14 - ÚDzkßhok DèÛA pSÆC ÚkßF PvokDÛ éÆ lzDF...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÚDzkßhok DèÛA pSÆC ÚkßF PvokDÛ éÆ lzDF éOzClÛ fì¨ßN éF qDìÛ lëDz í@ÎÞ ÕC íϤ) pG×DìJqC DèÛA êDçD¨DÃN Þ ÐñDG ÚDÊlÜëDØÛ Úl×A Cpëq ,PvC éO¿@è@Û éØç ,DèÛA ÝOwÇz Þ ÖCpeÎClWw× qC DèOF ÝOiëo ÚÞpìF Dë Þ (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ@; qC ÐG DvDvC æoßv ÝëC éÆ íÎDd ok ,ækßFMpWç ÙO¡ç ÍDv ok éÇ× fO¾ qC lBF (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ ÚD×q ÚA ok Þ ,PvCælz ÍqDÛ pG×DìJ MpWç .lÜÜÆ ¸¨CßN ÝìÜaÜëC ypFCpF ok ÚDÆp¡× éÆ PzClÛ êpçD± MolÂÝìÜZ éÆ íNDeì¨ßNqC rìÛ DèÛA qC pËëk í©BF ÚkßF uDvCíF ´ß¨ß× ÝëC qC p²Û ¸®Â .kßzí× ÝzÞo l×A lçCßh Ðëm ok :pìw¿N i !Åpz pFCpF ok ½D®BÛC ÝëpOØÆ MCqDW× MDëAok kßF ÚDÆp¡× Þ Åpz Úß×CpìJ éOznÊ MDëA ok éÆ íSeF éF é@Vß@N [email protected] qC éÆ lçkí×oCl¡ç (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) ÖpÆC pG×DìJ éF [email protected]@F koß@× Þ Åpz DF æqoDG× ok í¿B¨ÝëpOØÆ CkDG× ,lzDF ond pF æÞpÊ ÝëC êDçévßvÞ .kkpÊ ÍDGÛk pO×DØN éZ pç PìB¬DÂDF lëDF éÆ ,lçlF æCo kßh éF íOvpJPF qC Þ ,koCnËFpRC ßN Ík ok DèÛA êDçévßvÞ kßF ÈëkrÛ)) :lëßÊí× PwiÛ 211 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N CpN æDËÛA ,íçkPGwÛ D× éF Co ÚA pìº DN ,lÜGëp¿F ÙëCækDOvp¾ ídÞ ßN pF D× é[email protected]ÛA ÈìÎC DÜìdÞC ênÎC Ý; ÈÛßÜO¿ìÎCÞkDÆ ÚC Þ) ((lÛpënKF kßh PvÞk ÚCßÜ; é@F .(ÔìÏhÅÞniNÓ CmC Þ æpìº DÜìÏ; êpO¿OÎ oßÛ ßNpJok Þ) ÙëkßF ækpÇÛ PìGSN ,PÃìÃd Þ Äd [email protected] [email protected] [email protected]Ï@ [email protected]× [email protected]ÊC Þ)) ÐëDØN Þ íÜÆ kDØO;CDèÛA éF íØÆ kßF ÈëkrÛ (êkßF æl¡Û Öl PFDR [email protected]Ø@¥@; .(ÔìÏ Dòìz ÙèìÎCÝÆpN MlÆ lÃÎ ÅDÜOGR ÚC Ó ßÎ Þ) ((íñDØÛ Þk Þ,DìÛk MDìd ok ÚDÆp¡× MCqDW× pFCpF Þk D× êkpÆí× Ýì@Ü@Z [email protected]ÊC Þ)) êoÞDëÞ oDë D× pFCpF ok xKv ,ÙëlìÛD¡@Zí@× ß@N é@F É[email protected]× qC [email protected]@F Ú[email protected]Ü@Z DÜìÏ; ÈÎ lWN ÓÙR MDØØÎC ÀB¨ Þ ÷DìeÎC ÀB¨ ÅDÜÂmÓ CmC) ((íO¾Dëí@Ø@Û .(Cpì¥Û :DçéOÇÛ i ?kCk ÚD¡Û ÚDÆp¡× éF yßh êÞo pG×DìJ DëA - 1i ÚkßF ÖߥB×í¿Û êCpF êrëÞDOvk Co Áß¾ MDëA ,lÛCéOvCßh ÚDëßVéÛDèF éZ pÊ ÚA DF é®FCo ok éÆ íñDèÎÞrÛÚöDz Þ Áß¾ MDëA ÄG¬ lÜëßËF Þ ,lÛpìËF ÚCpG×Dì@J êDçévßvÞ pFCpF ok (ÙÏv Þ éÎAÞ éìÏ; ÕC íÏ@¤) [email protected][email protected]ì@J ,kß@zí@× æ[email protected]ëk ænhCß× koß× lÛÞClh êßv qC éϤD¾ÔF Þ ,kCkÚD¡Û ½D®BÛC kßh qC ÚDOvpJPF .P¾pÊ oCp ÝëC ÚÔ®F pFpËëk lçCßz é×DÂC qC Co D× éÆ PvC DëßÊ olÃÛA Áß¾ MDëA kßh íÎÞ lëßÊí× PdCp¤ DFTeF koß× éëA Ýì×Þk Cpëq ,kqDví× qDìÛíF [email protected]Ç@¿@N [email protected]¬ ClìJ ÐëDØN DèÛA éF kßF ÈëkrÛ,ÙëkßF éOzClÛ æDËÛ Öl [email protected]@R Co ß@N [email protected]× [email protected]ÊC)) ÖDÃ×)) éF pìGBN ÚA qC D× éÆ íèÎCPìGSN PvC ÝëC ¢@×ß@è@¿@× é@Æ ((í@Ü@Æ ,ÙìÜÆí× ((PØ¥; 212 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ÚD¡Û ½D®BÛC(ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ éÇÜëC éÛ ,lz ÐëDØN ÝëC ¸Û[email protected]× .kpÆ ænhCß× Þ íèÛ Co ÞC lÛÞClh Þ kßF ækCk íϤ) pG×DìJÀÏOi× PÎDd Þk éF æoDzC PÃìÃd ok ÖÞk Þ ÍÞC éëA éÇÜëC fì¨ßN :PvC (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC EDWëC ælz ÚDìFPwiÛ éëA ok Þ PvC êkD; ÚDwÛC Þ êp¡F PÎDd éÆ ÍÞC PÎDd íeÎD¥× pÊC £ß¥iF,koCnËF pRC ÞC ok ÚDÜØzk êDçévß@vÞ é@Æ [email protected]Ü@Æí@× qC lBF Åpz ÚCpv ÖÔvC éF lì×ClÜÛD× ,koßiF Ù¡Z éF ½D®BÛC ÝëC ok [email protected]ç[email protected]± êkD; p¡F pç Þ ,pO¡ìF êDèëpìÊok Þ êrëpÛßhqC êpìË¡ìJ Dë Þ ,½D®BÛC Ý@ëC .koCk Co DçévßvÞ ÝëC pFCpF ok Úlz ¸ÂCÞ pìRDN PeN ÍDØOdClzDF êß ol pç ÚDìF CooDÊkoÞpJ £Dh À®Î Þ íèÎC PØ¥; Þ íÛDdÞo é[email protected]Ü@V ÖÞk é@ëA í@ÎÞ Þ éÎA Þ éìÏ; ÕCíϤ) ÖÔvC pG×DìJ D¤ß¥i× ÚCpG×DìJ ÍDd Ð×Dz éÆ lÜ@Æí@× .kßF íÊlÛq MD²eÎ ÝëpNíÛCpeF ok (ÙÏv ,l×A ÚDÆp¡×êDçévßvÞ ÍßG æDËNpJ HÎ DN êp¡F ¸G¬ DF pG×DìJ :éÇÜëC éWìOÛ .kCk MDWÛ Þ kpÆ ³¿d Co ÞC íèC lìëDN D×C ok éÆÙìÛCßhí× Àvßë æoßv ok éÆ PvC êpìGBN ÚDØç Pvok pì@[email protected]@N Ý@ëC kßGÛ ÚDçpF ÝëCælçD¡× pÊC Þ l×A ÞC ¹Cpv éF íèÎC ÚDçpF MD²eÎ ÝëpNíÛCpeF éF PØç lÃÎ Þ) lzí× p¥×rër; pwØç lÜ×ÞpìÛ ækDBÎCÁß¾ êDçévßvÞ ÙìÏwN Ý× éÛC öD¡e¿ÎC Þ ößwÎC éÜ; ½p¥ÜÎÈÎnÆ éFo ÚDçpF êCo ÚC Ó ß@Î [email protected]è@F Ù@ç Þ .(24 éëA Àvßëæoßv) (Ýì¥ÏiØÎC DÛkDG; MDëA qC íÇëéÇÏF ,PwìÛ PØ¥; í¿Û pF ÐìÎk DèÜN éÛ ,Áß¾ MDëA D× ælì@Ã@; é@F Þ pǾ p²Û qC PìGSN)íèÎC PìGSN ÝëC DØÏw× éÆ [email protected] [email protected] [email protected]Ø@¥@; [email protected] ÍCk Cpëq PvC ækßGÛ koß× ÝëC éF p¥eÜ×(íÏØ; êDçÖDÊ p²Û qC PìGSN Þ À¬Cß@; pF êCælÛq æCßÊ HìNpN ÝëC éF Þ ,koCk kßVÞrìÛ é@[email protected]¡@× koCß@× ok ÚA Ð@ì@Îk ÚkßF ÖߥB× 213 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .kßzí× Eßwe× íèÎC ÚCpGço Þ ÚCpG×DìJ ækpÆClìJ DèÛA éF ÐëDØN ßN pÊC)) lëßÊí× éÆ TeF koß× éëA Ýì@×ß@v [email protected]×C Þ êDèSeF ok éÆPvC êrìZ ÚDØç pF ÐìÎk ((êlzí× MCqDW× Clëlz ,êkß@F êoCp®¨C éGÜV DèÛA ÚkßFÖߥB× éÆ PvC æl×A ÚCpG×DìJ PØ¥; é@F «ß@[email protected]× ÖDWÛC ækCoC êkCqA Þ oDìOhC DF éÆ PvCíçDÊA kßh ´ßÛ Èë DF ÖCßN éÇÏ@F ,[email protected]Û éF ÔØ; éÇÏF ,PwìÛ ÍDe× ÔÃ; íOÎDd ÝìÜZok æDÜÊ EDÇNoC [email protected]Î ,kß@zí@× pÊC Þ P¾Dë lçCßiÛ rÊpç íVoDh kßVÞ ,£Dh ÚDØëCÞ í@ç[email protected]ÊA ÚA [email protected]¬[email protected] .(lìÜÆPÂk) .kßF íèÎC êDèNCqDW× Þ Dçp¿ìÆ ÚDØç ÍßØ¡× P¾Dëí×kßVÞ D¨p¾ ?À;D©× ECn; CpZ - 2i pNÓDF ÚDØëCÞ P¾pB× Þ íçDÊA Þ ÙÏ; p²Û qC ÚDwÛC ÖDÃ× ol pç éÆ PvC ÝzÞo êpOÛÞr¾ ECßR DBG¬ Þ,pO¡ìF yqoC Þ ÄØ; PGwÛ ÚDØç éF ÞC ÈìÛ ÍDØ;C ,kÞo :ÐÃBÎC ol íÏ; ECßSÎC ÚC ÙìÛCßhí×MDëCÞo qC í©BF ok CnÎ ,[email protected] [email protected]çCß@h .((kßzí× ækCkí×kA ÐÃ; PGwÛ éF ECßR)) Þ kCßvíFÚDwÛC Èë ,P¾o lçCßh ÓDF PGwÛ ÝìØç éF rìÛ DèNCqDW× Þ Dç[email protected]¿@ì@Æ Þ PwìÛ æp²OÜ×pìº ÚClÜZ ,kßz HÇNp× êCæpìGÆ æDÜÊ pÊC ÚDØëÓC Àì[email protected]¨ pç éÃFDvpJ ÙÎD; Þ ÚDØëCDFkp¾ Èë D×C ,koCk êpOØÆ MCqDW× ÐìÎk Ýì@Ø@ç é@F MCqDW× DwF éZ Þ ,kßF lçCßh HWBNêDV lçk ÖDWÛC rìÛ êCæp커 æDÜÊ æDÊ æDÜÊ ÚA pFCpF ok kCßvíF í×D; ÚA MCqDW× qCÈZßÆ æDÜ@Ê Ý@ëC [email protected]@F ok ÞC .!lzDFpOÜìËÜv Þ lëlz æpìGÆ íGÜÎC öDwÛDë :ÙìÛCßhí× pG×DìJ ÚCpwØç æoDFok :lìW× ÚAp ok ÐìÎk ÝìØç éF ÕC íÏ; ÈÎm ÚDÆ ÞÝì¿B¨ ECnBÎC DèÎ À;D©ë øÜìG× ø¡dD¿F ÝÇÜ× MöDë Ý× 214 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N DÛlO;C Þ ÝìNp×DçpVC DèNåÛ DeÎD¤ ÐØBN Þ éÎßvo Þ Õ ÝÇÜ× PÜÃë Ý× Þ Cpì[email protected]ë êoDÇzA PwëDzDÛ ÐØ;DØz qC xÆ pç !pG×DìJ ÚCpwØç êC)) :DØëpÆ DÂqo Dè@Î qC xÆ pç Þ - PvC ÚDvA Clh pF ÝëC Þlz lçCßh pFCpF Þk ÞC MCqDW× lçk ÖDWÛC ÐØ; Þ lÜÆ ´ß©h (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ)pG×DìJ Þ Clh æDË¡ìJ ok [email protected]Ø@z Co êCéÛCoCßÊorF êqÞo Þ ,kCk ÙìçCßh ÚClÜZ Þk Co ÞC yCkDJlçk ÖDWÛC fÎ[email protected]¤ .