3-4 - ok qÞp×C kpAíØÛ ÍßG (Co fϤ) & @[email protected]..

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ok qÞp×C kpAíØÛ ÍßG (Co fϤ) & @[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]@d [email protected] [email protected] ½p¬ Úa jëoDN ,kpA ÍßG éA íOÂÞ ,kpA ÍßG .kßF ÖßÇe× jëoDNÐFDÃ× & ëCpz ÝëC ÖDØN PzCk éA íËZDKOvk Úa DF éëÞD@ 4 @× .[email protected] [email protected]@[email protected] qÞpìJ ívDìv éGÜV qC & þ éëÞD 4 × éA lz ÝëC [email protected] .[email protected]@[email protected] pìº éA PvC êoClØOvDìv l¤okl¤ kp× Èë éA kCk ÚD¡Û íÜ 4 @ë,[email protected] éA olÃÜìØç Cpëq ,PwìÛ ykßVÞ ok [email protected] [email protected][email protected]@[email protected]@[email protected] pëq Co kCkoCp kCß× ÖDØN kpA [email protected]@[email protected] Co [email protected] Þ [email protected]@[email protected]@[email protected] êqDGϺk Öka éA kpA PFDR Þ kpÇÛ ÐØ K DèÜëC qC ÖClÇ¢ìçéF Þ PzCnÊDJ ok Ý× !é¾ßA Ökp× :P¿Ê Deëp¤ l×a é¾ßA éF éA [email protected] Þ ,[email protected] Xd ,lëpìËF £qÞo ,lìÛCßiF qDØÛ DØz éÇÜëC êCpF ÖlìËÜWÛDØz DF éOznÊ éÇÜëC êCpF ÖlìËÜV Ý× (( ÙÇìÏ K p×DNÓ ÝÇÎ Þ )) ,lìçlFMDAq ,lìÜÇF DèÜëC P¿Ê lz í¾pdlF íÏìh lëk ÚßZ l 4 F .ÙzDF DØzxìño Þ [email protected]@×C ¸VCo Ý× éA PwìÛ ÖqÓ ,lìçkí× ÖDWÛC ÚDNkßh éA PvCíëDçrìZ Èë éA kßF £kpA «pz .ÙzDF éOzCk êoD¡¾DJ [email protected] [email protected]@[email protected] [email protected] [email protected] ÝF Ýwd qC l 4 F Þ ,íÏ K ÝF Ýwd éF lzDF éOzCk ÄÏ 4 NÞC qC l 4 F ,[email protected] ¦O×ßÇd qC éA ÍDv P¡ç P¿ç qCl 4 F íÎÞ ,íÏ K ÝF Ýìwd [email protected] [email protected]@ K ÚDì 4 ìz .ÚkpA cp®× Co lërë lè 4 OëÓ Þ [email protected] [email protected] [email protected]@Ê ld éF @ kß¡Û ÚD¡ØdCr× éA kßF kCkoCp ÝO×ok éA @ Co [email protected] éZ D 4 ÂCÞ .DèÛa éF PGwÛ êqßNéÜìA éF kpA ´ÞpzÞ lz [email protected] [email protected] Þ ÙA ÚDØS K íÎÞ ,PwìÛ íÂp¾ bìç ?ÚDØS K ÞéëÞD 4 × ÚDì× Pwç íÂp¾ ÚCßÜ K éF kpA ³¿d (é 4 ìzpìº) ÝìØÏw× ÚDì×ok Co ykßh ÖDÃ× [email protected] éëÞD 4 × íÎÞ ,PvC éOzCk Ùç íëDèzr»Î éOGÎCéA ÝëlzCo êD¿Ïh qC [email protected] Dèþ p²Û qC éA lz ½Þp 4 × qDGϺk oClØOvDìvÈë ÚCßÜ K éF ÍÞC ÚDØç qC ,Ä®Ü× éA ÚDì 4 ìz p²Û qC ,ÚDì 4 ìz D× & þéÛ) D×ßØ K ÖÔvC [email protected]@ K Þ éA íÛDwA Àëko qC ,D¿Ïh Àëko qC ,ÞC qCl 4 F Þ éëÞD 4 × (PvC [email protected] [email protected] Þ lÛlz UoDh íÏA éF lÜÜA CpVC Co ÖÔvCéA lÛl×a Þ lÛpGØ»ìJ [email protected] .lÜO¾pÊ kßh éF ÚDçDzkDJÞ ÅßÏ× Þ Ýì¬Ôv ÚCßÜ K Ýìwd ÖD×C ¸¨Þ DF Co [email protected]@d [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]@ÂÞ [email protected]@[email protected]@F .lÜOwìÛ éwëDÃ× ÐFD PèV bìç qC DèÜëC éA ÙìÜìFí× [email protected]@× Ä®Ü× Èë Ýìwd ÖD×C éA PvC ÝëC ÙÜÇF §p K ÙOvCßh éA êphCPèV DÛD®Ïv êöCo Ý× )) ?kßF éZ Úa .PzCk ¡lÛpF ¼ìN [email protected] Þ [email protected]@[email protected]@F pÊC (( ...éÏhl× éÏhlë ÚC ÕC íÏ K DÃd ÚDA ...ÕC ÖCpeÎ [email protected] MßÇv Þ PvC ¡kpA ÚDÜZ Þ ÝìÜZ éA lÜìGF Co êpËØOv P×ßÇdíwA éÎöDw× ÝëC Ýwd ÖD×C êCpF D×C .PvC oDÇçDÜÊ oDÊkoÞpJ krÛ ok,[email protected] pÊC éA PvC cp®× ÝëC pSACld Ýwd ÖD×C êCpF ,PwìÛ [email protected]@[email protected] qC l 4 F lÜëDìF pÊC )) éÇÜëC .kpA lÜçCßh ÝìÜZ ÝëC qC léÇÜëC ....
View Full Document

This note was uploaded on 10/04/2010 for the course ENGINEERIN 22453175 taught by Professor Heydari during the Spring '08 term at Punjab Engineering College.

Page1 / 9

3-4 - ok qÞp×C kpAíØÛ ÍßG (Co fϤ) & @[email protected]..

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online