2-1 - lëÞpF pËëk xA ÍDGÛk Þ lìÜA Dço Cp× ÚDìF...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: lëÞpF pËëk xA ÍDGÛk Þ lìÜA Dço Cp× ÚDìF qC öD¿Ïh P¾Ôh ÚCoÞk ok éOvßìJ ÖÔwÎCéìÏ & íÏ & éA [email protected]@× Ýì & ok Þ ,kpAíØÛ êoCkkßh PvC ÞC ÄϬ Äd ,P¾Ôh éA HÏ®×ÝëC éìÏ & ÝìÛßh EÔÃÛC Èë pRC ok ÚDØS & Úlz éO¡A qC l : F ÙìÜìFí×ÍDd oCp¤C Þ lÜO¾pÊ Co ÞC oÞk Þ íÏ & éÛDh éF [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]@Û¢,ÞC íÏ & ,kpìÊ Pvk éFCo oß×C ÖD×q êÞ Þ lÜÜA P : ìF ÞC DF éA lÛkpAÚCÞCp¾ .PzCk PçCpA P¾Ôh ypënJ qC Þ kpA ´DÜO×C(´) :lëD×p¿ì× .PvC [email protected]@[email protected]@Û ok [email protected] §p@ & [email protected] [email protected]@[email protected]@[email protected] l : F .pËëk xA ÍDGÛk lëÞpF Þ lìÜA Dço Cp× (( :êpìºCßwØOÎCÞíÛß & k )) oߥN íwA éÇÜëC êCpF ,lçkí× fì¨ßN Co ykßh ´DÜO×C PÏ & ÖD×C kßh ,pGØ»ìJ qC l : F Þ ,P¾Ôh ÄëÓ Co kßh ÖD×C - ÕDF mDì@ : @ÎC [email protected] [email protected]@[email protected] ´D¨ÞC éA lçkí× fì¨ßN .lÛCkíØÛ êoCl×D×q êCpF [email protected]@z ÝëC MoDG & .PvD× êßÏV ok pNéO¿z¢ alÜë¢ Èë Þ [email protected]@ : @ÎC [email protected] ok Co íÛDëpV D× íÜ : ë (( ÚCßÎC Þ aßVÞ éÎ Cp×C [email protected]@¾ )) :[email protected] êDçapèZ Þ ÀÏOi× êDèËÛo ,PvC éGO¡× ÚDëpV ÝëC éA [email protected]@[email protected] DF ÙëoCk êCalÜë¢ ,ÙëoClÛ £ìJ ok íÜzÞo alÜë¢ Èë D× ,koCkÚßÊDÛßÊ éÏØV Ú¢ ok éA koCk êCéÏØV ÖD×C l : F .ÀÏOi× ÌÛo lÜZÞ apèZ [email protected] éO¾pÊ é× Co DèþC (( P×DºC l ÁD¾ÓC ÚCÞ )) lÜAí×ÚDìFCo [email protected]@[email protected] Co ykßh Ù¡Z êßÏV ÚDwÛC Þ kßzí× ClìJ kDëq é× éAíOÂÞ ÐS× ,PvC ok aCo aoßA Moߤ éF aCpçDz (( MpÇÜN l éWeØÎCÞ )) .lÜìFíØÛ [email protected] íÎÞ .lÜçkíØÛ ¦ìi¡N Co aCpçDz pËëk Ökp× Þ PvC éOhDÜzDÛÞ [email protected] Ùç Co ÝëC :kß×p¾ ,kß×p¾ PWd ÖDØNC ÚCßÜ & éF [email protected]@V [email protected]@h¢ ok ÙÜAí× oDO¾o ÚDÜ©Û¢ ,ÖpìÊ Pvk éFCo P¾Ôh ÖD×q Ý× pÊCéA lìÛClF DÛD¾ ,êpìº [email protected]@[email protected] [email protected]@ & k :[email protected]@ÎC [email protected]@Ï@ & [email protected] [email protected] [email protected] Þ ,Íßà : ÎC éìÏ & PGSNÓ Þ EßÏÃÎC éÎ ÖßÃNÓ ÚCßÎC Þ aßVÞ éÎ Cp×CÚßÏGÃOw× ÙÇOGVC ÚC íÛC CßØÏ & C Þ MpÇÜN l [email protected] Þ [email protected]@ºC [email protected]@¾ÓC ÚC Þ (1) .ÙÏ & CD× ÙÇF PGAo ÚC íÛCßØÏ & C Þ )) :lìçCßhí× DØz éA ÚDÜaÛ¡ [email protected] [email protected]@[email protected] [email protected] ÍDd éF Cp× :kß×p¾ ph¡ ok éA kßF ÝëC . (( ÙÏ & C D× ÙÇFPGAo [email protected]@[email protected] éÇÜëC qC PvC pOèF ÙzDF pëqÞ éOznÊ ÐS× Ý× pÊC Ô : ¾,lëoCnËF Ökßh .ÙzDF pì×C ok Co íÛCÞCp¾ MÔÇ¢× (´) íÏ & éA [email protected] [email protected][email protected]@[email protected]@V [email protected] Þ kCk go l : F éA íNÔÇ¢× ÚDØç ,kpAí× íÜìF £ìJ kßh P¾Ôh¤oÞk éØç ÙÛCßNíØÛ éwÏV Èë ÝëC ok Ý× ?kßF éZ MÔÇ¢× Ú¡ .[email protected] ÉorF ÐÇ¢× ¤oDFok Ý× TeF .ÙçlF cpz [email protected] [email protected] [email protected]@[email protected] éF Co MÔÇ¢× pëDv .ÙçlF cpzCo ÐÇ¢× Èë Ú¡ ÙçCßhí× .[email protected]@ & íÏ & ÐÇ¢× ÝëpNÐÇ¢× éF ÙvpF DN ÙÜÇì× §p & DØz êCpF [email protected]@Û .lz Ú¡ oDO¾pÊ ÖÔwÎCéìÏ....
View Full Document

This note was uploaded on 10/04/2010 for the course ENGINEERIN 22453175 taught by Professor Heydari during the Spring '08 term at Punjab Engineering College.

Page1 / 8

2-1 - lëÞpF pËëk xA ÍDGÛk Þ lìÜA Dço Cp× ÚDìF...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online