26 - ÚDìÎDvéÆ(ÀèÆ EDe¤C ußw¾C pèz ÚDËO@h...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÚDìÎDvéÆ (ÀèÆ EDe¤C) ußw¾C pèz ÚDËO¿@h í@ÛÓß@¬ ECß@h koß@× ok íØÏ% ÝëqCß× DFCpÛA Þ lÜÜÆ lëkpN êkCp¾C PvC ÝÇØ× ælì×DWÛC Íß@®@F êqCok :Cpëq lÜÜÆ §p¾ ((DçéÛDw¾CÞ Dçæoß®vC)) Àëko ok CpÛA CnÎ Þ lÜÛClÛ oDÊqDv éF lvo éZDN PvC lì<F oClìF kCp¾C êCpF éÎDv l¤ lÜZ íÛÓ߬ pØ% ÝìÜZ :ÓÞC !ECßh kCp¾C íwÆ êCpFPvC pënJ ÚDÇ×C êpØ% ÝìÜZ êoClìF ok éÆ ÙìÜÆ ÍßG pÊC :DìÛ[email protected] éÛßËZ éÆ lëAí× ¢ìJEA Þ Cnº ÐÇ¡× Cpëq ,koClÛ ÚDÇ×C [email protected] ECß@h ok é@Æ pç êCpF pÊC Þ ,lÛDØF ælÛq EA ÞCnº ÚÞlF íNl× ÚDÜZ ok íÛDwÛC PvC ÝÇØ@× ÀèÆ EDe¤C pØ% êCpF ÙëpìËF p²Û ok EApOìÎ Èë Þ Cnº ßÏìÆ Èë [email protected]¨[email protected]¾ qÞo ok ÚA ÚkpÆ æpìhm éÆ PvC ÖqÓ EA pOìÎ oCrç l¥Çë ÞCnº ÝN l¥Çë qC ¢@ì@F .koClÛ íÜ<×ÚlF kßh éÆlëAí× ¢ìJ ÍDÇzC ÝëC qDF ÙìÜÆ p²Û ½p¤ DèÜëC éØç qC pÊC :DSÎDR 407 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ÚA ÖrìÛDÊoCéF ,íÛÓ߬ Ml× ÚDÜZ êCpF ,PhCßÜÇë Yë[email protected] ok Ú[email protected] Ú[email protected]Û[email protected]× .koÞA lçCßh oDF íÛCÞCp¾ MD<ëD¨ .lÛqí× é×l¤ æCo pv pF êoßG%ÐFD pìº ¸ÛCß× Þ DèOwFÝF p²Û ÞlF ok PvC ÝÇØ× DçkCpëC ÝëC :CpëqPwìÛ ÝìÜZ éÆ íÎDd ok ,lÜÆ ÙwW× éÎDw× ÝëC ÙìÛCkí×éÇÜëC éZ ,PwìÛ íØÏ% pìº éÎDw× Èë ,Ml× qCok pØ% é@Î[email protected]@× :ÓÞC éÆ koClÛ íÜì<× Þ PFDRÚCrì× - íØÏ% p²Û qC - êCælÛq kßVß× bìç pØ% Í߬ .lzDF íØOd Ép× ÚA Úlìvo Cp¾ DF æphÓDFlzDF éZ pç ÚDwÛC íØwV êDçÞpìÛ éÆ PvC Pvok pËëk [email protected]@% é@F Dë ,ÚDwÛC Èë ÚlF éÆPwìÛ íÜ<× ÚA éF Ýiv ÝëC D×C ,PvC pënJ ÚDëDJ Þ kÞle× ÔS× Þ ,koClÛ Co êkD% oClÃ×qC pO¡ìF [email protected]ëq íñ[email protected]ÛCß@N ,[email protected]Ë@ëk æ[email protected]Ûq kß@Vß@× lìvo MoCpd éVok l¥Çë éFEA éÆ í×DËÜç P<@ì@[email protected]¬ ok é@Æ oß@®@Û[email protected]Ø@ç æDWÜJ Þ l¥Çë Dë Þ l¥Çë éF éÆ Ùç ÚDwÛC ,lÛqí×jë p¿¤ éVok ok Þ lzßVí× .lvoí× Cp¾ ÞC Ép× Þ kkpÊí× ÀÂßO× D×CrÎC ÞCHÏ lìvo ÍDv koCk DèÛAíÊlÛq ¸¨Þ DF êkDëq íËOwF ælÛq MCkßVß× pØ% Í߬ ÚCrì× éÇÏF Èë qC éÆ PvC ÝëC ÝivÝëC ælÛq æCßÊ PvC pënJ pìì»N Ô×DÆ YëCpz pìì»N DF Þ ÚDwÛC pØ% êCpF íÜì<× ÚCrì× ÚDèVÚClÜØ¡ÛCk qC Èìaìç ÙìÜì@Fí@× ½[email protected]¬ pØ% Í߬ íçDÊ DçæDË¡ëD×qA ok lÛCéOwÛCßNpËëk êßv qC Þ ,lÛCækpÇÛ Ýìì<@N pO¡ìF Þ pFCpF 12 éF íçDÊ Þ ,pFCpF lÜZ Dë Þk éF Co ælÛqMCkßVß@× qC í@©@<@F ClìJ DF ælÜëA ok éÆ lÜçkí@× êoCÞ[email protected]ì@×C [email protected]× é@F qÞ[email protected]×C í@[email protected]Þ ,[email protected]Ü@Û[email protected]@F íÏ<¾ pFCpF ÝëlÜZ éF Ú[email protected]@ÛC [email protected]Ø@% ((í@Ï@Ø@% Ý@ëß@Û ê[email protected]è@zÞo))Ú[email protected] .pØ% Í߬ éÎDw× Ð¤C æoDFok ÝëC ,P¾Dë lçCßh¢ëCr¾C íÎßØ<×Þ êkD% ECßh pÊC íÛÓ߬ ECßh ÝëC ok Cnº Þ EA koß@× ok :[email protected]ì@Û[email protected] oDÊqDv íØÏ% ÍߤCDF ´ß¨ß× ÝëC éÆ kCk ælÜÜÆ kCpëC éF Co Äd ÚCßNí× ,lzDF ÍDd qC íØÆ êkD% éZ pÊ êDèFCßhÖDËÜç éF ÚlF qDv Þ Phßv Cpëq ,[email protected]ì@Û lçCßh kDëq oDìwF êkDØO× êDèÎDv êCpF éO¾pØèëÞoíÎÞ PvC pOØ@Æ ê[email protected]ì@F ,kßF 408 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N êCnº ½p¥×éÆ koCk kßVÞ P<ìG¬ ÚDèV ok íñDèFCßh éÆ PzCk éVßN lëDF D×C íFCßiÛDOw×qlÜÛD× PvC rìZDÛ oDìwF DèÛA ok ÚlF :íFCßiÛDOw×q Þ lÛÞoí×Þp¾ ECßh ok ÚDOw×q pvDNpv ok éÆ lÜOwç ÚCoClÛDV qC ê[email protected]ì@[email protected] .lÛoCk ((íFCßh ÚDOw×q)) íØÏ% cÔ®¤DF oDìwF éÏ<zDèÜN Þ ,kkpÊí× ÀÂßO× DGëpÃN íNDìd êDèOìÎD<¾ DèFCßh ´ßÛ ÝëC ok pìG<N éF Dë Þ lO¾Cí×ÚDFp¨ qC DGëpÃN ((HÏÂ)) ,PvC ÝzÞo ÚA qC í@¿@ì@<@¨ .PwìÛ uDwdC ÐFD ClFCéÆ kßzí× Àì¿h êolÃF ÚA ÚDFp¨ pOeìe¤ ÖDËÜç éFéÆ kpÆ éìG¡N Ùì²% êDçæoßÆ éF ÚCßNí× Co ÚlF ,koCß× éÛßÊ ÝëC ok éÆ PvC f¨CÞ ,PvCÍD<OzC ÍDd ok ÚA qC ((íÇ<Øz)) DèÛA ÚkpÆ yß@×[email protected] DN lGϬí× (ÔS×) íO¿Û kCß×qC qÞo Èë ok æoßÆ ÚA é@Æ Co í@ÆCoß@h [email protected]Ã@× Dçl¤ Dë Dèçk ÅCoßh PvC ÝÇØ× lOvp¿FÚDØvA éF Co kßh Ùì²% êDçéÏ@<@z éF íËOwF ÝëC éOGÎC) lzDF ÈZßÆ oDìwF È<Ø@zÍ[email protected]<@[email protected] Í[email protected] ok ÚA Í[email protected] .(koCk ÚA È<Øz ÍDd Þ ,æoßÆ êoClìF ÍDdÙì²% êDçéÏ<z :lÜëßÊí×ÝìÜZ ÚCoClÛDV qC í©<F íFCßiÛDOw×q koß× ok ÚClÜØ¡ÛCk p²Û éF ,ÙëoÞAÚÞpìF ¢ëDV qC PvC íFCßiÛDOw×q ÍDd ok éÆ Co íºqÞ [email protected]ÊC)) éÆ PvC Àì<¨ ÚDÜZ ¢GÏÂÚDFp¨ ,PwìÛ Cßç ÞC êDè¡z ok ,lvoí@× æ[email protected]× lÛoCk íFCßiÛDOw×q éÆ kpwÛßh MDÛCßìdÚDì× ok ,kpF í@J ÚA é@F ÚCß@Ní@Ø@Û ÖDÛ ÚCßNí× Co ÚDÊlÛrh Þ íÆDh êDèÛÞrÏd Þ MCp¡dÞ DçéÛCÞpJ qC ê[email protected]ì@[email protected] ok ,lÛoCk íFCßiÛ[email protected]@×q [email protected]ì@Û (Ö[email protected]Ë@Ûß@h) Ú[email protected]Û[email protected]@[email protected] qCí@©@<@F [email protected] ÚlFæpìhm íFpZ Þ ,kßzí× lÜÆ oDìwF íNDìd êDèOìÎD<¾ ,íFCßiÛDOw×qÚCoÞk .((kkpÊí× ½p¥× XëolN éF DèÛA 409 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ÐìÏÃN ækD<ÎCÁß¾,Cnº éF qDìÛ ÚA ok éÆ ÙëoCk ECßh ´ßÛ Èë éÆ PvC ÝëC oß²Ü× ´ß¨ß× ÝìØç DÂD¿NC Þ ,lvoí×p¿¤ éF ÈëkrÛ íNDìd êDèOìÎD<¾ Þ lÜÆí× ClìJ ÚCoClÛDV éÛßÊ ÝëC pØ% Í߬ Þ D©%CíÊkßvp¾ qC êpìÊß@Ï@V é@F È@Ø@Æ Ðì¥eN pF okD ÓDØOdC éÆ MDÛCßìd ÝëC êCpFíFCßiÛDOw×q Óß@¤C [email protected]Ü@Æí@× .PvC íñDèGÛCpÊ oDìwF P¤p¾ lÜOwìÛ ÚDOw×qok kßh êCnº ÚD¨DNp× Ý¾k :pËëk éÛßØÛ ÚDØ¡ZpFCpF ok Co DèÛA qC í©<F éÆ PvC ælz ælëk rì@Û Ú[email protected]¨[email protected]@× koß@× ok Èë Ml× êCpFíçDÊ Þ ækoCnÊ MßFDN ok ,oÞDFpëk kCp¾C qC êCæl% æ[email protected]ì@d Þ ækoÞA ÚÞpìF oßFr× Ml×Úlz ÖDØN qC xJ Þ ,lÛCækpÆ Ý¾k ÅDh pëq ok éO¿ç .kkpÊqDF êkD% ÍDd éFÙÆÙÆ DN lÛCækCk í%ßÜ¥× x¿ÜN Þ sDvD× oDìwF CßçÚtìwÆC éF qDìÛ éÎDw× :lzDGÛ Ùè× pÊC Ml× ÝëC ok Cnº éF qDìÛ éÎDw× Þ .