5-4 - ÚDìd ÝFpFDV ok PvC êkp× :PvC ÝëC ÚA Þ ælz...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÚDìd ÝFpFDV ok PvC êkp× :PvC ÝëC ÚA Þ ælz À¡Æ CpìhC éÆ [email protected] [email protected]@[email protected] ÝFpFDV)) ÞC éF DÛDìdC éÆ ((ÚDìd [email protected]@V)) [email protected] [email protected] [email protected]@[email protected] ÙëlÜÎCÝFC .PvC HëDW- qC íÇë Ùç ÞC ,[email protected]@× (([email protected]@[email protected]@d æDWÜJÞl¤ kÞld ok Þ ækpÆ kDë Co ÚDìdÝFpFDV (18)[email protected]@[email protected] éF Þ ,PvC íÏÃ- ÖßÏ- ok DèFDOÆ ÝëCpO¡ìF éÆ lçkí× PGwÛÞC éF EDOÆ £Cßh ok ,PvC PBܤ ok (PvC íØìz ok) PvDìØìÆok [email protected] [email protected] CpçD± .lÜ×DÛí× DìÛk íØìz [email protected] Co ÞC [email protected] Þ ,[email protected]@[email protected] [email protected]@[email protected] .PvC ÁkD¤ p¿BV ÖD×C ÚCkpÊDz qC ÞClëßÊí× ÙëlÜÎCÝFC kpFí× ÖDÛ ÚDìd ÝFpFDV qC PvC íÜv Ùç ÞC éÆ rìÛ (19)[email protected] [email protected] ÚCpËëk Þ .kßF ÁkD¤ ÖD×C kpÊDz Þ ÚClìØìz Þ êÞDìØìÆ :[email protected]@×Þ bìç ÚDìd ÝFpFDVqC ÐG ÖßÏ- ÝëC Þ .lÛCækpÆ ÐÃÛ [email protected] [email protected]@[email protected]@[email protected] ÝFpFDV)) ÖDÛ éF êkp× éB¾lÇë ,éOzClÛ [email protected] [email protected]@Ûkok [email protected]@[email protected] ÝëC ok éÎDvo éØç ÝëC Þ kßzí× ClìJ ÁkD¤ [email protected]@[email protected] (([email protected]@d .koCk íØÏ- yqoC qÞp×C DèÛA qC êoDìwF éÆ lwëßÛí×ÀÏOi× MD-ߨß× íÏìh p¤DB× ÝìÂp¡Ow× ,lÛCækpÆ TeF íÏìh [email protected] [email protected] qßÜç éOGÎC .PvC ækpÆ TeF íÏìh rìÛ ,ækCqíÃN ÝìØç ,[email protected]@F ÍDd .PvC æl¡Û À¡Æ éÆ Pwç ÚDìdÝFpFDV éF ¸VCo MÓßèW×íÏìh ÖkA ÝëCqC íØvC