12 - ÔØ Þ,lëoCk PþCß× ÚA DF Þ lìÜÆí×...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÔØ Þ,lëoCk PþCß× ÚA DF Þ lìÜÆí× lìëöDN Co DèÛA yÞo DØz [email protected] [email protected] qC ÚDO¾lç éÇÏF lìOwìÛÄd êßWOwV Þ ÄìÃeN kl¤ ok éÆ lëCækpÆ [email protected]@R [email protected] ÝëCpFDÜF ,PvC rìZ éØç oDÇÛC ÞíOivpv Þ PVDWÎ ,ÚA ÍDGÛk éF Þ [email protected] .kßF lçCßhíÜ?×íF DØz êDçkDèÜ¡ìJ ÖDWÛC qC ÚDìhqÞk,kCk pGh DèÛA éF (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ ÕC íϤ) pG×DìJ éÆ ÝìØç CnÎ Þ ÚDÜZ Þ ÝìÜZ í¾D¤ÞC êCoCkÞ lëÞoí× ÙÜèV ÁDØ C ok éÆ ÖßÂq ÖDÛ éF íOhok öCrèOvC Þ éëpiv éF - ÙìO¿Ê ÔG éÆoß®ÛDØç - Coß¾ ,lÜÜÆí× [email protected]@N [email protected] ÝëC lìñDìF Þ !PwìÛ æpÆ Þ D×ph rV êrìZÖßÂq :lÜO¿Êí× íçDÊ ,lÜOvDhpF éÆ íhqÞk :lÜO¿Êí× íÛD×q Þ !ÙëoßiF ÖßÂq kDë éFCo Ýëpìz Þ [email protected] [email protected] íÎDd ok ,lëÞoí× ÚA ok Phok éÛßËZ lëAí× [email protected]@F [email protected]@vÍk qC [email protected]@NA .PwìÛ ÚDèV ÝëC êDèOhok lÜÛDØç Phok ÝëC kßF ÝzÞoéÆ 178 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N 65 @ 61 éëA éØVpN Þ éëA PÃÏh ÝØÎlWvC öÍD xìÏFC ÓC CÞlWw¾ ÖkÓ CÞlWvC øÇñÔØÏÎ [email protected]@ mC Þ 61 DÜì¬ éOëom ÝÇÜOdÓ øØìÃÎC Ößë íÎC ÝNphC ÝòÎ íÏ P×pÆ ênÎC Cnç ÈOëoC ÍD 62 ÔìÏ ÓC Coß¾ß× öCrV ÙÆäCrV ÙÜèV ÚD¾ ÙèÜ× È?GN Ýؾ HçmC ÍD 63 Þ ÈÏVoÞ ÈÏìiF ÙèìÏ HÏVC Þ ÈNߥF ÙèÜ× P?®OvC [email protected] [email protected]@[email protected] Þ 64 CoÞpº ÓCÚD®ì¡ÎC Ùçl?ë D× Þ Ùçl Þ kÓÞÓC Þ ÍCß×ÓC í¾ ÙèÆoDz ÔìÆÞ ÈFpF í¿Æ Þ ÚD®Ïv ÙèìÏ ÈÎ xìÎ êkDG ÚC 65 179 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N : éØVpNf DèÛA ,lìÜÆælWv ÖkA êCpF ÙìO¿Ê ÚDËOzp¾ éF éÆ Co íÛD×q lëoÞA kDë [email protected] - 61 qC Co ÞC éÆ ÙÜÆ ælWvíwÆ êCpF DëA P¿Ê éÆ xìÏFC rV lÛkpÆ ælWv íËØç !?êCælëp¾A ÅDh P×DìÂqÞo DN pÊC êCækCk fìVpN Ý× pF éÆ Co íwÆ ÝëC P¿Ê ([email protected]@v) - 62 ÙçCßh ÝÆé¡ëoÞ æCpØÊ íØÆ æl rV Co ¢ÛClÛqp¾ éØç [email protected] [email protected] [email protected] !!PhDv êp¿ìÆ ,PvCDèÛA p¿ìÆ ÙÜèV lÜÆ Pì?GN ßN qC ÚDÛA qC xÆ pç !ÞpF :kß×p¾ - 63 !ÚCÞCp¾ PvC Þ æoCßv pÇ¡ÎÞ ,ÝÆ ÈëpeN Mkßh êCl¤ DF íÛCßNí× Co DèÛA qC ÖClÆ [email protected] - 64 DF Co DèÛA Þ ,êßV PÆpz ÚD¡ÛClÛqp¾Þ MÞpR ok Þ ,oCk ÐìwÊ DèÛA pF Co MCækDìJ .lçkíØÛ êCæl Þ ¹Þok Þ Hëp¾ rV ÚD®ìzíÎÞ ÝÆ ÖpÊpv Dçæl Þ DèÛAÞ) kpÆ íçCßiÛ ClìJ Ý× ÚDÊlÜF pF êCé®Ïv rÊpç [email protected] ([email protected] [email protected]) - 65 ³¾Dd MoDÊkoÞpJPvC í¾DÆ ol ÝìØç lÛßzíØÛ oDO¾pÊ ßN ÖCk éF æDËaìç .lzDF DèÛA :pìw¿N f xìÏFC êDè×Ck PzßÛpv ÞÖkA êCpF ælWv éF Clh ÚD×p¾ qC xìÏFC íaìJpv éÎDw× éF MDëA ÝëC .lÜÆí× æoDzC CpVD× ÝëC ÍDGÛk éF ÞC Ößz ok ,UßWÎÚDÆp¡× Úß×CpìJ éOznÊ êDèSeF ÍDGÛk éF CpVD× ÝëC ÚkpÆ [email protected] ,kßF ÚD®ìz ,ÚDì¥ Þ p¿Æ Þ oDGÇOvC Ð×DÆ éÛßØÛ éÆ PvC ÝëC éF [email protected] [email protected] lìçCßh Co PzßÛpv ÚDØç rìÛÞC ÚCÞpìJ DØz ,lìvo DWÆ éF ¢OzßÛpv [email protected] .PzCk êDV lÜÜÆí×êoD¡¾DJ Äd ÀÎDi× pìw× ok éØèÜëC ÚÓkoßÆ ÝëC pÊC æÞÔ éF íçCpØÊ Þ CߺC éF Äëp¬ÝëlÜZ qC MDëA ÝëC ÄG¬ ÚD®ìz éÆ CpZ PwìÛ HW?N rV Co ÖkA ÚClÛqp¾ pSÆC Ý×)) :P¿Êí×éÆ ÞC oDO¿Ê ¸ÂCÞ ok Þ ,éOvDhpF DèÛA .PvC éOvßìJ ÄÃeN éF ((PhDv ÙçCßh ½peÜ×ÝìOvCo ÚDÜ×å× Þ ÚD¥Ïi× 180 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ÖkAêCpF ÙìO¿Ê ÚDËOzp¾ éF éÆ Co í×DËÜç oÞA kDë)) :[email protected][email protected]@[email protected] CÞlWvC øÇñÔØÏÎDÜÏ mC Þ) ((lÛkpÆ ælWv xìÏFC rV íËØç Þ lìÜÆ [email protected]@v .(xìÏFC ÓC CÞlWw¾ ÖkÓ ÝëCÙëCéO¿Ê ÖkA ¢Üëp¾A éF «ßFp× MDëA Ðëm rìÛ éOznÊ ok éÆ [email protected]@[email protected] pëDv pF ÞC qDìO×CÞ ÖkA PÃÏh Pز p¬Dh éF ¸¨CßN Þ ´ß©h [email protected] [email protected]@v p¬Dh éF lÛÞClh pFCpF ok ¢OvpJÚCßÜ éF PvC ækßF êCælWv Dë Þ [email protected] .í¾pËz ÁßÏi× ÝìÜZ ¢Üëp¾A ÞC D×C,æl×A ÚDËOzp¾ qC öDÜSOvC ÚCßÜ éF DWÜëC ok xìÏFC éZ pÊ ÙìO¿Ê [email protected] Þ À ok ClhíÊlÜF pRC pF éÇÏF ,ækßGÛ ÚDËOzp¾ örV rÊpç ÚAp [email protected] [email protected] .PzCk êkD× PÃÏh Þ kßF ÝV qC ÞC PzCk oCp DèÛA pF íÜìFkßhÞ íçCßhkßh Þ PzCk pv ok oÞpº Þ pGÆ kDF éÆ xìÏFC ÍDd pç [email protected] éØç ¸GÜ× éÆ ,ÐÊÞ ÅDh éÇÜëC ÚDØÊ éF ,kßF ælÜǾC ækpJ [email protected] Þ [email protected]@ éF §CpO C ÚCßÜ éF PvC¢NA qC pOOìØçCÙÆ PvC MDìd éØ¡Zpv Þ [email protected]@F ÐÊ qC Co ÞC éÆ ÙÜÆ ælWv êkßVß×êCpF Ý× DëA :P¿Ê ÝìÜZ)) Clh æDË¡ìJ .(DÜì¬ PÃÏhÝØÎ lWvöCöC ÍDÂ) ((êCælëp¾A æDÊok qC ClhÚD×p¾ pFCpF ok í¡Æpv Þ oDGÇOvC ÝëC pRC pF lëk éÆ í×DËÜç íÎÞ P×Dì qÞo DN Ý× éFæDÊ pç kpÆ §p )) :lz kp¬ é¡ìØç êCpF [email protected]@[email protected] ¢ÛClÛqp¾ ÖDØN íOzCk í×CpÊÞ ÖlÃ× Ý× pF éÆ Co êkßVß× ÝëC ,íçk [email protected] íçCpØÊ éF Þ ,ÙÜÆí× pF ÝF Þ jìFqC Co [email protected]@ÛA Þ [email protected]@v [email protected]@h [email protected]@Ê Co ÝNphöC ÝòÎ íÏ P×pÆ ênÎC Cnç ÈOëöCoöCÍDÂ) !((íØÆ æl rWF ,[email protected] ø×DìÃÎC Ößë íÎC 181 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N (ÔìÏ ÓC éOëom ÝÇÜOdÓ CnÎ ,PvCêrìZ ÚlÜÆ é¡ëo qC íÜ?× éF ((ÅDÜOdC)) ækD× qC (([email protected])) ,´orÎC kCpWÎC ÈÜOdC:lëßÊí× Ep koßiF íÏÆ éF Co P Coq jÏ× éÆ í×DËÜç qC íØÆ æl rV Co ÖkA íÜF ÐÆÝ× éÆ PvC ÝëC éF æoDzC oßFr× oDO¿Ê ÝëCpFDÜF .ÙÜÆí×pF ßN P D¬C ækDV pëq íÜ?×éF ((ÈÜd)) ækD× qC ((ÝÇÜOdC)) éÆ koCk kßVÞ rìÛ ÍDØOdC [email protected] Ep lÜÜǾCí×ÚCßìd ÚkpÊ éF oDw¾C Þ EDܬ éÆ í×DËÜç ,lzDF ækßF [email protected] éF Ý× lëßËF lçCßhí×ÚD®ìz ¸ÂCÞ ok lÜÆí× ((éFClÎC ÈOÜd)) éF pìG@[email protected] .ÙÛD¡Æí× D®h ækDV éFÞ ÙÜǾCí× évßvÞ ÚDØwëo DèÛA éØç ÚkpÊ êCéÏìvÞÞ ,lFDë ÄÃeN ÚDËØç êCpF í¡ëD×qA ÚClì× éÇÜëC êCpF [email protected] [email protected] ok QkCßd æoßÆ okæoCßØç ÚDwÛC éÆ kßz ÙçCp¾ ÝìOvCo [email protected] [email protected] [email protected] ÚD®ìz éF ,kkpÊí× ÚD×pèÂÞ êß ,lÜ×ÞpìÛ ÝØzk pFCpF ok Þ ,kßzí× éOiJ êÞpìJ ßN qC éÆ DèÛA qC íÛDwÆ ,ÞpF :kß×p¾)):ælz ækCk PìÎD?