ÚtìwÆC pFCpF ok D¤ß¥i×r»× êDèÎßÏv PìvDwd ÙìÛCkí× Cpëq .PvC Ùè@× ÚA qC éÃìÂk lÜZ pÊC éÆ PvC kDëqêol éF íNDìd æ[email protected]× Ý@ëC é@F Ú[email protected]@ì@Û kßGØÆ §DNp× EDÜV éÆ PvC oß®Z ÓDd.lÛßzí× ¸ëD¨ [email protected]Ü@Û[email protected]Ø@F ÖÞ[email protected]@× ?lÜÆí× ÐØeN éO¿ç Èë kÞld ok íNl×êCpF ÔS× Co ÚtìwÆC ÝëC ok ,PwìÛÐÇ¡× ÚClÜZ ÙëkCk éÆ íeì¨ßN éF éVßN DF ÍCßòv Ý@ëC [email protected]@J qDìÛ ÝëCpFDÜF ,kkpÊí× ÀÂßO×((DGëpÃN)) §DNp× ÚlF íNDìd PìÎD<¾ [email protected]× ÝëC ok éÆ êoß®F ,lFDëí× ÐìÏÃN ækD<ÎCÁß¾ÚA ½p¥× Þ ÚtìwÆC éF Dè@Îß@Ï@v ÞC ÝN êDèÎßÏv éO¿ç Èë éën»N êCpF MßFDN é@²@¿@[email protected]×êCß@ç Ú[email protected]Ø@ç [email protected]× .!PvCí¾DÆ ælÛq ÚDwÛC ÚlF ÝOhDv lØWÜ× íÛÓ߬êCpF) ÚDwÛC ÚlF íOd Þ ÚCoClÛDV ÚlF Ý[email protected] [email protected]Ø@[email protected]Ü@× koß@× ok ÚA qC íOØw éÆ koCkkßVÞ íÛCÞCp¾ êDèSeF Þ DèëoßòN qÞp×C (DèÛA pØ% ÝOhDv .PvC ælìzßJ kßh éF ÐØ% é×DV 410 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N pëq êD×pvok íÛCßìd Dë ÚDwÛC ÚlF ÚkCk oCp DF PvC ÝÇØ× ,DèëoßòN ÝëC ÄG¬ D<ÂCÞ éÇÜëC ÚÞlF ,PhDvÀÂßO× Co ÞC íÊlÛq Þ MDìd í¤Dh yÞo ÄG¬ p¿¤ æoDFÞk Þ lÜçk oCp íGvDÜ× MoCpd okCo ÞC lzDF ÖqÓ éÆ íNl× qC xJ Þ ,kpìØF .!kkpÊqDF êkD% ÍDd éF ÍDv ÚCoCrçDë Dçl¤ ÓDØOdC éÆ Pvk oÞk MCpÆ éF íñD©¾ êDèNp¾[email protected]× ê[email protected] éÆ PvC cp¬ ÝìØçDèÛA qC íÇë éÆ ælz kDèÜ¡ìJ íñDèdp¬ l¡@Æí@× Íß@¬ qC xJ Þ ,lÛqDv lØWÜ× CpÛA Þ,lÜçk oCp í¤Dh 鲿e× ok Co koßÛ[email protected]©@¾ Ú[email protected] ,oDÆkßh ÙOwìv Èë DF ,p²Û koß× MCpÆéF Úlz ÈëkrÛ ÖDËÜç éF qCok ÚDìÎDv ok éÇÛA ÚÞlF ,lÜëA ok êkD% ÍDeF DèÛA Þ ,kkpÊpF鲿e× éF ê[email protected]% [email protected] !lÜzDF ækpÆ ÀÏNêpØ% PÃìÃd æoDFok íFDOÆpìhC êDèÎDv ok éÆ P¾Dë oD¡OÛC pGh ÝëC íØÏ% MÔW× qC íÇë ok MpFCo)) ÙÏÂéF íÛÓ߬ pØ% Èë p¬DiF Ú[email protected]ÛC Ú[email protected] Ý@[email protected]@v [email protected]Ø@[email protected]Ü@× éOzCk êoCkéÜ×Ck Þ ¸ìvÞuDÇ<ÛC ¢ÛCk ÚDèV ok éÆ ælz p¡OÜ× ((ÚßwÏì@Û .PvC éÆ ælzfëp¥N kßF ælz Ùì²ÜN éÜì×q ÝëC ok oßFr× éÏW× ok éÆ êCéÎ[email protected]Ã@× ok éF ÚCßÜ% ÝìØçéF rìÛ ÖßÏ% êDçéOzo ÚDì× ok ,íØÏ% £Dh éOzo Èë [email protected]ì@hC :ÙìÛCßhí×ÝìÜZ oßFr× éÎDÃ× ok .PvC æl×A kßVÞ ÚDwÛC éÜëpëkÞ íñÔ¬ êDçDëÞo qC æoCßØç jëoDN Í߬ ok ÚClëÞDV íÊ[email protected]Ûq)) êDèO¾p¡ìJ Úßël× p×CÝëC Þ ,PvC éOvßìJ PÃìÃd éF DëÞo ÝëC ÚßÜÆC D×C ,ækß@F Co ÚDwÛC éÆ íØÏ%) ((koCk ÖDÛ ((ÈìÛßëpÆ))éÆ PvC íÜëßÛ ÙÏ% rìËÛCP¿Ëz êoClèËÛ êCælz lØWÜ× ÚlF ÚßaØç ÞC qC Þ kpFí×Ú[email protected]Ü@[email protected]@ë Ù@ÎCß@% é@F .(lÜÛCkpÊqDF æoDFÞk íÊlÛq éF Co ÞC ÚClÜØ¡ÛCk éÆ êqÞolì×C éF ,lÜÆí× qC ,qDOØ×Þ éOwVpF ÚClÜØ¡ÛCk qC êoDìwF ?PvC íÛkpÆ oÞDF Ä®@Ü@× Ý@ëC [email protected]ëA Þ ((ÀëÓ))ÚßZ íNDëp¡Û Þ lÜ¡ë[email protected]ÛCí@× é@Î[email protected]@× Ý@ëC é@F [email protected]Ë@ëk [email protected]è@V ((pëCßÇvC)) 411 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N Ùè×ÝëC æoDFok TeF éF Clëlz ÚDèV [email protected] ê[email protected]çé@×[email protected]ÛqÞo Ý@ì@Ü@[email protected]Ø@ç Þ Pvk ok (éÜì×qÝëC ok) ÚßÜÆC Ùç êCé×DÛpF éÇÜëC pOØè× éØç qC Þ ,lÛCéOhCkpJ .PvC CpVC éFéÆ íG®Â êDèië ÚDì× ok éÆ kßF ælz ÖÔ%C lñCpV ok [email protected]ì@Û Ð@[email protected] ê[email protected]Ü@Z ClìJ êlØWÜ×íçD× ,ækßF ÐG ÍDv oCrç lÜZ éF «ßFp× ,ÚA êDçp¡Â íçCß@Ê ÐFDÃ× ok Þ !!P¾pÊ pvqC Co íÊlÛq ÙëÔ× EA ok ÚA ÚkCk oCp qC xJ éÆ lz .!kpÆPÆpd éF ´Þpz ÚCp±DÛ ækq Mpìd ÚDÊlëk Ép× ÍDdlÜÛDØç íNDìd êDèçDËOvk kDØWÛC ÍDd ok í[email protected] é@Æ [email protected] Ý@zÞo ÝÇØ× MDìd éF P¡ÊqDFMoߤ ÚA ok Cpëq ,lÛkpÊíØÛ ÀÂßO× Ð×DÆ oß®@F .kßzí× lÜÆ ækD<ÎCÁß¾ éÇÏF ækßGÛ ÚkpÆlÜÆ Dë ÝOhDv ÀÂßO× éÆ ÙëpìÊí× éWìOÛ DçßËO¿Ê ÝëC ´ß@Ø@[email protected]× qC qC Co ÚA ÚDÇ×C ,íØÏ%ÀÏOi× MD<ÎD®× Þ ,PvC pënJ ÚDÇ×C ,MDìd ækD<@ÎCÁß@¾ .PvC ækpÆ lìëDN ÚßÊDÛßÊ MDèV kßVß× rìZDÛæpìhm Þ ,lvoí× p¿¤ éF DGëpÃN ÚlF êCnº ½p¥× ÍDd ÝëC ok Þ .lzDF í¾DÆ qCokêDèÎDv ok ÚA öíYF íÊlÛq êCpF lÛCßNí× ÚlF ok ÝëC DFCo ÀèÆ EDe¤C ECßh qDW%C éGÜV ÙìçCßhíØÛ rÊpç kß¡@Û æ[email protected]@[email protected] .ÙìñDØÛ ÈëkrÛÝçm éF íØÏ% p²Û qC CpÛA ÙìçCßhí× éÇÏF ÙìÜÆ oDÇÛC ÚDÜiv êDèFCßh lÜÛD×,íÎßØ<× Þ êkD% ECßh Èë ÀèÆ EDe¤C ECßh DØÏ@[email protected]× [email protected]ëq êDV ÝëCpFDÜF ,PvC éOzCkíñDÜSOvC éGÜV éÆ ækßF íFCßh ,PvC ækßGÛ D× ,éÛDGz oDO¾pÊ éÛ ,lÛÞo Þp¾ íÛÓ߬ ECßh ok(lÛÞClh ækCoC éF) DèÛA éÆ PwìÛ HW<N !lÜìGF é×l¤ DèÛA ÚlF ÖrìÛDÊoCéÛ Þ lÛßz Cnº kßGØÆ qp¬éÆ lëAí×pF DèÛA PznÊpv æoDFok ÀèÆ æoßv MDëA qC éÇÜëC HÎDV 412 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N :PvC éOzCk oDìwF Áp¾ íÎßØ<× êDèFCßh DF DèÛA ECßh PòÏØÎÞ CoCp¾ ÙèÜ× PìÎßÎ ÙèìÏ% P<ϬC ßÎ ... kßÂo Ùç Þ D±DÃëC Ùè[email protected]@[email protected] Þ .( 18 éëA) DG%o ÙèÜ× DèÛA pÊC(kßF qDF ÚD¡Ø¡Z) lÛoClìF DëßÊ éÆ lÛlìvoí× p²Û éF ÚDÜZ DèÛA)) Cp¾ Co ßN kßVÞ pvCpvupN Þ êkßØÛí× oCp¾ P¡dÞ qC êkpÆí× ælç[email protected]¡@× Co .((P¾pÊí× éìGz íFCßhéÇÏF ,lÛCéOzClÛ êkD% ECßh Èë DèÛA éÆ PvC ÚA pF æCßÊ éëA Ý@ëC .lÛCéOzCk - !ækß¡Ê Ù¡Z DF - ækp× Èë PÎDd éF éVßN DFÞ ((lìFDNíØÛ DèÛA oDº ÚÞolF EDO¾A oßÛ)) :lëßÊí× ÚAp æÞÔ@<@F ,ækßF êkpv éîÜ× okp커 êDìvA MD%D¿NoC qC íÇë ok ÓDØOdC DèÛA oDº éÇÜëC :lëßÊí× ÚAp pËëk êßv qC ,kßzí×pOe¨CÞ DèÛA ECßh íñDÜSOvC YëCpz (18 éëA ÀèÆ) ((ÍDØ¡ÎC MCm Þ ÝìØìÎC MCm ÙèGÏÃÛ Þ)) éÆ lçkí×ÚD¡Û ÝëC Þ ((ÙëlìÛCkpÊí×pF LZ Þ PvCo êßv éF Co DèÛA [email protected]×)) D× êCpF qßÜç éÆêqß×p× Ð×Cß% Þ ,lÛCækßGÛ Ð×DÆ íOhCßÜ@Ç@ë Í[email protected] ok [email protected]è@ÛA LZ Þ PvCo PØv éF Co DèÛA(oDGÇë ÍDv pç ok ÓDØOdC) !PvC ælÛD× éOhDÜ[email protected]Û .kß¡Û koCÞ êCé×l¤ DèÛAÚlF ÖrìÛDÊoC éF DN PvC ælÛCkpÊí× TeF ok,ÚA qC êpìÊéWìOÛ lz ÝzÞo í¾DÆ ol éF íØÏ% TeF ÝëC éÆ ÚßÜÆC íÛÓ߬ ECßh ÚAqC xJ Úlz oClìF Cpëq ,koClÛ êkDëq êßËO¿Ê éF qDìÛ kD<@× Ýçm éF Co kD<× ÄÃeN Þ ÚDÇ×CÞ PwìÛ Ép× qC xJ Úlz ælÛq éF Pç[email protected]í@F .lÜÆí× ÈëkrÛ 413 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N 31 @ 28 éëA éØVpN Þ éëA Ó Þ éèVÞÚÞlëpë í¡<ÎC Þ ÷Þl»ÎDF ÙèFo Úß%lë ÝënÎC ¸× Èw¿Û [email protected]@¤C Þ 28 Þ DÛpÆm Ý% éGÏ DÜÏ¿ºCÝ× ¸®N Ó Þ DìÛlÎC ÷ßìeÎC øÜëq lëpN ÙèÜ% ÅDÜì% [email protected]<@N D¬p¾ æp×C ÚDÆ Þ éñßç ¸GNC ÝìØÎD²ÏÎDÛlO%C DÛC p¿ÇìϾ öDz Ý× Þ Ý×åìϾ öDz Ýؾ ÙÇFo Ý× ÄeÎC Ð@Â Þ 29 xòF æßVßÎC êß¡ëÐèØÎDÆ öDØF CßRD»ë CßSì»Owë ÚC Þ DèÂkCpv Ù@è@F «[email protected] [email protected]Û DÿNp× MöDv Þ ECp¡ÎC ÔØ%ÝwdC Ý× pVC ¸ì©Û Ó DÛC MDeÎD¥ÎC CßÏØ% Þ CßÜ×C ÝënÎC ÚC 30 Ý× oÞDvCÝ× Dèì¾ ÚßÏeë oDèÛÓC ÙèOeN Ý× êpWN Úl% MDÜV ÙèÎ Èò@ÎÞC 31 Ù<Û ÈñCoÓC íÏ% Dèì¾ÝìÇO× ÁpGOvC Þ ulÜv Ý× Cp©h DFDìR ÚßwGÏë Þ Hçm DÿNp× PÜwd Þ ECßSÎC 414 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N : éØVpN• ÞC MCm DèÜNÞ ,lÜÛCßhí× p¥% Þ fG¤ Co kßh oDÊkoÞpJ éÆ yDF íÛDwÆ DF - 28 qC Þ ,pìË×pF DèÛA qC ,DìÛkêDèOÜëq p¬DiF ,Co kßh êDèØ¡Z rÊpç ,lÜGϬí× Co êÞpìJ éÆ DèÛDØç ,ÝÇ× P%D¬C ÙìOhDvоDº kßh kDë qC Co ÚD¡GÏ éÆ íÛ[email protected]Æ .PvC í«Cp¾C ÚD¡ëDçoDÆÞ ,lÛkpÆ x¿Û êCßç koÞDìF ÚDØëClçCßhí× xÆ pç ,ÚDNoDÊkoÞpJ êßv qC PvC Äd ÝëC ßË@F - 29 êCpF D× ,kkpÊp¾DÆ lçCßhí× xÆ pç Þ (kß@z [email protected]ë[email protected] Co [email protected]Ã@ì@Ã@d Ý@ëC Þ) ækpÆ é¬DdC ßv pç qCCo DèÛA yCækpJCpv éÆ ÙëCækpÆ ækD×A í¡NA ÚCpË@Ø@[email protected] éÆ éOhClÊ rϾ ÚßaØç lÛoÞAí×DèÛA êCpF íFA lÜÜÆ EA êD¨DÃN pÊC Þ ,PvC !?í%DØOVC Ðe× lF éZ Þ PvC íÛlìzßÛlF éZ ,lÜÆí× ÚDëpF Co DèNoߤ yCkDJD× lÛkCk ÖDWÛC fÎD¤ ÐØ% Þ lÛkoÞA ÚDØëC éÆ í@Û[email protected][email protected]Ø@Ï@[email protected]× - 30 .kpÆ ÙìçCßiÛ ¸ëD¨ Co ÚCoDÆßÇìÛ éÆ P¡èF qCíñDèºDF ,PvC ÚD¡ÛA qC ÚCkÞDV P¡èF éÆ lÜOwç íÛDwÆ DèÛA - 31 Ô¬ qC íñDçlÜGOvk DF DWÛAok ,PvC êoDV ¢ëDçp¥Â Þ ÚDOhok pëq qC Dç[email protected]è@Û pF ok Ùìi¨ Þ ÅqDÛ pëpd qC rGvÌÛo éF (êphD¾) êDè[email protected]@Î Þ ,[email protected]ÛCé@[email protected] ¸ØV éZ Þ íFßh yCkDJ éZ ,lÛCækpÆ éìÇNDèOiN pF éÆ íÎDd ok ,[email protected]Ü@Ü@Æí@× !?íñßÇìÛ :ÍÞrÛ ÚöDz • ÚClÜØNÞpR qCí<ØV :lÛCéOzßÛ ÝìÜZ Áß¾ MDëA qC í¡iF ÍÞrÛ ÚDz ok ÚCpw¿× Þ éÎA Þ éìÏ% ÕC íϤ) pG×DìJoß©d éF Ep% í¨Co kßh qC ½CpzC Þ pGÇ@[email protected]@× ,omßFC ,ÚDØÏv ÚßaØç íÛDØëC DF ÚCkp×éF æoDzC éÆ íÎDd ok Þ ,lÛlìvo (ÙÏ@v DèÛAlÜÛD× Þ EDGh Þ ,Hìè¤ 415 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N éÛßÊÝëC Þ ,íÜì¡ÜF xÏW× ol¤ ok ßN pÊC lØe× êC :lÜO¿Ê [email protected]Û[email protected]Æí@× ÝN ok éÜìØ¡J ÞÝ¡h êDèvDGÎ Þ ,lçkí× oCqA Co ÚDwÛC ÖD¡× DèÛA êßF éÆ kCp¾C Þ ½CpzC oßh ok íwÏW×ßN xÏ@[email protected]× é@¤Ô@h Þ) ê[email protected] oÞk kß@h qC ,[email protected]ÛoCk qC Þ Pw¡Û ÙìçCßh PwÏW× ok,l×A ÙìçCßh ßN krÛ D× (kß¡F [email protected]è@[email protected]ì@¥@[email