14 - ÚDzkßhok DèÛA pSÆC ÚkßF PvokDÛ éÆ lzDF...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÚDzkßhok DèÛA pSÆC ÚkßF PvokDÛ éÆ lzDF éOzClÛ fì¨ßN éF qDìÛ lëDz [email protected] ÕC íϤ) pG×DìJqC DèÛA êDçD¨DÃN Þ ÐñDG ÚDÊlÜëDØÛ Úl×A Cpëq ,PvC [email protected]@Û éØç ,DèÛA ÝOwÇz Þ ÖCpeÎClWw× qC DèOF ÝOiëo ÚÞpìF Dë Þ (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ@; qC ÐG DvDvC æoßv ÝëC éÆ íÎDd ok ,ækßFMpWç ÙO¡ç ÍDv ok éÇ× fO¾ qC lBF (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ ÚD×q ÚA ok Þ ,PvCælz ÍqDÛ pG×DìJ MpWç .lÜÜÆ ¸¨CßN ÝìÜaÜëC ypFCpF ok ÚDÆp¡× éÆ PzClÛ êpçD± MolÂÝìÜZ éÆ íNDeì¨ßNqC rìÛ DèÛA qC pËëk í©BF ÚkßF uDvCíF ´ß¨ß× ÝëC qC p²Û ¸®Â .kßzí× ÝzÞo l×A lçCßh Ðëm ok :pìw¿N i !Åpz pFCpF ok ½D®BÛC ÝëpOØÆ MCqDW× MDëAok kßF ÚDÆp¡× Þ Åpz Úß×CpìJ éOznÊ MDëA ok éÆ íSeF éF [email protected]@N [email protected] qC éÆ lçkí×oCl¡ç (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) ÖpÆC pG×DìJ éF [email protected]@F [email protected] Þ Åpz DF æqoDG× ok í¿B¨ÝëpOØÆ CkDG× ,lzDF ond pF æÞpÊ ÝëC êDçévßvÞ .kkpÊ ÍDGÛk pO×DØN éZ pç PìB¬DÂDF lëDF éÆ ,lçlF æCo kßh éF íOvpJPF qC Þ ,koCnËFpRC ßN Ík ok DèÛA êDçévßvÞ kßF ÈëkrÛ)) :lëßÊí× PwiÛ 211 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N CpN æDËÛA ,íçkPGwÛ D× éF Co ÚA pìº DN ,lÜGëp¿F ÙëCækDOvp¾ ídÞ ßN pF D× [email protected] ÈìÎC DÜìdÞC ênÎC Ý; ÈÛßÜO¿ìÎCÞkDÆ ÚC Þ) ((lÛpënKF kßh PvÞk ÚCßÜ; [email protected] .(ÔìÏhÅÞniNÓ CmC Þ æpìº DÜìÏ; êpO¿OÎ oßÛ ßNpJok Þ) ÙëkßF ækpÇÛ PìGSN ,PÃìÃd Þ Äd [email protected] [email protected] [email protected][email protected] [email protected] Þ)) ÐëDØN Þ íÜÆ kDØO;CDèÛA éF íØÆ kßF ÈëkrÛ (êkßF æl¡Û Öl PFDR [email protected]@¥@; .(ÔìÏ Dòìz ÙèìÎCÝÆpN MlÆ lÃÎ ÅDÜOGR ÚC Ó ßÎ Þ) ((íñDØÛ Þk Þ,DìÛk MDìd ok ÚDÆp¡× MCqDW× pFCpF Þk D× êkpÆí× [email protected]@Z [email protected] Þ)) êoÞDëÞ oDë D× pFCpF ok xKv ,[email protected][email protected] [email protected] [email protected] qC [email protected]@F [email protected]@Z DÜìÏ; ÈÎ lWN ÓÙR MDØØÎC ÀB¨ Þ ÷DìeÎC ÀB¨ ÅDÜÂmÓ CmC) (([email protected]@Û .(Cpì¥Û :DçéOÇÛ i ?kCk ÚD¡Û ÚDÆp¡× éF yßh êÞo pG×DìJ DëA - 1i ÚkßF ÖߥB×í¿Û êCpF êrëÞDOvk Co Áß¾ MDëA ,lÛCéOvCßh ÚDëßVéÛDèF éZ pÊ ÚA DF é®FCo ok éÆ íñDèÎÞrÛÚöDz Þ Áß¾ MDëA ÄG¬ lÜëßËF Þ ,lÛpìËF [email protected] êDçévßvÞ pFCpF ok (ÙÏv Þ éÎAÞ éìÏ; ÕC [email protected]) [email protected]@[email protected]@J ,[email protected][email protected] ænhCß× koß× lÛÞClh êßv qC éϤD¾ÔF Þ ,kCkÚD¡Û ½D®BÛC kßh qC ÚDOvpJPF .P¾pÊ oCp ÝëC ÚÔ®F pFpËëk lçCßz é×DÂC qC Co D× éÆ PvC DëßÊ olÃÛA Áß¾ MDëA kßh íÎÞ lëßÊí× PdCp¤ DFTeF koß× éëA Ýì×Þk Cpëq ,kqDví× qDìÛíF [email protected]@[email protected] [email protected] ClìJ ÐëDØN DèÛA éF kßF ÈëkrÛ,ÙëkßF éOzClÛ æDËÛ Öl [email protected]@R Co [email protected] [email protected] [email protected])) ÖDÃ×)) éF pìGBN ÚA qC D× éÆ íèÎCPìGSN PvC