9-3 - éF éA êo߬ ÝìØ,ÖoClÛ oDA TeF ÝëC...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: éF éA êo߬ ÝìØç ,ÖoClÛ oDA TeF ÝëC [email protected] [email protected]@[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] ÙçCßhí× êpËëk éGÜV Èë qC Ý× ,ÖoClÛ [email protected] [email protected] [email protected]@[email protected]@[email protected] jëoDN êÞo éÎöDw× ÝëC :éÇÜëC Úa Þ ÙÜÇF TeF Co ÖÔvC kß 1 [email protected]@[email protected] é 2 ÎD®× Co ÖÔvC jëoDN D× éA íOÂÞ ?PvC [email protected][email protected]@Z [email protected] ÖpACpGØ»ìJ qC éÜì×q ÝëC ok éA íNDëCÞo qC éOznÊ ÙìÜìFí×,[email protected] ,ÍÞC Úp ÖÞk éØìÛ ÚDØç qC DvDvC ,PvC ¡lz koCÞ [email protected]@[email protected]@[email protected] ¡lz ÖÔvC jëoDN ok íRkCßd öD£Ü× kß 1 ß× [email protected] [email protected] [email protected]@[email protected]@hC ¡kßF ÖpACpGØ»ìJ MDØÏA ok êCéO¿Ê ÝìÜZ Þ êlëßÛ ÝìÜZ ÚßZ.PvC ÝëC pF ÐìÎk kßh ÝëC Þ ,PvC ¡lz íëDç¡kD¿OvC ößv ,Úa qC [email protected]@vC Þ ¢iJ ÚDzpGØ»ìJ ÚDFq qC ÝìØÏw× ÚDì× ok êpGh [email protected] [email protected]@vC .lzíØÛ Dç¡kD¿OvC ößv Úa ,kßGÛ pÊC Þ ,PvC¡kßF p£OÜ× ÖÔwÎCéìÏ 1 íÏ 1 ÚDìF ,ÙÜÇF §p 1 Co éÜì×q ÝëC ok íiëoDN [email protected] [email protected]@ÎÞC [email protected]@[email protected] qC [email protected]@Â Þ PvC éºÔGÎCXèÛ ok éA Co ÖÔwÎCéìÏ 1 íÏ 1 ÝìÜ×åØÎCpì×C qC íëDçéÏØV pNCßO× DçéÏØV ÝëC éA ÖlìÜz êkpVÞpF íز 2 ÎC ÕCøëa [email protected] [email protected] ÐÃÛ koCk pNCßO× êDçlÜv Þ PwìÛ éºÔGÎCXèÛ ok [email protected]@[email protected] [email protected]@ 2 @[email protected] .ÙÜAí× éA ¡kpA í 2 iÛ kDëqÝFÐìØA DF éA êCéGdD¥× Úa ok [email protected]@[email protected]@×C ,kßF íGz lëßÊí× ÐìØA (PvC ¡kßØÛ ÚDìF EDF ÝëC ok íGÎD®×)PvC ykßh DF Cp× (PvC ¡kßF é¾ßA ok CpçD±) ,P¾pÊ Cp× Pvk (´)[email protected]@ 1 Ùëlìvo éA Cpe¤ éF (( öCl 2 ¥ÎC x¿ÜN pe¤C DØϾ )) ,[email protected]@[email protected] [email protected] kok ¡DËÛa Þ lì£A pF Ík ÝF Úa qC íça Èë ,íÃìØ 1 [email protected] [email protected]@[email protected] uDÜÎC )) :½Þp@ 2 @× [email protected]@F [email protected]@[email protected]@Û Úa ,[email protected] [email protected] [email protected]@[email protected] ÚD×kp× Þ ,ÝìØÏ 2 O× ,íÛDFo ÙÎD 1 :lÜOwç éOvkév Ökp× (11) (( éRÔR éA ÙÜAíØÛ ClìJ ÄëÓ Öka Ý× !ÐìØA éÇÜëC qC PëDÇzl 2 F Þ ,´D 1 o [email protected] íÎÞ lÜOwç íFßh êDè×ka êkCp¾C Èë .ÙëßËFÞC [email protected] [email protected]@× Co [email protected]@Ûa éÏìvÞ Co Ýëk Þ lÛoClÛ PÛDëk íÎÞ lÜOwç íApëqkCp¾C ¡l 1 Èë ,lÜÃØdC qC PëDÇz éØç Þ kpA êlÜF ÙìwÃN Co [email protected] [email protected] [email protected]@Ûk Öka ÖoClÛ ,ÙëDèÜN Ý× ,ÙÜAí× íëDèÜN uDwdCÝ× !ÐìØA :kßh [email protected] éGNpØÇë phA ok .ÙëßËF ÞC éF ÖoCk Ík ok éaCo êoCpvC éa ÄëÓ Þ [email protected]@ ßÏiN Ó !íÏF ÙèÏÎC )) :lÛD×íØÛ íÎDh ¡DË¢ìçÝì×q éOGÎC ,éÏF :lëßÊí× ÔòÎ ,CoßØ»× D¿ñDhD×C Þ ,Coßè£× CpçD± D×C ,[email protected]@FÕ [email protected] [email protected] §oÓC Dçß 1 kßë íOd ,éNDÜìFÞ éWWd ÙèF ÕC ³¿eë .éNDÜìFÞ ÕC XWd [email protected]@N Ýì 1 ok ,éÏF :kß×p¾ (12) (( ÙèçDGzC EßÏÂ í¾ Dçß 1 orëÞ ,[email protected]@Û oDÇzA pçD± PWd Dë ,lÛD×íØÛ íÎDh Clh PWd qC Ýì×qPÂߢìç ÍDd .PvC HëDº Þ ÚDèÜJ DèØ£Z qC éaíOWd Dë Þ PëÞlè× éF kDÃO 1 C Þ oDOi× ÖDì éa ÙìÜìFí× ÖÔvC jëoDN ok Co PëÞlè× kDÃO@...
View Full Document

Page1 / 9

9-3 - éF éA êo߬ ÝìØ,ÖoClÛ oDA TeF ÝëC...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online