6-1 - éVp¾ íÎD&amp N ÕC ÐW PWd Mp©d ulÃ× kßVÞ êDÜSOvC éF éØñC éØ lÛCéO¾o DìÛk qC lìèz,lÜOw MDìd lì ok

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: éVp¾ íÎD & N ÕC ÐW ¡ PWd Mp©d ulÃ× kßVÞ êDÜSOvC éF éØñC éØç lÛCéO¾o DìÛk qC lìèz,lÜOwç MDìd lì ok éA Þ öDÜ¿ÎCoCk öClèz Þ [email protected]@ ¡ ÓC [email protected]@[email protected]@ÎC Þ [email protected] [email protected]@ÎC [email protected]@ÛC )) (1) (( .öDÃGÎCoCköD & ¿z Mp©d ulÃ× kßVÞ êDÜSOvC éF ÖÔwÎC ÙèìÏ@ ¡ [email protected]@¬C [email protected] [email protected]@ç DìÛk qC lìèz ,lÜOwç MDìd lì ok éA éVp¾ íÎD & N ÕC [email protected]@ ¡ [email protected]@d Èë DF Dë Þ í & ìG¬ ÐVC DF Þ í & ìG¬ Ép× DF DèÛa qC [email protected],[email protected]@[email protected] ÓÞC .PvDèÛa ÉorF phD¿× qC íÇë ÝëC Þ ,lÛCéO¾pÛ DìÛk qCêkD ¡ [email protected]@F Úa ÚßØ©× D× éA lÜOzCk Co Clh ¢Co ok MkDèz êÞqoa é£ìØçÚDzkßh lÛC¢lÛCßhí× ÚDzkßh Þ lÛC¢kCk ÙìÏ & N D× [email protected] [email protected] [email protected]@çD@ ¡ kok Co oCrç ,ÖpìØF pOwF ok éÇÜëC qC ÖoCk p¿ÜN Ý× :kß×p¾í× íÏ ¡ .[email protected]@[email protected] .ÖpìØF pOwF ok ÖCoa éA ÝëC qC PvC pOèF kߣF koCÞ Ý× pF pì£ØzPFp¨ ÚDÛa ÐñD©¾ qC íÇë ÙìÜAí× MoDëq Co DèÛa éA íNCoDëq Þ DçD ¡ k okÙç D× Þ Þ lÜOwç öClèz ¢p×q qC DèÛa éA PvC ÝìØç [email protected][email protected]@A Co MoDëq qC ÖlÛCßh ÙÜiv qDºa ok éA êCéÏØV .lÛCéO¾o [email protected]@ÛkqC [email protected]@[email protected] ÐìGwÎC Þ ÖßÂÓC «Cp¥ÎC ÙOÛC )) ÙìÛCßhí× éA [email protected]@[email protected] é@ & @[email protected] Þ DèçCo ÝëpNPvCo DØz (( .öDÃGÎCoCk öD & ¿z Þ öDÜ¿ÎCoCköClèz Þ [email protected]@ ¡ ÓC Úa ÚD & ì¿z Þ ÚDèV ÝëC ÚClìèz DØz .lìOwç [email protected]@[email protected]@F .lìÛDèV [email protected]@[email protected] [email protected] [email protected][email protected] [email protected]@Î (( [email protected]@[email protected] )) ,[email protected]@¤C ok (( lìèz )) HÃÎ ÚCßÜ ¡ éF Co ÚD£ëC ÓßØ & × D× Þ [email protected]@[email protected]@[email protected]@ ¡ Co ÁkD¤ ÖD×C HÃÎ éA o߬ ÚDØç . (( lìè£ÎC ÝìweÎC )) :[email protected]@[email protected] Co p¿ & VÝFívß× ÖD×C [email protected] Þ (( [email protected]@[email protected]@ & @V )) :[email protected]@[email protected]@× (( lìè£ÎC ÝìweÎC )) öClè£ÎClìv HÃÎ ,Ù±DÇÎCívß× :[email protected]@[email protected] Ýìwd ÖD×C DèÜN D× éØñC ÚDì× ok éA PwìÛ íÜ & ×ÚClF [email protected] [email protected] .[email protected] Co p¿ & VÝFívß× pÊC ÔS× éA [email protected]@[email protected]@[email protected] [email protected]@[email protected] [email protected] [email protected] Ù±DA éØñC pëDv éA PwìÛ ÝëC¦ëDÜ & × (( [email protected]@[email protected])) :[email protected]@[email protected]@× ÝëC ¦ëDÜ & × (( D¨pÎC )) :ÙìëßÊí× D¨o ÖD×C éF pÊC Dë (2) ,lÛC¢kßGÛ ÁkD¤ ÖD×C éF pÊC Dë Þ ,lÜOwìÛ (( D¨pÎC)) ÁCl¥× ÚCpËëk éA [email protected]@[email protected] ÕDF mDì & ÎC ÚCpËëk éA PwìÛÝëC ¢ëDÜ & × (( ÁkD¥ÎC )) :[email protected]@[email protected]@× ÖÔwÎC éìÏ ¡ öClè¡ÎClìvMp©d éF D× pÊC ÝìÜaØç ,[email protected][email protected] lìèz D× pËëk éØñC éAPwìÛ ÝëC ¢ëDÜ & × (( lìè¡ÎC )) :[email protected]@[email protected] .lÛC£l¡Û £qoDG× ÐÇz ok ÚD×q MDì©OÃ× pìRöDN DèÛ¦ ?lÛlz lìèz CpZ éØñC pëDv éA lë¦í× ÚDì× éF [email protected] [email protected] [email protected]@[email protected] ÚDzkßh ÚD×q oßV êDèçDËOvk ÐFDÃ× ok éA lçkíØÛ ÚD¡Û [email protected] ÚD¡Û ÚDz£pìv pçD± éA DèÛ¦ .lÜzDF £lì¡A [email protected]@[email protected] Þ [email protected]@[email protected] oDìwF .PvC £kßF MÞD¿O× Ýìwd ÖD×C yÞo DF [email protected]@A [email protected]@×oDìwF ....
View Full Document

This note was uploaded on 10/04/2010 for the course ENGINEERIN 22453175 taught by Professor Heydari during the Spring '08 term at Punjab Engineering College.

Page1 / 9

6-1 - éVp¾ íÎD&amp N ÕC ÐW PWd Mp©d ulÃ× kßVÞ êDÜSOvC éF éØñC éØ lÛCéO¾o DìÛk qC lìèz,lÜOw MDìd lì ok

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online