9-3 - éF éA êo߬ ÝìØç ,ÖoClÛ oDA TeF ÝëC...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: éF éA êo߬ ÝìØç ,ÖoClÛ oDA TeF ÝëC íO@ëCÞo é@G@Ü@V é@F Ý@× qD@F ÙçCßhí× êpËëk éGÜV Èë qC Ý× ,ÖoClÛ êkD@ëq oD@A ¢@ND@ëaé@G@Ü@V jëoDN êÞo éÎöDw× ÝëC :éÇÜëC Úa Þ ÙÜÇF TeF Co ÖÔvC kß 1 ß×é@ÎöD@w@× é 2 ÎD®× Co ÖÔvC jëoDN D× éA íOÂÞ ?PvC éO@zCn@Ê êp@RCé@Z ÖÔ@vC ÖpACpGØ»ìJ qC éÜì×q ÝëC ok éA íNDëCÞo qC éOznÊ ÙìÜìFí×,ÙìÜAí@× ,ÍÞC Úp ÖÞk éØìÛ ÚDØç qC DvDvC ,PvC ¡lz koCÞ ÝìÜ×å@Ø@ÎCp@ì@×CD@ë ¡lz ÖÔvC jëoDN ok íRkCßd öD£Ü× kß 1 ß× êlè@× é@F «ß@Fp@×oD@G@hC ¡kßF ÖpACpGØ»ìJ MDØÏA ok êCéO¿Ê ÝìÜZ Þ êlëßÛ ÝìÜZ ÚßZ.PvC ÝëC pF ÐìÎk kßh ÝëC Þ ,PvC ¡lz íëDç¡kD¿OvC ößv ,Úa qC DÛDì@dCP@vC Þ ¢iJ ÚDzpGØ»ìJ ÚDFq qC ÝìØÏw× ÚDì× ok êpGh ÝìÜ@Z é@AP@vC .lzíØÛ Dç¡kD¿OvC ößv Úa ,kßGÛ pÊC Þ ,PvC¡kßF p£OÜ× ÖÔwÎCéìÏ 1 íÏ 1 ÚDìF ,ÙÜÇF §p 1 Co éÜì×q ÝëC ok íiëoDN éRkD@d Ý@ì@ÎÞC é@Ç@Ü@ëC qC Ð@G@Â Þ PvC éºÔGÎCXèÛ ok éA Co ÖÔwÎCéìÏ 1 íÏ 1 ÝìÜ×åØÎCpì×C qC íëDçéÏØV pNCßO× DçéÏØV ÝëC éA ÖlìÜz êkpVÞpF íز 2 ÎC ÕCøëa Ößdp@×qC Ý@× ÐÃÛ koCk pNCßO× êDçlÜv Þ PwìÛ éºÔGÎCXèÛ ok D@è@Ü@N í@Ü@ 2 @ëP@vC .ÙÜAí× éA ¡kpA í 2 iÛ kDëqÝFÐìØA DF éA êCéGdD¥× Úa ok ÝìÜ×å@Ø@ÎCp@ì@×C ,kßF íGz lëßÊí× ÐìØA (PvC ¡kßØÛ ÚDìF EDF ÝëC ok íGÎD®×)PvC ykßh DF Cp× (PvC ¡kßF é¾ßA ok CpçD±) ,P¾pÊ Cp× Pvk (´)í@Ï@ 1 Ùëlìvo éA Cpe¤ éF (( öCl 2 ¥ÎC x¿ÜN pe¤C DØϾ )) ,Cp@e@¤é@F kp@F kok ¡DËÛa Þ lì£A pF Ík ÝF Úa qC íça Èë ,íÃìØ 1 íÏì@h x@¿@ÛÈ@ë uDÜÎC )) :½Þp@ 2 @× êl@Ü@F Ù@ì@w@Ã@Û Úa ,kp@A ´Þp@zCo ¢@ëD@è@Îk ÚD×kp× Þ ,ÝìØÏ 2 O× ,íÛDFo ÙÎD 1 :lÜOwç éOvkév Ökp× (11) (( éRÔR éA ÙÜAíØÛ ClìJ ÄëÓ Öka Ý× !ÐìØA éÇÜëC qC PëDÇzl 2 F Þ ,´D 1 o XØ@ç íÎÞ lÜOwç íFßh êDè×ka êkCp¾C Èë .ÙëßËFÞC é@F Ù@ÛCkí@× Co é@¦@Ûa éÏìvÞ Co Ýëk Þ lÛoClÛ PÛDëk íÎÞ lÜOwç íApëqkCp¾C ¡l 1 Èë ,lÜÃØdC qC PëDÇz éØç Þ kpA êlÜF ÙìwÃN Co Ökp×.lÜçkí@× oCp@ êoCkD@ì@Ûk Öka ÖoClÛ ,ÙëDèÜN Ý× ,ÙÜAí× íëDèÜN uDwdCÝ× !ÐìØA :kßh íëDèÜ@N éGNpØÇë phA ok .ÙëßËF ÞC éF ÖoCk Ík ok éaCo êoCpvC éa ÄëÓ Þ Ð@FD@ ßÏiN Ó !íÏF ÙèÏÎC )) :lÛD×íØÛ íÎDh ¡DË¢ìçÝì×q éOGÎC ,éÏF :lëßÊí× ÔòÎ ,CoßØ»× D¿ñDhD×C Þ ,Coßè£× CpçD± D×C ,øW@e@FÕ ÙñD@ Ý@× §oÓC Dçß 1 kßë íOd ,éNDÜìFÞ éWWd ÙèF ÕC ³¿eë .éNDÜìFÞ ÕC XWd Ю@G@N Ýì 1 ok ,éÏF :kß×p¾ (12) (( ÙèçDGzC EßÏÂ í¾ Dçß 1 orëÞ ,ÙçöCp@²@Û oDÇzA pçD± PWd Dë ,lÛD×íØÛ íÎDh Clh PWd qC Ýì×qPÂߢìç ÍDd .PvC HëDº Þ ÚDèÜJ DèØ£Z qC éaíOWd Dë Þ PëÞlè× éF kDÃO 1 C Þ oDOi× ÖDì éa ÙìÜìFí× ÖÔvC jëoDN ok Co PëÞlè× kDÃO@...
View Full Document

Page1 / 9

9-3 - éF éA êo߬ ÝìØç ,ÖoClÛ oDA TeF ÝëC...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online