¾ Þ [email protected] [email protected]@×C HçmC ÍDÂ) !((p¾CÞ Þ í¾DÆ PvC êp¿ìÆ ,kßF lçCßhÚDzp¿ìÆ ÙÜèV [email protected]@[email protected] .(Coß¾ß× öCrV ÙÆäCrV ÙÜèV ÚD¾ ÙèÜ×È?GN Ýؾ 182 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ¢ëD×qA ÝëCok PwÇz Þ êqÞpìJ ÖDWÛCpv Þ kpÆ ¢ëD×qA ÖÔ C éÏìvÞ [email protected] [email protected] .ækß×p¾ ÚDìF Co íèÎC ÉorF ÚA éF kßhêDçévßvÞ ok éÆ Co íÏñDvÞ Þ EDGvC Þ ÚD®ìz mß¿Û Áp¬ [email protected]@v :lçkí×cpz ÝìÜZ íñDëßÊ Þ HÎDV ÐÇz éF kßzí× ÐvßO× Þ) ((ÝÆévßvÞ Þ ÈëpeN Mkßh êCl¤ DF íÛCßNí× Co [email protected]@ÛA qC [email protected] [email protected])) .(ÈNߥF ÙèÜ× P?®OvC Ý× qr¿OvC HÏVC Þ) !((oCkÐìwÊ MkDëp¾ DF DèÛA êßv éF Co MCækDìJ Þ æoCßv [email protected] Þ)) .(ÈÏVo Þ ÈÏìiF ÙèìÏ Þ ÍCß×ÓCí¾ ÙèÆoDz Þ) !((êßV [email protected]@z [email protected]@ÛA [email protected]@¾ Þ [email protected] ok Þ)) .(kÓÞÓC .(Ùçl Þ) !((Hëp¿F Co DèÛA PÜìºÞok êDçæl Þ DF Þ)) êCæl Þ,oÞpº Þ ÌÛpìÛ Þ Hëp¾ rV ÚD®ìz)) éÆ [email protected][email protected][email protected]@v .(CoÞpº ÓC ÚD®ì¡ÎC Ùçl?ë D× Þ) ((lçkíØÛ xìÎ êkDG ÚC) ((PzCk íçCßiÛ Ý× ÚDÊlÜF pF êCé®Ïv)) éÆ ÚClF [email protected] .(ÚD®Ïv ÙèìÏ ÈÎ Þ) ((PvCÚDÊlÜF ÝëC ³¾Dd Þ íÎÞ MoDÊkoÞpJ éÆ PvC í¾DÆ ol ÝìØç)) .(ÔìÆÞ ÈFpF í¿Æ 183 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N :DçéOÇÛ f P»Î lÜZ íÜ?× - 1 ,PvCÝOiìËÛCpF Þ ÈëpeN íÜ?× éF (([email protected]@vC)) [email protected] qC (([email protected]@[email protected])) pç CnÎ ,PvC êrìZÚlëpF Þ ¸®Â íÜ?× éF ФC ok íÎÞ ,ækDv Þ ¸ëpv íÇëpeN .((EßSÎC qr¿N))lëßÊí× Ep ,kßz æoDJ ívDGÎ Dë éZoDJ æDÊ Äd qC íwÆÚlëpF p¬Dh éF ÝOiìËÛCpF Þ ÈëpeN íÜ?× ok P»Î ÝëC ÍDØ?OvC Þ .PvC ЬDF êßv éF ÞC ÚlÛD¡Æ Þ lëlz kDëp¾íÜ?× éF ((éGÏV)) qC ФC ok ((EÔVC)) ækD× qC (([email protected])) éÇÜëC Þ ,lzDFí× kDëp¾ ÞHìèÛ DF ÚkCk PÆpd Þ ÚlÛCo íÜ?× éF EÔVC Þ ,PvC ¸ØV oß×D× éÆ PvC ÚA íÜ?× éF Dë ælzíèÛ ((HÏV)) qC MDëCÞo qC í©?F ok lëDGÛ .lëAí× DèçDÊCpZ éF í pz Äd ÝO¾pÊ êCpFéÆ í×DËÜç éF MDÆq êoÞA éF æoDzC Dë Þ ,lÜÆ ækrO¡dÞ ÚD¡çDÊCpZ ok Co [email protected]@[email protected]@ZÞ [email protected]@F [email protected]@¾ lëDGÛ éÃFDw× ok ÚDÊlÜÜÆ PÆpz qC Èìaìç éÆ PvC êoCßv [email protected]@[email protected] .lÜÆ êÞp¡ìJ ykßh DN lÛq kDëp¾ êpËëk HÆp×éF HvC))íÜ?× éF Þ ((DèGvC)) íÜ?× éF PvC æl×A íÜ?× Þk [email protected] (([email protected]@h)) .lÜÆí× æoCßvpÇ¡Î éF æoDzC Þ PvC ÖÞk íÜ?× éF DWÜëC ok D×C ((ÚCoCßv æoCßv pÇ¡ÎÚD®ìz éOGÎC ,PvC ækDìJ pÇ¡Î íÜ?× éF ÚA xÇ éF ((ÐVo)) Þ íÛCÞCp¾ ÚCoDìOvk ÙìÛCkí×íÎÞ ,koClÛ PvC ¢NoC ok éÆ íÜ?× ÚA éF êCækDìJ Þ ,lÜçkí× ÈØÆ ÞC éF Ökp× êCߺC êCpFéÆ koCk ÚDì×kA xÜV qC Þ kßh xÜV qC pO¿ì?¨ Þ pO×CoA í©?F Þ ,lÛCæoCßv pÇ¡Î ÚßaØçpNlÜ×ÞpìÛ Þ pO?