9-5 - --- íÂoÞDJ ---.55 /oßÛ -1.46 Þ 45 / ECrdC -2.25...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: --- íÂoÞDJ ---.55 /oßÛ -1.46 Þ 45 / ECrdC -2.25 /lëld -3.kßF akoÞA ÐØ&éF Mß&k ÞC qC kDzoC éìÜìwd é¡ ÚAp ÚDëoD qC -4.401 £ ,êoßÎC ÖÔ&C-5.138 éG®h ,éºÔGÎCXèÛ -6.103 / ÚCpØ&ÍA -7.122 £ / 52 U ,oCßÛÓCoDeF -8.105 /öDìGÛC -9.33 /éFßN -10.´D&o XØç Þ ,÷DWÛ ÐìGv íÏ&ÙÏGO× Þ ,íÛDFo ÙÎDG¾ :éRÔR uDÜÎC -11.147 PØÇd ,éºÔGÎCXèÛ -12êlè× oßè± ÚD×q ,ÖÔvC ol¤ qC :lìzDF éOzCk éVß@N Ù@ç Co Ý@ëC -13lÜOwÛCkí× í¤Cßh Èë éOGÎC .PvC al¢Û ¦i@¢@× P@Âß@¥@ì@ç (´)ÝìØç pGØ»ìJ é¡ íNDëCÞo ok íÎÞ ,x¡ ÚÔ¾pwJx¡ ÚÔ¾ pwJ í¡pwJé¡ êrìZ ((lÜ¡ oßè± lëDF DØOd Ý× kÓÞC qC êlè×)):kß×p@¾ ol@Â.PzClÛkßVÞ lëDØÛ ¦i¢× rìÛ Co ÚA jëoDN.((lëq))ÖDÛ éF lÛoCk êpwJ ÝëlFDGÎCÝëq ÖD×C Mp©d é¡ lìÛCkí× -14ÖkA ,PvC akßF í×kA éÛßËZ é¡ lëq éF ¸VCo .lz lìèz Þ kp¡ ÖDì lëqqC é¡ é¥ÛA ÄFD®× íÎÞ Pwç íëDè¾pd akßGÛ íFßh ÖkADë akßF í@Fß@h...
View Full Document

Page1 / 2

9-5 - --- íÂoÞDJ ---.55 /oßÛ -1.46 Þ 45 / ECrdC -2.25...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online