ÝëC [email protected]@[email protected][email protected] (([email protected]@Æ ,ÙìÜÆí× ((PØ¥; 212 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ÚD¡Û ½D®BÛC(ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ éÇÜëC éÛ ,lz ÐëDØN ÝëC [email protected] .kpÆ ænhCß× Þ íèÛ Co ÞC lÛÞClh Þ kßF ækCk íϤ) pG×DìJÀÏOi× PÎDd Þk éF æoDzC PÃìÃd ok ÖÞk Þ ÍÞC éëA éÇÜëC fì¨ßN :PvC (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC EDWëC ælz ÚDìFPwiÛ éëA ok Þ PvC êkD; ÚDwÛC Þ êp¡F PÎDd éÆ ÍÞC PÎDd íeÎD¥× pÊC £ß¥iF,koCnËF pRC ÞC ok ÚDÜØzk [email protected] [email protected] [email protected]@[email protected] qC lBF Åpz ÚCpv ÖÔvC éF lì×ClÜÛD× ,koßiF Ù¡Z éF ½D®BÛC ÝëC ok [email protected]@± êkD; p¡F pç Þ ,pO¡ìF êDèëpìÊok Þ êrëpÛßhqC êpìË¡ìJ Dë Þ ,½D®BÛC [email protected] .koCk Co DçévßvÞ ÝëC pFCpF ok Úlz ¸ÂCÞ pìRDN PeN ÍDØOdClzDF êß ol pç ÚDìF CooDÊkoÞpJ £Dh À®Î Þ íèÎC PØ¥; Þ íÛDdÞo [email protected]@V ÖÞk [email protected] [email protected] Þ éÎA Þ éìÏ; ÕCíϤ) ÖÔvC pG×DìJ D¤ß¥i× ÚCpG×DìJ ÍDd Ð×Dz éÆ [email protected]@× .kßF íÊlÛq MD²eÎ ÝëpNíÛCpeF ok (ÙÏv ,l×A ÚDÆp¡×êDçévßvÞ ÍßG æDËNpJ HÎ DN êp¡F ¸G¬ DF pG×DìJ :éÇÜëC éWìOÛ .kCk MDWÛ Þ kpÆ ³¿d Co ÞC íèC lìëDN D×C ok éÆÙìÛCßhí× Àvßë æoßv ok éÆ PvC êpìGBN ÚDØç Pvok [email protected]@[email protected] [email protected] kßGÛ ÚDçpF ÝëCælçD¡× pÊC Þ l×A ÞC ¹Cpv éF íèÎC ÚDçpF MD²eÎ ÝëpNíÛCpeF éF PØç lÃÎ Þ) lzí× p¥×rër; pwØç lÜ×ÞpìÛ ækDBÎCÁß¾ êDçévßvÞ ÙìÏwN Ý× éÛC öD¡e¿ÎC Þ ößwÎC éÜ; ½p¥ÜÎÈÎnÆ éFo ÚDçpF êCo ÚC Ó [email protected] [email protected]@F [email protected] Þ .(24 éëA Àvßëæoßv) (Ýì¥ÏiØÎC DÛkDG; MDëA qC íÇëéÇÏF ,PwìÛ PØ¥; í¿Û pF ÐìÎk DèÜN éÛ ,Áß¾ MDëA D× [email protected]@; [email protected] Þ pǾ p²Û qC PìGSN)íèÎC PìGSN ÝëC DØÏw× éÆ [email protected] [email protected] [email protected]@¥@; [email protected] ÍCk Cpëq PvC ækßGÛ koß× ÝëC éF p¥eÜ×(íÏØ; êDçÖDÊ p²Û qC PìGSN Þ À¬Cß@; pF êCælÛq æCßÊ HìNpN ÝëC éF Þ ,koCk kßVÞrìÛ [email protected]@[email protected] [email protected] ok ÚA [email protected]@Îk ÚkßF ÖߥB× 213 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .kßzí× Eßwe× íèÎC ÚCpGço Þ ÚCpG×DìJ ækpÆClìJ DèÛA éF ÐëDØN ßN pÊC)) lëßÊí× éÆ TeF koß× éëA [email protected]@v [email protected] Þ êDèSeF ok éÆPvC êrìZ ÚDØç pF ÐìÎk ((êlzí× MCqDW× Clëlz ,[email protected] êoCp®¨C éGÜV DèÛA ÚkßFÖߥB× éÆ PvC æl×A ÚCpG×DìJ PØ¥; [email protected] [email protected]@× ÖDWÛC ækCoC êkCqA Þ oDìOhC DF éÆ PvCíçDÊA kßh ´ßÛ Èë DF ÖCßN [email protected] ,[email protected] éF ÔØ; éÇÏF ,PwìÛ ÍDe× ÔÃ; íOÎDd ÝìÜZok æDÜÊ EDÇNoC [email protected] ,[email protected]@× pÊC Þ P¾Dë lçCßiÛ rÊpç íVoDh kßVÞ ,£Dh ÚDØëCÞ [email protected]@ÊA ÚA [email protected]@h .(lìÜÆPÂk) .kßF íèÎC êDèNCqDW× Þ Dçp¿ìÆ ÚDØç ÍßØ¡× P¾Dëí×kßVÞ D¨p¾ ?