éBìz kßh HOÆ ok éÆ PvC ÝëC PvC HìW- [email protected] ok ,(lzDF éBìz lëDz ÙëlÜÎCÝFC) éBìz ÍDVo HOÆ ok [email protected],[email protected]@[email protected] kpÊDz ÝìÜZ Èë .PwìÛ ÖkA ÝëC qC íØvC éBìz ÝìRle×Þ Dèþ [email protected] .PvC éOzClÛ êldC éÆ éOzCk ÁkD¤ÖD×C êqoDG× ÙÇeÎCÝFÖD¡ç PvCéFßW-C Èë ÙÇeÎCÝFÖD¡ç .PvC ÙÇeÎCÝFÖD¡ç ÖD×C pËëk kpÊDz ækßFqÞpìJ DèÛA éØç pF Þ éOzCk êpNpF ykßh ÚD×q ÝìØÏÇO× ÖDØN [email protected] Þ ÐënèÎCßFC.(ÙÜÆí× §p- ÝÜwN ÐçC HOÆ MkDèz éF Co DèÜëC Ý×) .PvC jëoDN okÚDØBÛ íÏGz .PvC íëß ækDBÎC Áß¾ íÛCpëC [email protected] [email protected] [email protected] ÞC Þ ,lÜÆéSdDG× ÐënèÎCßFC DF PwÛCßNíØÛ êldC lwëßÛí× ÖÔÆ [email protected] Co ÞC éÆ ÖD²Û .kßF ÙÇeÎCÝFÖD¡ç lìvpNí× [email protected] [email protected][email protected]@[email protected] ÄG®Ü×lëlV MDëp²Û DF qÞp×C éÆ éOzCk íNDëp²Û Þ lÛCækpØz oDÊqÞo ÐÃOw×ÙwV qC ßF Þ ÌÛo éÆ PvC lÃOB× ßF Þ ÌÛo EDF ok [email protected] [email protected] êCpFPvC í¨p- lÛkpÆí× ÍDìh éÆ o߬ ÚA ßF Þ ÌÛo [email protected]@[email protected] ,[email protected] éÆ PvClÃOB× êßF EDF ok D¤ß¥i× ,PwìÛ ÙwV êCpF í¨p- ,ÙwV Þ) ækßFÖD¡ç kpÊDz kßzí× ¢iJ D©¾ ok éÆ PvC êrìZ [email protected] [email protected] ÙÇeÎCÝFÖD¡çÞ (P¾pÊ ÙÇeÎCÝFÖD¡ç qC Co êCo ÝëC éÆ [email protected]@[email protected]@Û .PvC ÁkD¤ ÖD×C ÚCkpÊDz qC êkpÊDz ykßh êCpF íËÜçp¾p²Û qC êCéÜì×q éZ lìÜìF éF DèÜëC ´ßØW× qC [email protected]@z [email protected] êCpF ¢ÏG éÛ éÆ êCéÜì×q ,kpÆ ækD¿OvC ÖD×C Þ kßF ÙçCp¾ [email protected]@×C íØÆ oClÃ× éF .lz ÙçCp¾ æqClÛC ÚA éF ylBF éÛ Þ kßF ÙçCp¾ í×D×Cbìç æoDFÞk éÆ p¿BVÝFívß× Mp©d êCpF .kßF ÙçCp¾ D¨o [email protected]@[email protected] éØç rìÛ pËëk éØñC .l×A ¢ìJ æpìº Þ ÚClÛq éÎöDw× Þ lz lF [email protected] DìÛk qC Þ lÛlzí× ÖßØw× ,lÛlzí× [email protected]@[email protected] [email protected]@[email protected][email protected] éÛßÊ éF jìe× ¸¨Þ ÓC Þ lÜÛDØF ælÛq DèÜëC [email protected]@× Ð¤Dd PèV Þk pç ÁkD¤ ÖD×C êCpF íÎÞ .kßF l-Dw×êld [email protected] [email protected] [email protected] Þ jìe× Ùç Þ (ÍDv kDO¿ç kÞld ok) lz íÛÓ߬ Mp©dpØ- Ùç ,lz .kßFl-Dw× ÚD×q DF Co ÁkD¤ ÖD×C ÚD×q MÞD¿N lÜÆí× [email protected]@R [email protected]@Z [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] éÆ kßF ÙçCp¾ ÁkD¤ ÖD×C êCpF íëDçéÜì×q éZ íÜBë [email protected] éÛDh ok pØ- phA DN lëDF Dë öClè¡ÎClìv ?kßGÛ ÙçCp¾ [email protected]@[email protected] íÛClÛq ¸ÂCÞ ok Þ lÜÆ MkDG- Clh êCpF Þ koßiF íÛDÛ Þ [email protected]@[email protected]@F éO¡Æ lëDF Dë éÆ kßGÛ oßV ÝëC ÁkD¤ ÖD×C êCpF íÎÞ ,kßz éO¡ÆDë Þ ,lzDF qCDë Þ kßz éO¡Æ lëDF Dë éÆ kßF oß®ÜëC éÇÏF ,lzDF CÞrÛC ÍDd okDë Þ [email protected] éÆ Co HÏ®× ÝëC D× .lÜÇF Co êoCkpF æpèF pSÆCld jìe× [email protected] Åok lÛkpÆ ÝzÞo Þ PFDRCo Ýìwd ÖD×C ÖDì yqoC Þ [email protected]@F [email protected] ÖD×CpÊC éÇÛDÜaØç kßGÛ Ýìwd ÖD×C kßGÛ ÁkD¤ ÖD×C [email protected]@[email protected] P©èÛ yqoC kßGÛ ÁkD¤ ÖD×C pÊC íÜBë ,kßGÛ ÁkD¤ÖD×C kßGÛ [email protected] §pBO× ÁkD¤ ÖD×C ÍDd Ýì- ok .lzíØÛ PFDR Þ ÝzÞoÙç Ýìwd ÖD×C oDÜÆ D¿Ïh DF ÁkD¤ ÖD×C éÆ lÜÛCkí× éØç íÎÞ l¡Û P¾ÔhÞ P×ßÇd p×C Þ HëDB× ,kßF ÚDì× ok kpv ÌÜV í-ßÛ ,kpÆí× í¿i× æqoDG×,l×DìÛ Ùç CnèÎ Þ ,lz ¢iJ DìÛk ok ÁkD¤ ÖD×C éÏìvÞ éF éØç ,D¿Ïh ÙÎD²×Þ HÎDS× Cnç)) :lëßÊí× .(20)koCk ÚD¡ëC æoDFok íGìW- [email protected]@[email protected]@[email protected] PvC ÚCßiOvC Èë ÐS× lØe×ÝFp¿BV ((...