protected] !PwìÛ D× êDV æÞpÊ ÝëC kßVÞ DF éÆ ÙìÜÇZíÎÞ ÙëpìÊí× æpèF PÛDÜiv oßOvk (ÙÏvÞ éÎA Þ éìÏ% ÕC íϤ) pG×DìJ éF Þ lz ÍqDÛ Áß¾ MDëA ÖDËÜç ÝëC ok ÚCoÞk ok æoCßØç Þkß¡Û íÎDh ßN ælÜGëp¾ ÚDÜiv ÝëC ÙìÏwN [email protected]Ê[email protected]ç é@Æ kCk ÚD¡Ovk lÜZ pç lzDF DçomßFCÞ DèÛDØÏv ÚßZ íÎlÆDJ Þ ÚDØëCDF kCp¾C DF íÊlÛq .PvCéÜìØ¡J ÚD¡vDGÎ Þ íèN DìÛk MÞpR qC ÝëC êßWOwVéF (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ% ÕC íϤ) pG×DìJ MDëA ÍÞ[email protected]Û Í[email protected]@Ûk é@F Þ qC êCézßÊ éF Þ lÛlzPdCoDÛ Ýiv ÝëC ÚlìÜz DF DëßÊ) [email protected]@[email protected] æÞ[email protected]Ê lWw× phA ok Co DèÛA ÖDWÛCpv(lÜOhCkpJ oDÊkoÞpJ MkDG% éF Þ lÜO¾o [email protected]× DN ÖkpØÛ éÆ Co Clh lØd :kß×p¾ ,P¾Dë ,lÛkßFÍß»¡× Clh pÆm éF éÆ íÎ[email protected] ok ,DØz DF íÊlÛq êoA)) ,ÙzDF DØz ÍDS×C DF éÆ kCk ÝØF êoßOvkÝìÜZ ÞC éÇÜëC !(MDØØÎCÙÇ<× Þ DìeØÎC ÙÇ<×) !((PvC yßh DØz DF Ùç Ép×Þ :pìw¿N • !éÜçpFDJ ÚÓlÆDJ oDì<× éÆkßF ÝëC Phß×A D× éF ÀèÆ EDe¤C ÚDOvCk éÆ íñDè@vok é@Ï@Ø@V qC PvC Clh æCo éÆ DWÛAéÇÏF ,PwìÛ ÚD¡NÞpR Þ êpçD± ÖDÃ× Þ PwJ DèÛDwÛC yqoC Ùè× éÎDw× ÝìØç PÃìÃd ok rìÛ TeFkoß× MDëA ,lÜ¿¤ Èë ok ÚDJßZ Þ pëqÞ oßOvk ÝìÜZ (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ% ÕC íϤ)pG×DìJ éF Þ [email protected]Ü@Æí@× [email protected]ì@Ã@<@N Co Co kßh oDÊkoÞpJ ÚDçDÊp¥% Þ ÚDçDËeG¤ éÆ yDFíÛ[email protected]Æ [email protected])) :[email protected]çkí@× ((lÜGϬí× Co ÞC ÅDJ MCm DèÜNÞ lÜÛCßhí× 416 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .(éèVÞÚÞlëpë í¡<ÎC Þ ÷ÞCl»ÎDF ÙèFo Úß%lë ÝënÎC ¸× Èw¿Û pG¤C Þ) PvC Pì<ÂCÞÝëC éF æoDzC ((oCk DGìÇz Co kßh)) ((Èw¿Û pG¤C Þ)) éF pìG<N ½CpzC Þ pGÇOw× ÚDÜØzkéìdDÛ qC (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ% ÕC íϤ) pGØ@»@ì@J é@Æ oßOvk lÛÞClh CnÎ ,lÛCpF kßh qCCo pìþ ÚDÜ×å× æÞpÊ éÆ kßF oD¡@¾ ok ækß@ÎA rÊpç Þ ,ÝÆ é¡ìJ P×DÃOvC Þ pG¤ ,ælÜëCr¾oD¡¾ ÝëC [email protected]@F ok é@Æ [email protected]çkí@× .ß¡× DèÛA ÙìÏwN kDë éF pØ%ÖDØN Þ ÍDd éØç ok éÆ PvC ÝëC éF æoDzC ((ÖDz Þ fG¤)) éF pìG<N .lÜOwç Clh ,PvC DèÛA £ÔhCpF ÐìÎk (lÜGϬí× Co ÞC MCm) ((éèVÞ ÚÞlëpë)) éF pìG<N Þ pç) P¡èF p¬DiF íOd ,lÜçCßhí×Co ÞC kßh lÛÞClh qC DèÛA éÇÜëC é@F æ[email protected] Þ ¢ëDèNCqDW× Þ gqÞk qC upN p¬DiF Þ (PvC yqoCpJÞ ÉorF ¢ëDèOØ<Û lÜ@Z éF Yþ éÇÏF ,lÜÜÆíØÛ Clh íÊlÜF (PvC ÅDÛkok ¢ë[email protected]è@[email protected]%[email protected]Ü@Z [email protected]ç) Þ !((DÜØNÙëoClÛ ,ßN qC pìº éF ,ßN qC D×)) éÆ lÜOvpJí× Co ÞC ,ÞC ÅDJ MCmp¬Dh .PvC ClhéF ÚDØëC Þ Ä¡% Þ íÊlÜF Þ P%D¬C éVok ÝëpNÓDF ÝëC æÞpÊÝëC qC Co kßh êDèØ¡Z rÊpç)) lçkí× é×CkC lìÆDN ÚCßÜ% éF [email protected] qC ÚCpGÇOw×ÝëC éF DìÛk êDèOÜëq p¬Dh éF Þ ,pìË×pF ,pìþ CpçD± D×C ,ÚDØ@ë[email protected] .