ëpv [email protected] !ækDìJpÇ¡Î ÚßaØç 184 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ÚD®ìz êpÊévßvÞ ´ßÜO× ÐñDvÞ - 2 ÚD×p¾Èë ÚCßÜ éF lÛÞClh Þ PvC ÚD®ìz H¬Di× ,[email protected] [email protected] ok [email protected] [email protected] ÐñDvÞ DFÞ ÝÇF PvC éOhDv POvk qC éZ pç [email protected]@× ÞC é@F r@ì@×Al@ël@è@N DèÛDwÛC éØç éF PvCêoCl¡ç ¸ÂCÞ ok íÎÞ ,rìhpF ÖkA íÜF êCߺC éF ÚßÊDÛßÊ .lÛßz æDÊA ÞC êDçévßvÞ ÐñDvÞ´ßÜN qC Þ lÜFDëok Co ÚD®ìz mß¿Û Áp¬ éÆ æoDzC ,ÐñDvÞÝëC qC íÎߤC Þ Ùè× ¢iF oDèZ éF Áß¾ éëA ok ÚAp éÇÜëC HÎD@V :lÜzDF ¢ëßhHÂCp× ½p¬ oDèZ qC éÆ lëßÊí× DèÛDwÛC éF Þ lÜÆí× éÆ ÈNߥFÙèÜ× P?®OvC Ý× qr¿OvC Þ éÏØV - íND»ìÏGN êD@çé@×D@Ûp@F :À@ÎC Þ íÃìvß× rìËÛCußçêDçéØ»Û íÜ?× éF D@è@Ü@N Co ÚA ÚCp@w@¿@× qC í@©@?@F æCpØÊ MD»ìÏGN éÛßÊ pç éÆkoCk í?ìvÞ íÜ?× lÛCækpÆ pìw¿N íÊlÜ@ÛCß@h .kkpÊí× Ð×Dz kßzí× ækD¿OvC í?ØvÞ íNߤ ÐñDvÞ qC ÚA ok éÆ Co ælÜÜÆ .PvC ÐñDvÞ ÝëC qC ækD¿OvC ,ÚD®ìz é×DÛpF ÝìOwiÛ HìNpN ÝëC éF êDìÛk ÞíñßëkCo êDçælÜOvp¾ êDìÛk éÆ qÞp×C êDìÛk ok D¤ß¥i× éÎDw× Ý@ëC ,PvC pNoDÇzA ÞpOÜzÞo íÛD×q pç qC ,PvC êp¥F Þ í?Øv ækpOwÊ MD»ìÏG@N éìÇN pRß× éÏìvÞ ÝëC pF ÚDèVEpº Þ Ápz ok DèÛA ECrdC Þ Ýì¬Dì@z é@Æ Cp@Z DN ,lÜÜÆí× ½p¥× æCo ÝëC ok Co kßhêDçéëD×pv qC íØì² ¢@i@F Þ ,l@ÛoCk Þ ÚDØëC Þ ÍÔÃOvC Þ êkCqA æCo éÆ Äd æCo qCÞ lÜÜÆ oDØ?OvC Co Clh ÚDÊl@Ü@F .lÛoÞAok ÚCßNDÛ Þ ækCoCíF íÛDÊkpF Moߤ éF Þ lÛqDv½peÜ× PvC êßÃN éÆPwìÛ D× ÚD×q Þ p¥ éF p¥eÜ× ÝëC - í×D@²@Û êÞp@ì@Û qC ækD@¿@O@vC :E ,lÛßzí×ÐvßO× í×D²Û Mol éF mß¿Û êDçéîÜ× ÝO¾Dë êCp@F Ý@ì@¬D@ì@z ÚCpËØOv Þ ÚCoDGV éØçÅDÛp®h Þ Ùè× êDçÞqDF qC íÇë í×D²Û êÞqDF é¡ìØç kDëp¾ kßh fÏw× êDçÞpìÛ éFé²eÎ Èë ok ÚDèÊDÛ Dè@ÛA ,P@vC ækß@F ÚD@è@V ÍÔÃOvC Þ êkCqA ,éÛDOivpv P×ÞDÃ×DF PvC ÝÇØ× éÆ íìDÜ× éF Þ lÜÛqí@× ÐìwÊlÜFDëqDF Co ¢ëßh 185 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ÚDØç PvokéÆ ¸ëpv ÐìwÊ é×DÛpF ÙìÜìFí× kßh p¥ ok íOd Þ ,lÛoCkí× qC êCæoDJ éÆ HìNpNÝëC éF ,lÛCækpÆ Ùì@²@Ü@N koCk Co ((EÔ@VC)) Öß@è@¿@× ok Co ÚA lÜÛCßOF éÆ lÛCéOhDvækD×A ,êCætëÞ êÞpìÛ Epº oCßiÛDèV êDè@Nol@ éF ÚD¡ìÛD®ìz ´Þp¡×DÛ ¸¾DÜ× éÆ ÚDèVqC êCéîÜ× pç ok Ml× ÝëpOçD@Nß@Æ .lÜëDØÛ é¿h é¿®Û ok Co êCéÛDGϬÄd ¢GÜVpç Þ lÜÜÆ ÖCr C lO¿ìF p®h ¸ÂCÞ okéÆ kßh pçD× ÚDvßvDV DF Co éÜì×q ,¸ëpv pÇ¡Î ÝëC Íß@¤Þ qC Ð@G@Â Þ .lÛqDví× ækD×A lÛCækDìJ pÇ¡Î éÆ PvCækCk æl Þ MDëA ÝìØç ok ¢ÜìOvCo ÚDÊlÜF éF lÛÞClh éÇÜëC qC оDº !P¾Dë lÜçCßiÛ é®Ïv DèÛA pF rÊpç ÞC pÇ¡Î Þ ÚD®ìz ÚD®ìz mß¿ÛpRß× ÐñDvÞ qC pËëk íÇë - íÛDwÛC CpçD± Þ êkD¥OÂC êDçé×DÛpF :U ÚCpw¿× qC í©?F ÙìÜìFí×DWÜëC ok qDF ,PvC uß¿Û Þ ÍCß×C ok PÆpz Äëp¬ qC éF „þ Co kÓÞC ok PÆpz Þ ,((DFo))íÜ?× éF Cp¥eÜ× Co ÍCß@×C ok P@Æp@z oDìwF íÜ?× éØÏÆ Þk ÝëC éÆ íÎDd ok lÛCéOwÛCk´Þp¡×D@Û ÚCl@Ûqp@¾ í@Ü@?@× Ð×Dz Co ÚA pìº Þ ´Þp¡×DÛ ÚClÛqp¾ Þ ÖCpd ÍCß×C éØçé@Æ koCk êp@O@?@ì@vÞ .kßzí× kDèÜ¡ìJDGNp× ,oCßiÛDèV Ýì¬Dìz éÆ ÙìÜìFí× kßh ÚD@×q Þ p@¥@ ok Ô@S@× ok êlìÎßN rÆCp×Þ DçéÛDhoDÆ ´CßÛC kDWëC Þ DèOÆpz xìvDN Þ êoCnÊéëD@×p@v ÅDÛp®h êDèOìÎD?