À;D©× ECn; CpZ - 2i pNÓDF ÚDØëCÞ P¾pB× Þ íçDÊA Þ ÙÏ; p²Û qC ÚDwÛC ÖDÃ× ol pç éÆ PvC ÝzÞo êpOÛÞr¾ ECßR DBG¬ Þ,pO¡ìF yqoC Þ ÄØ; PGwÛ ÚDØç éF ÞC ÈìÛ ÍDØ;C ,kÞo :ÐÃBÎC ol íÏ; ECßSÎC ÚC ÙìÛCßhí×MDëCÞo qC í©BF ok CnÎ ,[email protected] [email protected]@h .((kßzí× ækCkí×kA ÐÃ; PGwÛ éF ECßR)) Þ kCßvíFÚDwÛC Èë ,P¾o lçCßh ÓDF PGwÛ ÝìØç éF rìÛ DèNCqDW× Þ [email protected]@[email protected] Þ PwìÛ æp²OÜ×pìº ÚClÜZ ,kßz HÇNp× êCæpìGÆ æDÜÊ pÊC ÚDØëÓC [email protected] pç éÃFDvpJ ÙÎD; Þ ÚDØëCDFkp¾ Èë D×C ,koCk êpOØÆ MCqDW× ÐìÎk [email protected][email protected] MCqDW× DwF éZ Þ ,kßF lçCßh HWBNêDV lçk ÖDWÛC rìÛ êCæp커 æDÜÊ æDÊ æDÜÊ ÚA pFCpF ok kCßvíF í×D; ÚA MCqDW× qCÈZßÆ [email protected] [email protected] [email protected]@F ok ÞC .!lzDFpOÜìËÜv Þ lëlz æpìGÆ íGÜÎC öDwÛDë :ÙìÛCßhí× pG×DìJ ÚCpwØç æoDFok :lìW× ÚAp ok ÐìÎk ÝìØç éF ÕC íÏ; ÈÎm ÚDÆ ÞÝì¿B¨ ECnBÎC DèÎ À;D©ë øÜìG× ø¡dD¿F ÝÇÜ× MöDë Ý× 214 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N DÛlO;C Þ ÝìNp×DçpVC DèNåÛ DeÎD¤ ÐØBN Þ éÎßvo Þ Õ ÝÇÜ× PÜÃë Ý× Þ [email protected] êoDÇzA PwëDzDÛ ÐØ;DØz qC xÆ pç !pG×DìJ ÚCpwØç êC)) :DØëpÆ DÂqo [email protected] qC xÆ pç Þ - PvC ÚDvA Clh pF ÝëC Þlz lçCßh pFCpF Þk ÞC MCqDW× lçk ÖDWÛC ÐØ; Þ lÜÆ ´ß©h (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ)pG×DìJ Þ Clh æDË¡ìJ ok [email protected]@z Co êCéÛCoCßÊorF êqÞo Þ ,kCk ÙìçCßh ÚClÜZ Þk Co ÞC yCkDJlçk ÖDWÛC [email protected] .(31 Þ 30 éëA ECrdC æoßv) ((ÙëCækpÆ ækD×A ÞCêCpF qC ¢ìJkonÊí× ÐçDV æDÜÊ kDO¿ç qC lÛÞClh)) ÙìÛCßhí× [email protected] [email protected] ok ÙÎDBÏÎ p¿»ë ÚC ÐGÂDGÛm ÚßBGv ÐçDWÏÎ p¿»ë !((konËF ÙÎD; æDÜÊ Èë qC [email protected] .ldCÞ HÛm Þ éÎA Þ éìÏ;ÕC íϤ) pG×DìJ éF éÆ PvC PìBÂCÞ ÝìØç éF æoDzC rìÛ Áß¾ [email protected] êkpÆí× ClìJÚDÆp¡× Þ Åpz éF íÏëDØN Þ ½CpeÛC [email protected] [email protected]@[email protected] ([email protected]@v .ÙëkpÆí× À;D©× MphA Þ DìÛk ok Co PNCqDW× PvC pFCpF lÜZ Þ Þk íÜB× éF ((ÀB¨)) - 3i éF DèÜN ,Ep;P»Î p²Û qC ((ÀB¨)) éÆ PvC ÖqÓ DÃìÂk éOÇÛ ÝëC é@F é@Vß@N .PvCpFCpF lÜZ Þ Þk íÜB× éF éÇÏF ,PwìÛ ÚClÜZ Þk íÜB× uß×DÂEDOÆ ok êpWç ÙO¡ç Úp ½ÞpB× uDÜz P»Î ((êkD@FA qÞp@ì@¾)) Þ pFCpF Þk kßzí×ækCoC Þ ((rìZ ÚÔ¾ ÀB¨)) kßzí× éO¿Ê æDÊ lëßÊí× .lëAí× kÞle×DÛé¾D¨C íÜB× éF éØÏÆ ÝC Cpëq ,ÚA lÜÛD× pFCpF év ÚC :lëßÊí×((MDÜwd)) koß× ok æDÊ ,ÚAp MDëA ok éÇÜëC Ýiv ÝëC lçDz À;D©× Co ÚA lÛÞClhlzDF êCéÜwd ÐØ; pÊC)) :Dè¿@;D@©@ë ø@Ü@w@d È@N ((lÜÆí× 215 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N íwÆ)):DèÎDS×C p¡; éϾ øÜweÎDF öDV Ý× lëßÊí× æDÊ Þ (öDwÛ æoßv 40 éëA) .(160- ÖDBÛC) ((kpìÊí× yCkDJ pFCpF æk lçk ÖDWÛC êCéÜwd éÆ rìÛ æpÃF æoßv261 éëA pìw¿N ok (ÖÔwÎCéìÏ;) ÁkD¤ ÖD×C qC í×ÔvC MDëCÞo ok ,ÀB¨ ÷öDØBGv øÜwd ÐÇFéÏØ; ÕC À;D¨ éÏØ; Ý×åØÎC ÝwdC CmC ÙìÛCßhí× íÏØ; ÚDØëC DF ÚDwÛC éÆ í×DËÜç)) :öD¡ëÝØÎ À;D©@ë ÕC Þ ÕC Íß@ È@Îm Þ ÝëC Þ lÜÆí× é¾D¨C CpÛA pFCpF l¥O¿ç íÇìÛ oDÆ pç pFCpFok lÛÞClh lçk ÖD@W@ÛC .