{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

7 - ?koCk kDN oDSC DF DC ok o D DA 4(DCok ClO C PD o F oOvk...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
!?koCk kD©N oDSëC DF ÁD¿ÛC ok êÞo éÛDì× DëA - 4 (( ÁD¿ÛCok ÍClO ° C PëD ° o )) éF oßOvk éÆ Áß¾ MDëA Ý@[email protected]¾[email protected]Ê [email protected]²@Û ok [email protected] Þ ÚAp pËëk MDëAÞ (( pçk )) æoßv ok éÆ lëAí× ¢ìJ ÍCå@v Ý@ëC [email protected]çkí@× PëDèÛ ok íOd éÆ ÙìÛCßhí×Co ÚCpÊoDSëC cl× Þ ¢ëDOv MDëCÞo ÝìÜ@[email protected]Ø@ç oDÊqDv Ùç DF éÛßËZ Þk ÝëC ,lÜçkí×ÚCpËëk éF Þ lÛpìÊí× kßh qC í[email protected] !?PvC ÝzÞo Co ÍCåvÝëC jvDJ ,pËëk ÝñCp ÝìÜaØç Þ ,Áß¾ MDëA ÍÞrÛ ÚDz ok PÂk ÚCÞCp¾ ¢¡iF éÆ PvC íñDVokÍClO ° C PëD ° o éF oßOvk :éÇÜëC ÚA Þ kqDví@× cÔ®¤C éF Þ ,kkpÊ ÚDwÛC kßh íÊlÛq okêCækD K ÎC Áß¾ êDèìÛD×DwFDÛ HGv .kßz (( oßwe× Þ ÖßÏ× )) éF Co ¢ìÊkCßÛDhÖD²Û Þ kkpÊ ÞC ÚClÛqp¾ pF oD¡¾ Þ íOdCoDÛ HGv oDSëC [email protected]ë Þ ÝëpOèF oDSëC DØÏw× lFDìÛ ÄÃeNDèÜëC qC Èìaìç éÆ íNoߤ ok Þ ,lÜǾC [email protected]®@h .PvC æCo éÆ £DhÙÇd Èë oDSëC Þ PvC ÖD ° ÙÇd Èë ÍClO ° C PëD ° o é@[email protected]@Ê Ý@ëC qC .lÛoClÛêkD©N Ùç DF ÙÇd Þk ÝëC Þ PvC íÜì K × koCß× éF «ßFp× 99 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N 35 - 31 éëA éØVpN Þ éëA 31CpìGÆ D®hÚDÆ ÙèÏO ÚC ÙÆDëC Þ ÙèÂqpÛ ÝeÛ ÄÏ×C øì¡h ÙÆlÎÞC CßÏOÃN Ó Þ 32ÔìGv öDv Þ ø¡e¾ ÚDÆ éÛC íÛrÎC CßFpÃN Ó Þ éìÎßÎ DÜÏ K Vlþ D×ßÏ²× ÐO Ý× Þ ÄeÎDF ÓC ÕC Öpd íOÎC x¿ÜÎC CßÏ@[email protected]Ã@N Ó Þ 33CoߥÜ× ÚDÆ éÛC ÐOÃÎC í¾ ½pwë Ô¾ DÛD®Ïv K ÎC ÚClè K ÎDFCß¾ÞC Þ ælzC ¼ÏGë íOd ÝwdC íç íOÎDF ÓC ÙìOìÎC ÍD× CßFpÃN Ó Þ 34Óßw× ÚDÆ 35ÔëÞDN ÝwdCÞ pìh ÈÎm ÙìÃOwØÎC uD®wÃÎDF CßÛq Þ ÙOÏÆ CmC ÐìÇÎC Cß¾ÞC Þ êqÞoCo DØz Þ DèÛA D× ,lìÛDvpÛ ÐO éF [email protected]Ã@¾ [email protected] qC Co Ú[email protected][email protected]Û[email protected]¾ Þ - 31 : éØVpN
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
.PvC íÊorF æDÜÊ DèÛA ÐO DØÏw× ,Ùìçkí× .PvC íçCo lF Þ Pzq oDìwF oDÆ éÆ lëß¡Û DÛq ÈëkrÛ Þ - 32 Þ ,Äd éF rV,lìÛDvpÛ ÐO éF ækpØz ÖCpd Co ¢Ûßh lÛÞClh éÆ Co íwÆ Þ - 33 ÚA 100 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ok D×C ,ÙëkCkoCp (£D¥Â Äd) é®Ïv ¢ìÎÞ êCpF ælz éO¡Æ ÖßÏ²× éÆ xÆ .PvC PëDØd koß× ÞC éÆ CpZ ,lÜÇÛ ½CpvC ÐO éF DN lëß¡ÛÈëkrÛ - PvC Äëp¬ ÝëpOèF éÆ íÃëp¬ éF rV - ÙìOë ÍD× éF Þ - 34 .kßzí× ÍCåvlè ° qC éÆ lìÜÆ D¾Þ (kßh) lè ° éF Þ ,lvpF ¹ßÏF ldpv êÞqCpNDF Þ lìñDØÛ CkC Co éÛDØìJ Äd lìÜÆí× éÛDØìJ é@Æ í@×[email protected]Ë@Ü@ç é@F Þ - 35 .PvCpNßÇìÛ ¢OGÂD ° Þ pOèF DØz êCpF ÝëC lìÜÆ ÚqÞ Pvok Ùè× ÙÇd ¢z MDëA l×AéOznÊ MDëA ok éÆ í×ÔvC ÖDÇdC qC í¿ÏOi× êDè¡iF HìÃ@ K @N ok 5 Ýب Co Ùè× ÙÇd¢z Þ éOhCkpJ ÖDÇdC ÝëC qC êpËëk ¢iF éF TeF koß@× .lçkí×cpz Ýì¡ÜÎk Þ íÜ K ×pJ D×C æDNßÆ íNCoDG ° DF éëA ækpÆæoDzC kßF ÚDçDÜÊ ÝëpO K ìW¾ qC éÆ íÏçDV Pzq ÐØ ° Èë éF [email protected]@[email protected]Û CßÏOÃN ÓÞ) (( lìÛDvpÛ ÐO éF pþ upN qC Co kß@h Ú[email protected]Û[email protected]¾ )) :[email protected]ëß@Êí@× .(ÁÔ×C øì¡h ÙÆkÓÞC
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

7 - ?koCk kDN oDSC DF DC ok o D DA 4(DCok ClO C PD o F oOvk...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online