{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

3-1 - l(1)kF vpJ Cv ko l ok,wd DC f Dw ko Dw C pOF D Dq ok...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
é×lÃ× Þ (1) ækßF ¢vpJ Þ ÍCåv koß× Ùël ok Ùç ,Ýwd ÖD×C fϤ éÎö[email protected]× koß× éÎöDw× ÝëC pO¡ìF D× ÚD×q ok £ß¥iÎDF Þ ,l . F êDè@Û[email protected]×qok Ù@ç fϤ éëÞD . × DF ÖÔwÎCéìÏ 3 Ýwd ÖD×Clz éÛßËZ éÆ PvC ¢vpJÞ ÍCåv DF Ýwd ÖD×C fϤ ÚDì× lëAí× ÐØ 3 éF êCéwëDÃ× éÆ D¤ß¥@i@×[email protected]Æ .kDëqÝFC Þ lërë éF ÞC Úl¡Û ÙìÏwN Þ lërë DF Ýìwd ÖD×C ÚlìËÜVÞ éëÞD . × ÝëC lÜÜÆíØÛ PÂk HÏ®× ÄØ 3 ok kDëq éÆ íÛDwÆ êCpF lvoí×p²Û éF ÖD×C Þ Ýwd ÖD×C DvDvC lÛCéO¿Ê íhpF CnèÎ Þ ,PvC ªÂDÜ[email protected]×yÞo Þk fϤ DwÜV Þ D . G¬ Ýwd ÖD×C Þ lÛCéOzCk ÀÏOi× éì@dÞoÞk Ý@ì@[email protected] D× TeF .kßF íËÜV Þ ízoßz êkp× éÆ Ýìwd ÖD×C ½ÔhpF kßF HϬ ÖD×C Þ kpÆ D©×C éëÞD . × DF fϤ kCkoCp Ýwd ÖD×C éÆ ÝëCDëAéÆ PvC ÝëC éìdÞo Þk qC ízDÛ ,l¡Û ÙìÏwN Þ fϤ éF p¨Dd éVÞ bìçé@F Ý@ì@[email protected] oCp Ýìwd ÖD×C ,Ýwd ÖD×C ¸Âß× ok ÙìÜÆ §p¾ pÊC éÆ PvCÀÏ[email protected]× rìZ PzßÛpv ,kßFí× Ýìwd ÖD×C ,Ýwd ÖD×C êDV éFÞ kß@F é@[email protected]¾[email protected]Ê ÝìØç Þ ,lìËÜVí× ¢Ûßh phA æp®Â DN Ýìwd ÖD×CÞ kßFí@× ê[email protected]Ë@ëk ¸ÂCÞ íËÜV kßFí× Ýwd ÖD×C Ýìwd ÖD×C êDVéF ÔFpÆ ok [email protected]ÊC oß@¬ Y ëCpz éF «ßFp× ÝëC Dë ?P¾Dëí× éØNDh íÏÇzéF HÏ@®@× Þ [email protected]í@Ø@Û ok Þ ,kpÆí× EDWëC oßV Èë Ýwd ÖD×C ÚD×q ok Y ëCpz ,PvC ÀÏ[email protected]× TeF ÀÏOi× Y ëCpz éF ¸VCo éÇÜëC êCpF .êpËëkoßV Ýìwd ÖD×C ÚD×q lÛCækpÆ TeF éÆ íÛDwÆ ÓßØ . × Þ ,ÙìëDØÛ cp®×Co íSeG× lëDF ÙìÜÇ@F ÚD×q Y ëCpz DF Ýwd ÖD×C ÚD×q Y ëCpz éÆ lÛCælzTeG× Ý@ì@Ø@ç koCÞ Ýwd ÖD×C ÚD×q ok í¡ëlÛCPeÏ¥× D . ÂCÞ Þ PzCk½ÔOhC Ýìwd Ö[email protected]×C .ÝìÜaÜëC Ýìwd ÖD×C ÚD×q ok í¡ëlÛCPeÏ¥× Þ kpÆí×EDWëC ÚDÜaÛA ÙìÜÆí× TeF ÚA êÞo Ùç l . F Þ ÙëoCk ÍßG Co HÏ®×ÝëC Ùç D× é[email protected]ÎC éF ¸VCo ívDvC TeF Èë ÙìÜÇF TeF Co HÏ®× ÝëCéÇÛA qC Ð@[email protected] í@ÎÞ éF kkpÊí× pF Þk pç ÚßZ PvC ÖqÓ kDèV ´ß¨ß×ok ÖÔ@vC oß@[email protected] éÆoDO× Ýìwd ÖD×C Þ kßØÛ fϤ Þ kpÆ éÆoDO× ÝwdÖD×C :kDèV éÎöDw× ÚDìF Co kDèV EDF ok ÖÔvC MDìÏÆ D× xJ .lìËÜVÞ kßØÜÛ fϤ Þ kpÇ@Û lÛCækpÆ TeF Ýwd ÖD×C fϤ EDF ok éÆ íÛDwÆÙëCælëlÛ éÆ ÙìÜÆí×
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ÖD×C fϤ éÆ Ùëßzí× éÎöDw× ÝëC koCÞ l . F lÜzDFælz koCÞ Co MDèV ÝëC ?íFDwd éZ êÞo Ýìwd ÖD×C ÌÜV Þ ækßF íFDwdéZ êÞo Ýwd fϤ Þ ÖpÆCpGØ»ìJ kßh,koClÛ Ýwd ÖD×C fϤ éF £D¥OhC DvDvC ÝëC éÆ lëk ÙìçCßh l . F Þ DNrìÛÞ lÛkßF éÇ× ok éÆ íNl× phA DN PS . F ÍÞC êDèÎDv ok ÖpÆCpGØ»ì@J PØÎDw×yÞo ÝìÆp¡× ÐFDÃ× ok ÚD¡zÞo ,éÜël× é@F kÞoÞ ÖÞk Í[email protected] íOdÞ lÜÜìFí× íOdCoDÛ Þ XÛo Þ oCqA ÝìÆp¡× éìdDÛ qC é@[email protected]ç ,[email protected] ÝìØÏw× Þ lÛpì×í@× é@[email protected]Ü@Ç@z [email protected]ëq ok Ý@ì@Ø@Ï@[email protected]× qC ê[email protected]ì@[email protected]
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

3-1 - l(1)kF vpJ Cv ko l ok,wd DC f Dw ko Dw C pOF D Dq ok...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online