((öD¡ë ÝØÎ À;D©ë ÕC Þ lëD×p¾í× éÆ PvC ClhÝiv íÜB× cÔ®¤CéF éØÏÆ ÝëC éÆ í×DËÜç éF éÆ kßF lçCßiÛ ÚA qC ¸ÛD× Ýiv Ý@ëC í@ÎÞ Dë ,lzDF pFCpFÞk íÜB× éF (Ýì¿B¨ Þ ÚD¿B¨) kßzí× é@O@w@F ((é@ì@Ü@S@N)) éÇÜëC ÐS× ,lzDF pFCpF évíÜB× éF kßzí× ækoÞA é¾D¨C Moߤ éF éÆ í×DËÜ@ç .(lìÜÆ PÂk) ldCßÎC ÀB¨ ÙìñßËF .((ÔìÏh ÅÞniNÓ CmC)) éÏØV pìw¿N - 4i êDçéOvCßhéF ÐëDØN ßN pÊC lëßÊí× ÚAp éÆ PvC ÝëC Ýëpw¿× ÚDì× oßè¡× íÎÞ ,lÛkpÆí× EDiOÛCkßh PvÞk ÚCßÜ; éF Co ßN ,êkpÆí× Clì@J ÚD@Æp@¡@× lÜ×qDìÛ Þ éOwFCÞ Þ pìþ CpN éÆ PwÛAéÏØV ÝëC íÜB× éÆ lÛCækCk ÍDØOdC í©BF éF ((éÏÂ)) ÚqÞ pF éÏh ækD× qC ÐìÏh ,ÍÞC Moߤok) l@ÛkCkí@× oCp@ kß@h íÜB× éF ((éϺ)) ÚqÞ pF éÏh ækD× qC ÖÞk Moߤ ok Þ ,PvCíOvÞk íÜ@B@× .lzDFí×ÍÞC pìw¿N ÚDØç fìe¤ éÆ PvC ÝzÞo íÎÞ (PvC pþ ÞqDìÛ oCnË×CÞ kßh éF Cp× DëClh - 5i ÕC íϤ)pG×DìJ lz ÍqDÛ Áß¾ MDëA éÆ í×DËÜç ÙìÛCßhí× í×ÔvC ¸FD@Ü@× ok :ClFC Ýì; ø¾p¬íw¿Û íÎC íÜÏÇN Ó ÙèÏÎC kpÆ §p@; (Ù@Ï@v Þ é@ÎA Þ é@ì@Ï@; æqClÛC éF íOd Cp× DëClh)) 216 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N !((oCnË×CÞ ÝO¡ëßh éF Úkq Ùç pF Ù¡Z Èë éØç éF Co Ùè×uok Èë (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ íÜB× pJ êD;k ÝëC éÆ kßF íÇO× ÞC À®ÎéF Þ kpF æDÜJ Clh éF lëD@F ÍD@d p@ç ok é@Æ l@çkí@× D@× éZ DN ,kßF lÜçCßiÛ Úß¥× DèçDËzr»Îok ÞC êoDë ÚÞlF rìÛ ÖߥB× ÚCpG@×D@ì@J .íÛD®ìz êDçévßvÞéØèÜëC pFCpF ok D× éF lvo 77 @ 76 éëA éØVpN Þ éëA ÓC ȾÔhÚßSGÏë Ó CmC Þ DèÜ× ÅßVpiìÎ §oÓC Ý× ÈÛÞr¿OwìÎ CÞkDÆ ÚC Þ 76 ÔìÏ ÔëßeNDÜOÜwÎ lWN Ó Þ DÜÏvo Ý× ÈÏG DÜÏvoC l Ý× øÜv 77 :éØVpNi ÚÞpìF Þ ÝÆé¡ëoéò¬ßN Þ ÌÛpìÛ DF Ýì×qpv ÝëC qC Co ßN DèÛA kßF È@ëkr@Û - 76 (Þ lÛlzí× íèÎC PivMCqDW× oDO¾pÊ) lÛkpÆí× ÝìÜZ æDÊ pç D×C ,lÛqDv !lÛlÛD×íØÛ íÂDF íØÆ Ml× rV ßN qC lBF êCpF rÊpçÞ ,ÙëkDOvp¾ ßN qC ¢ìJ éÆ PvC íÛCpG×DìJ ok (D×) PÜv Ý@ëC - 77 .P¾Dë íçCßiÛ íÛßÊpÊk Þ pìì»N D× PÜv :ÍÞrÛ ÚDz i Þ lÜOw¡ÛéÆ PvC ælz ÍqDÛ éÇ× ÐçC koß× ok Áß¾ MDëA éÆ PvC ÝëC oßè¡@× Þ lÜÜÆ ÚÞpìF éÇ×qC Co (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ lÜO¾pÊ Ùì@Ø@¥@N ÍlG× Þ jw¾ ,ÙìØ¥N ÝëC ClBF 217 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N éF Þ lëkpÊéÇ× ok (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ ÖCl;C pF Ùì@Ø@¥@N é@F Þ ,lz æp¤De× ßvpç qC (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ é@ÛD@h ÚA ÍD@G@Ûk ,æp¤De× éÃÏd ÝëC qC (ÙÏv Þ éÎAÞ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ ÙìÛCkí× éÆ éÛßËÛDØç MpWç qDºApv Þ kpÆ PÆpd éÜël× êßv éFÞ l×A ÚÞpìF ,êrì×A qDW;C qp¬ éF .lëkpÊ ælz ÍqDÛéÜël× kßèë kDèÜ¡ìJ DF é®FCo ok MDëA ÝëC éÆ lÛCéO¿Ê í©B@F í@ÎÞ éF éÜël× qC (ÙÏvÞ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ Úkp@Æ UoD@h êCp@F é@Æ P@vC Ýì×qpv ,PwìÛöDìGÛC Ýì×qpv ,Ýì×qpv ÝëC ,lÜO@¿@Ê æl@ì@vo ¢@O@×l@h .