘﻘﺮ اﻟﯿﮏ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻇﺎﻫﺮم را ﭼﻮن ﺑﺎﻃﻦ ﻣﺨﻠﺼﺎن ﮔﺮان و ﺑﺎﻃﻨﻢ را ﭼﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺮاﺋﯿﺎن.‬ ‫اﻟﻬﻰ در ﺷﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎداﻧﻰ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻨﻢ و ﺑﺎ داﻧﺎﯾﻰ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦﺗﺮ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ در ﺳﺮ دارم اﮔﺮ از ﺳﺮ ﮔﺬارم ﺳﺮدارم و اﮔﺮ ﻧﮕﺬارم ﺳﺮدارم.‬ ‫اﻟﻬﻰ در راﻫﻢ و ﻫﻤﺮاه درد و آﻫﻢ، آﻫﻢ ده و راﻫﻢ ده.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﺎﮐﺮ و ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن ﺷﮑﺮ و ﺣﻤﺪ ﺷﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﻘﺪر ﻣﻌﺮﻓﺘﻢ، ﺗﻮ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻰﮐﻨﻢ، ﮐﻪ ﺑﻪ وﻓﻖ اﻗﺘﻀﺎى ﻋﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ، زﻣﯿﻦ ﺷﻮره ﻧﺒﻮد ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻧﺎﺑﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ آدم ﺷﺒﮑﻮر ﮐﺠﺎ و ﻋﺒﺪ ﺷﮑﻮر ﮐﺠﺎ؟ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻮر ﺷﮑﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺴﻦ زاده آدم زاده اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻋﻮى ﺑﻰﮔﻨﺎﻫﻰ ﮐﻨﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ ﻣﺬﻧﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻏﻔﺎر ﮐﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻗﺒﯿﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺘﺎر ﮐﯿﺴﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﺗﻮ را ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺴﻨﺖ ﻫﻢ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﺮوس را در ﺷﺐ ﺧﺮوش ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ اﻟﻔﺎﻇﻢ ﻧﺎرﺳﺎ اﺳﺖ داﺳﺘﺎن ﺳﻨﮓﺗﺮاش و ﺷﺒﺎن ﻣﻮﺳﻰ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﺎ اﺟﺎزهات ﻧﺎم ﻋﺎﻟﻢ را ﻋﺸﻖ آﺑﺎد ﮔﺬاﺷﺘﻪام.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺴﻦ ﮐﻪ از ﺷﻨﯿﺪن ﯾﮏ ﻧﺪاى اﻟﺘﻮﺣﺪ ان ﺗﻨﺴﻰ ﻏﯿﺮ اﷲ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺑﺘﻬﺎج دارد، اﺑﺘﻬﺎج ﺧﺎﺗﻢ‬ ‫ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻗﺮآن ﭼﻪ ﺣﺪ اﺳﺖ و ﺧﻮد اﺑﺘﻬﺎج ﺗﻮ ﭼﻮﻧﺴﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﻪ اﺑﺘﻬﺎج ﺧﻮدت و اﺑﺘﻬﺎج ﺧﺎﺗﻤﺖ، اﺑﺘﻬﺎج ﺣﺴﻦ و دﯾﮕﺮ ﻧﻔﻮس و اﻟﻬﻪات را ﻣﺰﯾﺪ ﮔﺮدان‬ ‫و وﻋﺪه ﺣﻖ ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻣﺰﯾﺪت را در ﺣﻘﺸﺎن اﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻰ اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻰ ﺧﻮدت ﻣﻰداﻧﻰ اﻻ ﯾﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ و ﻫﻮ اﻟﻠﻄﯿﻒ‬ ‫اﻟﺨﺒﯿﺮ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ ﮔﻮﯾﻢ ﺳﮓ ﮐﻮى ﺗﻮام، از روى ﺳﮓ اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ ﺷﺮﻣﻨﺪهام.