5-1 - koCk kßVÞ ÍCåv Þk ¸ÂCÞ ok ÁkD¤ Mp©d koß×...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: koCk kßVÞ ÍCåv Þk ¸ÂCÞ ok ÁkD¤ Mp©d koß× ok Ýwd ÖD×C fϤ éÎöDw× éF lìvo ,P×D×C Þ P¾Ôh éÎöDw× ok D@× T@e@F êÞk pç koß× ok Þ (1) D¨o Mp©d lè / OëÓÞ é@ÎöD@w@× ,ÚA qC l@ / @FÞ ÐñDw× êpv ÝëC éÇÜëC êCpF .Ùëkpa TeF éa PzCk kßVÞ íNÓCåvDèÜëC Ùç pËëk éÎöDw× Èë éa ÙÜaí× §p C ,ÙìzDF ¡kpa ÐìØÇN Þ ÙìØ@O@NCo éìGz MDèV í© / F qC éa PvC ¡kCk go éÜì@×q Ý@ëC ok D@× é@ØñCêCp@F ÚA Þ ,Pwç éÜì×q ÝëC ok MCkCpëC éÇÏF Þ MÓCåv éÏwÏv ÈëÞ ,PvDèÜëC pì×C Mp©d íÜ / ë ÖD×C oDèZ ÝëC pìº êCpF .PvC ÁkD¤ Mp©déF «ßFp× P¾Ôh éÎöDw× ÁkD¤ Mp©d Þ D¨o Mp©d Þ Ýw@d ÖD@×C Mp@©@dÞ éÎöDw× Èë ÁkD¤ Mp©d éÎöDw× ok .PvC ¡kßGÛ cp¬ ÐÇz b@ì@çé@F .koCk kßVÞ ÓDØVC íO¾Ôh Úlzé¨p C ÚD×qok éÇÜëC Èë .koCk kßVÞ ÍCåv Þk ¸ÂCÞ ok ÁkD¤ Mp©d koß× ok P¤p¾Èë ,kßF uDG / ÎCíÜF ¡oÞk ÍÞC Þ éì×CíÜF ¡oÞk phA éa Mp@©@d ¡kD¿OvCP¤p¾ ÝëC qC uDG / ÎCíÜF ,kßF ¡l×A kßVÞ éF ívDìv H@vD@Ü@× ¡kD¿OvCP¤p¾ ÝëC qC PvCßiÛ ÁkD¤ Mp©d éa lz éÛßË@Z ,l@Ûkp@a ÚD¢ÛD¿ÎDi×DWëolN éì×CíÜF éa kßF ¡lz ClìJ ¡Co ÝëC qC P¤p¾ Þ ?lÜ@a ÐÏ C éFéZ Þ ,DèìÛCpëC ÚDì× ok éZ Þ ECp C C ÚDì× ok é@Z ,l@zí@× kD@ëq .íëDìÛk ÐÏ C éF éZ Þ íÜëk DÜÏ C D¿Ïh éa kßF êkDëq êD@çoß@W@¾ Þ Ä@w@¾ ÚD@Ø@ç í@Ü@ëk Ð@Ï@ C Þ pVD¾ Þ ÄvD¾ DèÜëC éa lÛkßF éOhDÜz ÝëlO× Ökp× .lÛlzí×HÇ@Np@× DF ÚCkp× Þ ÖÔvC ÚDÊorF éF PGwÛ éa íNDëDÜV ¡ÞÔ@ C é@F,l@ÛCÄ@ëÓD@Û .(koCnÊí× pRC DWëolN DëD©Â éÛßÊ ÝëC) .lÛlz HÇNp×ÖÔ@vC êCß@Ã@N éì×CíÜF éF PGwÛ p¿ÜN xd ÝëC Ýìwd ÖD×C MkDèz ÚD×qqC D¤ß¥i@× ÖDì ÐS× lzDKF íëDè×Dì éa Ùç l / F Þ P¾pÊ X@©@ÛÖkp@× ÚD@ì@× ok éèVÞ ÝìweÎCÝFíÏ C ÝFlëqÝFíìeë ÖDì ÞÝìweÎCÝFí@Ï@ C Ý@Fl@ëq éa Ùç DèÛA oßW¾ Þ Äw¾ oDa .P¾oÚDì× qC íÏ@a é@F D@è@Ü@ëC í@G@çn@× ÖDWÛC Co DçoDa ÝëC ¡kpJíF Þ ízDì C Þ êoCßiFCpz .kßF éÛßËZ lëC¡lìÜz Ökp× ,íÜëk éèVÞ qC ÝëCpFDÜF.kpa c ÂDv íÏìh Co Dè@Ü@ëC é@è@VÞ ÚkCk .lÛkßF ¡kpaClìJ p¿ÜN DèÜëC éF PGwÛ DèÛA qC í© / F ,lÛkpaí× Ùϱ ÚD@¡@×D@Ç@d ,Ù@ç í@ëD@ì@Ûk é@è@VÞ qC êDèØϱ ÚDvCph ok pËëk p¿Û lÜZ Þ ÁCp C ok ÀvßëÝ@FUD@W@dÐ@S@× DçíÛCpëC ok Þ ,£ß¥iÎDF DçíÛCpëC .l@Ûl@z H@Ç@Np@× êkD@ëqoD@ì@w@F Èë (¢Øël ¸ìvÞ Ößè¿× éF ÚDvCph Ùç ÚA) DçíÛDvCph£ß¥i@ÎD@F ÚDì× íÇìÇ¿N Èë .lÛkpaClìJ éì×CíÜF êD¿Ïh éìÏ@ C í@zß@VÞ H@Ü@V qC íhpF D¤ß¥i× .l×A kßVÞ éF P¾Ôh ¦DËOvk éÎöDw× ÞÖÔvC éÎöDw@× ÖDì kßh éÇÜëC DF ,PzCnÊ pRC ÚDvCph ok ¦kD / ÎC Áß¾ ÝìëßÏ C êDè×Dì@ .PzCnÊ pRC ¦kD / ÎC Áß¾ íND»ìÏGN p²Û qC íÎÞ lÜO¾o ÚDì×qC ÚDÊlÜÜa DF é¾ßa Ökp× qDF .kpa ÖDì é¾ßa kÞld ok ÝëlFDDF é¾ßa Ökp× qDF ....
View Full Document

This note was uploaded on 10/04/2010 for the course ENGINEERIN 22453175 taught by Professor Heydari during the Spring '08 term at Punjab Engineering College.

Page1 / 8

5-1 - koCk kßVÞ ÍCåv Þk ¸ÂCÞ ok ÁkD¤ Mp©d koß×...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online