ÄÏeÎCí¾ §pOB× [email protected] éÛ ,ÖpGF ¢ëÞp¾ ÙÛCßNí× éÛ Þ ÖoÞDìF ¢ÛÞpìF ÙÛCßNí×éÛ ,Ý× êßÏÊ ok ÙÛCßNí× éÛ Þ ÙÜÇFCo ¢ÇÏÆ ÖoÞA Pvk éF ÞC qC íÆol×Èë [email protected]@[email protected] ÞC éÆ í¾p¬íF HOÇ× ÝëC éÆ ÖoCk ´Ô¬C DBÂCÞ ÚßZ,ÙÜÆ ¢@Ï@Ø@e@N lÜëAí× kßVÞ éF HOÇ× ÝëC qC éÆ íÛDwÆ Cpëq ,PvCD× éìÏ- ækpÆ EDiOÛC ,êoA .ÖoÞAíØÛ Pvk éF ÞC qC Ùç íÆol× íÎÞ ,lÜOwçD× éìÏ- ÚDzéØç ÙÛCßNí× éÛ ,ßÏÊ ok ækpÆ pìÊ ÚCßiOvC :PvC oߥÜ×qC pì@G@B@N Ý@ëC .ÖpGF ¢ëÞp¾ ÙÛCßNí×éÛ Þ ÖoÞDìF ¢ÛÞpìF (´) ÁkD¤ ÖD×C ÚD×q íØÏ- «D¡Û ok pRß× Ð×Cßlz ClìJ êCækDBÎC Áß¾ íØÏ- «D¡Û ÁkD¤ ÖD×C ÚD×q ok Ùëkp@Æ §p@êCpF Þ lëkpÊ ¹Ck lëDÃ- ÌÜV éÆ lz öD¡Ü× íØÏ@- «D@¡@Û ÚD@Ø@çÞ ÖÔvC kßv éF lëDÃ- ÌÜV ÝëC ok éÆ kßF ÖqÓ êkDèÛ ÅDJ ÚDØÏw@×p@ç pìRöDN íØÏ- «D¡Û ÝëC ok íÏ×Cß- éZ .lÜÆ ´D@¾k ÖÔ@vC qC Þ kß@zkoCÞ í×ÔvC qÞo ÚA jìe× éÆ kßF ÝëC ÍÞC Ð×D- :kßF pRå× Ð×D- év?PzCk íGçn× êDçærìËÛC PeN Ökp× Þ kßF íGçn× l¤okl@¤ j@ì@e@×È@ë éF ÚAp êDèNß-k Þ DèÃëß¡N Þ ,ÙÏ- éF ÖpÆC pGØ»ìJ êDèÃëß¡@N.l@Ûkß@F .kßF «D¡Û Þ oßz Þ P©èÛ ÝëC ívDvC Ð×D- ,ÐÃBN Þ pÇ¿N Þ ,ÙÏBNÞ ÙÏ@éÆ lÛkßF ælz ÖÔvC êDìÛk koCÞ ÀÏOi× êDçkCtÛ éÆ kßF ÝëC ÖÞkÐ×Dl-Dw× Co éÜì×q éÆ Ößv Ð×D- .lÜOzCk íØÏ- Þ êpǾ é@Ã@FD@vD@è@Ü@ëC Þ EA êDèÜ¬Þ DF ÖÔvC éÇÜëC íÜBë ,kßF í×ÔvC íܬÞÚDè@Vkp@Æí@× pç éÆkpÆí× pìGBN í×ÔvC Ý¬Þ Co Ý¬Þ Þ kßF ækpÆ æqoDG@×í@ÆD@h kÞld DN êkCtÛ MDG¥BN éWìOÛ ok Þ PvC Ý¬Þ DWÛA P@w@çÖÔ@vCD@V pËëlÇë DF ÀÏOi× êDçkCtÛ éÆ êo߬ éF kßF éO¾o ÚDì× qCêkDëq oDìw@F ,kpÊDz ÔS× ,lÛkpÆí× êokCpF Þ MßhC uDwdC Þ lÜOzCkíOwërØ@ç .