êÞpF DWÛA lëDF lÜÆP¾p¡ìJ PNß;k íçCßhí× pÊC ,PvC ÖDz ÚCpG×DìJ éF ,koClÛ ÍÞrÛÚöDz ÝëC DF íGvDÜN ,PvC íÇ× ,æoßv ÝëC éÇÜëC éF éVßN DF í@ÎÞ ÝëC êCßOe× DF HvDÜO×rìÛ lëk ÙìçCßh éÇÛDÜZ Áß¾ MDëA êDçé@Ï@Ø@V æÞÔ@; .PwìÛ ÍÞrÛ ÚöDz :pìw¿N i ?pËëk Ößz éò¬ßN êDçévßvÞÄëp¬ qC lÜOvCßhí× ÚDÆp¡× é@Æ Ù@ël@ëk é@O@zn@Ê MD@ëA ok ækDV qC Co ÞC Þ lÜÜÆmß¿Û (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ ok Úß@ÊD@Ûß@Ê Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ êoDëéF íèÎC À®Î éÆ lÛqDv ½peÜ× ¢ëßh ÙìÃOw× .lz EApF ¢ÃÛ ÚDzDçé¡ÃÛ Þ l×A (ÙÏv Þ éÎA ÚkpÆíSÜh êCpF êpËëk cp¬ ,TeF koß× MDëA ÄG¬ Cp@VD@× ÚA ÍD@G@Ûk é@F qC Co ÞC éÇÜëCÚA Þ ,lÜOiëo (ÙÏv Þ éÎA Þ éì@Ï@; ÕC í@Ï@¤) p@G@×D@ì@J Mß@;k lìBGN kßF êCækDO¾CoÞk Þ yß×Dh é®ÃÛ ÓDØOdC éÆ êCé®ÃÛ é@F ¢@çD@ÊkCq .lz íSÜh oDÊkoÞpJ À®Î éF ÙèÛA éÆ lÜÜÆ DF Ýì×qpvÝëC qC Co ßN DèÛA kßF ÈëkrÛ)) :lëßÊí× TeF koß× éëA ÝìO@w@i@Û CÞkDÆ ÚC Þ) ((lÛqDvUoDh êCælz EDw@d Þ é@ÛCp@çD@× È@ëp@e@N Þ é@¡@Ã@Û Ý× ÈÛÞr¿OwìÎ 218 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .(DèÜ× ÅßVpiìÎ §oÓC éF íçDÊéÆ PvC ((qCr¿OvC)) ækD× qC ((ÈÛÞr¿Owë)) éÇÜëC é@F é@Vß@N D@F Þ P;pv DF ÖCßNÚkßØÛ ÈëpeN íÜB× éF æDÊ Þ æl×A ÚkpÆ ÝÆé¡@ëo í@Ü@B@× éÆ lÛkßF ælìZ êCælzEDwd éò¬ßN ,ÚDÆp¡× éÆ kßzí× ÖßÏ@B@× ,MoD@è@× pF ÚDÜZ Co ÖCß; ækßN Dë Þ lÜÜÆpGØ»ìJ êCpF ÐØeN ÐFD pìº ÚDÜaÛA Co ƒì@e@× DèÛA íÎÞ ,lÜëDØÛ UCphC éÇ× qC Co ÞClÜÛCßOF íOdCo éF é@Æ l@Ü@ÛCoß@¡@F yl@¨ ok ÚDÛA éÆ PvC íÊorF lÛÞClh Mol pNÓDFDèÛA Mol qC éÆ lÜOw@ÛCkí@Ø@Û .lÜÛCßNDÛ Þ ÀìB¨oDìwF yCækCoC pFCpF ÖDWÛCCo êoDÆ ÝìÜZ DèÛA pÊC)) éÆ lçkí× oCl¡@ç D@è@ÛA é@F ÚAp@ x@K@v ÚßSGÏë Ó CmCÞ) ((lÛkpÆíØÛ ÌÛok íçDNßÆ Ml× rV ß@N qC l@B@F ,l@ÛkCkí@× (ÔìÏ ÓC ȾÔh pGço ,Ökp×éÆ PvC íØì²; oDìwF æDÜÊ ÝëC Cpëq lÛlzí× kßFD@Û êkÞq é@F Þ ÝëpOÊorF HìNpN ÝëCéF Þ ,lÜÜÆ ÚÞpìF kßh pèz qC ,Co ÚD¡¡iGNDWÛ Þ qßwÎk Þ PzCk lÜçCßiÛ MDìd Äd pËëkíOìBØV ÝìÜZ ,lÜëDØÛ ÚCp¿Æ Co íèÎC PØBÛ .l×A lçCßh ÚD¡ºCpvéF íèÎC ælÜÜÆ kßFDÛ MCqDW× ¢ìJ éÆ PvCíÛCpG×DìJ PÜv ÝëC)) :PwìÛ Ep; ÚDÆp¡× éF «ßFp× DèÜN Ý@ëC DÜÏvoC l Ý× øÜv) ((kßFlçCßiÛ pënJ pìì»N rÊpç D× PÜv Þ ÙëkDOvp¾ ß@N qC .(ÔëßeN DÜOÜwÎ lWN Ó Þ DÜÏvo Ý× ÈÏG ÖßÂÝìÜZ éÇÜëC ÚA Þ kpìÊí× éØ¡Zpv ÝzÞo Ä®@Ü@× È@ë qC P@Ü@v Ý@ëC ÚCpëÞ Co ¢ëßhMDWÛ pËÜv :lÜÜÇzí× Co kßh PëClç ¹CpZ é@Æ í@vD@K@vD@Û pËëk í×ß ÝìÜZ êoA ,lÛoCqAí×Co ÚD¡çDÇÛDV êDçkok HìG¬ Þ ,lÜ@Ü@Æí@× ÙìÛCkí× Þ ,P¾pÊ lçCßh Cp¾ Co DèÛA MCqDW×Þ ,lÜOwìÛ íè@ÎC P@Ø@do Ä@ëÓ ÚDwÇë ÍDØ;C ÐFDÃ× ok íÜBë ,PwìÛ ÐñD ¢ÛDÊlÜF ÚDì×ok í©ìBGN lÛÞClh .kßzí× ÐñD ÚDwÇë MCqDW× (ÚDwÇëƒëCpz DF) 219 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N êDèÛDwÛCêDèOÜv xÇ; éF ,oDÊkoÞpJ êDèOÜv ÀÏiN Öl; íÜB× PvC Ý@ëC Þ éÆ Ckp¾ Þ ,lÜÜÆ ¸¨ÞCo íOÜv ,lÜÆí× EDWëC ÚD¡B¾DÜ× qÞo Èë éÆ é×DÆkßh éF Co yl¨ íçDÊ íOd ækßØÛ½nd Co ÚA lÜÆ D©OÂC Co ÚA pìº ÚD¡@B@¾D@Ü@× .lÜÛD¡Ûí× ¢ëDV DF éÆ PvCíÎßèW× ÐñDw× p¬Dh éF Dë íÛDwÛC ¸×CßV ok DèOÜv pì@ì@»@N Óß@¤C oDO¾pÊ éOznÊ okéÆ lçkí× ÚD¡Û ÚDwÛC éF Þ kßzí× oDÇzA ÚD×q PznÊ Dë íÊlÛq ƒñCpzÞ £Dh ¸¾DÜ× êD©OÂC p@¬D@h é@F D@ë ,æl@z í@ND@çD@G@O@zC æCo ÐñDw× ÝëC qC ÈìaìçClh ÅDJ MCm ok ÙìÛCkí× Þ ,PvC Dè@ì@Ë@×D@Ækß@h ÚDëpV é¡ìØç éFD¡× ƒñCpz ok,kCk oCp íOØÇd ÄG¬ éÆ Co í@O@Ü@v ,koCl@Û .PzCk lçCßh Þ éOzCk 220 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N 81 @ 78 éëA ØVpN Þ éëA ÚDÆ pW¿ÎCÚCp ÚC pW¿ÎC ÚCpÂ Þ ÐìÏÎC Äwº íÎC xØ¡ÎC ÅßÎlÎ ÷ßÏ¥ÎC ÙÂC 78 Ckßè¡× CkßØe×D×DÃ× ÈFo ÈSBGë ÚC íw; ÈÎ øϾDÛ éF lWèO¾ ÐìÏÎC Ý× Þ 79 Ý× íÎ ÐBVCÞ Ál¤ Upi× íÜVphC Þ Ál¤ Ðhl@× í@Ü@Ï@hkC Eo Ð@Â Þ 80 Cpì¥Û DÛD®Ïv ÈÛlÎ DÂßçq ÚDÆ Ð¬DGÎC ÚC ЬDGÎC Äçq Þ ÄeÎC öDV ÐÂ Þ 81 : éØVpNi Þ ,oCk DJpF(Hz éØìÛ) Hz íÇëoDN PëDèÛ DN l@ì@zoß@h ÍCÞq qC Co qD@Ø@Û - 78 ÚDËOzp¾) ælçD¡× koß×pW¾ ÚAp éÆ CpZ ,Co (fG¤ qDØÛ) pW¾ ÚAp ÝìÜaØç .PvC (qÞo Þ Hz é¿ì±Þ ÈëÝëC ,ÚCßiF (qDØÛ Þ) ÚApÂ Þ rìhpF ECßh qC Co H@z qC í@vD@J - 79 .!krìËÛCpF ¢ëDOv oßhokí×DÃ× éF Co ßN MoDÊkoÞpJ DN ,PvC ßN êCpF í¾D¨C ,DØÛ UoDh éÛDÂkD¤Þ ,ÝÆ koCÞ éÛDÂkD¤ (oDÆ pç ok) Cp× !CoDÊkoÞpJ :ßËF Þ - 80 .ækoCp Ý× êCpF êoÞDë Þ ÚD®Ïv kßh êßv qC Þ kßFDÛ Ð¬DF(ÓߤC) Þ lz kßFDÛ Þ ÐeØ©× Ð¬DF Þ lìvo Cp@¾ Ä@d ß@Ë@F Þ - 81 .!PvC íÛlz 221 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N :pìw¿N i PvC êkßFDÛ ,ЬDF ÖDWÛCpv Þ DçévßvÞxKv Þ ,Åpz Þ lìdßN qC TeF éÆ éOzn@Ê MD@ëA H@ì@Ã@B@N ok Þ Clh éF éVßN Þ qDØÛ éÎDw×éF TeF koß× MDëA ok ,kpÆí× ÚDÆp¡× êDçéò¬ßN êCpF êCéÏìvÞ Þ ,PvC Åpz DF æqoDG×êCpF êpRß× Ð×D; éÆ ,kqCkpJí× ¢ëDìÛ .í×kA ÚDV Þ Ík qCíÛD®ìz évßvÞ éÛßÊ pç kp¬ Þ Ík qCCo æDÜÊ oDGº Þ kpÊ ,kqClÛCí× Clh kDë éF Co ÚDwÛC éÆ PvC qDØ@Û êoA .lÜÆí× kp¬ Co íÛD®ìz êDçévßvÞ Þ lëßzí× ¢ÛDV Þ ,HzéØìÛ DN ,EDO¾A ÍCÞq ÖDËÜç éF ,oCk DJpF Co qDØÛ)) :lëß@Êí@× P@w@i@Û Þ Hz ÚDËOzp¾ éVßNkoß× qDØÛ ÝëC éÆ CpZ ,Co (fG¤ qDØÛ) pW¾ ÚAp ÝìÜaØç ÚAp ÚC pW¿ÎC ÚApÂ Þ ÐìÏÎC Äwº íÎCxØ¡ÎC ÅßÎlÎ ÷ßÏ¥ÎC ÙÂC) ((PvC qÞo .(Ckßè¡× ÚDÆ pW¿ÎC PÂÞ éÆPvC oDèÜÎC À¥Û æpñCk qC EDO¾A ÍCÞq íÜB× éF ((x@Ø@z Åß@Îk)) CpZ ,ælz éO¾pÊÚlìÎD× íÜB× éF ((ÈÎk)) ækD× qC ФC ok Þ ,lzDFí× pè± qC Dë Þ ,lÎD×í× Co kßh Ù¡ZEDO¾A ¢FDN Mlz pRC pF ¸Âß@× ÚA ok ÚD@w@ÛC é@Æ À¥Û æpñCk qC ¸Âß× ÝëC ok lìzoßh éÆCpZ PvC Úlz ÐëDØO× íÜB× é@F È@Îk ÐFDÃ× ok Co kßh Pvk ,ÚDwÛC éÇÜëC Dë Þ kßzí× ÐëDØO×Ep»× PØv éF oDèÜ@ÎC Þ lÛqí× oD@Ü@Æ kß@h Ù@¡@Z qC Co ÚA oß@Û íñß@Ê ,l@Ü@Æí@× ÐñD@dED@O@¾A .kqDví×ÐëDØO× ælìvoD× éF (ÖÔwÎC ÙèìÏ;) PìGÏçC ¸FD@Ü@× qC é@Æ í@O@ëCÞo ok ÍD@d p@ç é@F ÖD×C qC íOëCÞo ok,PvC ælz pìw¿N lìzoßh ÍCÞq íÜB× ÝìØç éF ((ÅßÎk)) qC éëA ÝìØç pìw¿N qC ((æoCoqÝF lìG;)) éÆ ÙìÛCßhí× (ÖÔwÎCéìÏ;) ÁkD¤ ((lÛÞClh)) :kß×p¾ÖD×C kpÆ ÍCåv (ÖÔwÎCéìÏ;) ,ÖD×C 222 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N Þ (pè±) xØzÍCÞq PÂÞ ÚA qDºA éÆ PvC ækpÆ HVCÞ ÚDÛDØÏw× pF qDØÛ oDèZ .((PvC Hz éØìÛ ÚA ÚDëDJ éÆ í×DËÜçéëA ÝìØç pìw¿N ok (ÖÔwÎCéìÏ;) pÂDF ÖD@×C qC êp@Ë@ëk P@ëCÞo ok Äwº ,DèÎCÞq DèÆßÎk:kß×p¾ ÝìÜZ kpÆ ÍCåv ÚA qC éBìz ÉorF Ql@e@× æoCoq éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) ÕC Íßvo ÝèB¨ÞMCßϤ ¸FoC ÈÎm ,ÐìÏÎC À¥Û íÎC ÐìÏÎC íÜB× éF xØz ÅßÎk)) :÷Cl»ÎC ÷ßϤ pW¿ÎC ÚApÂÞ uDÜÏÎ ÝèOÂÞ Þ (Ù@Ï@v Þ ,PvC Hz éØìÛ íÜB× éF ÐìÏÎC Äwº Þ ,PvC (oDèÜ@ÎC À@¥@ÛæpñCk qC) ÚA ÍCÞq Ökp×êCpF Co DèÛA (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ éÆ PvC qDØÛ oD@è@ZÝ@ëC .