(DìÛlÎC ÷DìeÎC øÜëqlëpN ÙèÜ% ÅDÜì% l<N Ó Þ) ((ÝÇ¿ì× ælëk ,pGiìF Clh kDëqC Co ÚD¡GÏ éÆ DèÛA qC Þ)) :lÜÆí× é¾D¨C pOÛÞr¾ lìÆöDN êCpF qDF 417 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .(DÛpÆmÝ% éGÏ DÜÏ¿ºC Ý× ¸®N Ó Þ) ((ÝÇ× P%D¬C ÙìOhDv оDº kßh .(æCßç ¸GNC Þ) ((lÛkpÆ x¿Û êCßç êÞpìJ éÆ DèÛA qC)) DF ÖöCßNÞ éëÞo qC UoDh Þ PvC í«Cp¾C ÚD¡ëDç[email protected]Æ é@Ø@ç é@Æ [email protected]è@Û[email protected]Ø@ç Þ)) .(D¬p¾ æp×C ÚDÆ Þ) ((êoDǾCpvC :PvCælìZ pËëlÇë ÐFDÃ× ok Co æÞpÊ Þk ÝëC MD¿¤ ÚAp éÇÜëC HÎDV ÞC kDë éFé¡ìØç ,lÛoCk Clh Ä¡% qC ßÏØ× íGÏ ,PvlìèN D×C ÝìOvCo ÚDÜ@×å@× .lÜGϬí× Co ÞC Þ ,lÜOwç êrìZx¿Û êCßç rV Þ ,lÜϾDº Clh kDë qC íÏÆ éF pGÇ[email protected]× Ú[email protected]Ü@Ø@NÞ[email protected] [email protected]×C ½CpvC Þ «Cp¾Cpìw× ok Þ ÚÞpìF ÍClO%C ld qC DèÛA rìZ éØç Þ ,lÜ[email protected]Ï@¬í@Ø@Û .PvC íϤ) pG×DìJéF PdCp¤ DF l<F éëA ok ÚAp éÆ PvC êolÃF Áß¾ ´ß¨ß× PìØçC ÝëC Þ PvC Ý× é×DÛpFÝëC ßËF)) :lëßÊí× ÝìÜZ (Ù@Ï@v Þ é@ÎA Þ é@ì@Ï@% ÕC ÝëC Þ koÞDìF ÚDØëC lçCßhí×xÆ pç ,ÚDNoDÊkoÞpJ êßv qC PvC íOÃ@ì@Ã@d ÙÇFo Ý× ÄeÎC РÞ) ((kkpÊ p¾DÆ lçCßhí×xÆ pç Þ ,kßz CpënJ Co PÃìÃd .(p¿ÇìϾ öDz Ý×Þ Ý×åìϾ öDz Ýؾ ÚD¡ëDèOÜëqÞ ÁpF Þ Áoq Þ é¾p× íÊlÛq DF éÆ PvpJDìÛk ÚDØÎD± ÝëC lìÛClF D×C íÇëoDN Þ Ößz PGÂD%lÜÛqí× DçomßF Þ DèÛDØÏv éÜìØ¡J uDGÎ éF piwØN lÜiGÎ yCækpJCpv éÆ ÙëCækpÆ ÙçCp¾ í¡NAÚCpËØOv ÝëC êCpF D×)) :éÆ [email protected] [email protected]ÛoCk ÙèF «DdC CoDÛ ÝìØÎD²ÏÎ DÛlO%C DÛC) ((PvCæ[email protected]Æ é@¬[email protected] ß@v [email protected]ç qC Co [email protected]è@ÛA .(DèÂkCpv ,lÛkqí× Cl¤ lÛlzí× éÜ¡@N æ[email protected]Ê [email protected]ç [email protected]ì@Ûk í@Ê[email protected]Ûq Ý@ëC ok [email protected]è@ÛA êoA ÙÜèV okíÎÞ)) lÛkpÆí× p¨Dd ÚDzpFCpF ok Co DçéFDzßÛ ´CßÛC ÚCoDÇO×lhÞ 418 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N !éOhClÊ rϾÚßaØç lÛoÞAí× DèÛA êCpF íFA lÜÜÆí× EA êD¨DÃN éÆ í×DËÜç CßRD»ë CßSì»Owë ÚC Þ)!((lÜÆí× ÚDëpF Co DèNoߤ kßz Moߤ ÈëkrÛ pÊC é@Æ .(æßVßÎC êß¡ë ÐèØÎDÆ öDØF !(ECp¡ÎC xòF) !?((PvC íÛlìzßÛ lF éZ)) .(DÿNp×PñDv Þ) !?((PvC í%DØOVC Ðe× æDËëDV lF éZ gqÞk Þ)) DëA lÜÆí×ÚDëpF Co Moߤ ¢NoCpd kßz Moߤ ÈëkrÛ pÊC éÆ íFA lìÜÆ pǾ Þ CoCßÊ êDçéFDzßÛ´CßÛC DìÛk ok éÆ PwÛA p¬Dh éF ÝëC ?PvC Úkoß@h Ð@[email protected] ,lÛkqí× ÚD¿<©Ow× Þ ÚD×Þpe×Ík éF ¢NA éÆ íÎDd ok ,lÛlìzßÛí× ÈÜ@h .!PvC éO¾Dë ÙwWN Moߤ ÝëlFDWÜëC ok éÆ PvC ¢NA ÚDØç ÝëC ,ÚDØëCíFÚDOvpJDìÛk Þ ÙÎD± ,ÚClÜØNÞpR êCpF DWÜëC ok ÚAp éÇ@Ü@ëC [email protected]ì@[email protected]% ÝëC DF íÎÞ PvCælz ÐñD ÚDèV ÝëC MD¿ëp¡N lÜÛDØç ÙÜèV ok í@[email protected]¿@ë[email protected]¡@N qC ФC ok ((ÁkCpv))) lÜÏFêDçéØìh íÜ<ë ((ÁkCpv)) DìÛk ok éÆ MÞD¿N ÚA ok Co ÚCpìþ éÆ lÛoCk í¾CpzC Þ (PvCælz éO¾pÊ ækpJCpv ívoD¾ éØ@Ï@Æ êDçéØìh DWÛA ok íÎÞ PvC êoDwÊækDF Þ yßÛ Þ¢ì% Ðe× Þ PwìÛ í@çCo !((PvC gqÞk ÚCqßv ¢NA êDçéÏ<zqC)) ÚD¡Øì²% Cl¤ Co íÂDvéÆ ÝìØç ,koCk kßVÞ MDFÞp¡× ´CßÛC ÚD¡ëDçækpJCpv ok DWÜëC ok ok ,lÜëDØÛí× p¨Dd DèÛAêÞo ¢ìJ ÌÛoDËÛo êDèFCpz qC íñDè×DV [email protected]Ü@Ü@Æí@× ÚßaØç íFA ?