¾ ´CßÛC DèOÆpzÝëC ¢zßJ pëq Þ ,lÜÜÆí× Àì?¨ êDçoß¡Æ oÞD¡× Dë íܾ uDÜzoDÆ ÖDÛ éF Co kßh êDèvßvDV,lÜçkí× ÖDWÛC Co p©× Þ 186 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ÀñD®ÎDF Þ ,lÛoCkí× ÖCr C Dçoß¡Æ ÝëC éF ÝìwìÜÇN Þ ulÜè@× Þ êkD@¥@O@ÂC DèÛA êkD¥OÂC ÍÔÃOvCÞ ßØÛ Þ lzo qC Þ lÜÇ×í× Co DèÛA Ä×o Ýëp@hA Ð@ì@e@ÎC .lÜÜÆí× êpìÊßÏV Þ,DèÛDOvoDØìF ,DçéÛDiFDOÆ ,DèçDË¡ÛCk ,uoCl@× x@ì@vD@N Ä@ëp@¬ qC r@ì@Û Þ kßh êßvéF DèÛA qC Co í?ØV ,lÜëßVí× PÆpz DèÛA ÚClÛqp¾ ok êkpË@ÛD@è@V uoßF Äëp¬ qCéÛClÜØNÞDiv êDèÇØÆ DF íçDÊ íOd ,lÛqD@ví@× Ð@ëD@Ø@O@× Þ ÌÜçp¾ éF Ð×DÆ o߬éF Co DèÛA lÛoCnÊí× ÚDÛCßV oDìOhC ok éÆ íÏì@¥@e@N .lÛßzí× ÈëpzDèÛA oDǾC ok Þ ,lÜÜÆí× HÏV kßh é×DÛpF MDeëp¿N êDèJßÏÆÞ íÏÏØÎCÝìF êDèÏOç ÝOhDv ¢zßJ PeN kDw¾ rÆCp× kDWëC ÝëpOWëCo qC íÇë ÚAlÜÛD× Þ ælÜÜÆ æCpØÊ êDèØÏì@¾ Þ D@çD@Ø@Ü@ì@v Þ Ù@ÎD@v XëÞpN Äëp¬ ÝëC qC Co öD¡e¾DèÜN éÛ éÆ PvC Ýì¬Dìz ÝëC Epi× êDçé×D@Ûp@F Pwv ½peÜ× íÏwÛ éÇÏF ,lÛßzí× ´Þp¡×DÛÚClÛqp¾ íÛÞr¾ Ð×D Þ lÜÜÆí× ok D× æqClÛC pç ,lÜçkí× yoÞpJ Äëp¬ ÝëC qC qDGvßçÞ ÍDì@hí@F ,ækCoCí@F Þ ÝëC MCp®h ÄØ@ é@F Ù@ëß@z p@O@Ã@ì@Âk Þ p@O@Ç@ëoD@F D@è@ÛAêD@çé@×D@Ûp@F .lz ÙìçCßh pNDÜzA íÛD®ìzêDçévßvÞ Þ DèGëp¾ ´CßÛCÞ ælÜÜÆ oÞp»× êDçæl Þ qC ækD¿OvC - íÛCÞo Epi× êDçé×DÛpF :k ÚCÞDÇÛCÞo Þ ÚDvDÜ¡ÛCÞoDèÛA ,PvC DèÛD®ìz êDçé×DÛpF qC pËëk íÇë Dè@Ë@Ûp@ì@Û ,lÛCækpÆ PìFpN oDìzßç íOd Þ ÍkækDvÖkp× Hëp¾ Þ ÍD¿ºC êCp@F Co êp@çD@× ok éÇÜëC Dë Þ ,PvC DèÛA í×l lÜZ ok ÉorF ÚlØNæqCÞok éÇÜëC ÖDÛ éF í@çD@Ê ,P¾pÊ lÜçCßh oCp Þp¡ìJ Þ ÚlØO× êDçoß¡Æ ÝìÎÞC Àëko okíÇëkrÛ ælÜëA êDçé×DÛpFßNpJ ok lÛCßNí× éÆ PvC êpì²ÛíF Þ éÛßØÛ ÐwÛ DèÛA ÐwÛ éÇÜëCDë Þ ÖpÊpv Co DèÛA,DçoClÜJ Þ MÓDìh ÝëC ÍDS×C Þ l@vp@F P@Ø@²@ UÞC é@F ÚD@ÛA !kßzí×é¤Ôh ((Ùçl Þ)) éÏØV ok éØç éÆ lÛqDví× 187 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N íñDÛCßN rÊpçDèÛA éÇÜëC Þ éìdÞo Àì?©N Þ pìÃeN Äëp¬ qC xÇ éF íçD@Ê Þ êDçoß¡Æ ÚlØN DF ÚD¡ÛlØNÚDì× Þ lÛoClÛ Co íÛDèV Ùì² êDèNol DF æqoDG× qDF í¡zßÆ Þ yÔN éÛßÊ pç qC CoÚDÛA PvC éϤD¾ ÍDv Dçl@¤ é@O@¾p@¡@ì@J .lÛoCkí× æCo ÞkÞ æCo Èë ÞC ÚDëpÇ¡Î Þ ÚD®ìz mß¿Û Áp¬ Þ ,koCk qCok p@v é@¥@ Ý@ëC æl Þ qC éÆ í×pËÎkDF Clh ÝìOvCo ÚDÊlÜF Þ ÕC kDG éÆ PvC DWÜëC ,Pw@ì@Û Þ lÛrìhí×pF Ýì¬Dìz ÝëC DF ÌÜVéF lÛoÞAí× Pvk éF MDëA ÝëC ok ÞC í?®Â ol pç Ýì¬Dìz êCl¤ Þ pv lÜÛCkí× Þ lÜçkíØÛæCo kßh éF íO¡dÞ ÝëpOØÆ DèÛAéØç pF Clh pF ÐÆßN Þ ÚDØëC Mol DF Þ PvC íÎDh ßN Þ CßOe×íFlzDF kD@ëq Þ lëßÊí× ÚApÂéÇÛDÜZ kpÆ EA pF ¢ÃÛ Co ÚDzDçé¡ÃÛ Þ lz qÞpìJ ÚCß@Ní@× .((PvC DèÛA oÞDë Þ oDë Þ ÚDGçDËÛÞ ³¾Dd ÝëpOèF lÛÞClh)) :ÔìÆÞ ÈFpF í¿Æ TeF 39éëA æpÃF æoßv pìw¿N ok lëp¾A Co ÚD®ìz CpZ Clh éÇÜëC éÜì@×q ok - 3 .ÙëCækpÆ ÚD®ìzíÜ?