(31 Þ 30 éëA ECrdC æoßv) ((ÙëCækpÆ ækD×A ÞCêCpF qC ¢ìJkonÊí× ÐçDV æDÜÊ kDO¿ç qC lÛÞClh)) ÙìÛCßhí× rì@Û [email protected]ëCÞo ok ÙÎDBÏÎ p¿»ë ÚC ÐGÂDGÛm ÚßBGv ÐçDWÏÎ p¿»ë !((konËF ÙÎD; æDÜÊ Èë qC éÇ@ÛA .ldCÞ HÛm Þ éÎA Þ éìÏ;ÕC íϤ) pG×DìJ éF éÆ PvC PìBÂCÞ ÝìØç éF æoDzC rìÛ Áß¾ [email protected]ëA êkpÆí× ClìJÚDÆp¡× Þ Åpz éF íÏëDØN Þ ½CpeÛC [email protected]ÊC [email protected]ëß@Êí@× (Ù@Ï@v .ÙëkpÆí× À;D©× MphA Þ DìÛk ok Co PNCqDW× PvC pFCpF lÜZ Þ Þk íÜB× éF ((ÀB¨)) - 3i éF DèÜN ,Ep;P»Î p²Û qC ((ÀB¨)) éÆ PvC ÖqÓ DÃìÂk éOÇÛ ÝëC é@F é@Vß@N .PvCpFCpF lÜZ Þ Þk íÜB× éF éÇÏF ,PwìÛ ÚClÜZ Þk íÜB× uß×DÂEDOÆ ok êpWç ÙO¡ç Úp ½ÞpB× uDÜz P»Î ((ê[email protected][email protected]ì@¾)) Þ pFCpF Þk kßzí×ækCoC Þ ((rìZ ÚÔ¾ ÀB¨)) kßzí× éO¿Ê æDÊ lëßÊí× .lëAí× kÞle×DÛé¾D¨C íÜB× éF éØÏÆ ÝC Cpëq ,ÚA lÜÛD× pFCpF év ÚC :lëßÊí×((MDÜwd)) koß× ok æDÊ ,ÚAp MDëA ok éÇÜëC Ýiv ÝëC lçDz À;D©× Co ÚA lÛÞClhlzDF êCéÜwd ÐØ; pÊC)) :Dè¿@;[email protected]©@ë ø@Ü@[email protected] È@N ((lÜÆí× 215 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N íwÆ)):DèÎDS×C p¡; éϾ øÜweÎDF öDV Ý× lëßÊí× æDÊ Þ (öDwÛ æoßv 40 éëA) .(160- ÖDBÛC) ((kpìÊí× yCkDJ pFCpF æk lçk ÖDWÛC êCéÜwd éÆ rìÛ æpÃF æoßv261 éëA pìw¿N ok (ÖÔwÎCéìÏ;) ÁkD¤ ÖD×C qC í×ÔvC MDëCÞo ok ,ÀB¨ ÷öDØBGv øÜwd ÐÇFéÏØ; ÕC À;D¨ éÏØ; Ý×åØÎC ÝwdC CmC ÙìÛCßhí× íÏØ; ÚDØëC DF ÚDwÛC éÆ í×DËÜç)) :öD¡ëÝØÎ À;D©@ë ÕC Þ ÕC Íß@ È@Îm Þ ÝëC Þ lÜÆí× é¾D¨C CpÛA pFCpF l¥O¿ç íÇìÛ oDÆ pç pFCpFok lÛÞClh lçk Ö[email protected]@ÛC .((öD¡ë ÝØÎ À;D©ë ÕC Þ lëD×p¾í× éÆ PvC ClhÝiv íÜB× cÔ®¤CéF éØÏÆ ÝëC éÆ í×DËÜç éF éÆ kßF lçCßiÛ ÚA qC ¸ÛD× Ýiv Ý@ëC í@ÎÞ Dë ,lzDF pFCpFÞk íÜB× éF (Ýì¿B¨ Þ ÚD¿B¨) kßzí× é@[email protected]@F ((é@ì@Ü@[email protected])) éÇÜëC ÐS× ,lzDF pFCpF évíÜB× éF kßzí× ækoÞA é¾D¨C Moߤ éF éÆ í×DËÜ@ç .(lìÜÆ PÂk) ldCßÎC ÀB¨ ÙìñßËF .((ÔìÏh ÅÞniNÓ CmC)) éÏØV pìw¿N - 4i êDçéOvCßhéF ÐëDØN ßN pÊC lëßÊí× ÚAp éÆ PvC ÝëC Ýëpw¿× ÚDì× oßè¡× íÎÞ ,lÛkpÆí× EDiOÛCkßh PvÞk ÚCßÜ; éF Co ßN ,êkpÆí× Clì@J Ú[email protected]Æ[email protected]¡@× lÜ×qDìÛ Þ éOwFCÞ Þ pìþ CpN éÆ PwÛAéÏØV ÝëC íÜB× éÆ lÛCækCk ÍDØOdC í©BF éF ((éÏÂ)) ÚqÞ pF éÏh ækD× qC ÐìÏh ,ÍÞC Moߤok) [email protected]ÛkCkí@× [email protected] kß@h íÜB× éF ((éϺ)) ÚqÞ pF éÏh ækD× qC ÖÞk Moߤ ok Þ ,PvCíOvÞk íÜ@[email protected]× .lzDFí×ÍÞC pìw¿N ÚDØç fìe¤ éÆ PvC ÝzÞo íÎÞ (PvC pþ ÞqDìÛ oCnË×CÞ kßh éF Cp× DëClh - 5i ÕC íϤ)pG×DìJ lz ÍqDÛ Áß¾ MDëA éÆ í×DËÜç ÙìÛCßhí× í×ÔvC ¸[email protected]Ü@× ok :ClFC Ýì; ø¾p¬íw¿Û íÎC íÜÏÇN Ó ÙèÏÎC kpÆ §[email protected]; (Ù@Ï@v Þ é@ÎA Þ é@ì@Ï@; æqClÛC éF íOd Cp× DëClh)) 216 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N !