1 - 1 e 12 lV pwN CpvC ov l PvC A 111 lz qD ok ov C 3 e 12...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N öCpvC æoßv é×lÃ× PvC éëA 111 Þ ælz ÍqDÛ éÇ× ok æoßv ÝëC 3 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N : PvC ÖqÓ éOÇÛ lÜZ éF éVßN æoßv ÝëC pìw¿N ok kÞoÞ qC ÐG ÚA ÍÞrÛ Ðe× Þ æoßv ÝëC êDè×DÛ - 1 Þ öCpvCÐìG qC rìÛ êpËëk êDè×DÛ Þ PvC ÐìñCpvC íÜF æoßv ÝëC oß@è@¡@× Ö[email protected]Û .koCk ÚDeGv ok æoßv ÝëCok éÆ PvC íGÎD®× HvDÜN éF Dè×DÛ ÝëC qC Èë pç éÆ PvC Ý@zÞo p¬Dh éF ælz ækoCnÊÚA pF ÐìñCpvC íÜF ÖDÛ pÊC ,koCk kß@VÞ ÚA [email protected] é@®@FCo ÐìñCpvC íÜF Úß×CpìJ æoßv ÝëC ÚDëDJÞ qDºA ok êCé²dÔ× ÐFD ¢iF éÆ PwÛA .PvC öCpvCÚß×CpìJ éÆ ÚA éëA ÝìOwiÛ p¬Dh éF kß¡ì× éO¿@Ê ö[email protected] ÚA é@F [email protected]ÊC Þ qC rìÛ ÚDeGvÞ ,lëßËì× Ýiv (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ N ÕC íϤ) pG×[email protected]ì@J ([email protected] R @×) .PvC ælz éO¾pÊ æoßv ÝëC éØÏÆ ÝìOwiÛ ÐìñCpvCíÜF ÖDÛ éF DèÜN lÜÇì× ÚDìF Co æoßv ÝëC PÏ쩾 é@Æ í@[email protected]ëCÞo ok í@ÎÞ ,æoßv êCpF CoÖDÛ ÝìØç ÚCpw¿× HÎDº PèV ÝìØç éF Þ ,ÙìÜ@Ç@ì@× koß@[email protected] .lÛCælërÊpF ÍqDÛ éÇ× okæoßv ÝëC éëA l¥Çë ÖDØN éÆ PvC ÝëC ½Þp R × Þ oßè¡× ÍDd pç éF PvC íÇ× êDèçoßvDF HvDÜO× Ô×DÆ rìÛ ÚA êCßOe× Þ ÙìçD¿× Þ ,PvC ælz 4 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ,PvC ælz ÍqDÛéÜël× ok ÚA MDëA qC êDçoDJ lÛlÃO R × ÚCpw¿× qC í© R F lÜZ pç .lvpì× p²Û éF pOeìe¤ oßè¡× oDO¿Ê íÎÞ æoßv ÝëC PÏ쩾 - 2
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
(ÖÔwÎDèìÏ N )ÁkD¤ ÖD×C qC ÝìÜaØç Þ (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ N ÕC íϤ) pG×[email protected]ì@J qC éÏØV qC PvC ælz ÐÃÛ lÛCßiFCo æoßv ÝëC éÆ íwÆ êCpF íÛCÞCp¾ yCkDJ Þ pVC :éÇÜëC íÜF ÷oßvöp Ý× :ÙìÛCßhí× ÝìÜZ (ÖÔwÎDèìÏ N ) Á[email protected]¤ Ö[email protected]×C qC í@[email protected]ëCÞo ok :éFDe¤C Ý× ÚßÇëÞ ÙñDÃÎC Åolë íOd PØë ÙÎ é R ØV øÏìÎ Ð@Æ í@¾ Ð@ìñ[email protected] DN P¾o lçCßiÛ DìÛk qC lÛCßiFé R ØV Hz pç Co ÐìñCpvC íÜF æoß@v é@Æ í@[email protected]Æ .kßF lçCßh¢ÛCoDë qC Þ lÜÆ Åok Co ÙñD éÇÜëC rÊpç ælzÚDìF ÚAp êDçæoßv êCpF éÆ íñDèOÏ쩾 Þ DèzCkDJ ÙëCéO¿Ê CoCpÆ xKv Þ ,é¡ëlÛC Þ pÇ¿NDF ÖCßN éÆ PvC íÛlÛCßh éÇÏF ,PwìÛ DèÜN ÚlÛCßh êCpF .lzDFækßF ÐØ N êCpF ÝO¾pÊ ÖDèÎC Áp¾ ÙìÛCßiì×æoßv ÝëC PÏ쩾 éF «ßFp× MDëCÞo ÝìØç qC íÇë ok D¤ß¥[email protected]× éF éÆ í×DËÜç éFÞ lÛCßiF Co æoßv ÝëC éÆ íwÆ :ÝëlÎCß@ÎC [email protected]Æm [email protected]Ü@ N é@[email protected]Ï@ ÞC À¬Cß N ,lvpì× æoßvÝëC ok okD× Þ olJ DF «DGNoC ok lÛÞClh ê[email protected]çé@ì@¤ß@N ÚDÜZ êCoCk lÜÆ okD× Þ olJ éF PGwÛpO¡ìF PGe× uDwdC Þ kkpÊ Èë[email protected] .PvC ízCkDJ °D¿ÎC ÝëCíÎÞ ,PvC yqoC pJ Þ ÖpOe× ÈzÔF lÜZ pç ÚAp °D¿ÎC Ý@ë[email protected]@Ü@F .ÐØ N êCpF PvC êCé×lÃ× íÛD R × Þ íÛD R × êCpF PvC êCé×lÃ× 5 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N æDNßÆ æDËÛ Èë ok æoßv ÝëC êCßOe× - 3
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern