L ocnp rz lk dwc pvcq mpha lvo n cpz ocovc pfdr dc

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: [email protected] [email protected]@[email protected] [email protected]@[email protected] [email protected][email protected] [email protected]@Û Þ éÆ CpZ,PwìÛ í×ÔvC ælìÃG Èë kßF lÜçCßh gqÞk ¢NA ok [email protected] ok D× ÐìÎk ÝìØçéF Þ kkpÊíØÛ MCqDW× okD× Þ olJ æDÜÊ éF êlÛqp¾ [email protected]@ç Þ lÛoClÛ íçDÜÊ bìç D¥iz,´Þp¡×DÛ ÚClÛqp¾ íOd éÆ ÙëCéO¿Ê kßh [email protected] lÜZ pç ,PvC ækß¡Ê ÚDÛA êÞo éF -lÜçCßiF pÊC - MDWÛ Þ MkD v [email protected] íOìFpN éÜì×q 57 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .lÛoCk êoCßzk ((...ÝìFn × DÜÆ D×)) éëA Þ PñCpF ФC - 4i Cpëq ,PvCælz ÍÓlOvC ,Áß¾ éëA éF ((PñCpF)) [email protected] ok [email protected] [email protected]@G ok ,PwìÛ ÚA Åok éFokD ÐÃG éÆ íÏñDw× ok éÆ PvC ÝëC éëA [email protected][email protected]@d MCqDW× Co íwÆ ,ÀñD±ÞÞ ÖDÇdC ÚDìF íÜ ë [email protected] T@ @F [email protected] [email protected]@h ФC Þ ,PvC ÚDìF ÖlG koCß× ok EDÃGÞ MCqDW× í¿Û pF ÐìÎk ÝëC Þ ,[email protected] .PwìÛ fìe¤ ÚDìF ÚÞlF EDÃG éÆ lëßÊíØÛÝëC rV êrìZ rìÛ PñCpF ÍD¥ìOvCECnG DèÜN ,Áß¾ éëA ok ECnG qC oß²Ü× éÆ lÛCéO¿Ê í© F éÇÜëC [email protected] ÚA pF íÏìÎk bìç,PvC cßÛ ÚD¾ß¬ ÚßaØç ælÜÜÆ kßFDÛ [email protected][email protected]@ @ë ECnG éÛßÊ pç Þ lÜÆí×í¿Û CpÛA éëA ÁÔ¬C ÙìO¿Ê éÆ éÛßËÛDØç éÇÏF ,Pwì...
View Full Document

This note was uploaded on 10/04/2010 for the course ENGINEERIN 22453175 taught by Professor Heydari during the Spring '08 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online