× Þ ,ÀÏOi× êDèvDGÎ ok ÚD®ìz êDçévßvÞ koß× ok ÝìÜa@Ø@ç .PvC ælz TeF136 ée¿¤ ÍÞC lÏV Þ 115 ée¿¤ Ù¡z lÏV ok ÚAp ok 188 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N 69 @ 66 :éëA éØVpN Þ éëA DØìdo ÙÇFÚDÆ éÛC éÏ©¾ Ý× Cß»OGOÎ peGÎC í¾ ÈÏ¿ÎC ÙÇÎ íVrë ênÎC ÙÇFo 66 pGÎC íÎCÙÇWÛ DØϾ æDëC ÓC Úß lN Ý× Ð¨ peGÎC í@¾ p@©@ÎC Ù@Ç@w@× CmC Þ 67 Coß¿Æ ÚDwÛÓC ÚDÆ Þ ÙO¨p C ÙÇÎ CÞlWNÓ ÙR DG¤Dd ÙÇìÏ Ðvpë ÞC pGÎC HÛDV ÙÇF Àwië ÚC ÙO@Ü@×D@¾C 68 ÔìÆÞ ÙÇÂp»ì¾fëpÎC Ý× D¿¤D ÙÇìÏ Ðvpì¾ êphC ÷oDN éì¾ ÙÆlì?ë ÚC ÙOÜ×C ÖC 69 D?ìGN éF DÜìÏ ÙÇÎ CÞlWN Ó ÙR ÙNp¿Æ DØF : éØVpNf ok PÆpdéF DØz êCpF Dëok ok Co íO¡Æ éÆ PvC íw@Æ ÚD@NoD@ÊkoÞp@J - 66 .PvC ÚDFpè×DØz éF PGwÛ ÞC ,lëßz lÜ×æpèF ÞC PØ?Û qC DN koÞAí× yß×Cp¾ÞC rV Co xÆ éØç lvpF DØz éF íOdCoDÛ Dëok ok éÆ í×D@Ë@Ü@ç Þ - 67 Þ ,lìÛCkpÊí× êÞolçk MDWÛ íÇ¡h éF Co DØz éÆ í×DËÜç D×C ,kpÆ lìçCßh .!PvC ælÜÜÆ ÚCp¿Æ ÚDwÛC 189 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N Ýì×q ok CoDØz (lëlz éÎrÎq Èë DF) íÇ¡h ok éÆ lìOwç ÝØëC ÝëC qC DëA - 68 xKv (lÜÆ ÚDOÛß¾l×ÚA ok Þ) lOvp¿F DØz pF ærëpËÜv qC íÛD¾ß¬ Dë kpGF Þp@¾ !?lìFDìÛ kßh êCpF (êoÞDë Þ) ³¾Dd kDFlÜNÞ lÛCkpÊqDF Dëok éF Co DØz pËëk oDF éÆ lìOwç Ý@Ø@ëC é@Ç@Ü@ëC D@ë - 69 éÆ íwÆ íOd,lÜÆ Ápº ÚDNp¿Æ p¬DiF Co DØz Þ lOvp¿F DØz pF êCæl@Ü@Fß@Æ .lìÜÇÛ ClìJ lëDØÛ éGÎD®× Co ÚDOÛßh :pìw¿N f !?CpZ ÚCp¿Æ éØèÜëC PØ?Û éØèÜëC DF ÙìOzCkéOznÊ ok Åpz DF æqoDG× Þ lìdßN éÜì×q ok éÆ Co íñDèSeF MDëA ÝëC Þ ÚClVÞ æCo Þ- ÚDçpF Þ ÍÓlOvC æCo) ÀÏOi× æCo Þk qC Þ ,lÜÆí@× H@ì@Ã@?@N .kßzí× TeF koCÞ ´ß¨ß× ÝëC ok (ÚÞok íwÆDØz oDÊkoÞpJ)) :lëßÊí× ,ækpÆ æoDzC íÎÓlOvC lìdßN éF P@w@i@Û !((pØOw× Þ ÖÞCl×íOÆpd ,koÞAí× ok PÆpd éF Dëok ok Co íO¡Æ é@Æ P@vC .(peGÎC í¾ ÈÏ¿ÎC ÙÇÎ íVrë ênÎC ÙÇFo) ÝëC DN ækCkÙç PvlF Pvk íND×D²Û ,Dëok ok DèìO¡Æ PÆpd êCpF PvC íèëlF êßv qC ,ælz ælëp¾AoCßçCo íGÆp× Moߤ éF EA ßwÇë qC :kkpÊ Ù@çCp@¾ p@×C EA êÞo éÆ ÚDÜaÛA PvC EAqC pOÇGv öDìzC qC í©?F £ß@¥@i@× ÚqÞ p@Ë@ëk ÚqÞ ÔØ éÆ PhDv ÚCßNí× íÏÇzéF CpÛA PvC pOÜìËÜ@v p@ÊC D@ë Þ ,l@ÛD@Ø@F Þ ÝìËÜv êDçoDF ÐØeN PÂD¬ éÆ êoß®F ,lÜÆClìJ EA qC pOØÆ í¤ß@¥@i@× .lzDF éOzCkíÛCÞCp¾ êDèÛDwÛC êDçkDFéOznÊ êDèÛD×q ok éÆ ,PvC ÖqÓ íÆp@e@× êÞp@ì@Û Öß@v êß@v qC Þ ÚD×q éF íñDÜzAÞ ,lëqÞí× í¤Dh Ù²Û DF DèvßÛDìÂC ée¿¤ pF éÆ kßF íزÜ× êCpF ÚA Ùì² êÞpìÛ qC éÆkCkí× ÚDÇ×C ÚDëClhDÛ éF DçkDF ÝëC P pv Þ pìw× kDF okCpF éÆ oDiF êÞpìÛ qC qÞp×C íÎÞ,lÜÜÆ ækD¿OvC íÛDFkDF êDèìO¡Æ PÆpd .kßzí× ækD¿OvC Ùì² êDèìO¡Æ PÆpd êCpF PvC 190 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N lìzoßh éOznÊ ok éÆ PvC íFDì@çCo é@Ï@ì@vÞ é@F qD@ì@Û ÖoD@è@Z êß@v qC .lÜOwç Dçé¡ÃÛ Þ DçDØÛH®Â qÞp×C Þ lÛkßF ÚDØvA ÚDÊoDOvÞ PÆpd êCpFÞ lÛkCkíØÛ Ùç Pvk éF Pvk ´ß¨ß× oDèZ ÝëC pÊC ÍDd pç é@F ÐÃÛ Þ ÐØd Ùè× oDìwFéÏìvÞ ÝëC qC ÚDwÛC lÛlzíØÛ ÌÜçA Ùç DèìO¡Æ Ù²Ü× .lÛD×í× ÖÞpe× oCßçCo êoCßv HÆp× Þ ,lÜOwçÞ ækßF DèÛDwÛC éìÏÃÛ éÏìvÞ ÝëpOÊorF é¡ìØç DèìO¡Æ lìÛCkí× éOG@ÎC Þ P?vÞ ÈZßÆpèz Èë æqClÛC éF éÆ ÙëoCk êpÇìJÍߺ êDèìO¡Æ ÚßÜÆC Ù@ç .lÛoCk Ýì¡Ûpv æpèF ClhЩ¾ qC DØz éÆ PwÛA é×DÛpF ÝëC qC ½lç)) :lÜÆí× é¾D@¨C x@K@v .(éÏ©¾ Ý× Cß»OGOÎ) ((lëpìÊ Ýëk éF éaÛAêCpF Þ ,DçæoDWOÎCÍD× ÍDÃOÛC Þ ÐÃÛ êCpF ,ÚDNkßh êDèNp¾Dw× êCpF .lÜÆí× ÈØÆ DØz êDìÛk Þ .(DØìdoÙÇF ÚDÆ éÛC) ((PvC ÚDFpè× DØz éF PGwÛ lÛÞClh éÆ CpZ)) ölG× qC íÆDdéÆ Co ¢Üëp¾A ÖD²Û qC íÇZßÆ ézßÊ éÆ íÎÓlOvC lìdßN ÝëC qC êp®¾ ÍÓlOvC éF,lçkí× ÚD¡Û PvC oDÊlëp¾A PØ@Ç@d Þ Mol@Â Þ Ù@Ï@ éF Dëok ok DèìOdCoDÛ éÆ í×DËÜç)):lìÜÇÛ yßCp¾ :lëßÊí× Þ kßzí× ÐÃOÜ× ÖDØN (lëßz ÅDÜO¡dÞ Þ ælÜFßÆ UCß×CÞ ÚD¾ß@¬ oD@O@¾p@Ê Þ) l@vp@F D@Ø@z ÙÇw× CmC Þ) ((kßzí× ÙÊ DØz p²Û qC Clh rVlìÛCßhí× éÆ Co íñDçkßG?@× .(æDëC ÓC Úß lN Ý×Ш peGÎC í¾ p©ÎC Mp®¾ pF éÆCo H¥?N Þ lìÏÃN êDçækpJ QkCßd ÚD¾ß¬ éÆ CpZ kßz ÙÊ lëDF Þ Þ íOvpJClhÞ lìdßN oßÛ éÆ Mp@®@¾ oß@Û Þ ,l@Ûqí@× oD@Ü@Æ ækD@O@¾C í@×kA êDçkßG?× éØç íND²eÎÝìÜZ ok êoA ,kßzí× pÊæßÏV PvC íOvpJéÛD@Ë@ë éÆ íÎDìh Þ êoClÜJ 191 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ÚDOwFDN EDO¾Aok ½pF ÚßaØç kßF ælì¡iF Mol DèÛA éF ÚDwÛC ÙçßN êÞpì@Û .l¡hokí× ÚA okÕC oßÛ DèÜN Þ lÛkpÊí× ße× Ýçm qC Þ lÛßzí× EA ok éÆ PvCækpÆ éFpWN Co ÚA xÆ pç DGëpÃN éÆ PvC í×ßØ ÚßÛD@ È@ë Ý@ëC qC êpçD± EDGvC éÆí?Âß× ,lvoí× ÚCßiOvC éF koDÆ éÆ í×DËÜç DèëoDO¾pÊ qC íÊorF ölG× kDë éF ÚDwÛC,lÛkpÊí× ÚCßNDÛ êkD× êDèÇØÆ Þ ,lÜO¾Cí× oDÆ .PvC MÔÇ¡× ÝëpOOivÐd pF okD ÞC éÆ lO¾Cí× MolÂ Þ ÙÏ éF êlì×CéÛqÞo ÙìÛCkí× olÃÜìØç lÛoCnËF éZ Co ölG× ÝëC ÖDÛ éÆ ÙëoCl@Û oD@Æ qC íÇë ÝëC ,lzDJí×Ík ok êlÜ×ÞpìÛ Þ Àì®Î oßÛ Þ kßzí× ækß¡@Ê H@Ï@ .HÏ êClëßv Þ ÚDV ÚÞokqC íçCo ,PvC Clh êßv éF DèçCo ÝëpOÇëkrÛ íèÎC MolÂPvk éÆ í×DËÜç)) ÚCoDÇzß×Cp¾ DØz D×C :lÜÆí× é¾D¨C x@K@v ÓߤC Þ lìÛCkpÊí× ÞoÞ lìÜÆí× P¡J ÞC éF kCk MDWÛ íÇ¡h êßv éF Co DØz ÚDwÛÓC ÚDÆ Þ ÙO¨p C pGÎCíÎC ÙÆDWÛ DØϾ) ((PvC ælÜÜ@Æ ÚCp@¿@Æ ÚD@w@ÛC .(Coß¿Æ Þ lÛDzßJí×Co íèÎC oßÛ ÝëC ,H¥?N Þ lìÏÃN ,PÏ¿º Þ oÞpº êDçækpJ p@Ë@ëk oD@F Co ÚA ÅDÜFDN æpèZ,êkD× íÊlÛq êDèì×pÊpv Þ æDÜÊ Þ ÚDì¥ oDGº Þ kpÊ .kqDví× ÚDèÜJ éF Co DØzlÛCßNíØÛ Cpe¤ HÏÂ Þ íÇ¡h ok lÛÞClh lìÜ@Æí@× p@Ç@¾ D@ëA í@ÎÞ Ýì×q ÞC ÚD×p¾ éF éÆlìÜØëC ÝëC qC DØz DëA)) :?kqDv ÔOG× lëlz êDèNCqD@W@× .(pGÎC HÛDV ÙÇF Àwië ÚC ÙOÜ×D¾C)?((kpGF Þp¾ kßh ÖDÆ ok Co DØz Þ l¾DÇ¡F DèËÜv pëqok Co DØz Þ koDGF DØz pF ÌÜv qC íÛD¾ß¬ éÆ lìÜØëC Ý@ëC qC D@ëA)) Þ ³¾Dd xKv (PvC pOOivDçDëok ok Ápº qC HNCp× éF éÆ íFCn ) kqDv Úß¾l× 192 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .(ÔìÆÞÙÇÎ CÞlWN Ó ÙR DG¤Dd ÙÇìÏ Ðvpë ÞC) ((!?lìÜÇÛ ClìJ íÛDGèËÛ Þ Íkok ÚD¾ß¬ íçDÊ éÆ lÛkßF DÜzA éÎDw× ÝëC DF D¤ß¥i× éÆ ÚCkpË@ÛD@FD@ì@F é®ÃÛ ok Þ kpÆí×ÐØd kßh DF Co ærëpËÜv Þ Ýz qC êCækßN Þ lëqÞí× DèÛDFDì@F oD®Â íçDÊ éÆ êCéÛßÊéF kCkí× ÐìÇ¡N Ùì² íÏN Þ ,koÞAí× kÞp¾ p@Ë@ëk .lÛkpÆí× Åok pO¡ìF Co lëlèNÝëC PìØçC ,lÛlzí× Ý¾k ÚA pëq ok ÚCpOz éÆ kßF oDFÝëphA ÝëC lëkpÆ ÚDØÊ DëA ÚCoDÇzß×Cp¾ êC :lÜÆí× é¾D¨C xK@v pRC pF pËëk oDF éÆ lìOwçÝØëC ÝëC qC DëA)) ?lëkpÆ ClìJ Dëok p¿v éF qDìÛ D@Ø@z êDçkDFlÜN éF DWÛA ok Þ ,lOvp¿F DëokHÏ éF Co DØz lÛÞClh DçqDìÛ Þ Dè@NoÞp@¨ íOd æDËÛA Þ lÜÆ Ápº ÚDOÛCp¿Æ Þ p¿Æ p¬DhéF Co DØz éÆ lçk ÚD×p¾ ælÜ@Fß@Æ ÖC) !?((lzDF éOzClÛ kßVÞ ?CpZ lëßËF Þ lÜÆ éGÎD®×Co DØz Úßh é@Æ í@w@Æ ÙÇÂp»ì¾ fëpÎC Ý× D¿¤D ÙÇìÏ Ðvpì¾ êphC ÷oDN éì¾ ÙÆl@ì@?@ëÚC Ù@O@Ü@×C .(D?ìGN éF DÜìÏ ÙÇÎ CÞlWN Ó ÙR ÙNp¿ÆDØF :DçéOÇÛ f Pì¾p± ÙÆ êDèÛDwÛC - 1f Co ÞC íOdCook Þ lÜO¿ìF Clh kDë éF MÔÇ¡× oßè± ÖDËÜç é@F é@Æ P@ÎD@d Ý@ëC ,êßÛDR P?ìG¬ ,kCp¾C éÛßÊÝëC ok ,PvC Ökp× qC êoDìwF PÎDd ,lÜÜÆ yß×Cp¾ .íÊlÛq MDì?ÂCÞéF éVßN Öl Þ PvC êoDÇzß×Cp¾ DèÛAêCpF íñDÜSOvC PÎDd Èë ,íÊlÛq MDì?ÂCÞ Þ Clh é@F é@Vß@N Ý@ëCp@FD@Ü@F PÎDdÚA éÆ ÖCkD× ,koCk ækD?ÎCÁß¾ Ð×Cß éF qD@ì@Û é@Æ kß@zí@× Eß@w@e@× ækD?ÎCÁß¾ 193 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N P?ìG¬éF lz ½p¬ pF éÇÜC ªe× éF D×C ,lÜOwç Clh kDë é@F P@vC kß@Vß@× .lÛpKví×ízß×Cp¾ Pvk éF Co Clh Þ ,lÛkpÊí× qDF kßh í¾CpeÛC éF Dvp¿OÂD¬Þ Piv MÔÇ¡× ok éÆ kpÆ ClìJ ÚCßNí× Co íwÆ pOØÆ é¤Ô@h éVßN)) Þ êoClìFÝëC ÙìÛCkí× íÎÞ koÞDìÛ kÞp¾ pv Clh Pز DF æD@Ë@¡@ì@J .PvC yqoCíF ,((êoCp®¨C Þ P×Ôvok ,ÔF Þ íOdCo ok éÆ lÜOwç DèÛA ,ÝìOvCo ÚDÛDØÏw× Þ ÚDØëCDF kCp¾C éØç ok é¤Ôh Þ ,MolÂPiN pF Þ ÚClÛq ok ,í„eÂ Þ íÛCÞCp¾ ok ,êoD@Ø@ì@F ÚßÊpÊk Co DèÛA éVßaìç éF MÓDd pìì»NÝëC ÓߤC Þ ,lÜzDFí× ÞC kDë éF ÍDd .kqDvíØÛ ÚßaØç,lÜÆí× Ù©ç kßh ok Co DèÜëC éØç éÆ PvC ÉorF êolÃ@F ÚD@¡@dÞo PiN pF ,ÚClÜ×kokéF ¢ìÊlìvo Þ lçq Þ MkDG éÆ (ÖÔwÎCéì@Ï@ ) í@Ï@ .CÞrÛC ézßÊ ok éÆ kßF ÚDØç Mol öÔGÎC í¾ ÙèÜ×Ùèw¿ÛC PÎrÛ :lëD×p¾í× ÚCoDÆrìçpJ MD¿¤ ok ykßh éÇÛDÜZ .((PvC ÚDwÇëíOdCo Þ ÔF ok DèÛA ÍDd)) :öDhpÎC í¾ PÎrÛ íOÎDÆ pFCpF ok ÙìÏwNÞ éFßN ,MkDG ,ÐvßN ,Clh éF éVßN ,ÚDØëC :éÇÜëC Ýi@v æD@Nß@Æ ÚDØëC D×C ,lzDF oClëDJÞ íØñCk éÆ koCk yqoC í@Noß@¤ ok é@Ø@ç oD@ÊkoÞp@J éÆ DWÛA Dë Þ êoCp®¨C „ñCpz ok éÆíØvß× êDèNkDG Þ íØvß× éFßN ,íØvß× ,PvC yqoC ÙÆ oDìwF Dë Þ ælëD¾íF ,kßzí× ÖDWÛC,lÜÆí× EDWëC ÚDwÛC ¸¾DÜ× .PvC ælz ¢çßÇÛ CoCpÆ £DizC éÛßÊ ÝëC qCÚAp MDëA ok Þ PwìÛ ÝÇØ× Clh P×ßÇd ækÞle× qC oCp¾ - 2f lÛoÞAí×êÞo ÕC éF í×DËÜç DèÜN ,PìÏçDV ÚD×q ÚDOvpJPF lÜÛD× í©?F 194 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N lëlz êoDØìFPÎDd Dë ÅDÛp®h æDËNpJ Èë ok Dë ußÛDìÂC „@vÞ ok Ô@S@× é@Æ ok Þ ,ÍDd éØç okÚDwÛC Ùì¡ëlÜìF Pvok pÊC éÆ íÎDd ok ,lÛßz oD@O@¾p@Ê pìº Þ æDËNpJ ,êoDØìF Þ P×Ôv,Cpe¤ Þ Dëok ,PvC pënJHìvA Clëlz ,DV é@Ø@ç .lÜzDFí× ÚDwÇë éØç ¸ÂCÞ ok ÚA êCéÛCpëÞéF PvC ÝÇØ× Co D× ÖCoA Þ ÚD×C Þ Ý×C éÛD@h :p@¥@O@i@× é@Îr@Îq È@ë Dë HÏ ÉorF ÉpçDzlÛCßNí× Úßh ÈZßÆ éOiÎ Èë ,lÜÆ ÐëlGN ÅDÜO@¡@dÞ éF éVßN DF ,lvo Cp¾ éìÛDR Èë okÉp× ,êr»× Þ íGÏ éOÇv DF Þ ,klÜGF Co D× r»× !?PvC éÛÔçDV olÃZ ,ÞC ÅDJ MCm ízß×Cp¾Þ lÛÞClh qC PÏ¿º oß×C ÝëC f ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/04/2010 for the course ENGINEERIN 22453175 taught by Professor Heydari during the Spring '08 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online