((oCnË×CÞ ÝO¡ëßh éF Úkq Ùç pF Ù¡Z Èë éØç éF Co Ùè×uok Èë (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ íÜB× pJ êD;k ÝëC éÆ kßF íÇO× ÞC À®ÎéF Þ kpF æDÜJ Clh éF lë[email protected] Í[email protected] [email protected]ç ok é@Æ [email protected]çkí@× [email protected]× éZ DN ,kßF lÜçCßiÛ Úß¥× DèçDËzr»Îok ÞC êoDë ÚÞlF rìÛ ÖߥB× Ú[email protected]×[email protected]ì@J .íÛD®ìz êDçévßvÞéØèÜëC pFCpF ok D× éF lvo 77 @ 76 éëA éØVpN Þ éëA ÓC ȾÔhÚßSGÏë Ó CmC Þ DèÜ× ÅßVpiìÎ §oÓC Ý× ÈÛÞr¿OwìÎ CÞkDÆ ÚC Þ 76 ÔìÏ ÔëßeNDÜOÜwÎ lWN Ó Þ DÜÏvo Ý× ÈÏG DÜÏvoC l Ý× øÜv 77 :éØVpNi ÚÞpìF Þ ÝÆé¡ëoéò¬ßN Þ ÌÛpìÛ DF Ýì×qpv ÝëC qC Co ßN DèÛA kßF È@ë[email protected]Û - 76 (Þ lÛlzí× íèÎC PivMCqDW× oDO¾pÊ) lÛkpÆí× ÝìÜZ æDÊ pç D×C ,lÛqDv !lÛlÛD×íØÛ íÂDF íØÆ Ml× rV ßN qC lBF êCpF rÊpçÞ ,ÙëkDOvp¾ ßN qC ¢ìJ éÆ PvC íÛCpG×DìJ ok (D×) PÜv Ý@ëC - 77 .P¾Dë íçCßiÛ íÛßÊpÊk Þ pìì»N D× PÜv :ÍÞrÛ ÚDz i Þ lÜOw¡ÛéÆ PvC ælz ÍqDÛ éÇ× ÐçC koß× ok Áß¾ MDëA éÆ PvC ÝëC oßè¡@× Þ lÜÜÆ ÚÞpìF éÇ×qC Co (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ lÜO¾pÊ Ùì@Ø@¥@N ÍlG× Þ jw¾ ,ÙìØ¥N ÝëC ClBF 217 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N éF Þ lëkpÊéÇ× ok (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ ÖCl;C pF Ùì@Ø@¥@N é@F Þ ,lz æp¤De× ßvpç qC (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ é@Û[email protected] ÚA Í[email protected]@Ûk ,æp¤De× éÃÏd ÝëC qC (ÙÏv Þ éÎAÞ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ ÙìÛCkí× éÆ éÛßËÛDØç MpWç qDºApv Þ kpÆ PÆpd éÜël× êßv éFÞ l×A ÚÞpìF ,êrì×A qDW;C qp¬ éF .lëkpÊ ælz ÍqDÛéÜël× kßèë kDèÜ¡ìJ DF é®FCo ok MDëA ÝëC éÆ lÛCéO¿Ê í©[email protected] í@ÎÞ éF éÜël× qC (ÙÏvÞ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ Ú[email protected]Æ [email protected] ê[email protected] é@Æ [email protected] Ýì×qpv ,PwìÛöDìGÛC Ýì×qpv ,Ýì×qpv ÝëC ,lÜ[email protected]¿@Ê æ[email protected]ì@vo ¢@[email protected]×[email protected] .êÞpF DWÛA lëDF lÜÆP¾p¡ìJ PNß;k íçCßhí× pÊC ,PvC ÖDz ÚCpG×DìJ éF ,koClÛ ÍÞrÛÚöDz ÝëC DF íGvDÜN ,PvC íÇ× ,æoßv ÝëC éÇÜëC éF éVßN DF í@ÎÞ ÝëC êCßOe× DF HvDÜO×rìÛ lëk ÙìçCßh éÇÛDÜZ Áß¾ MDëA êDçé@Ï@Ø@V æÞÔ@; .PwìÛ ÍÞrÛ ÚöDz :pìw¿N i ?pËëk Ößz éò¬ßN êDçévßvÞÄëp¬ qC lÜOvCßhí× ÚDÆp¡× é@Æ Ù@ë[email protected]ëk é@[email protected][email protected]ëA ok ækDV qC Co ÞC Þ lÜÜÆmß¿Û (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ ok Úß@Ê[email protected]Ûß@Ê Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ êoDëéF íèÎC À®Î éÆ lÛqDv ½peÜ× ¢ëßh ÙìÃOw× .lz EApF ¢ÃÛ ÚDzDçé¡ÃÛ Þ l×A (ÙÏv Þ éÎA ÚkpÆíSÜh êCpF êpËëk cp¬ ,TeF koß× MDëA ÄG¬ [email protected]@× ÚA Í[email protected]@Ûk é@F qC Co ÞC éÇÜëCÚA Þ ,lÜOiëo (ÙÏv Þ éÎA Þ éì@Ï@; ÕC í@Ï@¤) [email protected][email protected]ì@J Mß@;k lìBGN kßF êCækDO¾CoÞk Þ yß×Dh é®ÃÛ ÓDØOdC éÆ êCé®ÃÛ é@F ¢@ç[email protected]ÊkCq .lz íSÜh oDÊkoÞpJ À®Î éF ÙèÛA éÆ lÜÜÆ DF Ýì×qpvÝëC qC Co ßN DèÛA kßF ÈëkrÛ)) :lëßÊí× TeF koß× éëA Ýì[email protected]@[email protected]Û CÞkDÆ ÚC Þ) ((lÛqDvUoDh êCælz [email protected] Þ é@Û[email protected]ç[email protected]× È@ë[email protected]@N Þ é@¡@Ã@Û Ý× ÈÛÞr¿OwìÎ 218 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .(DèÜ× ÅßVpiìÎ §oÓC éF íçDÊéÆ PvC ((qCr¿OvC)) ækD× qC ((ÈÛÞr¿Owë)) éÇÜëC é@F é@Vß@N [email protected] Þ P;pv DF ÖCßNÚkßØÛ ÈëpeN íÜB× éF æDÊ Þ æl×A ÚkpÆ ÝÆé¡@ëo í@Ü@[email protected]× éÆ lÛkßF ælìZ êCælzEDwd éò¬ßN ,ÚDÆp¡× éÆ kßzí× ÖßÏ@[email protected]× ,[email protected]è@× pF ÚDÜZ Co ÖCß; ækßN Dë Þ lÜÜÆpGØ»ìJ êCpF ÐØeN ÐFD pìº ÚDÜaÛA Co ƒì@[email protected]× DèÛA íÎÞ ,lÜëDØÛ UCphC éÇ× qC Co ÞClÜÛCßOF íOdCo éF é@Æ [email protected]Ü@ÛCoß@¡@F [email protected]¨ ok ÚDÛA éÆ PvC íÊorF lÛÞClh Mol pNÓDFDèÛA Mol qC éÆ lÜ[email protected]ÛCkí@Ø@Û .lÜÛCßNDÛ Þ ÀìB¨oDìwF yCækCoC pFCpF ÖDWÛCCo êoDÆ ÝìÜZ DèÛA pÊC)) éÆ lçkí× oCl¡@ç [email protected]è@ÛA é@F Ú[email protected] [email protected]@v ÚßSGÏë Ó CmCÞ) ((lÛkpÆíØÛ ÌÛok íçDNßÆ Ml× rV ß@N qC [email protected]@F ,[email protected]ÛkCkí@× (ÔìÏ ÓC ȾÔh pGço ,Ökp×éÆ PvC íØì²; oDìwF æDÜÊ ÝëC Cpëq lÛlzí× kß[email protected]Û êkÞq é@F Þ ÝëpOÊorF HìNpN ÝëCéF Þ ,lÜÜÆ ÚÞpìF kßh pèz qC ,Co ÚD¡¡iGNDWÛ Þ qßwÎk Þ PzCk lÜçCßiÛ MDìd Äd pËëkíOìBØV ÝìÜZ ,lÜëDØÛ ÚCp¿Æ Co íèÎC PØBÛ .l×A lçCßh ÚD¡ºCpvéF íèÎC ælÜÜÆ kßFDÛ MCqDW× ¢ìJ éÆ PvCíÛCpG×DìJ PÜv ÝëC)) :PwìÛ Ep; ÚDÆp¡× éF «ßFp× DèÜN Ý@ëC DÜÏvoC l Ý× øÜv) ((kßFlçCßiÛ pënJ pìì»N rÊpç D× PÜv Þ ÙëkDOvp¾ ß@N qC .(ÔëßeN DÜOÜwÎ lWN Ó Þ DÜÏvo Ý× ÈÏG ÖßÂÝìÜZ éÇÜëC ÚA Þ kpìÊí× éØ¡Zpv ÝzÞo Ä®@Ü@× È@ë qC [email protected]Ü@v Ý@ëC ÚCpëÞ Co ¢ëßhMDWÛ pËÜv :lÜÜÇzí× Co kßh PëClç ¹CpZ é@Æ í@[email protected]@[email protected]Û pËëk í×ß ÝìÜZ êoA ,lÛoCqAí×Co ÚD¡çDÇÛDV êDçkok HìG¬ Þ ,lÜ@Ü@Æí@× ÙìÛCkí× Þ ,P¾pÊ lçCßh Cp¾ Co DèÛA MCqDW×Þ ,lÜOwìÛ íè@ÎC [email protected]Ø@do Ä@ëÓ ÚDwÇë ÍDØ;C ÐFDÃ× ok íÜBë ,PwìÛ ÐñD ¢ÛDÊlÜF ÚDì×ok í©ìBGN lÛÞClh .kßzí× ÐñD ÚDwÇë MCqDW× (ÚDwÇëƒëCpz DF) 219 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N êDèÛDwÛCêDèOÜv xÇ; éF ,oDÊkoÞpJ êDèOÜv ÀÏiN Öl; íÜB× PvC Ý@ëC Þ éÆ Ckp¾ Þ ,lÜÜÆ ¸¨ÞCo íOÜv ,lÜÆí× EDWëC ÚD¡B¾DÜ× qÞo Èë éÆ é×DÆkßh éF Co yl¨ íçDÊ íOd ækßØÛ½nd Co ÚA lÜÆ D©OÂC Co ÚA pìº ÚD¡@[email protected]¾[email protected]Ü@× .lÜÛD¡Ûí× ¢ëDV DF éÆ PvCíÎßèW× ÐñDw× p¬Dh éF Dë íÛDwÛC ¸×CßV ok DèOÜv pì@ì@»@N Óß@¤C oDO¾pÊ éOznÊ okéÆ lçkí× ÚD¡Û ÚDwÛC éF Þ kßzí× oDÇzA ÚD×q PznÊ Dë íÊlÛq ƒñCpzÞ £Dh ¸¾DÜ× êD©OÂC [email protected]¬[email protected] é@F [email protected]ë ,æ[email protected] í@[email protected]ç[email protected]@[email protected] æCo ÐñDw× ÝëC qC ÈìaìçClh ÅDJ MCm ok ÙìÛCkí× Þ ,PvC Dè@ì@Ë@×[email protected]Ækß@h ÚDëpV é¡ìØç éFD¡× ƒñCpz ok,kCk oCp íOØÇd ÄG¬ éÆ Co í@[email protected]Ü@v ,[email protected]Û .PzCk lçCßh Þ éOzCk 220 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N 81 @ 78 éëA ØVpN Þ éëA ÚDÆ pW¿ÎCÚCp ÚC pW¿ÎC ÚCpÂ Þ ÐìÏÎC Äwº íÎC xØ¡ÎC ÅßÎlÎ ÷ßÏ¥ÎC ÙÂC 78 Ckßè¡× CkßØe×D×DÃ× ÈFo ÈSBGë ÚC íw; ÈÎ øϾDÛ éF lWèO¾ ÐìÏÎC Ý× Þ 79 Ý× íÎ ÐBVCÞ Ál¤ Upi× íÜVphC Þ Ál¤ Ð[email protected]× í@Ü@Ï@hkC Eo Ð@Â Þ 80 Cpì¥Û DÛD®Ïv ÈÛlÎ DÂßçq ÚDÆ Ð¬DGÎC ÚC ЬDGÎC Äçq Þ ÄeÎC öDV ÐÂ Þ 81 : éØVpNi Þ ,oCk DJpF(Hz éØìÛ) Hz íÇëoDN PëDèÛ DN [email protected]ì@zoß@h ÍCÞq qC Co [email protected]Ø@Û - 78 ÚDËOzp¾) ælçD¡× koß×pW¾ ÚAp éÆ CpZ ,Co (fG¤ qDØÛ) pW¾ ÚAp ÝìÜaØç .PvC (qÞo Þ Hz é¿ì±Þ ÈëÝëC ,ÚCßiF (qDØÛ Þ) ÚApÂ Þ rìhpF ECßh qC Co [email protected] qC í@[email protected] - 79 .!krìËÛCpF ¢ëDOv oßhokí×DÃ× éF Co ßN MoDÊkoÞpJ DN ,PvC ßN êCpF í¾D¨C ,DØÛ UoDh éÛDÂkD¤Þ ,ÝÆ koCÞ éÛDÂkD¤ (oDÆ pç ok) Cp× !CoDÊkoÞpJ :ßËF Þ - 80 .