3-4 - ok qÞp×C kpAíØÛ ÍßGÂ(Co fϤ[email protected]ë[email protected]

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ok qÞp×C kpAíØÛ ÍßG (Co fϤ) & @ë[email protected] Ý@ëC [email protected] Ý@[email protected] Ö[email protected]×C [email protected]ÊC ½p¬ Úa jëoDN ,kpA ÍßG éA íOÂÞ ,kpA ÍßG .kßF ÖßÇe× jëoDNÐFDÃ× & ëCpz ÝëC ÖDØN PzCk éA íËZDKOvk Úa DF éëÞ[email protected] 4 @× [email protected] Öß@Ç@[email protected]×Co qÞpìJ ívDìv éGÜV qC & þ éëÞD 4 × éA lz ÝëC yCéWì[email protected]Û [email protected]¾[email protected]ë[email protected] pìº éA PvC êoClØOvDìv l¤okl¤ kp× Èë éA kCk ÚD¡Û íÜ 4 @ë,[email protected] éA olÃÜìØç Cpëq ,PwìÛ ykßVÞ ok rì@Z [email protected]ì@ç ê[email protected]Ø@[email protected]@ì@vqC pëq Co kCkoCp kCß× ÖDØN kpA [email protected]@¥@N Co [email protected]Â Þ [email protected]¾Ô@[email protected]Ü@[email protected]× êqDGϺk Öka éA kpA PFDR Þ kpÇÛ ÐØ K DèÜëC qC ÖClÇ¢ìçéF Þ PzCnÊDJ ok Ý× !é¾ßA Ökp× :P¿Ê Deëp¤ l×a é¾ßA éF éA íOÂÞí[email protected] Þ ,[email protected] Xd ,lëpìËF £qÞo ,lìÛCßiF qDØÛ DØz éÇÜëC êCpF ÖlìËÜWÛDØz DF éOznÊ éÇÜëC êCpF ÖlìËÜV Ý× (( ÙÇìÏ K p×DNÓ ÝÇÎ Þ )) ,lìçlFMDAq ,lìÜÇF DèÜëC P¿Ê lz í¾pdlF íÏìh lëk ÚßZ l 4 F .ÙzDF DØzxìño Þ [email protected]ì@×C ¸VCo Ý× éA PwìÛ ÖqÓ ,lìçkí× ÖDWÛC ÚDNkßh éA PvCíëDçrìZ Èë éA kßF £kpA «pz .ÙzDF éOzCk êoD¡¾DJ DØ@z ê[email protected]Ðñ[email protected]@× Ý@ëC é@F ÝF Ýwd qC l 4 F Þ ,íÏ K ÝF Ýwd éF lzDF éOzCk ÄÏ 4 NÞC qC l 4 F ,P¾Ô@h ¦O×ßÇd qC éA ÍDv P¡ç P¿ç qCl 4 F íÎÞ ,íÏ K ÝF Ýìwd é@F í@Ï@ K ÚDì 4 ìz .ÚkpA cp®× Co lërë lè 4 OëÓ Þ éÏòw×[email protected] ´Þ[email protected] [email protected]@Ê ld éF @ kß¡Û ÚD¡ØdCr× éA kßF kCkoCp ÝO×ok éA @ Co ÝìÜ×åØÎCpì@×C éZ D 4 ÂCÞ .DèÛa éF PGwÛ êqßNéÜìA éF kpA ´ÞpzÞ lz ÚD¡Ø[email protected]× [email protected] Þ ÙA ÚDØS K íÎÞ ,PwìÛ íÂp¾ bìç ?ÚDØS K ÞéëÞD 4 × ÚDì× Pwç íÂp¾ ÚCßÜ K éF kpA ³¿d (é 4 ìzpìº) ÝìØÏw× ÚDì×ok Co ykßh ÖDÃ× ¦ì@F éëÞD 4 × íÎÞ ,PvC éOzCk Ùç íëDèzr»Î éOGÎCéA ÝëlzCo êD¿Ïh qC íÇ@ë Dèþ p²Û qC éA lz ½Þp 4 × qDGϺk oClØOvDìvÈë ÚCßÜ K éF ÍÞC ÚDØç qC ,Ä®Ü× éA ÚDì 4 ìz p²Û qC ,ÚDì 4 ìz D× & þéÛ) D×ßØ K ÖÔvC êDØ@Ï@ K Þ éA íÛDwA Àëko qC ,D¿Ïh Àëko qC ,ÞC qCl 4 F Þ éëÞD 4 × (PvC pË@ëk oß@V Þ lÛlz UoDh íÏA éF lÜÜA CpVC Co ÖÔvCéA lÛl×a Þ lÛpGØ»ìJ Ýì¡Û[email protected] .lÜO¾pÊ kßh éF ÚDçDzkDJÞ ÅßÏ× Þ Ýì¬Ôv ÚCßÜ K Ýìwd ÖD×C ¸¨Þ DF Co Ý@[email protected] Ö[email protected]×C ¸@¨Þ [email protected]× é@A í@[email protected]ÂÞ Ý@ë[email protected]@Ü@F .lÜOwìÛ éwëDÃ× ÐFD PèV bìç qC DèÜëC éA ÙìÜìFí× ÙìÜAí×éwë[email protected]Ã@× Ä®Ü× Èë Ýìwd ÖD×C éA PvC ÝëC ÙÜÇF §p K ÙOvCßh éA êphCPèV DÛD®Ïv êöCo Ý× )) ?kßF éZ Úa .PzCk ¡lÛpF ¼ìN È@ë Þ [email protected]@ì@[email protected] pÊC (( ...éÏhl× éÏhlë ÚC ÕC íÏ K DÃd ÚDA ...ÕC ÖCpeÎ ÔeOw×Cpñ[email protected] MßÇv Þ PvC ¡kpA ÚDÜZ Þ ÝìÜZ éA lÜìGF Co êpËØOv P×ßÇdíwA éÎöDw× ÝëC Ýwd ÖD×C êCpF D×C .PvC oDÇçDÜÊ oDÊkoÞpJ krÛ ok,lÜÇ@F pÊC éA PvC cp®× ÝëC pSACld Ýwd ÖD×C êCpF ,PwìÛ cp®@×qß@Ü@ç qC l 4 F lÜëDìF pÊC )) éÇÜëC .kpA lÜçCßh ÝìÜZ ÝëC qC léÇÜëC ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

3-4 - ok qÞp×C kpAíØÛ ÍßGÂ(Co fϤ[email protected]ë[email protected]

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online