((PvCfG¤ qDØÛ éF æoDzC pW¿ÎC ÚApÂ Þ ,kßØÛ PìÂßN Þ kCk oCp ÐFDÂéÆ lÛCækCk ÅßÎk íÜB× ok êpËëk MÓDØOdC ,ÚCpw¿× qC í©B@F é@O@G@ÎC .PwìÛ é²dÔ× Hz íÇëoDNÞ ,PvC PØϱ Mlz Äwº éÇÜëC éF éVßN DF ((ÐìÏÎC Äwº)) D×C Þ éØìÛ)) éO¾o Ùç êÞoéØÏÆ ÝëC lzDFí× pOØÆCpO× PÂÞ pç qC Hz é@Ø@ì@Û ok .lÛDvoí× Co ((Hz Ùç êÞo ((pW¾ÚApÂ)) Þ kßzí× PñCp éÆ PvC êrìZ íÜB× éF ((ÚApÂ)) .PvC pW¾ qDØÛ éF æoDzC éO¾o éÛDËWÜJ êDçqDØÛPÂÞ éF íÎDØVC æoDzC éÆ PvC íNDëA qC Áß¾ éëA ÐìÎk ÝìØç éF MDëCÞo Þ ,PvC qDØÛ PÂÞéÜì×q ok ÚAp MDëA pëDv éF ÖDØ©@ÛC D@F Þ ,l@Ü@Æí@× ¦i¡× DÃìÂk éÛDËWÜJ êDçqDØÛ PÂÞ,ælz koCÞ é®FCo Ý@ëC ok é@Æ í@ÛCÞCp@¾ .kßzí× qDØÛ Èë éFæoDzC DèÜN ÚAp MDëA qC í©BF éÆ PvC ÖqÓ éOÇÛ ÝëC éF éVßN éOGÎC (238 - æpÃF)íƒvßÎC ÷ßÏ¥ÎC Þ MCßÏ¥ÎC íÏ; Cß²¾Dd lÜÛD× ,ækpÆ 223 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .PvC pè± qDØÛ ÚDØç fìe¤ pìw¿N ÄG¬ íƒvÞ qDØÛ éÆ ÷ßÏ¥ÎC ÙÂCÞ lÜÛD× ,ækpÆ éÛDËWÜJ êDçqDØÛ qC qDØÛ év PÂÞ éF æoDzC íçD@Ê Þ qDØÛ éF æoDzC ((oDèÜÎC½p¬)) éÆ (114 - kßç) ÐìÏÎC Ý× D¿Îq Þ oDèÜÎC í¾p¬ .PvC D¡; qDØÛ éFæoDzC ((ÐìÏÎC Ý× D¿Îq)) Þ Ep»× Þ fG¤ cpz) TeFkoß× éëA lÜÛD× ,lÜÆí× ÚDìF ÓDØVC Co qDØÛ XÜJ pç MDÂÞC íçD@Ê Þ ée¿¤ kßç æoßv 114éëA Ðëm éÛßØÛ pìw¿N ÙèÛ lÏV ok Co éÜì×q ÝëC ok pO¡ìF .(ÙëCækpÆ ÚDìF lBF éF 265 MDëA ÝëC okéÛDËWÜJ êDçqDØÛ MDÂÞC MDìñrV éÆ PwìÛ lëkpN êDV ÍDd pç é@F P;DÜ MDìÏÆ éF DèÜNí×ÔvC ÖDÇdC qC pËëk êoDìwF lÜÛD× éÇÏF ,æl@¡@Û ÚD@ì@F ÝìOvCo ÚD×D×C Þ (ÙÏv Þ éÎA ÞéìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ PÜv ok ÚA cp@z Þ æl@z .PvC æl×A ÚAp ÚC :lëßÊí×Áß¾ éëA éÆ PvC ÝëC lÛD×í× íÂDF DWÜëC ok éÆ êpËëk éOÇÛ ¢ìJ ÍCåv ÝëC ÚßÜÆC ((PvCælçD¡× koß× fG¤ qDØÛ)) :Ckßè¡× ÚDÆ pW¿ÎC ?íÛDwÆ éZ ælçD¡× éÆ lëAí× qÞo Þ HzéÇñÔ× kßè¡× lëßÊí× ælìvo D× éF éëA ÝëC pìw¿N ok éÆ íND@ëCÞo Co kßh êDV lÜëClh ÚDÊlÜFHÂCp× éÆ Hz ÚDËOzp¾ fG¤ qDºA ok Cpëq ,PvC ÖDWÛC ´ßϬ qDºA ÚDØç ok fG¤qDØÛ ÚßZ Þ ,lÜ@çkí@× qÞo ÚD@Ë@O@zp@¾ é@F .lÜçkí× íçCßÊ ÚA pF Þ ækpÆælçD¡× CpÛA æÞpÊ Þk pç kpìÊí× .lÛCækpÆ ÐÃÛ Þk pç ÝÜwN ÐçC Þ éBìz ÚClÜØ¡ÛCk Co MDëCÞo ÝëC Þ ên×pN ÞéVD× ÝFC Þ íñDwÛ Þ lØdC (íÛDBØÎC cÞo pìw¿N ÐÃÛ ÄG¬) éÏØ@V qC ÝëC pìw¿N ok éÆlÛCækpÆ ÐÃÛ (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×D@ì@J qC Ù@ÆD@d .oDèÜÎC øÇñÔ× Þ ÐìÏÎC øÇñÔ× ælè¡N :kß×p¾ éÏØV kßh fìe¤ok Co íÜB× ÝìØç rìÛ ÙÏw× Þ êoDiF PÜv ÐçC ½ÞpB× Ql@e@× .lÛCækpÆ ÐÃÛ 224 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N Ößv lÏVÝìÏÃSÎC oßÛ pìw¿N éF (ÖÔwÎDØèìÏ;) PìGÏçC TëkDdC qC íçDÊA êCpF .lìñDØÛ éBVCp× TeF koß× éëA Ðëm fG¤qDØÛ êCkC êCpF ¸Âß× ÝëpOèF éÆ kßzí× ÝzÞo íFßh éF pì@G@B@N Ý@ëC qC .PvC pW¾ ´ßϬ qDºA MD²eÎ ÚDØç Co Hz qC ívDJ))lÜÆí× é¾D¨C ÝìÜZ ÝëC éÛDËWÜJ é©ëp¾ êDçqDØÛ pÆm qC lBF .