3-2 - fϤ éÎöDw× ÚA Þ PvC cp®× kDèV EDOa ok Ùç...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: fϤ éÎöDw× ÚA Þ PvC cp®× kDèV EDOa ok Ùç [email protected] [email protected]@[email protected] [email protected] lÜëßÊí× (( éÛkDè× )) Dë (( éÛlç )) Co ÚA Dèþ cÔ®¤C ok [email protected] ?PwìZ fϤ ÝëC íÜ × .fϤ íÜ ë éÛlç Þ ,éeÎD¥× íÜ@ @[email protected]@[email protected] cÔ®¤C éF ÚDØìJ Þ ,ÚlìËÜWÛ ÚDØìJ ,§p@ @N Öl@ < [email protected]@[email protected]@[email protected] ÄÃe× MoDG < Ý× Ùç DWÜëC .pËëlÇë DF rì×A PØÎDw× [email protected]@[email protected] EpeÎC ÅpN íÏ < ÷lÂD ØÎC íç Þ éÛkDèØÎC )) :[email protected]@× Co [email protected]@zok Þ ÚlìËÜWÛ pF ÚDØìJ qC MoDG < fϤ Dë éÛkDè× lëßÊí× . (( øÜì [email protected] éþ ok .lzDF Ýì × ¢Nl× éa «pz ÝëC éF D×C ÝOwëq pËëlÇë [email protected] [email protected] PvC ÚlìËÜV ÐFD éNCm ld í¾ ½p¬ pÊC éa PvC cp®×éÎöDw× [email protected] ÚDØìJ ÚCßNíØÛ íÎÞ PwF fϤ ÚDØìJ ÞC DF ÚCßNí× ,PvC Åp¡×(íÜ ë) . (( DOÎDW < )) [email protected] Þ [email protected]@F [email protected]@[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]@¤ ,lzDF ¦i¡× Þ Ýì × lëDF ¢Nl× ,PwìÛ Pvok (( [email protected]@[email protected]@ < )) ,[email protected] ÖpaC pGØ»ìJ éÇÛDÜZ ,pO¡ìF Dë ÍDv £k ,ÍDv Èë ,£D× [email protected] [email protected]@[email protected] £rëDV íç Þ )) ,PwF fϤ ÚDØìJ [email protected] £k [email protected] [email protected] [email protected]@[email protected]@dok pÊC PvC rëDV fϤ lëßÊí× (( ÝìØÏwØÏÎ [email protected][email protected]@[email protected]@NCmC lÜÜìF éF PeÏ¥× ÝìØÏw× pÊC (10) lzDF ÝìØÏw× PeÏ¥×ÝØ©O× ok pÊC éa Ùëkpa §p < .PwìÛ ÖCpd Þ PvC rëDV [email protected]@[email protected] Ô@ @¾ éa PvC ÚA ,koCß× qC íÇë ÙìO¿Ê ÔS× lìËÜV [email protected]@a [email protected] [email protected] PvC íGVCÞ Èë ,ÝëC kpìËF oCp ÝØzk éÏØd koß×ÝìØÏw× [email protected] .kpa kCqA Þ lìËÜV lëDF Þ kpa kCqA Co Ýì×qpv ÝëClëDF ÍDd [email protected] [email protected] [email protected] Co íeϤ Èë pËÎD»zC ÝØzk ÚDØç DF éa lÜÇF EDWëCPeÏ¥× pÊC ÍDd EDWëC PeÏ¥× pÊC lëßÊí× ?lÜÜÇÛ Dë lÜÜÇF [email protected],[email protected]@[email protected] [email protected]@×C ,Ýì × Ml× Èë êCpF éÇÏF ,kÞle× DÛ Ml× êCpF éÛD×C lÜÜÇF ,[email protected]@× ½p¬ qC ÝìØÏw× Ýì×qpv ÍD»zC kÞle× DÛ Ml× êCpFlÛCßNíØÛ [email protected] PvC éؤDi× ÅpN ¢ëDÜ × lzDF PeÏ¥× pÊC ,lzDF PeÏ¥×ÝØzk .Ýì × Ml×êCpF fϤ lÜÇF EDWëC ÝìØÏw× [email protected]@[email protected][email protected] [email protected][email protected]@Z [email protected] (éÇÜëCp¬Dh éF Dë) (( é×ÞDÃØÎC Ý < [email protected][email protected] )) :[email protected]@[email protected]@×?Co Þ lÛoClÛ Mol íOÂÞ . (11) PvC pOØa ÚD¡Nol íÜ ë ,[email protected]@ëC DN lÜÜA pG¤ Ô ¾ lëDF xJ ,PvC íÜì × ½lç Èë êCpFÙç [email protected]@[email protected] ÅpN Dë . (( oDè²Ov ÓC éF Ð¥eë DØÎ ÞC )) .lÜÜA MolÂHwA éA [email protected] ,lÜÜA ÞpìÛ HwA éؤDi× ÅpN Ml× ok éÇÜëC êCpFlÜÜA [email protected]@[email protected]@× í¾ ÍßhlÎC öDVpÎ ÞC )) .íÛDGìO¡J Èë HÏV êCpFPvC êCé¡ÃÛ [email protected]@ @ë ÖÔvC koCÞ ½p¬ éA lzDF ÝëC lì×C ,fϤ ÝëC ok Dë¦FpOÎC ¸× [email protected] fϤ D× íÜ ë ,PvC p¾DA ,½p¬ éA [email protected] [email protected]@Vok [email protected] [email protected] .[email protected] p²Û qC Co ½p¬ ,fϤ Ml× ÝëC ok :ÙìÜAí×pǾ oßV ÝëC Þ [email protected]@[email protected] ,kßF oß®ÜìØç éìGëld fϤ ok éÇÛDÜaØç ,kpAÙìçCßh EßÏ»× [email protected]..
View Full Document

This note was uploaded on 10/04/2010 for the course ENGINEERIN 22453175 taught by Professor Heydari during the Spring '08 term at Punjab Engineering College.

Page1 / 9

3-2 - fϤ éÎöDw× ÚA Þ PvC cp®× kDèV EDOa ok Ùç...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online