íÛDvCph kDOvC Þ kßF êp¥× kpÊDz Dë ,êp¥× kDOvC Þ kßFí@ÛD@vCp@h ÔS× kßF éOw¡Û kDOvC ÚCßÜ- éF éÆ ÚA ,lzí× ækCk ÐìÇ¡Nuok æqßd ÖÔ@º ((é@×p@Ç@-)) D@ë ((¸@¾D@Û)) Ð@S@× kß@F êp@Fp@FÖÔ@º È@ë lëlëkí× lBF ,Pw¡Ûí× l×Aí× êpFpF ÖÔºÈë .uD@G@-Ý@FÕCl@G@PÆpz ÞC uok êDJ êlÜç Þ íÛCpëC ,êp¥× ,êqDWd,êCéëoßv ,íÂCp@¢èV ÝëC éÜì×q éÇÜëC êCpF ækßF íÊorF oDìwF Ð×D-Èë ÝëC .lÛCækpÆ .lÜÆÙçCp¾ Co ¢GÜV Þ f×DwN)) Co ¢ØvC qÞp×C éÆ PvC êrì@Z ÚA p@NÓD@F l@ëD@z Ý@ëC qC Þ DF íOwërØ@ç kß@¥@Ã@× Þ l@ÛCækp@Æ cÔ@®@¤C ((í@Ü@ëk Ð@çD@w@NÞ ÚDÛDØÏw× íÜBë ,EDOÆ ÐçC DF íOwërØç D¤ß¥i× ,PvCÚDÛDØÏw×p@ì@º Co ÝëC Þ lÛkpÆí× ÐØeN lÜÜÆ íOwërØç DèÛA DF éÇÜëC êCpFCoEDOÆ Ð@çC EDOÆ ÐçC ÚD×q ÚA ok Þ .lÜOwÛCkíØÛ ÚDzkßh íÜëk Íß@¤C½Ô@hp@F Co DèÜëC ÖlÃ× ÝìØÏw× Þ lÛlz í×ÔvC éB×DV koCÞ DèÜëC .lÛkßFÙÏ- ÐçC ÚD¡ëC qC Co DèÜëC MD×ßÏB× ,ÍÞC p¥- ÚD@Ø@ç ok Þ l@Ûkp@Ø@zí@×Cp@Ê ÝìØÏw× kßh ,íØÏ- éB×DV uCo ok pËëk ÖÞk p¥-okÞ ,l@Ü@O@¾p@Ê ækDBÎC Áß¾ Ð×D- Èë rìÛ EDOÆ ÐçC DF ÐçDwN Þ f×DwN.lÜ@O@¾p@ÊoCp@ TëkDdC D× .koCk íSëld é¡ëo Ùç ÝëC kßh éOGÎC .P@vC ækß@Fí@Ø@è@× Þ lÜÆí× ÐÃÛ oDeF ok íwÏW× Ößdp× íOd .ÙëoCk éÜì×q ÝëCok êkDëq ßÎ Þ éØÇeÎC CÞnh)) :kß×p¾ pGØ»ìJ éÆ Pwç r@ì@Û é@ºÔ@G@ÎCX@è@Ûok íØÏ- Ýiv (fìe¤ íØÏ- Ýiv íÜB@ë P@Ø@Ç@d) ((Åp@¡@×Ý@× øÎD¨ øØÇeÎC)) :½ÞpB× éÏØV ÝëC .Åp¡× qC ßÎ Þ lëpìÊ Cp¾ Cofìe¤ í©BFok) .PvC ÝìØç ¢ÛßØ©× ((DçlV Þ DØÜëC D@çn@hD@ëÝ@×å@Ø@ÎC :lëßÊí× ÚAp éÆ - PØÇd íÜBë (Åp¡× Ålë Ý× ßÎ Þ :PwçDçpìGBN éF Þ ((CpìSÆ Cpìh íNÞC lþ øØÇeÎC Mßë Ý× Þ öD¡ë Ý× øØÇeÎCíNßë)) PvC Pvok ½pd Þ ,pGOB× ,fìe¤ ,DVpF DJ ,ÙÇe× íØÏ- ÝivíÜB@× .((ælz ÙÊ)) :PvC íë íÎD- pìGBN íÏìh .PvC Ý×å@× æl@z Ù@ÊækpÆ ÙÊ Co ÚA Þ lzDF ykßh ÍD× éÆ lzDF éOzCk êrìZ ÚDw@ÛCp@ÊC pO¡ËÛC Èë DØz pÊC !?kkpÊí× ¢ÎDGÛk kÞoí× DV pç éÛßË@Zl@zD@F éÆ DV pç ,lzDF ælz ÙÊ Þ lzDF ÚDNéÂÔ- koß× éÆ lìzDF éOzCkíOØì oDÜÆ Þ ézßÊ éÆ PvC ÝëC éF ÚDOvCßd ÖDØN Þ lëÞoí× lìçkí×ÍDØOdC Þ ÝëpOèF qC .lìÜÆ ClìJ Co ÚDNælz ÙÊ lìÛCßNí× DëA lìÜìF éF lìÜÆæDËÛ Co æl¡ØÊ PØÇd :PvC ÝìØç íÇë í×ÔvC MCpìGBN ÝëpNrì×AoD@i@O@¾C ,Åp¡× Èë Pvk qC ßÎÞ kpìÊí× lÜÆ ¢ëClìJ éÆ DV pç ,PvCÝ×å@× DëA íÜìGF Åp¡× Èë Pvk ok Co MCæl¡ØÊ ,Co PÎD× pÊCß@N í@Ü@B@ë ?PvC Ý× ÍD× ÝëC íëßÊí× Dë ,ÖoClÛ ÚA é@F êoD@ÆÝ@× í@ëß@Êí@× lÜìFí× íOëoD- Åp¡× Pvk ok Co ÙÏ- Ý×å× :lëD×p¾í×ÝìÜ×åØÎCpì×C éÆ ÚA ,PwìÛ ÚA éOwëDz ÞC lëßÊí@× Þ ,í@Ï@¤C È@ÎD@×Co ykß@h Þ .ÙOwçÝ× PvC ÚA éOwëDz EDwd éFCo EDOÆ ÐçC éF PGwÛ ÐçDw@N Þ f@×D@w@N é@ÎöD@w@× í@hp@F oDFok ok éÆ kpÆí× EDWëCD¿Ïh ol¤ éBv)) éÆ lÛCéO@zCn@ÊD@¿@Ï@h lÜzßWF pËëlØç DF æpìº Þ ívßW× Þ êkßèë Þ íeìw× Þ ÚDØÏw×D¿Ïh oßOvk ,kßGÛD¿Ïh ol¤ éBv ÝëC íÎÞ .((lÜÜÆ ækD¿O@vC p@Ë@ël@Ç@ëqC Þ ol¤ éBv EDwd éFCo éÎöDw× ÝëC ÚClëq íVpV íOd .kßF pGØ»ìJkß@h éÆ - í¨olìv éÆ lÜÆí× ÐÃÛ Co í¨olìv ÚDOvCk .koCnÊí×D¿@Ï@h okCpF Þ PvC êCækDBÎCÁß¾ kp@× Þ l@ì@Ï@Ã@N ¸@VCp@× À@ëkook êkp@× ÄevCßFC)) yp¤DB× lÜØ¡@ÛCk é@Æ í@O@ÂÞ -P@vC í@©@Np@×l@ì@v : (22)P¿Ê ÞC cl× ok êCælì¥ÂP¾Dë MD¾Þ (21)((íFD¤ êkDÜÎC öDì¨DGh ÀìÆ PëCoC ----- kCß-ÓC íÏ- CßÏØd Ý× PëCoC ¢@Ï@Ø@d Mß@FD@N êD@è@Fß@Z Ý@ëC êÞo é@Æ kß@F í@Æ Ý@ëC êl@ëk kßF æßÆ Èë ÝëC !?lz yß×Dh D× Ð¿e× ¹CpZ éÆ êlìØè¾DëA!?l@Ûkp@Æ ...PiëoÞp¾éÆ Èë ,pGØ»ìJ kÓÞC ,lìv Èë DëA éÆ lÜO¾pÊ Hì- ÞC é@F l@Ûl@×A í@hp@F ,éÏF :P¿Ê !?lÜÆí× cl× oß®ÜëC Co p¾DÆ kp× Èë ,í×ÔvC ÉorFÙÎD@Ý× ,kßF íØÎD- kp× ,ÙO¿Ê éìRp× Co ¢ØÏ- Ý× ((éØÏ- PìRoDØ@ÛC)) ÝìÜZ íwÆ pÊC ÚD×q ÝëC ok éÆ) ÙO¿Ê éìRp× ¢ØÏ- p¬D@hé@F Co ÞC ÝëC éÇÛA qC lBF ÚClëq íVpV .(lÜÜÆí× ¢ÛÞpìFp@è@zqC l@Ü@Æ êoD@Æ kÓÞC lìv Èë ,Co ol¤ éBv lìÜìF éF :lëßÊ lÜÆí×Ð@Ã@Û Co ÚD@O@vCk MkDìv j×Dz ÖDÃ× ÝëC Þ ídÞo Pز- éØèÜëC DFí¨olìv ÐS× pGØ»ìJ DèÜëC éØç)) lëßÊí× lBF .(lÜÆí× cl× ÝìÜZCo p¾DÆ Èë) íØ@Ï@- Þ ÝëC .