Kandooj - .تسا دازآ ذخأم و ¡¢ن رک£ ¢ب...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: .تسا دازآ ذخأم و ¡¢ن رک£ ¢ب جو¤¥ک ¦لطم ¢ی ه§¢قم ¨ی زا ©شªب «قن * د¬­ ي®ن ¯¤نادرگز¢ب ¯¤­ تف¢ی°د ±¢² ³´م و °¢ثآ * تس¢µنآ ¶¢®·ر´م ¢ی و ¶¢گ¤¥¸ی¬ن ± ¯¤µع رب ¢² ه§¢قم ت¹§¬ئ¸م * تسا دازآ ¢² ه§¢قم ºیاریو و »¢ª´نا °د جو¤¥ک 0131-3237905 °¢¼ن°ود . 0131- 3239490-1 ³½ل¾ . 9 کلپ . رفو¡ین ¢گ £ هچو¤ . س¥دم دی¦ش ¥او¡ب . §¡صم ¨ادیم . تش¥ ©ن¢شن ر©وصª «زا¬رپ ©فارگ¬´¹§ * ه­® ر¯ن ° ±²چ ت¤رش ©ف¢حص و پ¢چ * هخ³ن 1000 :¶¢گ°¢®­ ه©ر©رحª تئی´ §©®²ب µ¶³©ر¤¥و³ف°رپ ه¸نارف – ¬¿§¢¥یا ¯¢¼شناد د¢´سا ار¯ب د·حم Àقحم . ¯¤¥¸ی¬ن . رع¢­ §¶¯¦ب د·حم دی¸ سد¹¦م ©¼¥²رف Áار¹م ©§¢ع Âز¬مآ Ãکرم ©®لع Ä¢¹² ¬ضع ³¹مز ¶اریا ±ز¢سرµ­ و ±°¢®Åم Æی°¢¾ ± هم¢¥شناد ری¤م و §ج²¶ºج د·»ا¥وپ §قª د·حم او هل¹گ ± هلÇم Ȭئ¸م ری¤م و ز¢¹´ما ¦É¢ص §ق¡¼ دی½م ر¶¤¬ ¶ارµ¾ ¯¢¼شناد ©Å¹ÊË Ìب¢¥م ÍیدرÎ د¢´سا §¹یم®ا ¾°¥ ¬و·حم ر¶¤¬ ¶ارµ¾ ¯¢¼شناد ©س¢¥­ ¡درم د¢´سا §نلیگ §عی·¸ د·»ا ¬²¶¸ا ©س°¢ف Ä¢¹بدا و ¶¢بز ¶¢´¸¼¥²رف ± ه´س¬¹Î ¬ضع ¥ا¿گرºش رغÀا ر¶¤¬ ¶Ï¹گ ¯¢¼شناد ±¢¹فارغ· °¢ید¢´سا ¥وپ £¿Á²ف £د¦م ر¶¤¬ ¶ارµ¾ ¯¢¼شناد ©Å¹ÊË Ìب¢¥م ÍیدرÎ د¢´سا §Â¸و©ریم ²©وپ سد¹¦م ±°¢®Åم ¤­°ا Т¥­°¢ک §ن²ق­²ط ¬و·حم ر¶¤¬ Ãوئ³م ر©دم ¬اژن £رظن ²ض¥د·حم ریب¬ر¸ £ هم ²¹¡صف §نار©ا Ĺ´رف £¬رب¥²¤ Ųقیقحª £ Æدº¯´°ژپ ° ¨لیگ §©²¶¸°¥ ثاریم £ Æزوم جودنک )ی¡اتسور ¢ هناخ ¢ هط£حم رد جن¤ب ¢ هش£خ ¢ر¥¦§گن ¢¥¤ب ی¡ا¨ب( ار¯ب )Çی´²ش( ²ضر­ادÈÉ زا Í¿ع ¨لیگ §©²¶¸°¥ ثاریم £ Æزوم ،¥ا¿ی­²ش 1 ةح½ص Í¿ع ار¯ب )Çی´²ش( ²ضر­ادÈÉ زا Í¿ع ¨او¹É ¨°دب 2 ةح½ص Í¿ع ار¯ب )Çی´²ش( ²ضر­ادÈÉ زا Í¿ع §ناو¼ £ز°¥ون §¹ی©آ ʸارم 3 ةح½ص Í¿ع ¨لیگ §©²¶¸°¥ ثاریم £ Æزوم §ن²¶³ب²ª £ Æ¥او¹¯ج Çیمو¸ ر¶¸وپ 4 ةح½ص ز¥° ت˲ی­ «ون²ی¤ ©لخاد ری¤م ،Æ¿·» ار´ز ،§¹´آ ¨²حȸ ،£¬²¶¸ا ²¶¦م ¯°¢®­ ³یا ¶ا°¢¿®² §ملÌ ا¥²¸ ،دن° §¸²ÈÉ هنا°رپ دن° §¸²ÈÉ هنا°رپ ©¥¹ÑفورÉ ار¯ب )Çی´²ش( ²ضر­ادÈÉ ،وج Ƭ²Âـ¶¸ا §¡É Í¿ع ار¯ب )Çی´²ش( ²ضر­ادÈÉ پ¢چ رظ¢ن و ا°آ هح½ص ،¨¹فارگ ÒارË ¬رف §¶عف¥ ͹©ز ، §©®²ب µ¶³©ر¤ ¥و³ف°رپ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/04/2010 for the course ENGINEERIN 22453175 taught by Professor Heydari during the Spring '08 term at Punjab Engineering College.

Page1 / 7

Kandooj - .تسا دازآ ذخأم و ¡¢ن رک£ ¢ب...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online