íFA éZ D×C,lÛoCk íÛlìzßÛ ælÛoÞA Þ íÂDv rìÛ gqÞk 419 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N pç êoA!ÚClÜØOw× Ýì¡NA æA Þ ÚDØìOë ÚCqßv ÈzC íºCk éF íFA !éOhClÊ rϾ .(ClhpF æDÜJ) !PvC DWÜëC éaÛA qC PvC íØwWN PvC DWÛA éZ Þ ½D¤ÞC ÚDìFqC xJ PvC íÃìG®N ælÛqß×A yÞo Èë ÚAp yÞo éÆ [email protected]ÛA qC Þ êDèzCkDJ Þ ÝìOvCo ÚDÜ×å×ÍDd ÚDìF éF ,æCßhkßh ÚDOvpJDìÛk p¿ìÆ ÝìÜaØç cÞp¡× DOGwÛ l<F Þ p¥Oi× Moߤ éF :PwiÛkqCkpJí× DèÛA ælÛqoC ækD<ÎCÁß¾ :lëßÊí× ÝìÜZ Þ ¸ëD¨ Co ÚCoDÆßÇìÛyCkDJ D× ,lÛkCk ÖDWÛC fÎD¤ ÐØ% Þ lÛkoÞA ÚDØëC éÆ DèÛA)) Þ Ýv pç ok ,xÆ pç qC ,íñrVDë lzDF íÏÆ ,kDëq Dë lzDF ÙÆ ((kpÆ ÙìçCß@[email protected]Û Ý× pVC ¸ì©Û Ó DÛC MDeÎD¥ÎC CßÏØ% Þ CßÜ×AÝënÎC ÚC) [email protected]ë[email protected] [email protected]ç ok Þ ,Í[email protected] .(ÔØ% ÝwdC ÙèÎ ÈòÎÞC)((PvC DèÛA ÚA qC ÚClëÞDV êDèO¡èF éÆ lÜOwç íÛ[email protected]Æ Ú[email protected]ÛA)) .(Úl% MDÜV ((PvCêoDV ¢ëDçp¥Â Þ ÚDOhok pëq qC DçpèÛ éÆ P¡@è@F qC íñ[email protected]è@º[email protected])) .(oDèÛÓC ÙèOeN Ý× êpWN) .(Hçm Ý×oÞDvC Ý× Dèì¾ ÚßÏeë) ((lÛCéOvCoA Ô¬ qC íñDçlÜGOvk DF DèÛA)) Þ) ((lÜÜÆí×pF ok Ùìi¨ Þ ÅqDÛ pëpd qC rGv ÌÛo éF êphD¾ êDèvDGÎ Þ)) .(ÁpGOvC Þ ulÜv Ý× Cp©h DFDìR ÚßwGÏë íÏ%Dèì¾ ÝìòÇO×) ((lÛCækq éìÇN DèìvpÆ Þ DèOiN pF éÆ íÎDd ok)) 420 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .(ÈñCoÓC .(ECßSÎC Ù<Û) ?((PvC íFßh yCkDJ éZ !æÞ)) .(DÿNp× PÜwd Þ) !?((ÚDOvÞk qC íñßÇìÛ ¸ØV éZ Þ)) :DçéOÇÛ • Dçé<×DV ÉorF ÐÇ¡× íNDÃG¬ cÞo - 1• ,lÜÆí×æqoDG× öCpþ Þ ½CpzC æÞpÊ Þk éF é<×DV ÙìwÃN DF ,Áß¾ MDëA DèÜ@N é@Û Ùìvoí× ÚA éF Cl<FDë Þ ÙëCéOznÊ ÚA qC ÔG éÆ ÚAp MDëA qC êoDìwF ok éÇÏF .PvC ælz lìÆDN HÏ®× ÝëC êÞo ÝëpNé¾p×(kßF lÜçCßh íOìÏÂC D<G¬ éÆ) ÚA qC íçÞpÊ éÆ êCé<@×[email protected] Óß@¤C Ápº pënGN Þ ½CpvCok Þ ,oÞé¬ßº PØ<Û Þ qDÛ ok ,lÜzDF é@[email protected] Co í@Ê[email protected]Ûq êpËëk æÞpÊ éÆ íÎDd ok ,lÛkpÊlvD¿× ´CßÛC ækßÎA ÚA MCqCß× éF Þ ,lÜ@[email protected] íÊlÛq éÏìvÞ ÝëpNækDv Þ ÝëpNíñClOFCqC lÜçkí× ÐìÇ¡@N Co [email protected]ë[email protected]@ÆC é@Æ klÜwKF Co ÚA ÖÔvC éÆ PvC êCé<×DV éÛ êCé<×DVÝìÜZ lÜzDF ÖÞpe× íÛDwÛC .koCk íÛDwÛCé<×DV ÌÛo éÛ Þ HÏv ÞÚDÿh ,ÙOv Þ Ùϱ ,lëk lçCßiÛ ¢×CoA êÞo rÊpç í<ØOW× ÝìÜ@Z ÝìÛßh êDèËÜV ,PhClÛClçCßh éëDv ÚA pF DØOd ,oDGÇOvC Þ oDØ<@[email protected] ,êkCqA ok Dèì×CoADÛ Þ ,éOvDhpF lÜOwçíO¾DF ÝìÜZ êCoCk éÆ íñDçé<@×[email protected] qC [email protected][email protected]º .kpìÊíØÛÚDëDJ rÊpç í<×CßV ÝìÜZ 421 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N Þ kpìÊ oCpÂkÞl<× æl% Èë oDìOhC ok ÐìÎkíF íèÎC HçCß× éØèÜëC CpZ ÓߤC DJ Þ Pvk DèëoDØìF Þ íËÜvpÊ,DèWÛo Þ kok ,DèOì×Þpe× ´CßÛC ÚDì× ok PëpSÆC .lÜÛrF Þ Ùϱ Þ oÞpºÞ pGÆ Þ MkDwd Þ íÜØzk Þ éÜìÆ qC ßÏØ× D<®Â êCé<×DV ÝìÜZ ