16 - 242 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N.krìhíØÛpF...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 242 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .krìhíØÛpF ÚA qC êoDØìF bìç éÆ PvC í¡iFD¿z êÞoCk ¢ÛD×p¾ ,ÙìÜÆ¢iFD¿z éiwÛ ÝëC qC êÞpìJ éF lè3O× Co kßh æDØÇë PvC í¾DÆ Þ kDeNC ,êoDÊrìçpJÞ êßÃN Þ kCk Þ Íl: Þ [email protected]@ÊA Þ [email protected]@: [email protected]@[email protected] ok Co P:pv éF lëk ÙìçCßh ,ÙëkpÊCpënJ ...Þ kDèV Þ íËOznÊ kßh qC ,[email protected] .lFDëí× ÚD×Dv ÚD×DçíÛD×DwFDÛ pRå× íOÂÞpËëk êDçéiwÛ lÜÛD× éiwÛ ÝëC éÆ koCk MoÞp¨ rìÛ :éOÇÛ ÝëC pÆm Co ¢iF D¿z êDçéiwÛÝëpOèF pÊC oDF l¤ ÓC Þ kßz ÐØ@: ÚA [email protected] [email protected] [email protected] .P¾pÊ ÙìçCßiÛ êDèWìOÛ ,ÙìÜÇÛ ÐØ:ÚA éF íÎÞ ÙëoCnËF pv êÞo Þ ÙìÛCßiF 243 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N 84 @ 83 éëA éØVpN Þ éëA 83DvßëÚDÆ p¡ÎC éw× CmC Þ éGÛDWF DÛ Þ §p:C ÝwÛÓC íÏ: DÜØ3ÛC CmC Þ 84ÔìGv êlçC ßç ÝØF ÙÏ:C ÙÇFp¾ éOÏÆDz íÏ: ÐØ3ë ÐÆ Ð :éØVpN[ Þ,lÛCkpÊí× êÞo (Äd qC) Ùì¡iFí× PØ3Û [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]@[email protected]@ç - 8 (rìZ éØçqC) lvpì× ÞC éF êlF ÝëpOØÆ éÆ í×DËÜç Þ ,kß¡ì× oÞk [email protected]@[email protected] .kkpËì× ußëD× !DØz oDÊkoÞpJlÜÇì× ÐØ: kßh êßh Þ ÄÏh Þ) yÞo ÄG¬ xÆ pç ßËF - 84 .lvDÜzí×pOèF PvC pNßÇìÛ ÚD¡çCo éÆ Co DèÛA :pìw¿N [ lÜNí× kßh Mp®¾ pF íwÆ pç æoDzC éO¾DëDÛPìFpN êDèÛDwÛC íÂÔhC êDèëoDØìF ÝëpNoCké¡ëo qC íÇë éF [email protected]@F éF oDGÇOvC Þ oÞpº) Ùì¡iFí×PØ3Û ÚDwÛC ÝëC éF éÆ í×DËÜç :lëßÊí× ækpÆ kß¡ì× oÞk ,pGÇN PÎDd DF Þ lÜÇì× P¡Jkßh oDÊkoÞpJ éF (lçkí× Pvk ÞC .(éGÛDWF DÛ Þ §p:C ÚDwÛÓC íÏ: DÜØ3ÛC CmC Þ) lvpF ÞCéF íOdCoDÛ p¥Oi× íOd Þ ,ÙìÜÆ HÏv ÞC qC Co PØ3Û éÆ [email protected][email protected] (Dvåë ÚDÆp¡ÎC éw× CmC Þ) kpìËì× Cp¾ Co ÞC êDJ DN pv êlì×ßÛ Þ uDë êÞoDWÜëC ok oß²Ü× Þ ,[email protected]@[email protected] [email protected]@[email protected] [email protected] §Cp@:C [email protected] qC §p@:C .PvC Äd Þ Clh qC ÚlìÛCkpÊpF 244 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N éGÛDWF éØÏÆé¾D¨C DF Þ ,PvC Úlz oÞk íÜ3× éF (êCo ÚqÞ pF) êDÛ [email protected] qC [email protected] .lÛDvoí×Co éÛDØ¥h êpìË3¨ß× Þ oÞpº Þ pGÇN íÜ3× ÚDØëÓC Àì3¨Dë Þ ÚDØëC íF êDèÛDwÛC éÆ kß¡ì× ækD¿OvC éÏØV ÝëC [email protected] qC DèOØ3Û ælÜ¡iF íÏÆ éF éÆlÛß¡ì× oÞp»× ÚDÜaÛA DèOØ3Û ÚkoÞA êÞo ÖDËÜç éF íF PÎDd Èë éÇÏF lÜÜÇì× ¢zß×Cp¾DèÜN éÛ ,lÛoDKví× [email protected] [email protected]@F Co .lÛpìËì× kßh éF ÞC pFCpF okoDGÇOvC Þ §CpO:C Þ íñDÜO:C ,lçlì×Pvk ÚDwÛC éF éÆ PvC íOdCoDÛ ÝëpOØÆ éF æoDzC p¡ÎC [email protected] [email protected]@[email protected] ÙÊ Co kßh êDJÞ Pvk ,êoDO¾pÊ p¥Oi× DF éÆ lÜOì¾p²ØÆ êolÃF DèÛA íÜ3ë pF êlì×ßÛ Þ uDë PØÏ±Þ krëoí× Ùç ok íÏÆ éF ÚDzoDǾC éOzo Þ [email protected] .lÜǾCí× éëDv ÚD¡GÏ :lëD×p¿ì× ækpÆ(ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ: ÕC íϤ) pG×DìJ éF Co Ýiv êÞo éëA Ýì×Þk íÏ: ÐØ3ë ÐÆ ÐÂ) lÜÇì×ÐØ: kßh êßh Þ ÄÏh Þ yÞo ÄG¬ pF xÆ pç ßËF .