((lÛkßF ol¥ÎC¸vCÞ íÛD×kp× DèÜëC éÆ kßFD¿Ïh oDFok qC yCé¡@ëo éÆ PvC HÎD®ìFCíÏ- kpÊDz í¨olìv .PwìÛ«ßFp× D¿Ïh oD@Fok é@F Þ pGØ»ìJ ylV oßOvk éF Ökp× éØç qC ÞC .ækpƸØV Co éºÔ@G@ÎCX@è@Û éÆ DV pç ok ÙÏ- Þ PØÇd lëßÊí× éÆ PvCpNDÜzA HÎD®ìFCÝ@Fí@Ï@.PvC ÖpOe× lzDF CpèÂ Þ koÞA kßVÞ éF Co íØÏ- «D¡Û Þ oßz ÝëC éÆ kßF íÏ×Cß@- D@è@Ü@ëC .kpÆ ÙçCp¾ ÁkD¤ ÖD×C êCpF Co éÜì×qÝëC éÜì×q éZ pÊC ÁkD¤ ÖD×C êCpF éÆ l@z Ý@ëC D@× T@e@F ¸@ÂCÞ ok x@J DçéÜì×q éØç qC éÜì×q ÚA lzí× ÙçCp¾ pÊC Þ l¡Û ÙçCp¾ P×D-qêCp@F éÜì×q ÚA qC Mp©d Þ kßF ÙçCp¾ êpËëk éÜì×q È@ë í@ÎÞ,kß@F p@O@è@F íØÏ- êDèOÆpd P¿Ê ÚCßNí× DÃìÃeN éÆ êo߬é@F kp@Æ ækD@¿@O@vC êDçæqßd .PvC ÁkD¤ ÖD×C éF «ßFp× íÜv Þ éBìzqC Ù-C ÖÔvC êDì@Ûk ,PvC ÁkD¤ ÖD×C kßÎß× Ùç íÜv êDçæqßd ,PvC f¨CÞíÏìh éÆ éBìz éÆ PvC ((pçqC ¸×DV)) íÜv êDçæqßd xìño Þ uöCo éÇÜëCPèV éF íجD¾ ÚDìBìz Ùç Co pçqC ¸×DV Þ ælz ÐìÇ¡@N ¢@ì@J ÍD@voCr@ç qC pçqC ¸×DV qC HB¡Ü× ÝÜwN ÐçC pËëk êDçæqßd ÖDØN Þ,lÛkCk ÐìÇ@¡@N ¸¨Þ qC ÁkD¤ ÖD×C éÆ PvC êCækD¿OvC ÝìØç kßÎß× DèÜëCéØç Þ ,P@vC cp®× éÎöDw× Èë Moߤ éF ÐÂCÓ HÏ®× ÝëC .PvC ækpÆykßh ÚD×q kÞpF Þ lçlF Pvk qC Co éÜì×q ÝëC kßF pOèF ÁkD¤ ÖD×C êCpFDëA éÆ P@vC íÎD- éÜì×q ÝëC qC éÇÜëC Dë ?kßz éO¡Æ Ùϱ DF æqoDG× æCook Þ lËÜ@W@F pËëk êDçrìZ ÖÔvC ,PwìÛ Ùϱ DF æqoDG× DèÜN éÆ ÖÔvC?lÜÆ ækD¿OvC .Pwç Ùç MÞD¿N Èë Þ éÜì×q Èë ÚCßÜ- éF jþ Co HÏ®@× Ý@ëC Ý@× Ý@ëCp@FD@Ü@F ÝëC qC ÁkD¤ ÖD×C pÊC éÆ ÖkpÆ §p- pËëk êDçp¥- DF ÁkD¤ ÖD×Cp¥Þ P×ßÇd éØñC pÊC éÆ kßF ÍCåv ÝëC êDV kpÆíØÛ ækD¿O@vCé@Ü@ì@×q p¡Û Co ÖÔvC éÆ lÜOvCßhí× ÝëC êCpF rV pË× lÜOvCß@hí@×P@¾Ô@h éFCo ÚDzkßh qDF Þ lÛkpÇÛ ækD¿OvC l-Dw× éÜì@×q Ý@ëC qCCp@Z ?l@Ü@çk kßF l-Dw× ,éÜì×q éÆ íOÂÞ ok éÆ PvC ÝëC ¢FCß@V?l@ÛkCk Ý@O@¡@Æ Ùç D¨o Mp©d