{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2-4 - oDJ-92 Gh,fD eG,GC X-1 O ok wC,GCX [email protected] [email protected] ok-2.PvC...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
--- íÂoÞDJ --- 92 éG®h ,fÎD¤ íeG¤ ,éºÔGÎC XèÛ -1 éO¡Æ ´ß¨ß× ok ÖÔwÎCéìÏ íÏ ,éºÔGÎCXè@Û ê[email protected] æ[email protected]è@Z ok -2 .PvC ækpÆ TeF ÚDØS Úlz 33 / öCpvC -3 Co ykßh ÞC ,lÜ¡ÇF Co ÚDØS éÆ lÜOiëo ÚßìFÔÃÛC éÆ í@×[email protected]Ë@Ü@ç -4 ÝN éF lÜÛrF lÜOvCßh éÆ êpì¡Øz Èë ,ÚDØ@[email protected] Ú[email protected] êÞo [email protected]@ÛC .lz ¸®Â (pO¡ìFDë íÇë) ÞC P¡ËÛC Þ koßhÚq ÚA Pvk éF ÚDØS 126 éG®h fÎD¤ íeG¤ ,éºÔGÎC XèÛ -5 191 éG®h ,ÖÔvÓC ªì¾ ,éºÔGÎC XèÛ -6 389 £ 2 U ,lëp¿ÎClà V ÎC -7 236 éG®h ,ÖÔvÓC ªì¾ ,éºÔGÎC XèÛ -8 204 / ½Cp C -10 .65 / Ð×q -9 .60 / ÖÞo -11 .92 éG®h ,éºÔ[email protected]Î[email protected]è@Û -12 éèGz ´D¨ÞC Ô¤C éÇÜëC qC l V F íÜ V ë -13 Co DèÜëC P¾oí× éÆ Ùç uDG ÝFC .kßF ælzoÞA lëkpN Þ rì×AÈz Þ Å[email protected]Û éO¾pÊ é× Co DèþC kß×p¾ykßh .kßF kßÎA é× D©¾ .kpÆí× Èz lëkí× ÖDÛ éF lçCßhí× éÆ ÚDØÏw× qDFpv Èë éÆ kßGÛ í@ V @¨Þ ,¸@¨Þ [email protected] .lÜÆí×oDÆ ÖÔvC ¸¿Û éF éÆ lzDF éOzClÛ ÚDÜìجC kÞpF ÌÜV éF ÖÔvC
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

2-4 - oDJ-92 Gh,fD eG,GC X-1 O ok wC,GCX [email protected] [email protected] ok-2.PvC...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online