ækoCp Ý× êCpF êoÞDë Þ ÚD®Ïv kßh êßv qC Þ kßFDÛ Ð¬DF(ÓߤC) Þ lz kßFDÛ Þ ÐeØ©× Ð¬DF Þ lìvo [email protected]¾ Ä@d ß@Ë@F Þ - 81 .!PvC íÛlz 221 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N :pìw¿N i PvC êkßFDÛ ,ЬDF ÖDWÛCpv Þ DçévßvÞxKv Þ ,Åpz Þ lìdßN qC TeF éÆ é[email protected]Ê [email protected]ëA [email protected]ì@Ã@[email protected] ok Þ Clh éF éVßN Þ qDØÛ éÎDw×éF TeF koß× MDëA ok ,kpÆí× ÚDÆp¡× êDçéò¬ßN êCpF êCéÏìvÞ Þ ,PvC Åpz DF æqoDG×êCpF êpRß× Ð×D; éÆ ,kqCkpJí× ¢ëDìÛ .í×kA ÚDV Þ Ík qCíÛD®ìz évßvÞ éÛßÊ pç kp¬ Þ Ík qCCo æDÜÊ oDGº Þ kpÊ ,kqClÛCí× Clh kDë éF Co ÚDwÛC éÆ PvC qDØ@Û êoA .lÜÆí× kp¬ Co íÛD®ìz êDçévßvÞ Þ lëßzí× ¢ÛDV Þ ,HzéØìÛ DN ,EDO¾A ÍCÞq ÖDËÜç éF ,oCk DJpF Co qDØÛ)) :lëß@Êí@× [email protected]@[email protected]Û Þ Hz ÚDËOzp¾ éVßNkoß× qDØÛ ÝëC éÆ CpZ ,Co (fG¤ qDØÛ) pW¾ ÚAp ÝìÜaØç ÚAp ÚC pW¿ÎC ÚApÂ Þ ÐìÏÎC Äwº íÎCxØ¡ÎC ÅßÎlÎ ÷ßÏ¥ÎC ÙÂC) ((PvC qÞo .(Ckßè¡× ÚDÆ pW¿ÎC PÂÞ éÆPvC oDèÜÎC À¥Û æpñCk qC EDO¾A ÍCÞq íÜB× éF (([email protected]Ø@z Åß@Îk)) CpZ ,ælz éO¾pÊÚlìÎD× íÜB× éF ((ÈÎk)) ækD× qC ФC ok Þ ,lzDFí× pè± qC Dë Þ ,lÎD×í× Co kßh Ù¡ZEDO¾A ¢FDN Mlz pRC pF ¸Âß@× ÚA ok Ú[email protected]@ÛC é@Æ À¥Û æpñCk qC ¸Âß× ÝëC ok lìzoßh éÆCpZ PvC Úlz ÐëDØO× íÜB× é@F È@Îk ÐFDÃ× ok Co kßh Pvk ,ÚDwÛC éÇÜëC Dë Þ kßzí× ÐëDØO×Ep»× PØv éF oDèÜ@ÎC Þ lÛqí× [email protected]Ü@Æ kß@h Ù@¡@Z qC Co ÚA oß@Û íñß@Ê ,[email protected]Ü@Æí@× Ðñ[email protected]@[email protected]¾A .kqDví×ÐëDØO× ælìvoD× éF (ÖÔwÎC ÙèìÏ;) PìGÏçC ¸[email protected]Ü@× qC é@Æ í@[email protected]ëCÞo ok Í[email protected] [email protected]ç é@F ÖD×C qC íOëCÞo ok,PvC ælz pìw¿N lìzoßh ÍCÞq íÜB× ÝìØç éF ((ÅßÎk)) qC éëA ÝìØç pìw¿N qC ((æoCoqÝF lìG;)) éÆ ÙìÛCßhí× (ÖÔwÎCéìÏ;) ÁkD¤ ((lÛÞClh)) :kß×p¾ÖD×C kpÆ ÍCåv (ÖÔwÎCéìÏ;) ,ÖD×C 222 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N Þ (pè±) xØzÍCÞq PÂÞ ÚA qDºA éÆ PvC ækpÆ HVCÞ ÚDÛDØÏw× pF qDØÛ oDèZ .((PvC Hz éØìÛ ÚA ÚDëDJ éÆ í×DËÜçéëA ÝìØç pìw¿N ok (ÖÔwÎCéìÏ;) pÂDF Ö[email protected]×C qC ê[email protected]Ë@ëk [email protected]ëCÞo ok Äwº ,DèÎCÞq DèÆßÎk:kß×p¾ ÝìÜZ kpÆ ÍCåv ÚA qC éBìz ÉorF [email protected]@× æoCoq éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) ÕC Íßvo ÝèB¨ÞMCßϤ ¸FoC ÈÎm ,ÐìÏÎC À¥Û íÎC ÐìÏÎC íÜB× éF xØz ÅßÎk)) :÷Cl»ÎC ÷ßϤ pW¿ÎC ÚApÂÞ uDÜÏÎ ÝèOÂÞ Þ (Ù@Ï@v Þ ,PvC Hz éØìÛ íÜB× éF ÐìÏÎC Äwº Þ ,PvC (oDèÜ@ÎC À@¥@ÛæpñCk qC) ÚA ÍCÞq Ökp×êCpF Co DèÛA (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ éÆ PvC qDØÛ [email protected]è@ZÝ@ëC .