(éF lWèO¾ÐìÏÎC Ý× Þ) ((ÚCßiF ÚApÂ Þ rìhpF ECßh qC ÚA PÏ쩾ok éÆ Hz éϾDÛ éF æoDzC Co pìGBN ÝëC í×ÔvC ½Þp@B@× ÚCp@w@¿@× éÎDw× ÝëC ok PdCp¤éëA lÜZ pç ,lÛCéOwÛCk PvC ælz koCÞ êoDØ¡ìF MDëCÞo p²Û éF ÝzÞo pìw¿N ÝëC PvCPvk ok éÆ í¿Ï@O@i@× ÝñCp@ D@F í@ÎÞ koCl@Û .lvoí× êCpF é©ëp¾êDçqDØÛ pF æÞÔ; ,PvC í¾D¨C é×DÛpF Èë ÝëC)) :lëßÊí× xKv (ÈÎ øϾDÛ) ((ßN ÕC íϤ)pG×DìJ pF Hz qDØÛ éÆ lÛCéOwÛCk ÚA pF ÐìÎk Co éÏØV ÝëC êoD@ì@w@F ,PvC ((ækDëq)) íÜB×éF ((éϾDÛ)) Cpëq ,PvC ækßF HVCÞ (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; .PvC ßNéF «ßFp× í¾D¨C é©ëp¾ ÝëC éÇÜëC éF æoDzC ÔG (ÙÏvÞ éÎA Þ éìÏ; ÕC íϤ) pG×DìJ pF Hz qDØÛ éÆ lÛlÃOB× pËëk í©@B@F Þ ækpÆ jwÛ Co ÚA ,Áß¾éëA xKv ,Ð×r× æoßv MDëA éÜëpÃF P@vC ækß@F H@VCÞ .PvCækpÆ ÖÔ;C Co ÚA ÚkßF HeOw× 225 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N fÏ®¥× íÜB×éF ,ФC ok éϾDÛ éÆ CpZ ,lvoí× p²Û éF ÀìB¨ ,pìw¿N ÝëC íÎÞ Þ ,PvC é¾D¨C Þ ækDëqíÜB× éF éÇÏF ,ækßGÛ ((HeOw× qDØÛ)) í@Ü@B@ë qÞp@×C HVCÞ (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕCíϤ) pG×DìJ pF æDÊ pç Hz qDØÛ éÆ Ù@ì@ÛCkí@× .PvCéì×ßë ªñCp¾ pF é¾D¨C lzDF ækßF ÚDìF ÝìÜZ Co¢iFD¿¤ Þ íÛDdÞo íèÎC é×DÛpF ÝëC éWìOÛ éëA ÚDëDJ ok ÍDd pç éF ((kßØe× ÖDÃ×))éF Co ßN lÛÞClh ,ÐØ; ÝëC ßNpJ ok éÆ l@zD@F)) :l@Ü@Æí@× .(CkßØe×D×DÃ× ÈFo ÈSBGë ÚC íw;) ((lÜÆ QßBG× rìËÛCpF ¢ëDOvéÆ PvC êDèOwVpF oDìwF ÖDÃ× ((kßØe× ÖDÃ×)) Èz ÚÞl@F .(lzDFí×¢ëDOv íÜB× éF lØd ækD× qC kßØe× éÆ CpZ) PvC éÆ lzDFÝëC éF æoDzC lëDz ,PvC æl×A ÄÏ®× o߬ éF éØÏÆ Ý@ëC é@Æ D@W@ÛA qC Þ .lÜÇì× ßN éVßO× ÝëphA Þ ÝìÎÞC qC Co ÚDËØç ¢ëDOv Áp¬ qC éÆíNDëCÞo Þ (ÖÔwÎCÙèìÏ;) PìGÏçC MDëCÞo qC Ù;C ,í@×Ô@vC MD@ëCÞo êpGÆ P;D¿z ÖDÃ× ÚCßÜ;éF Co kßØe× ÖDÃ× PvC ælz ÐÃÛ ÝÜwN ÐçC ÚCokCpF ÝëpOÊorF (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ; ÕCíϤ) pG×DìJ éÆ CpZ ,PvC ækp@Æ p@ì@w@¿@N ÝëC ÍßØ¡× ,lÜzDF P;D¿z éOwëDz éÆDèÛA Þ PvC pËëk Ù@ÎD@; ok ÚD@B@ì@¿@z .lz lÜçCßh ÉorF P;D¿z éØ¡Z pv ,lìdßNÞ ÚDØëC cÞo qC éÆ ÖÔvC íÎߤC MCoßOvk qC íÇë éF lBF é@ëA rìÛ oDÆ pç ok Cp× kÞoÞ!CoDÊkoÞpJ ßËF)) :lëßÊí× ækpÆ æoDzC kp@ì@Êí@× (Ál¤ Upi× íÜVphC Þ Ál¤ Ðhl×íÜÏhkC Eo РÞ) ((æk oCp éÛDÂkD¤ bìç ÝìÜaØç,ÙÜÇÛ qDºA íOvCo Þ Ál¤ DF rV Co í;DØOVC Þ êkp¾ oD@Æ b@ì@ç ,PÛD×C Þ íOvok Þ PÂCl¤Þ íOvCo ,ÙçlÛ ÚDëDJ íOvCo éF rV Co êDè×DÛpF 226 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .kpìÊ MoߤÚA DF rìZ éØç ÖDWÛC Þ qDºA Þ lzDF DçoDÆ éØç ok Ý× íϤC ƒh ÄëkD¥× DëÁCl¥× ok Co éëA ÝëC ¸ìvÞ Ößè¿× lÛCéOvCßh D©BF ÚCpw¿× éZ pÊ Íßhk Dë ,éÇ× éF ÚA qCUÞph Þ éÜël× éF kÞoÞ éÏØV qC ,lÛqDv kÞle× íÜì@B@× éÆ PvC f¨CÞ pJ íÎÞ ,DèÜëC lÜÛD×Dë Þ ,rìhDOvo ÖDËÜç éF ÚA qC UÞph Þ pG@ ok Þ kÞoÞ êCpF PvC íñD¨DÃN ,PwìÛ ÚA ok íOëkÞle×éÛßËaìç Áß¾ ¸×DV pìGBN .é×DÛpF pç ok Þ ,oDÆ éØç ok ,rìZ éØç ok éÛDÂkD¤UÞph öDìGÛC yÞoÞ æCo Þ PvC ælz éO¿èÛ DV ÝìØç ok êqÞpìJ íϤC r×o PÃìÃd ok ¢º éÛßÊ pç qC ÚD¡ÎDØ;CÞ ÚDzoDO¿Ê ,ÚDzpǾ éÆ ækßF ÝìØç íèÎC êDìÎÞC Þ .lzDF ÅDJ PvC íOvCo Þ Ál¤ ½ÔhpF éZ pç Þ ÌÛpìÛ Þ é;lh Þ HÏÃN Þ i ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/04/2010 for the course ENGINEERIN 22453175 taught by Professor Heydari during the Spring '08 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online