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﺲ ﺳﮓ اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ ﺑﻰ ﻃﻬﺎرت روا ﻧﺒﻮد و ﺣﺴﻦ را ﻃﻬﺎرت ﻧﺒﺎﺷﺪ؟!.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدى ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﻰ ﺧﺎك ﻣﮕﺮ ﺑﯿﺎﻣﺮزم.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺎﻫﺪان اﺳﻤﺎﻧﻰ از ﺣﺴﻦ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳﻬﯿﻞ اﻫﻼ و ﺳﻬﻼ ﮔﻮﯾﺪ و ﮐﻒ‬ ‫اﻟﺨﻀﯿﺐ ﮐﻒ ﺑﺮ ﮐﻒ زﻧﺪ و زﻫﺮه ﭼﻨﮓ در ﭼﻨﮓ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺻﻌﻮد ﺑﺮ زﺧﯿﻢ را ﺑﻪ اﻋﺘﻼى ﻋﻘﻼﻧﻰ ارﺗﻘﺎء ده.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﻪ وﺣﺪﺗﺖﺧﻠﻮﺗﻢ ده و ﺑﻪ ﮐﺜﺮﺗﺖ وﺣﺪﺗﻢ ده.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﻢ، ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﻮﻻى ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﯾﺎ ﻟﺤﮑﻢ اﻟﺤﺎﮐﻤﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﮐﻞ ﻋﺴﯿﺮ!ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻞ ﻣﯿﺴﺮ ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ، ﺣﮑﻢ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﯾﻰ ﻣﺤﺾ ﻟﻄﻒ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻏﻢ ﺑﺰ دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﻏﻢ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ.‬ اﻟﻬﻰ از ﺳﺮ دل ﻧﺸﯿﻨﺖ ﻟﺐ دوﺧﺘﻢ، و از ﺷﺮ آﺗﺸﯿﻨﻢ ﺳﻮﺧﺘﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ آﻧﭽﻪ از ﮐﻼم ﺗﻮ ﻧﯿﻮﺷﯿﺪم در ﺧﺮوﺷﻢ، و آﻧﭽﻪ از ﺟﺎم ﺗﻮ ﻧﻮﺷﯿﺪم در ﺟﻮﺷﻢ، ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ‬ ‫ﺟﻮش و ﺧﺮوﺷﻢ ﺧﺎﻣﻮﺷﻢ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ دﻣﺒﺪم ﻧﯿﻮﺷﻢ و ﻧﻮﺷﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺴﻦ را ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺨﺮ ﺑﺲ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم واﻗﻌﻰ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﮕﻮﺷﻰ اﺑﺪى، از ﭼﻮن ﺗﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﻘﯿﻘﻰ‬ ‫ﺳﺮﻣﺪى دارد.‬ ‫اﻟﻬﻰ دﻟﻰ ﻫﻤﺪم ﺑﺎ آه و اﻧﯿﻦ اﺳﺖ و دﻟﻰ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻨﻮر آﺗﺸﯿﻦ اﺳﺖ و دﻟﻰ ﭼﻮن ﮐﻮره‬ ‫آﻫﻨﮕﺮان اﺳﺖ و دﻟﻰ ﭼﻮن ﻗﻠﻪ آﺗﺶﻓﺸﺎن اﺳﺖ، واى ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﮔﺮ دﻟﺶ اﻓﺴﺮده و ﺳﺮد ﭼﻮن‬ ‫ﯾﺦ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺮز و ﻣﻄﺒﺦ.‬ ‫اﻟﻬﻰ در ﺳﺠﺪه ﺑﺮ ﺷﺎﮐﻠﻪ ﻫﻮ ﻫﺴﺘﻢ، اﯾﻦ ﻣﺼﺪوق را ﻣﺼﺪاق ﮐﻞ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﮐﻠﺘﻪ ﻗﺮار ده.‬ ‫اﻟﻬﻰ از ﭘﯿﻤﺒﺮاﻧﻰ ﭼﯿﺰﻫﺎ آﻣﻮﺧﺘﻢ:از ﺣﻀﺮت ﻧﻮح ﻧﺠﻰ اﷲ ﻓﻔﺮوا اﻟﻰ اﷲ، و از ﺣﻀﺮت ﯾﻌﻘﻮب‬ ‫اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﷲ اﻧﻤﺎ اﺷﮑﻮا ﺑﺜﻰ و ﺣﺰﻧﻰ اﻟﻰ اﷲ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﯾﻰ و ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻤﺎ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ ﺑﻬﺸﺖﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖﺑﻬﺸﺖ آﻓﺮﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﻘﯿﻘﺖﺣﺪﯾﺚﺑﺮزﺧﻰ رؤﯾﺎﯾﻢ را ﮐﻪ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ:ﻣﻌﺮﻓﮥ‬ ‫اﻟﺤﮑﻤﮥ ﻣﺘﻦ اﻟﻤﻌﺎرف، ﻣﺮزوﻗﻢ ﺑﻔﺮﻣﺎ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﮔﺎه ﮔﺎﻫﻰ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻰ و ﻣﻰرﺑﺎﯾﻰ، ﻧﻤﻮدﻧﺖ ﭼﻪ دل ﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ و رﺑﻮدﻧﺖ ﭼﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ.‬ ‫اﻟﻬﻰ آﻧﮑﻪ درد دارد آه و ﻧﺎﻟﻪ دارد، ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺮ ﺻﺎدﻗﺖ ﻓﺮﻣﻮد:ان آه اﺳﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﺳﻤﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺎذا ﻗﺎل اﻟﻤﺮﯾﺾ آه ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻐﺎث ﺑﺎﷲ، ﺣﺴﻦ از ﻣﻠﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اواه اﺳﺖ آه آه.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺳﻔﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮت ﻓﺮﻣﻮد:اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﺮآة اﻟﻤﺆﻣﻦ، اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﻣﻨﻢ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺆﻣﻨﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﻦ از ﮔﺪاﯾﺎن ﺳﻤﺞ، درس ﮔﺪاﯾﻰ آﻣﻮﺧﺘﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﺣﺴﻨﺖ را ﺳﻤﺖ ﻧﻮن وﻗﺎﯾﻪ دادهاى ﮐﻪ ﺣﺴﻦ آﻓﺮﯾﻦ و ﺣﺴﻦ وﻗﺎﯾﻪ‬ ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ، ﺳﺒﺤﺎﻧﮏ اﻟﻠﻬﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهات ﻓﺮﻣﻮد اﻟﻘﻠﺐ ﺣﺮم اﷲ، ﺣﺮﻣﺖ را ﺣﻔﻆ ﺑﻔﺮﻣﺎ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻟﮏ اﻟﺤﻤﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ را ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪان اﺳﻤﺎﻧﻰ آﺷﻨﺎ ﮐﺮدهاى و اﻃﻠﺲ ﺑﻰ ﻧﻘﺶ ﻧﻔﺴﺶ را‬ ‫ﻗﺒﻪ زرﻗﺎء.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻟﺬت ﻋﻠﻢ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﺠﺎ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ را ﺳﺮ آﺳﻮده و وﻗﺖ ﻓﺮاغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺣﺮﻓﻰ آﻣﻮﺧﺖ، ﺗﻮ از وى راﺿﻰ ﺑﺎش و او را از وى راﺿﻰ ﺑﺪار.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﺾ و ﯾﺎ ﺑﺎﺳﻂ!ﺟﺰر ﺑﺤﺮ ﻣﺪ را در ﭘﻰ دارد و ﻣﺤﺎق ﻗﻤﺮ ﺑﺪر را و ادﺑﺎر ﻓﻠﮏ و ﻋﻘﻞ‬ ‫اﻗﺒﺎل را و ﻗﻮس ﻧﺰول ﺻﻌﻮد را، ﻗﻠﺐ ﺣﻦ در ﻗﺒﺾ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوار ﺑﺴﻂ اﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ از ﻗﺒﺾ ﺷﺎﮐﻰ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺰﯾﺰت ﻗﺒﺾ را ﺑﺮ ﺑﺴﻂ ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻪاى و اﷲ‬ ‫ﯾﻘﺒﺾ و ﯾﺒﺼﻂ و اﻟﯿﻪ ﺗﺮﺟﻌﻮن ﻓﺮﻣﻮدهاى، و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺖ در ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻰ ﮐﻼﻣﺖﯾﺎ ﻗﺎﺑﺾ‬ ‫و ﯾﺎ ﺑﺎﺳﻂ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺴﻦ در ﻗﺒﺾ ﺻﺎﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﺾ و ﻗﻀﺎ و ﺟﻤﻊ و ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻫﻢاﻧﺪ و ﺑﺴﻂ و ﻗﺪر و‬ ‫ﻓﺼﻞ و ﻓﺮﻗﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ، اﮔﺮ ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﻮم اﻟﻔﺼﻞ ﮐﺪام اﺳﺖ، و اﮔﺮ ﻗﻀﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﺪر‬ ‫ﮐﺪام، و اﮔﺮ ﻗﺮآن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻓﺮﻗﺎن ﮐﺪام، و اﮔﺮ ﻗﺒﺾ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺴﻂ ﮐﺪام.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ ﺟﺰ اﯾﻦ در، در دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ دﯾﺮﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺨﺘﻪﺗﺮ و ﻗﻮىﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺣﺴﻦ ﺧﺎم اﺳﺖ و ﻟﻄﻒ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﺋﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻋﯿﻨﻢ را ﭼﻮن ﻋﻠﻤﺶ ﺑﻰ ﻋﯿﺐ و ﺷﯿﻦ ﺑﺪار.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﺎ ﺗﻮ ﻟﺒﯿﮏ ﻧﮕﻮﯾﻰ ﮐﺠﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻰ ﮔﻮﯾﻢ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﻌﻨﻰ رﺳﺎ اﺳﺖ و وراى اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ﻧﺎروا اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ ﻧﺎرواى ﻣﺎ ﻣﮕﯿﺮ.‬ ‫اﻟﻬﻰ آﻧﮑﻪ از ﻣﺮگ ﻣﻰﺗﺮﺳﺪ از ﺧﻮدش ﻣﻰﺗﺮﺳﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻰ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺷﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎ اﻧﺪك اﺳﺖ و اﻧﺪك ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر، و ﻓﺮﻣﻮدهاى:ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮ ﺑﻮد اﻧﺪك، ز‬ ‫اﻧﺪﮐﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎرت.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻋﺎرف را ﺑﻤﻔﺘﺎح ﺑﺴﻢ اﷲ، ﻣﻘﺎم ﮐﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻰ ﮐﻨﻰ ﮐﻦ، ﺑﺎ اﯾﻨﺠﺎ‬ ‫ﻫﻞ ﺑﻰ ﻣﻘﺎم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻰ ﮐﻨﻰ ﮐﻦ ﮐﻪ آن ﮐﻠﯿﺪ دارد و اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪدار.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﻤﻪ اﻟﻔﺎظ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﯾﮑﺴﻮى و اﺳﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻠﻔﻆ ﻗﻮﺳﻤﻮس ﯾﮑﺴﻮى.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﺑﻠﯿﺲ رﺟﯿﻢ را ﺑﻼ واﺳﻄﻪ ﺧﻄﺎب ﮐﻨﻰ، و اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ را ﻣﻦ وراء ﺣﺠﺎب ﮐﻪ ﻧﻪ آن‬ ‫آﯾﺖ ﻗﺮب اﺳﺖ و ﻧﻪ اﯾﻦ راﯾﺖﺑﻌﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ از اﻓﮑﺎر رﻫﺰن ﻋﺎﺻﻤﻢ ﺑﻮدهاى.‬ ‫اﻟﻬﻰ دل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﻻﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ آن را ﺧﺮﯾﺪارى و ﻓﺮﻣﻮدهاى ﭘﯿﺶ دل ﺷﮑﺴﺘﻪام.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﮔﺮ ﯾﮑﺒﺎر دﻟﻢ را ﺑﺸﮑﻨﻰ، از ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﺸﮑﻦ ﺑﺸﮑﻨﻰ.