((PvCfG¤ qDØÛ éF æoDzC pW¿ÎC ÚApÂ Þ ,kßØÛ PìÂßN Þ kCk oCp ÐFDÂéÆ lÛCækCk ÅßÎk íÜB× ok êpËëk MÓDØOdC ,ÚCpw¿× qC í©[email protected] é@[email protected]@ÎC .PwìÛ é²dÔ× Hz íÇëoDNÞ ,PvC PØϱ Mlz Äwº éÇÜëC éF éVßN DF ((ÐìÏÎC Äwº)) D×C Þ éØìÛ)) éO¾o Ùç êÞoéØÏÆ ÝëC lzDFí× pOØÆCpO× PÂÞ pç qC Hz é@Ø@ì@Û ok .lÛDvoí× Co ((Hz Ùç êÞo ((pW¾ÚApÂ)) Þ kßzí× PñCp éÆ PvC êrìZ íÜB× éF ((ÚApÂ)) .PvC pW¾ qDØÛ éF æoDzC éO¾o éÛDËWÜJ êDçqDØÛPÂÞ éF íÎDØVC æoDzC éÆ PvC íNDëA qC Áß¾ éëA ÐìÎk ÝìØç éF MDëCÞo Þ ,PvC qDØÛ PÂÞéÜì×q ok ÚAp MDëA pëDv éF ÖDØ©@ÛC [email protected] Þ ,[email protected]Ü@Æí@× ¦i¡× DÃìÂk éÛDËWÜJ êDçqDØÛ PÂÞ,ælz koCÞ é®FCo Ý@ëC ok é@Æ í@ÛCÞ[email protected]¾ .kßzí× qDØÛ Èë éFæoDzC DèÜN ÚAp MDëA qC í©BF éÆ PvC ÖqÓ éOÇÛ ÝëC éF éVßN éOGÎC (238 - æpÃF)íƒvßÎC ÷ßÏ¥ÎC Þ MCßÏ¥ÎC íÏ; Cß²¾Dd lÜÛD× ,ækpÆ 223 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .PvC pè± qDØÛ ÚDØç fìe¤ pìw¿N ÄG¬ íƒvÞ qDØÛ éÆ ÷ßÏ¥ÎC ÙÂCÞ lÜÛD× ,ækpÆ éÛDËWÜJ êDçqDØÛ qC qDØÛ év PÂÞ éF æoDzC íç[email protected]Ê Þ qDØÛ éF æoDzC ((oDèÜÎC½p¬)) éÆ (114 - kßç) ÐìÏÎC Ý× D¿Îq Þ oDèÜÎC í¾p¬ .PvC D¡; qDØÛ éFæoDzC ((ÐìÏÎC Ý× D¿Îq)) Þ Ep»× Þ fG¤ cpz) TeFkoß× éëA lÜÛD× ,lÜÆí× ÚDìF ÓDØVC Co qDØÛ XÜJ pç MDÂÞC íç[email protected]Ê Þ ée¿¤ kßç æoßv 114éëA Ðëm éÛßØÛ pìw¿N ÙèÛ lÏV ok Co éÜì×q ÝëC ok pO¡ìF .(ÙëCækpÆ ÚDìF lBF éF 265 MDëA ÝëC okéÛDËWÜJ êDçqDØÛ MDÂÞC MDìñrV éÆ PwìÛ lëkpN êDV ÍDd pç é@F P;DÜ MDìÏÆ éF DèÜNí×ÔvC ÖDÇdC qC pËëk êoDìwF lÜÛD× éÇÏF ,æ[email protected]¡@Û Ú[email protected]ì@F ÝìOvCo ÚD×D×C Þ (ÙÏv Þ éÎA ÞéìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ PÜv ok ÚA [email protected] Þ æ[email protected] .PvC æl×A ÚAp ÚC :lëßÊí×Áß¾ éëA éÆ PvC ÝëC lÛD×í× íÂDF DWÜëC ok éÆ êpËëk éOÇÛ ¢ìJ ÍCåv ÝëC ÚßÜÆC ((PvCælçD¡× koß× fG¤ qDØÛ)) :Ckßè¡× ÚDÆ pW¿ÎC ?íÛDwÆ éZ ælçD¡× éÆ lëAí× qÞo Þ HzéÇñÔ× kßè¡× lëßÊí× ælìvo D× éF éëA ÝëC pìw¿N ok éÆ í[email protected]ëCÞo Co kßh êDV lÜëClh ÚDÊlÜFHÂCp× éÆ Hz ÚDËOzp¾ fG¤ qDºA ok Cpëq ,PvC ÖDWÛC ´ßϬ qDºA ÚDØç ok fG¤qDØÛ ÚßZ Þ ,lÜ@çkí@× qÞo Ú[email protected]Ë@[email protected]@¾ é@F .lÜçkí× íçCßÊ ÚA pF Þ ækpÆælçD¡× CpÛA æÞpÊ Þk pç kpìÊí× .lÛCækpÆ ÐÃÛ Þk pç ÝÜwN ÐçC Þ éBìz ÚClÜØ¡ÛCk Co MDëCÞo ÝëC Þ ên×pN ÞéVD× ÝFC Þ íñDwÛ Þ lØdC (íÛDBØÎC cÞo pìw¿N ÐÃÛ ÄG¬) éÏØ@V qC ÝëC pìw¿N ok éÆlÛCækpÆ ÐÃÛ (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×[email protected]ì@J qC Ù@Æ[email protected] .oDèÜÎC øÇñÔ× Þ ÐìÏÎC øÇñÔ× ælè¡N :kß×p¾ éÏØV kßh fìe¤ok Co íÜB× ÝìØç rìÛ ÙÏw× Þ êoDiF PÜv ÐçC ½ÞpB× [email protected]@× .lÛCækpÆ ÐÃÛ 224 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N Ößv lÏVÝìÏÃSÎC oßÛ pìw¿N éF (ÖÔwÎDØèìÏ;) PìGÏçC TëkDdC qC íçDÊA êCpF .lìñDØÛ éBVCp× TeF koß× éëA Ðëm fG¤qDØÛ êCkC êCpF ¸Âß× ÝëpOèF éÆ kßzí× ÝzÞo íFßh éF pì@[email protected]@N Ý@ëC qC .PvC pW¾ ´ßϬ qDºA MD²eÎ ÚDØç Co Hz qC ívDJ))lÜÆí× é¾D¨C ÝìÜZ ÝëC éÛDËWÜJ é©ëp¾ êDçqDØÛ pÆm qC lBF .