éOÏÆDz íÛDØÎD±Þ ,lÜÜÆí× HwÆ PØdo Þ lÜGϬí× D¿z ,ÚAp MDëA qC éÆ [email protected] éÆ íOì¾p²ØÆ êDèÛDwÛCÞ ,lÛpìÊíØÛ ÚA qC êDçpèF ,ÚDëq Þ MoDwh rV [email protected] ÄG¬ DèÜëC éØç ,ÚßFq Þ [email protected] ok Þ [email protected]@[email protected] [email protected]@[email protected] [email protected] ok kßh opÇ× ÍDØ:C Þ PìFpN Þ ÙìÏ3N pRC pF éÆíNDìdÞo ,lÜÜÇì× ÐØ: ÚD¡NDìdÞo .PvCéO¾pÊ ÐÇz ÚDwÛC DØzoDÊkoÞpJ êoA :PvC éØç ÍDd p±DÛ Þ [email protected] [email protected]@h [email protected][email protected] ok Þ ÙÇFp¾) PvCpNoDFpJ PëClç p²Û qC Þ pOèF ÚD¡çCo éÆ íÛDwÆ éF PvC [email protected]@ÊA .(ÔìGv êlçC ßç ÝØF ÙÏ:C 245 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N :DçéOÇÛ [ íÂÔhC ÅDÛp®h êoDØìF Þk uDë Þ oÞpº - 1[ xÆ ÚÔ¾éÆ ÙëCéO¿Ê ÚCpËëk éF Dë Þ ÙëDçlìÜz ÚCpËëk qC oDìwF Co Ýiv [email protected] .ælìvo íñCßÛ éF éÆ CpZ ,PwìÛ ælÜF Co Clh pËëk CoClh Þ ælìvo CßÛ éF æqDN £DizC éÛßÊ ÝìØç éÆ [email protected]@ëk [email protected]@[email protected] [email protected]@Û Þ ,lÛß¡ì× lñClzoDO¾pÊ Dë lÜÜÇì× «ßÃv ÍDd ÚA qC éÆ í×DËÜç ,ækpÆ yß×Cp¾ lÜÇìØÛ oÞDF ÚDwÛC éÆlÛkpÊí× ußëD× Þ éZDKOvk Þ ÚßFq Þ [email protected] [email protected]@Z !lÜÃFDv êDè×kA ÚDØç DèÜëC xÇ:éF ,Pì¾p²ØÆ Þ ÚDØëDìF ,pǾéNßÆ kCp¾C éØç [email protected] [email protected] [email protected]@[email protected] êoA ÚDÛA ok DèÛD¾ß¬ ÝëpOOivÞ PvC ußÛDìÂÞC ÚßaØç ÚD¡dÞo éÆ Clh ÚDOvÞk ÐFDÃ× ok æDÆ ÚßZ Þ lÛCækDOwëC PivQkCßd ÐFDÃ× ok æßÆ ÚßZ ,lÜÇìØÛ [email protected] Co ÚDèV Þ lÜÜÆíØÛ ÙÊ Co kßh êDJ Þ Pvk í¡iGFDèÛA éF Co DìÛk ,Clh ÚD×p¾ !lÛoÞAíØÛ ÞpFC éF ÙhêpìËF DèÛA qC qC êoDìwFok ÚD¡NÓDd éÆ ÐØeN ÙÆ éOhDF kßh êDèÛDwÛC ÝëC [email protected]@ëC [email protected]@: 48 PÏ¥¾ - 15 Þ 14 -pW¾ - 32 ÚDØÃÎ - 12 xÛßë) PvC æl×A ÚAp êDçæoßv ¢ëßh ÝO¡ëßh Þ ,íèÎC Mp®¾ éF ÞlÛßzí× PvpJClh ,íOiv ÍDd ok (49 Þ éÆ lÜçlì× PèV pìì»N ÚDÜZ ,éRkDd ÚD¾ß¬ÝOw¡Û Þp¾ DF D×C ,lÛkpÊí× [email protected] .lÛCælìÜ¡ÛCo Clh ÖDÛ rÊpç íñßÊ ok lÜÛCßOÛ [email protected][email protected] [email protected]@[email protected] [email protected]@v [email protected] ,[email protected] [email protected]@F [email protected] [email protected] ÚD×ok æCo DèÜN ,lÜzDF éOzCk íeìe¤ Þ [email protected] [email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected] íËOwFCÞÅpN Þ ,ÚDØëC Þ ÙÏ: ßNpJ ok pǾ f®v ÚkpF ÓDF ÅDÛp®h êoDØìFÝëC .PvC ælÛqDv íÜ3×éF íñDvoDJ Þ lçq ÍßGÂ Þ ,MDëkD× ÍDËÜZ ok MoDvC Þ koß×MDëA :lÜëßËì× éÆ lz ÝzÞo ,Áß¾ ÚDìF qC ÍCåv ÝëC jvDJ DÜب 246 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ok ,ækpÆí¾p3× (lì×ßÛ) uåë ,DèìOiv ÖDËÜç ok Co kCp¾C [email protected] [email protected] ,[email protected]@F Ýì¥Ïi× ÚCßÜ: éF CoDèÛA (MßGÇÜ: æoßv 65 éëA lÜÛD×) pËëk MDëA ok éÆ íÎDd .lëDØÜì× Àì¤ßN íÎDd ÝìÜZ okPvC Clh éF éVßN PëDèÛ qC íÆDd éÆ ÝëlÎC éÎ éÛßÊ ÝëC ,PvCêpËëk é×lÃ× íÇë éÇÏF lÛoClÛ êkD©N Ùç DF PÎDd Þk ÝëC íÎÞ ußëD× íÏÆ éF ¢ëßhíÊlÛq qC MÔÇ¡× DF Úlz [email protected] [email protected]@[email protected] [email protected] [email protected] éF Þ kÞpF oDÜÆ ÚD¡Np®¾ qC DçækpJéÆ kß¡ì× HGv uDë PÎDd ÝìØç Þ lÛß¡ì× éÛ Þ PvC êoDiO¾C DèÛA êCpF éÛ êoCp®¨C éVßNÝëC D×C ,lÛoÞA êÞo Clh æDÊok éF ,kkpÊ ½p¬ pF MÔÇ¡× éÇÜëC ªe× éF Cpëq ,ÚD¡ëoClìFpF PvC [email protected]@[email protected] .lÛoÞAí× Þo ælz DèÛA êßÛDR P3ìG¬ éÆ ÄFDv ÍDdÚDØç ußëD× MÔÇ¡×æpèZ Úlëk DF DèÜN éÛ Clh ÝìOvCo ÚDÊlÜF Þ Äd êDìÎÞC íÎÞ éF öDÇNC p¬Dh éF Þ ,lëCr¾Cí×ÚD¡O×DÃOvC ÚCrì× pF QkCßd ÝëC éÇÏF ,[email protected] kßh éF MÔÇ¡× éF PGwÛ pO¡ìFÙVDèN [email protected]@d ,[email protected][email protected] [email protected]@O@:C Þ [email protected] PwìÛ íçCo ÚDzkßVÞok Co uDë éÆ CpZ lÛpìÊí× éF Þ , lÛCælÛqÞC kDë DF ÍDd éØç ok , lÛCéOhDÜ¡Û MÔÇ¡× ok Co Clh xþ [email protected]@ÛA .PvC ÝǾCßNpJ DèÛA HÏÂok é¡ìØç ¢OØdo oßÛ Þ ,lÛoCk éìÇN ¢ÆDJ MCm !?PwìZ øÏÆDz - 2[ kßh éF ÍDÇzÞ ,PvC ÚCßìd ÚkpÆ oDè× íÜ3× éF ÐÇz ækD× qC ФC ok [email protected] éF lìÃ× Co ÞC íÛDwÛC pç MCkD:Þ DëDWv Þ MDìdÞo éÆ DWÛA qC Þ ,lÜëßÊí× oDè× éìÏÆ Þ DçqDìÛ Þ DçÍCåv éF ÍDÇzC éØÏÆ ÞlÜëßËì× éÏÆDz ÚA éF lÜÆí× êCéëÞo Co ÚDwÛC í:ßÛéF éÆ kß¡ì× éO¿Ê íÏñDw× 247 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .kqDwì× lìÃ× , koClÛ ÚDwÛCíNCm P3ìG¬ éF í¤D¥OhC éÛßËaìç éÏÆDz Ößè¿× HìNpN ÝëC éF , PvC ækpÆ pÆmÚA êCpF íÜ3× Þk ÚDìGÎC [email protected] ok [email protected]@[email protected] [email protected][email protected] ÚDwÛC oß×C ÝëC qC Èë pç éÆCpZ) PÜv Þ Hçn× Þ éÃëp¬ rìÛ Þ PÃÏh Þ P3ìG¬ .(kqDwì× lìÃ× êßeÛ éF ÐØ: p²Û qC Co pF MCm MD¿¤P×ßÇd pF íÏìÎk Co Áß¾ éëA éÆ DèÛA kßzí× ÝzÞo [email protected]@Ü@ëC qC Þ ¢ìJ DWÛA DN æCo ÝëCok Þ ,lÛoClÜJí× pGV pF íÏìÎk CpÛA Þ lÛCé@O@¾p@Ê ÚD@w@ÛC .lÜçDGOzC ok ld éZDN ,lÛoClÛ kDÃO:C éìÆrN Þ PìFpN éF éÆ lÛCéO¾o TdDG×ok éÆ íÛCÞo Þ í:DØOVC Þ ívDìv ÀÏOi× ÐÏ: éF éÆ pÇ¿@N qp@¬ Ý@ëC éìVßN êCpF Þ lÜÇì×P×ßÇd DèOÏ× qC êoDìwF MDìFkC pF ÙëCækoÞA oDìOhC Þ pGV éÆ PvC íNCkDÃO:C ÝëpOÆDÛp®hqC lÛß¡ì× ÐvßO× ÚA éF kßh êD@è@ìñD@voD@Û DèÎDv ,íÊkDO¾C HÃ: ÍDd ok Þ ,lÛD¡ÇF íÛßFqÞ PÎm éF Co é3×DV Èë lÛCßOì× .koCk æDËÛ DèÛp Dë :lì¡ëlÜìF PvCPìFpN Þ ÙìÏ3N éÎDw× ok pÇ¿N ÝëC pËÛDìF éÆ pëq p3z ok Pvok Pzpv olÛC PvC jÏN éÆ íOhok P¡èF ¹DF éF íÛD¡Û pF ypÊ EA ÖDËÜç éF ylÏh êßV qC Þ EDÛ lèz Þ êrëo ÝìGËÛC jìF éF koÞA oDÆ éF pçßÊ ÖDWÛCpv !koÞA oDF jÏN æßì× ÚDØç ækßèìFkpìÊ oCp í:DØOVC Þ íOìFpN ÐñDw× êDÜF pëq , Ä®Ü× ÝëC íOvCpF pÊC .kßF lçCßh pënJDÛ EDÜOVC ,PìFpN Þ ÙìÏ3N éÛßÊ pç ÚkßF êDçé®ÏvêCpF êrëÞDOvk é¡ìØç pGV ÈÏw× ÙëlÃO3× D× ÐìÎk ÝìØ@ç é@F Þ pìWÛq éF éÆ íÛD×kp×lëlz êDè¡ÜÆCÞ qC éÏìvÞ ÝëC éF DN ækß@F êoD@Ø@3@O@vC ælì¡Æ 248 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .lÜÛDØF ÚD×C ok lÛCælz Þ pGV ælìÃ::ÚDëßÏ: lìdßOÎC Þ Íl3ÎC Þ ÚDëß×C éìG¡OÎC Þ pGWÎC :½Þp3× éÏØV pëq lìdßN Þ Íl: ælìÃ:Þ ,PvC éì×C íÜF MCkDÃO:C qC MCkßVß× éF Clh éìG¡N .lzDFí×Pì3ÂCÞ ÝëC pËÛDìF PvC êßÏ: HOÇ× êDÜF Þ MkD:éÛßÊ pç éF éÇÏF PwìÛ íNCm P3ìG¬ íÜ3× éF rÊpç éÏÆDz ,é¤Ô@h pF DÜF kß¡ì× éO¿ÊéÏÆDz lçkí× PèV ÚDwÛC éF éÆ ízÞo Þ Hçn× Þ éÃëp¬ Þ ,PvC ækpÆ HwÆ êoDìOhCÐØ: Èë oCpÇN pRC pF ÚDwÛC éÆ íÜÜv Þ MCkD: ÝëC DèÜëC éØç ,PvC éO¾pënJ H¥3N êÞo qCDë Þ ÍÓlOvC DF éÆ íNCkDÃO:C ÝìÜaØ@ç .lÛßzí× Eßwe× éÏÆDzÞ ,lÛoCk ælÜÜÆ Ýìì3N ¢ÃÛ ÚDwÛCéÆ CpZ koCk êoDìOhC éGÜV ÓßØ3× ÚDwÛC MD@ì@dÞo Þ MD@Ç@Ï@× Óß@¤C DWëolN l3F ÞMkD: xKv Þ PÎDd PwiÛ ,lÜÆ oCpÇN Co íÏØ: éÆ í@×D@Ë@Ü@ç Þ lçlì× ÐÇz ÚDwÛC ÍDØ:CéF éÆ PvC MDÇÏ× ÝìØç ,kß¡ì× éÇÏ× éF Ðël@G@N éF lÜOw× ÚA ¢ëClìJ éÆ íÎDd ok,kqDwì× ¦i@¡@× í@Êl@Ûq ok Co ÞC x@h .PvC ækßF êoDìOhC Ð×Cß: ÖD×C qC í¾DÆÍߤC ok ,PvC ælz pìw¿N PìÛ éF éÏÆDz MD@ëCÞo qC í@©@3@F ok íç øìÜÎC ÚC Þ ÓC ÐØ3ÎCÝ× Ð©¾C øìÜÎC :ælz ÐÃÛ ÝìÜZ (ÖÔwÎCéìÏ@:) ÁkD@¤ PìÛ :éOìÛ íÏ: íÜ3ë éOÏÆDz íÏ:ÐØ3ë ÐÆ Ð ÐV Þ r: éÎß ÔN ÙR ,Ð@Ø@3@ÎC íÏ: ÐØ3ë ÐÆ Ð éëA xKv PvC ÐØ: ÚDØçPìÛ Ô¤C PvC Ð@Ø@: qC Ð@©@¾C .PvC PìÛ éÏÆDz qC oß²Ü× kpÆ é¾D¨C Þ kß×p¾PñCp Co éOÏÆDz ÞC MCkDÃO:CqC éÆ ÚDwÛC PìÛ éÇÜëC ÚA Þ .koCk pF ok íGÎDV éOÇÛ ,pì@w@¿@N Ý@ëC p×C íÜ3ë éÏÆDz ´ßÜÇëPìÛ kßh ÓߤC Þ ,lçkí× ÐÇz ÞC ÐØ: éF krìhí@×p@F CpÛA æDÊ Þ ækß×p¾ pìw¿N ,ÐØ:kßh éF Co PìÛ íçDÊ CnÎ ,PvC ælÜÜÆ l@ì@Ã@× .PvC PìÛ xh qC H3¡Ü× ÐØ: xh ÍDdpç éF éÆ CpZ ,éOhDÜz ÐØ: qC pNpF 249 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ÚCßOì× DëA lÛlìvpJ(ÖÔwÎCéìÏ:) ÁkD¤ ÖD×C qC éÆ ÙìÛCßhí× êpËëk PëCÞo ok lìÛCßiF qDØÛ DèÛA ok :kß×p¾?lÛCßh qDØÛ êoD¥Û êDçDwìÏÆ Þ kßèë l@FD@3@× ok ?lÜÛCßiì× qDØÛ ÚA ok Ùç DèÛA lÜZ pç ÙìÛCßiFqDØÛ ÚA ok D× DëA :lvpJí× íwÆ éOÏÆDz íÏ: ÐØ3ë ÐÆ Ð lëD×p¿ì× éÆ DWÛA íÛCßiìØÛ ÚApÂpË× ,êoA :kß×p@¾ Þ ÚCßiFqDØÛ MDèÏG êßv éF ßN :kß×p¾ xKv ÔìGv êlçC ßç ÝØF ÙÏ:CÙÇFp¾ .ÝÆ Dço Co DèÛA 250 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N 85 éëA éØVpN Þ éëA 85ÔìÏÂÓC ÙÏ3ÎC Ý× ÙOìNÞC D× Þ íFo p×C Ý× cÞpÎC РcÞpÎC Ý: ÈÛßÏwë Þ : éØVpN[ Þ ,PvC Ý×oDÊkoÞpJ ÚD×p¾ qC cÞo :ßËF ,lÜÜÇì× ÍCåv cÞo æoDF ok ßN qC - 85 ? PvC æl¡Û ækCk DØz éF ¢ÛCk qC íÆlÛC rV :pìw¿N [ ?PwìZ cÞo EDOÆ ÐçCDë ÚDÆp¡× Ùè× MÓCåv qC í©3F jvDJ éF éOznÊ MDëA HìÃ3@N ok oDÊkoÞpJ ÚD×p¾ qC cÞoßËF ,lÜÜÆí× ÍCåv cÞo æoDF ok ßN qC lëßËì× ,éOhCkpJ Ý: ÈÛßÏòwë Þ) PvC æl¡Û ækCk ¢ÛCkÞ ÙÏ: íÆlÛC qC ¢ìF DØz éF Þ PvC Ý× .(ÔìÏ ÓC ÙÏ3ÎC Ý× ÙOìNÞC D× ÞíFo p×C Ý× cÞpÎC РcÞpÎC ÝivéëA ÝëC pìw¿N Þ cÞo íÜ3× Úß×CpìJ ÍDd Þ éOznÊ ok ,ÉorF ÚCpw@¿@× ÚA ÍDØ3OvC koCß×éF xKv ,P»Î ok cÞo íÜ3× éF PwiÛ D× Þ lÛCéO¿Ê oDìwF PvC ælz koCÞ éÜì×qÝëC ok éÆ íNDëCÞo Þ éëA p@ì@w@¿@N é@F l@3@F Þ ,ÚAp@ ok :ÙëqCkpJí× fëp¥Ní©3F ,PvC ÚlëÞk Þ x¿Û íÜ3× é@F Ð@¤C ok P@»@Î p@²@Û qC cÞo - 1 cÞo pÊC Þ ,PvCælz ÄO¡× íÜ3× Èë qC Þk pç (kDF) fëo Þ cÞo éÆ lÛCækp@Æ PwÛA p¬Dh éF ælz ælì×DÛÖDÛ ÝëC éF PvC êkpW× ÐÃOw× pçßÊ éÆ ÚD@w@ÛC qC ÝëC ,PvC kDF Þ x¿Û ÚßaØç ÚkßFClìJDÛ Þ íÜëp¾A MDìd Þ ÅpeN p²Û qC éÆ .ê߻ΠíÜ3× p²Û 251 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N :PvC ´ßÜO× oDìwF ÚAp ok ÚA ÍDØ3OvC koCß× - 2 PëßÃNÚD¡OÎDvo ÖDWÛC ok Co ÚCpG×DìJ éÆ PvC ívlÃ× cÞo íÜ3× éF í@çD@Ê cÞpF æDÛlëCÞ MDÜìGÎC Ùëp× ÝF íwì: DÜìNA Þ æpÃF 253 éëA l@Ü@ÛD@× ,ækp@Ç@ì@× cÞo DF Co ÞC Þ ÙëkCkoCp Ùëp× ÝF íwì: oDìOhC ok Ý@zÞo ÐñÓk D@× :ul@Ã@ÎC .ÙëkßØÛ PëßÃN ulÃÎC éëA lÜÛD×,ælz ÁÔ¬C lÜÇì× PëßÃN Co ÚDÜ×å× éÆ íèÎC êßÜ3× êÞpìÛ éF æD@Ê íÛDwÆ DèÛA :éÜ×cÞpF ÙçlëC Þ ÚDØëÓC ÙèFßÏÂ í¾ HO@Æ Èò@ÎÞC é@ÎkD@W@× 22 .PvC ækpÆ ÚDzlìëDN íèÎCcÞo éF Þ éOzßÛ ÚD¡GÏ ok Co ÚDØëC Clh éÆ lÜOwç lÜÛD× ,ælz Àì¤ßNÝì×C ÚCßÜ: DF Þ æl×A ídÞ £ß¥i× éOzp¾ íÜ3× éF íÛD×q ÝëC :ÝëonÜØÎC Ý× ÚßÇOÎ ÈGÏÂíÏ: Ýì×ÓC cÞpÎC éF ÍrÛ öCp3z æoßv 193 é@ëA .ízDF ÚDÊlÜÜÆ oCnÛC qC DN kpÆÍqDÛ ßN HÏ pF Ýì×ÓC cÞo Co ÚAp qCpNpF íÂßÏi× Dë Clh £Dh ÚDËOzp¾ qC íÊorF éOzp@¾ í@Ü@3@× é@F æD@Ê Þ Hz ok :p×C ÐÆÝ× ÙèFo ÚmDF Dèì¾ cÞpÎC Þ øÇñÔØÎC ÍrÜN lÜÛD× ,æl×A ÚDËOzp¾ lÛß¡ì× ÍqDÛ oß×C pëlÃNêCpF ÚDzoDÊkoÞpJ ÚD×p¾ éF ,cÞo ÞÚDËO@zp@¾ ol@Â Þ cÞpÎC ÖßÃë Ößë ÙìÛCßhí× rìÛ(DGÛ æoß@v 38 é@ëA) ok Þ (ol@ æoß@v 4 é@ëA) ,lÜÜÆí× ÖDì À¤ Èë ok ÚDËOzp¾ cÞorìhDOvo qÞo ok :D¿¤ øÇñÔØÎC ÈìÎC DÜìdÞCÈÎnÆ Þ lÜÛD× PvC æl×A íÛDØvA ídÞ Dë ÚAp íÜ3@× é@F æD@Ê Þ D× ÚD×p¾ qC éÆ ídÞo,ÙëkDOvp¾ ßN êßv éF ídÞ éÛßÊ ÝëC :DÛp@×C Ý@× D@dÞo .(52 - êoßz) PvC MDëAok éÇÛDÜZ ,PvC æl×A íÛDwÛC cÞo íÜ3× éF Ùç íÛD×q æphÓDF Þ 252 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ÖD²ÛCo ÖkA xKv :édÞo Ý× éì¾ j¿Û Þ æCßv ÙR :Ùì@ÛCß@hí@× ÖkA ¢@Ü@ëp@¾A .(ælWv æoßv 9 éëA) lì×k ÚA ok kßh cÞo qC Þ lì¡iF éÆ í×DËÜç:ÝëlVDv éÎ Cß3þ ídÞo Ý× éì¾ Pi¿Û Þ éOëßv CmD¾ ÝìÜa@Ø@ç Þ éëA lìÜÆ ælWv ÞC êCpFÖlì×k ÞC ok ÙdÞo qC Þ Ölì¡iF ÖD²Û Co ÖkA ¢Ü@ëp@¾A .(pWd æoßv 29 ÝëC ?PwìZTeF koß× éëA ok cÞo qC oß²Ü× éÆ PvC ÝëC ok Ýiv ÚßÜÆC - 3 Þ éìÏ: ÕC íϤ) pG×DìJ ÞlÛkpÆ ÍCåv ÚA qC ÞDÇWÜÆ í3ØV éÆ PvC cÞo ÖClÆ ¢ÛCk rV DØz Þ PvC Ý× oDÊkoÞpJ p×CqC cÞo :kß×p¾ DèÛA jvDJ ok (ÙÏv Þ éÎA kß¡ì× ækD¿OvC ÝìÜZ ÚA UoDh Þ éëA ok kßVß× ÝñCp´ßØW× qC !?lëoClÛ íØÆ íØì²: cÞo ÝìØç ,lÛkpÆ ÍCåv í×kA cÞo PÃìÃd qC ÚDÊlÜÜÆ¢vpJ é@Æ PìÎD3¾ Þ MolÂÖDØN Þ ,PvC D× ½pz ÝëpNpF Þ kqDví× ClV MDÛCßìd qC Co D×éÆ oCp kßh æDËÛÓßV Co ÚDØvAÞ Ýì×q ¢ÇØÆ éF Þ kpìÊí× éØ¡Zpv ÚA qC D@× ÙìFDëí× æCo MCkßVß× ÁDØ:C éFÞ Ùì¾DÇ@zí@× Co Öß@Ï@: oCp@vC ,Ù@ì@çkí@× ?PwìZ ¢Üëp¾A ÙÎD: éFßW:CÝëC PÃìÃd lÜÛClF lÜOvCßhí× ÚA pF ÙÆDdÍߤC Þ koCk ækD× ÚDØOhDv DF pëD»× íÛDØOhDv ,cÞo éÆ D@W@ÛA qC Þ ÕC íϤ) pG×DìJ PwÛAíñDìØìz Þ íÇërì¾ £Cßh Þ ækD× pF ÙÆDd ÍߤC qC pìº qC ,cÞo :lëßËF íÜ3× pJ Þ æDNßÆ éÏØVÈë ok kßzí× oß×D× (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ@: .koCk rì×A oCpvCíOÃÏh íÜ3ë PvC p×C ÙÎD: Þ ÙÏ: qC DØzæpèF ,lÜÆí× é¾D¨C ,lÜÜÇÛ HW3N jvDJ ÝëC qC éÇÜëC êCpF xK@v Co cÞo êDçqCo éÆ íO¿ËzêDV éZ ÝëC pF DÜF ,PvC rìZDÛ Þ ÙÆ oDì@w@F ¢@ÛCk ?PvC pOÇëkrÛDØz éF rìZ éØç qC lÜZ pç ,lìvDÜ¡Û 253 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ÝìÜZ (ÖÔwÎCéìÏ:)ÁkD¤ ÖD×C Þ (ÖÔwÎCéìÏ:) pÂDF ÖD×C qC ízDì: pìw@¿@N ok ,éÃÏh Ý× ÄÏh cÞpÎC DØÛC :kß×p¾cÞpÎC Ý: ÈÛßÏòwë éëA pìw¿N ok éÆ ælz ÐÃÛ MDÂßÏi× qC cÞo :ÝìÜ×åØÎC Þ ÐvpÎC EßÏÂí¾ éÏ3Wë ,lìëDN Þ ÷ß@Â Þ p@¥@F é@Î ÚDÜ×å× Þ ÚCpGØ»ìJ êDèÎk ok CpÛA Clh koCk MßÂ Þ MolÂÞ íñDÜìF PvC lÛÞClh .lçkí×oCp Ý× íç:kß×p¾ éÆ ælz ÐÃÛ oCßÊorF ÖD×C Þk ÚA qC íÇë qC êpËëk T@ël@d ok MDëCÞo ok .PvC lÛÞClhMol qC Þ MßÇÏ× ÙÎD: qC cÞo :÷olÃÎC Ý× MßÇÏ@Ø@ÎC ÚDÆp¡× éÆ ÙìÛCßhí× PvC æl×AÝÜwN ÐçC Þ é3ìz HOÆ ok é@Æ êkl@3@O@× pG×DìJ lÜOvCßhí× Þ lÜO¾pÊ EDOÆ ÐçCÚClÜØ¡ÛCk qC Co ÍCå@v Ý@ëC ¢@ëp@ pÊC éÆ kßF ælz éO¿Ê DèÛA éF ,lÜëD×qDìF ÚA DF Co(ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ: ÕC íÏ@¤) oDìOhC ok cÞo æoDF ok íÛCÞCp¾ MD:Ô¬C (ÙÏv Þ éÎA ÞéìÏ: ÕC íϤ) l@Ø@e@× íÜ3×pJ Þ æDNßÆ éÏØV CnÎ ,P@vC ÞC P@ÂCl@¤ Öl@: p@F Ð@ì@ÎkkoCn@Ë@F D@Ø@z .kßF rìËÛDFDW:C DèÛA êCpF (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ: ÕC íϤ)pG×DìJ éëA pìw¿N ok(ÖÔwÎDØèìÏ:) PìGÏçC Áp¬ qC éÆ MDëCÞo qC pËëk í¡iF ok íÎÞ ÐìñDÇì× Þ ÐìñpGV qC pNpFíÂßÏi× íÜ3× éF cÞo éÆ ÙìÜìFí× ælìvo D× éF Áß¾ ækßF æoCßØç ÚD×D×C Þ (ÙÏv Þ éÎAÞ éìÏ: ÕC íϤ) pG×DìJ DF éÆ æl@z í@¾p@3@× .PzClì×qDF ½CpeÛC éÛßÊ pçqC ÚDzpìv xh ok CpÛDÛA Þ PvC DèÛA DFéÇÏF ,koClÛ íO¿ÎDi× DèÜN éÛ ÙìO¿Ê éëA pìw¿N ok éa@ÛA D@F MD@ëCÞo Ý@ëC éÆ cÞo qC êDèGNp×ÚA ,koCk íNDVok Þ HNCp× í×kA cÞo éÆ CpZ PvC ÌÜçDØç Öߥ3× yoDRA qC éÆ ,PvC íñÓCÞækD3ÎC Áß¾ éGNp× PvC ÚD×D×C Þ ÚCpG×Dì@J ok ÝìÜZ DØÏw× Þ PvC ækD3ÎC Áß¾ ÙÏ: ÞíçDÊA rìÛ Þ æD@Ü@Ê Þ D@®@h qC Úkß@F !ÐìñDÇì× Þ ÐìñpGV qC íOd kßF lçCßh pNpF ÚDËOzp¾éØç qC cÞo qC êDèG@Np@× (lìÜÆPÂk) 254 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N cÞo ÍÔÃOvC Þ PÎD¤C Þ ÚDØOhDvÞ cÞo éÎDw× ,lçkí× ÚD¡Û êp¡F ¢ÛCk Þ ÙÏ: jëoDN éÆ D@W@ÛA D@N pç Þ PvC ækßFÚClÜØ¡ÛCk éVßN koß× æoCßØç ,yrì×A oCp@vC êD@è@ì@Êt@ëÞ .koCnËF ÖDÊ cÞo rì×A oCpvCxìe× éF DN PvC ælìzßÆ kßh Ùèv éF êlÜØ¡ÛCk ÚClÜØ¡ÛCkÞ öDØÏ: êßv qC ,cÞo æoDF ok éÆ íNCp²Û ÐìÎk Ýì@Ø@ç é@F P@vok .PvC ´ßÜO× Þ kDëq oDìwF ælz oDè±C íJ êCpF- ÚDÊlÜëA ¢ÛCk Þ ÙÏ: íOd Þ - D× qÞp×C ¢ÛCk Þ ÙÏ: PvC Ý@Ç@Ø@× ÚDèV ÝëC rìZ éØçqC D× cÞo lÜZ pç ,lzDGÛ í¾DÆ cÞo êDçqCo éØç é@F Úkp@F ÙëCéO¾pÊ xÛC ÚA DF ækD× ÙÎD:ok éaÛA DF ÚA pçßÊ ÚßZ D×C ,PvC pOÇëkrÛ DØF éFßW:C ÝëC éÜÆ Þ oCpvC qC éÆ kpÆ HW3NlëDGÛ Ù@ç kD@ëq ,koCk í@Ï@Æ MÞD@¿@N .ÙëoÞDìÛok pv ækD×Áß¾D× ÁßÏi× Þ ¢Üëp¾A ÝìF rìN ælëkDF Co cÞo êDØÛoÞk D× éÆ kßF lçCßiÛ ÚA qC ¸ÛD× ÝëC ÍDd pç éF D×C .ÙëßzæDÊA ÚA pF ÙÆDd íÏÆ MD×D²Û Þ ÍߤC qC Þ ÙìÜìGF ÐÃ: cÞo ÍÔÃOvCÞ PÎD¤C éÎDw× kßz éOhDÜz DWÜëC ok lëDF éÆ íϤC ÝëpO@Ø@è@× Þ êr»× ækD× £CßhqC Þ êkD× Co cÞo éÆ CpÊækD× êDèGOÇ× p@FCp@F ok ,P@vC .!bìç ÚA êCoÞD× Þ lÜÛClì× íG¥: êDèÎßÏv éÎDw× Þ cÞoêDÃF TeF éÆ CpZ ,ÙëqCkpJí× TeF ÝìØç éF DWÜëC ok pO¡ìF D× Þ .PvC ÚA éF íÇO× íhqpF kpWN Dë Ð×DÆ kpWN ÚlF éF cÞoÄÏ3N éÆ ÙìÛClì× ÖqÓ Co éOÇÛ ÝëC pÆm TeF ÝëC ok kÞoÞ qC ÐG D×C ÐSØÎC í¾ Þ ÍßÏd ÐìGÂqC íÃÏ3N - lÛCækpÆ ÚDØÊ í©3F éÆ ÚDÜaÛA - ÚD@w@ÛC uDvC pF PvC êlÛßìJ Þ «DGNoC ´ßÜÇëéÇÏF - PwìÛ È¡× ok kDF kÞoÞ lÜ@ÛD@× éF íÜ3× ÄÏ3N éF éìG¡N Co ÚA í©3F éÆ ÚA pìFlN Þ ½p¥NÞ ÝN pF cÞo PìØÆDd .lÛCækpƳ¿Î 255 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .lzlçCßh ÝzÞo cÞo ÍÔÃOvC TeF êÔFÓ ok éÎDw× ÝëC éOGÎC .ÙëkpÊ qDF Ýiv ФC éF ÚßÜÆC éF D× Cpëq,PwìÛ íÇz koCk Áp¾ cÞo íF EßZ Þ ÌÜv D@F ÚD@w@ÛC é@Æ Ý@ëC ok ,ÙëoCk MÞD¿N ÚDçDìÊDF íOd Þ ÚDV íF MCkßVß× DF éÆ ÙìÜÇì× uDwdC íFßh ,Ùëqoßì× Ä¡: ,ÙëoCk ækCoC ,ÙëpìÊí×ÙìØ¥N ,ÙìÜÆí× oߥN ,ÙìØè¾í× D@× ...Þ ,Ùëß¡ì× p¿ÜO× Þ D× ÚDì×ÝëC pF DÜF ,lÛoClÛ Co MDvDwdC ÝëC qC Èë bìç DèËÜv Þ ÚDçDìÊ í@ÎÞ .PvC íÛDwÛCcÞo ÝOzCk ÚA Þ ,koCk kßVÞ íÎߤC MÞD¿N Èë DèÛA Þ lÜOwìÛ ÚCÞoÞ cÞo kßVÞ Ð¤C pÇÜ× rÊpç pËëk êDèOvk bìç éÛ Þ DèëkD× éÛ Co (ÖrìÎDÛDÇìwJ) êÞDÇÛCÞoÞ (êsßÎßÇìwJ) ívDÜ¡ÛCÞo DèÛA éØç ÐìÎk ÝìØç éF íNDèV qC DGëpÃN éZ pÊ ÙÏ: ÞkÝëC ,lÜvDÜzí× PGS× ÙÏ@: È@ë ÚCß@Ü@: é@F ok éÆ lÜOwç í×ßÏ: qC ÍDd pç éF íÎÞlÜÜÇì× í« Co kßh PìÎß¿¬ Ð@dCp@× Þ lÛßzí× HìÃ3N ÚDçÞtK¡ÛCk Þ ÚCkDOvC éÏìvßFDìÛk Éor@F êD@çæD@Ë@¡@ÛCk lÜOwìÛ Ùç qC êClV PÃìÃd Þk cÞo Þ ÚCÞo lëk Ù@ì@çCß@hé@Æ oß@®@ÛD@Ø@ç .lÜOì3ÂCÞ Èë ÀÏOi× ÐdCp×éÇÏF ÚDìF pËëlÇëok Þk ÝëC ÐFDÃO× pìRDN Þ PvC ÙwV DF cÞo «DGNoC qC Ýiv éÆ DWÛA ÙwV qC êClV ídÞoêDçælëlJ éÆ DWÛA Þ ÙëoCnÊí× ÚA pF ÚCÞo ÖDÛ kß¡ì@× .ÙëpFí×oDÆ éF Co cÞo ÖDÛ lÛpìÊí× oCp TeF koß× kßVÞ D× okÚCÞo Þ cÞo ÖDÜF íOÃìÃd éÆ lÜÇìØÛ oDÇÛC xÇaìç éÇÜëC é¤Ô@h .koCk Þ Èërì¾DO×é¿vÔ¾ Þ ßwÇë qC DèOwìÎDëpND× ÚDì× oCkéÜ×Ck ÌÜV lëk lëDF ÚßÜÆC ?PvDWÆ ok pËëk êßv qC ÚßìdÞo qCpìº lÛlÃO3× ÚßìdÞo é¿vÔ¾ Þ íèÎC ÚClÜØ¡ÛCk :éÆ PvC ÝëC jvDJ 256 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N éO¿èÛ ÞC okêpËëk pçßÊ Þ PÃìÃd ,lçkí× ÐìÇ¡N Co ÚDwÛC ÙwV éÆ êkCß× .koCk oCp ÚA ÙìÃOw×pìRDN PeN í×kA ÚlF D×C PwìÛ ækD× xÜV qC éÆ PvC ÚA PìÎD3¾Þ ÚDØOhDv éÆ PvC í3ìG¬ êCoÞD× PÃìÃd Èë cÞo :pËëk MoDG3F ækD× ÚDèV DF DØñCk éÆPvC Pvok PvC ækD× ÚDèV PìÎD3¾ Þ ÚDØOhDv qC pìº !PwìÛækD× Pì¤Dh Dë Þ ækD× íÎÞ ,koCk «DGNoC qC ÐÃOw×êkßVß× D× :lÜëßÊí× DèÛA :lÛoCk oCp êkD× é¿vÔ¾ ,ÐFDÃ× À¤ ok oDRA Dë Þ íÛDØwV ækD×ÝìØç Pwç éZpç ÙëoClÛ ¹Cpv pËëk ÖDÛ Dë cÞo ÖDÜF ækD× .PvC ÚA íñDìØìz Þ íÇërì¾ Co D× íNDìdÍDØ:C qC íØè× ¢iF éÆ ÙëoCk ED¥:C Þ r»× ÖDÜF íçDË@O@vk D@× ÝìÛCß PeN Þ lÜOwçêkD× ÚlF êDèçDËOvk pëDv lÜÛD× Þ ,lÜ@çkí@× ÖD@W@ÛC .lÜÜÆí× PìÎD3¾ ækD× Þ lÛoCk íÇërì¾PìÎD3¾ Ùç éÆ ÁCrF êDçælº ÖDÜF ÙëoCk ÚDFq pëq ok íñDçælº D× oß®F !