êCpF .lÜçlF Pvk qC Co l-Dw×éÜì×q éÆ kßGÛ Ýì@Ü@Z ÚA qC Þ P¾Dë æCo Úß×öD× xÏW× ok éÆ kßF ÝìØçHvDÜ× P@¤p@¾ È@ë krÛ pO¡ìF ÍDv Þk D¨o Mp©d lëDz .kpÆ lÜÏF Coykßh êCl¤ xÏW× DF ¢ÛkßF æoÞk ÚDØç qC D¨o Mp©d qC éÆéaÛA í@ÎÞ ,kß@G@Û Úß@×öD@× .PvC æl¡Û ÐÃÛ Mp©d pØ-Ml× éìÃF qC ælz ÐÃÛ Úß×öD× ÝëpçD®ÎC éÎA Þ lØe× íÏ- ÕC íϤ Þ jvDJ Þ ¢vpJ ?PvC éOhß×A ÁkD¤ ÖD×C qC Co kßh ÙÏ- ÚDìdÝFpFDV DëA :ÍCßv PvC jëoDN MÓßèW× qC HÏ®× ÝëC qC íOØw éÆ ÖkpÆ §p@- :ECß@V éÆ oClÃ× ÚA .lÜÆ ÝzÞo l¤okl¤ Co ÚA éOw@ÛCß@O@Û j@ëoD@N qß@Ü@çÞ lÜOwç éOGÎC .Phß×A ÁkD¤ ÖD×C qC Co Dèvok ÝëC éÆ PvC ÝìØçPw@ç íÆlÛC yCæoÞk ÚDìdÝFpFDV lÜëßÊí× Þ lÛoClÛ kDØO-C ÞC éF éÆêkCp¾C PvC pNphöDO× lÜëßÊí× éÆ Ùç DèÛA .PvC ÁkD@¤ ÖD@×C qCp@Np@höD@O@× pç éF íÎÞ .PvC ækßF ÁkD¤ ÖD×C ÚCkpÊDz í©BF kpÊDzÞC lÜëßÊí× ÚCßÜ- ÝìØç éF lÛoCk kDØO-C éÎöDw× ÝëC éF Þ lÛCéOzßÛéÆ íëDèÛA ÍD@d PvC ÝëC ælØ- Þ .P¾pÊ Cp¾ ÁkD¤ ÖD×C qC Co DèvokÝëC ÞC éÆ lÛCéOzßÛ éÆ lçkí× ÚD¡Û ÝëC Þ ,PvC éOzClÛ éÃFDv ÞCqC Ð@G@ Öß@Ï@- Ý@ëC é@Æ kCp¾C éØç .lÛCéOzCk ÀÏOi× êDèOØw ok í¿ÏOi×ÚCkpÊDz Mp©@d éF pì×C Mp©d éÇÛD@Ü@Z (l@ÛoCl@Û êp@Ç@¾ Þí@dÞo P@ì@¾p@± È@ë) (23) øÏØd éÎ PG¤C ßÎ DØV DØÏBÎ DÜèçÚC)) :kß×p¾í× kDëqÝFÐìØÆ lBF Þ .ÙÜÆíØÛ ClìJCo ylBOw×ÖkA éÆ ußw¾C ,ÖoCk í@ÛCÞCp@¾ Ù@Ï@,HϬ DìÛk Þ qDF éÃd D×C PvC yßçDFÞ lBOw× íÇë ,ÙÜÆí× ClìJ :kß×p¾ PvC ÝëlO× Þ ulÃ× íÇë Þ ,lçkoCpÂêkD× éÏìvÞ Co Ýëk lçCß@hí@× íØÏ- kClBOvC Ùç éÆ í×kA Èë .koClÛ íØÏ-kClBOvC Þ PvC ÄØdC íÎÞ .ÖkpÇÛ ClìJ íÂÔhCkClBOvC Ùç Þ lzDF éOzCk ~ ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/04/2010 for the course ENGINEERIN 22453175 taught by Professor Heydari during the Spring '08 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online