(éF lWèO¾ÐìÏÎC Ý× Þ) ((ÚCßiF ÚApÂ Þ rìhpF ECßh qC ÚA PÏ쩾ok éÆ Hz éϾDÛ éF æoDzC Co pìGBN ÝëC í×ÔvC ½Þ[email protected]@× Ú[email protected]@¿@× éÎDw× ÝëC ok PdCp¤éëA lÜZ pç ,lÛCéOwÛCk PvC ælz koCÞ êoDØ¡ìF MDëCÞo p²Û éF ÝzÞo pìw¿N ÝëC PvCPvk ok éÆ í¿Ï@[email protected]@× Ýñ[email protected] [email protected] í@ÎÞ [email protected]Û .lvoí× êCpF é©ëp¾êDçqDØÛ pF æÞÔ; ,PvC í¾D¨C é×DÛpF Èë ÝëC)) :lëßÊí× xKv (ÈÎ øϾDÛ) ((ßN ÕC íϤ)pG×DìJ pF Hz qDØÛ éÆ lÛCéOwÛCk ÚA pF ÐìÎk Co éÏØV ÝëC ê[email protected]ì@[email protected] ,PvC ((ækDëq)) íÜB×éF ((éϾDÛ)) Cpëq ,PvC ækßF HVCÞ (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; .PvC ßNéF «ßFp× í¾D¨C é©ëp¾ ÝëC éÇÜëC éF æoDzC ÔG (ÙÏvÞ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ pF Hz qDØÛ éÆ lÛlÃOB× pËëk í©@[email protected] Þ ækpÆ jwÛ Co ÚA ,Áß¾éëA xKv ,Ð×r× æoßv MDëA éÜëpÃF [email protected] ækß@F [email protected]Þ .PvCækpÆ ÖÔ;C Co ÚA ÚkßF HeOw× 225 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N fÏ®¥× íÜB×éF ,ФC ok éϾDÛ éÆ CpZ ,lvoí× p²Û éF ÀìB¨ ,pìw¿N ÝëC íÎÞ Þ ,PvC é¾D¨C Þ ækDëqíÜB× éF éÇÏF ,ækßGÛ ((HeOw× qDØÛ)) í@Ü@[email protected]ë qÞ[email protected]×C HVCÞ (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕCíϤ) pG×DìJ pF æDÊ pç Hz qDØÛ éÆ Ù@ì@ÛCkí@× .PvCéì×ßë ªñCp¾ pF é¾D¨C lzDF ækßF ÚDìF ÝìÜZ Co¢iFD¿¤ Þ íÛDdÞo íèÎC é×DÛpF ÝëC éWìOÛ éëA ÚDëDJ ok ÍDd pç éF ((kßØe× ÖDÃ×))éF Co ßN lÛÞClh ,ÐØ; ÝëC ßNpJ ok éÆ [email protected]@F)) :[email protected]Ü@Æí@× .(CkßØe×D×DÃ× ÈFo ÈSBGë ÚC íw;) ((lÜÆ QßBG× rìËÛCpF ¢ëDOvéÆ PvC êDèOwVpF oDìwF ÖDÃ× ((kßØe× ÖDÃ×)) Èz ÚÞ[email protected] .(lzDFí×¢ëDOv íÜB× éF lØd ækD× qC kßØe× éÆ CpZ) PvC éÆ lzDFÝëC éF æoDzC lëDz ,PvC æl×A ÄÏ®× o߬ éF éØÏÆ Ý@ëC é@Æ [email protected]@ÛA qC Þ .lÜÇì× ßN éVßO× ÝëphA Þ ÝìÎÞC qC Co ÚDËØç ¢ëDOv Áp¬ qC éÆíNDëCÞo Þ (ÖÔwÎCÙèìÏ;) PìGÏçC MDëCÞo qC Ù;C ,í@×Ô@vC [email protected]ëCÞo êpGÆ P;D¿z ÖDÃ× ÚCßÜ;éF Co kßØe× ÖDÃ× PvC ælz ÐÃÛ ÝÜwN ÐçC ÚCokCpF ÝëpOÊorF (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕCíϤ) pG×DìJ éÆ CpZ ,PvC æ[email protected]Æ [email protected]ì@[email protected]¿@N ÝëC ÍßØ¡× ,lÜzDF P;D¿z éOwëDz éÆDèÛA Þ PvC pËëk Ù@Î[email protected]; ok Ú[email protected]@ì@¿@z .lz lÜçCßh ÉorF P;D¿z éØ¡Z pv ,lìdßNÞ ÚDØëC cÞo qC éÆ ÖÔvC íÎߤC MCoßOvk qC íÇë éF lBF é@ëA rìÛ oDÆ pç ok Cp× kÞoÞ!CoDÊkoÞpJ ßËF)) :lëßÊí× ækpÆ æoDzC [email protected]ì@Êí@× (Ál¤ Upi× íÜVphC Þ Ál¤ Ðhl×íÜÏhkC Eo РÞ) ((æk oCp éÛDÂkD¤ bìç ÝìÜaØç,ÙÜÇÛ qDºA íOvCo Þ Ál¤ DF rV Co í;DØOVC Þ êkp¾ [email protected]Æ [email protected]ì@ç ,PÛD×C Þ íOvok Þ PÂCl¤Þ íOvCo ,ÙçlÛ ÚDëDJ íOvCo éF rV Co êDè×DÛpF 226 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .kpìÊ MoߤÚA DF rìZ éØç ÖDWÛC Þ qDºA Þ lzDF DçoDÆ éØç ok Ý× íϤC ƒh ÄëkD¥× DëÁCl¥× ok Co éëA ÝëC ¸ìvÞ Ößè¿× lÛCéOvCßh D©BF ÚCpw¿× éZ pÊ Íßhk Dë ,éÇ× éF ÚA qCUÞph Þ éÜël× éF kÞoÞ éÏØV qC ,lÛqDv kÞle× íÜì@[email protected]× éÆ PvC f¨CÞ pJ íÎÞ ,DèÜëC lÜÛD×Dë Þ ,rìhDOvo ÖDËÜç éF ÚA qC UÞph Þ [email protected] ok Þ kÞoÞ êCpF PvC íñD¨DÃN ,PwìÛ ÚA ok íOëkÞle×éÛßËaìç Áß¾ ¸×DV pìGBN .é×DÛpF pç ok Þ ,oDÆ éØç ok ,rìZ éØç ok éÛDÂkD¤UÞph öDìGÛC yÞoÞ æCo Þ PvC ælz éO¿èÛ DV ÝìØç ok êqÞpìJ íϤC r×o PÃìÃd ok ¢º éÛßÊ pç qC ÚD¡ÎDØ;CÞ ÚDzoDO¿Ê ,ÚDzpǾ éÆ ækßF ÝìØç íèÎC êDìÎÞC Þ .lzDF ÅDJ PvC íOvCo Þ Ál¤ ½ÔhpF éZ pç Þ ÌÛpìÛ Þ é;lh Þ HÏÃN Þ i ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online