ÝërNoA êDèçDZÝëC ,kß¡ì× ÚDçk koCÞ Cnº éÆ í×DËÜç ,íñDìØ@ì@z Ù@ç éF Pvok éÆ lÛpËFDwd ÚDÜZ Þ ,lÜÜÆí×oDÇF ´Þpz ÈìND×ßNC Ô×DÆ Þ oDÆkßh lÜzDJí× ÚA êÞo PvC ÖqÓ Cnº ÚkpÆ ÖpÛ Þ ÚlëßVêCpF EA éÆ æqClÛC ÚDØ@ç ÚDçkEA qC êCéìØèv kßh qDìÛ æqClÛDF ÖClÆ pç ,È¡h ,EA ÙÆ ,oClFAêDçCn@º .lÛoClì× P¾Dëok ¢ëCr¾C Co DçælºÝëC PìÎD3¾ ,lÜzDF ³ìϺ kDëq éÆ í×DËÜç D¤ß¥h êlìvC kCß× éF Þ lÛßz ÄìÂo í¾DÆ æqClÛC éFÞ ,lÛoCk P¾Dëok EA qC êpO¡ìF Ùèv DN ,lÜçlì× !lÜÛDvpÛ íÛDëq æl3× êDçoCßëk ÖD²Û é¤Ôh,kkpËì× yß×Dh DèçDZ ÝëC PìÎD3¾ ÙëkpF Þp¾ Co Cnº éÆ í×DËÜç Þ Þ ÍkD3N P:Dv Èë pÊCéÆ lÜÇì× P×ßÇd ÚDzßV êDçéØ¡Z ÝëC pF íGìW@: Dë Þ PvC pëqCpv D× éZßÎ ÞHÎ qC EA DØñCk Dë ,koßiF ÙèF DèÛA EDwd 257 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .!lÜÇì×pìÊ D× êßÏÊ ok éØÃÎ éÆ kß¡ì× È¡h D× êßÏÊ Þ ÚDFq êDçqClÛD@F ,PvC ÚA íñDìØìzoDÆ ÁCrF pOØè× oDÆ ÙìÛClì× íÎÞ ,PvC ÁCrF íÇërì¾ oDÆ ÝëC ÙÆ Co æl3× PØdq Þ lÛß¡ì×HìÆpN Cnº DF éÆ PvC éOiì×A ÚA DF í¿ÏOi× kCß× .lÜÜÆí× ÚA lÜÛD× ÞíÂCrF êDçælº éìGz D× r»× Þ ED¥:C éÏwÏv :lÜëßËì× DèOwìÎDëpND× íñDìØìzßÇërì¾ ´ßØW×o߬ éF éÆ) PvC íñDìØìz Þ íÇërì¾ êDèOìÎD3¾ êCoCk Co ÚA ÖDÛ D× éÆ PvC íñDìØìzßÇërì¾êDèOìÎD3¾ ÝìØç Þ (kß¡ì× éO@¿@Ê ÚD@F .ÙëoCnËì×cÞo Dë Þ ídÞo êDçælëlJ íÇëpOÇÎC UCß×CéÏwÏv Èë ÙìOwç ÚkpÆ pǾ Íß»¡× éÆ í×DËÜç :lÜëßËì× DèÛA Þ lÛpìËì× íñDèçDËOvk DFqÞp×C Co UCß×C ÝëC ,krìiì×pF D× r»@× qC £ß@¥@i@× ÝëC êÞo é3ÎD®× DF íÛCÞo êDèÛDOvoDØìFok D¤ß¥i× ,lÜÜÆí× PGR nºDÆ êÞo PìÎD3¾ ÝëC ,lÜÜÇì× ClìJ íÛCÞo ÚCoDØìF ÚD×ok Þ PhDÜzêCpF íñDè@çCo UCß@×C .PvC D× r»×íÇërì¾ êCoCk íÛCÞoêDèOìÎD3¾ pëDv Dë Þ ÚkpÆ pǾ ÖDËÜèF r»× êDèÎßÏv ÝëC pF æÞÔ@: .lÜOwç íñDìØìz MÓD3¿ÛC Þ Ð3¾ éOzo Èë MÓD3¿ÛC Þ Ð3¾Þ íÇërì¾ £Cßh rV êrìZ ídÞo êDçælëlJ Þ cÞo ÝëC pFD@Ü@F .lzDFíØÛD× íG¥: Þ êr»× êDèÎßÏv íñDìØìz .lÛpìÊí× éWìOÛ ÝìÜZ TeF ÝëC qC DèÛA Þ ækßGÛ ÚlFqC ÐG ÚA ÀÏOi× MCpRC Þ íÂCrF êDçælº PìÎD3¾ éÆ oß®ÛDØç - 1 æDËOvk Þ r»× ¢ëClìJDF rìÛ D× ídÞo êDèOìÎD3¾ ,kßF lçCßiÛ r@ì@Û ÚA qC l@3@F !lÛpì×í×ÚA Úkp× DF Þ ,lÛß¡ì× kßVß× ,ED¥:C .koClÛ í3ìG¬êCoÞD× éGÜV Þ PvC êkD× xJ ,PvC ÙwV £Cßh qC cÞo - 2 .lÜÇì×P×ßÇd ÙwV pF éÆ PvC íÜìÛCß ÖDØN ÍßØ¡× cÞo - 3 258 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .lzDFéOzCk lÛCßOìØÛ Þ koClÛ íÏÃOw× kßVÞ ÚlF ÚÞlF cÞo - 4 cÞo ÍÔÃOvC Öl: pF DèëkD× ÐñÓk ídÞo êDçælëlJpëDv Þ pǾ Þ cÞo éÇÜëC Þ kßh êD:l× MDG@RC êCp@F D@è@ëkD@× Þ êr»× êDèÎßÏv íñDìØìzÞ íÇërì¾ £Cßh qC íÜ3ë ,lÜOwç êkD@× í@Ë@Ø@ç :kß¡ì× æoDzC DèÛA éF pëq okéÆ lÛDçkoÞA êlçCßz lÜzDGì× íG¥: éÏwÏv Dë ,rÆCp×qC PØw Èë ÚkDO¾C oDÆ qC DF éÆ kCk ÚD¡Û ÚCßOì× íÛDvA éF - 1 .kß¡ì× Ðì®3N ídÞo oDRA qC éOvk Èë ED¥:C ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/04/2010 for the course ENGINEERIN 22453175 taught by Professor Heydari during the Spring '08 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online