‬ ‫اﻟﻬﻰ آﻧﮑﻪ دﻧﺒﺎل درك ﻣﻘﺎم اﺳﺖ ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم در ﺗﺮك ﻣﻘﺎم اﺳﺖ، ﺣﺴﻦ را در‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺶ ﻣﻘﯿﻢ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺪار.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﺎ ﺳﺘﺎرى و ﻏﻔﺮاﻧﺖ، ﺟﺰا ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﮐﻔﺮاﻧﺴﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ از ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ رﻧﮓ ﻣﻰﮔﯿﺮد ﺧﻮﺷﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ اﺳﺖ ﺻﺒﻐﮥ اﷲ و ﻣﻦ اﺣﺴﻦ‬ ‫ﻣﻦ اﷲ ﺻﺒﻐﮥ.‬ ‫اﻟﻬﻰ از ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻌﺪ و ﺣﺮﻣﺎن از درك ﺣﻘﺎﺋﻖ رﻫﺎﯾﯿﻢ ده.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻟﺬت ﺗﺮك ﻟﺬت را در ﮐﺎﻣﻢ ﻟﺬﯾﺬﺗﺮ ﮔﺮدان.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺣﺴﻨﺖ ﮐﻮدك زﺑﺎن ﻧﻔﻬﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪﮔﯿﺮ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻫﺰار ﻟﻦ ﺗﺮاﻧﻰ ارﻧﻰ ﮔﻮاﺳﺖ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻋﻬﺪه ﺷﮑﺮت ﺑﺮآﯾﻢ ﮐﻪ روزى ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻮش و ﮔﺮﺑﻪ ﻋﺒﯿﺪ زاﮐﺎن ﻓﺮﺣﺎن ﺑﻮدم‬ ‫و اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻼوت آﯾﺎت ﻗﺮآن اﻟﺮﺣﻤﻦ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻣﺠﺎز ﻣﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖﺑﻔﺮﻣﺎ.‬ ‫اﻟﻬﻰ آﻓﺘﺎب ﮔﺮدان و آﻓﺘﺎب ﭘﺮﺳﺖ ﻋﺎﺷﻖ آﻓﺘﺎب ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺴﻦ ﻋﺎﺷﻖ آﻓﺘﺎب آﻓﺮﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻰﻧﯿﺎز ﺑﻰ اﻧﺒﺎزى و ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﻣﻰﺑﺨﺸﻰ، ﺣﺴﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ دروﯾﺶ ﮔﺪاى ﺗﻮ اﺳﺖ،‬ ‫ﺑﺨﺸﺸﺖ را ﺑﺎ دروﯾﺸﺎﻧﺖﺑﯿﺶ ﺑﻔﺮﻣﺎ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ زﺑﺎﻧﻰ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺎرﯾﻢ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭼﻪﮐﺎرهام.‬ ‫اﻟﻬﻰ اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ را داﻧﺶ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ، ﯾﺎ ﻧﻮر اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض ﻗﻠﺐ ﻣﺎ را ﻣﻮرد‬ ‫ﻣﺸﯿﺖ اﻟﻌﻠﻢ ﻧﻮر ﯾﻘﺬﻓﻪ اﷲ ﻓﻰ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﯾﺸﺎء ﻗﺮار ده.‬ ‫اﻟﻬﻰ آﮐﻨﺪه از ﻋﺒﺎرات اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻬﻮدى ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺧﻮﺷﺎ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﻠﺐ ﺑﻰرﻧﮓ ﺣﺎﻣﻞ ﻋﻄﺎﯾﺎﯾﺖﺷﺪهاﻧﺪ.‬ ‫اﻟﻬﻰ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﻓﻬﻤﯿﺪهام ﮐﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ و دارد ﺧﺪاﯾﻰ ﻣﻰﮐﻨﺪ.‬ ‫‪Hawzah.net‬‬ ‫‪Najafi.id.ir‬‬ ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/04/2010 for the course ENGINEERIN 22453175 taught by Professor Heydari during the Spring '08 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online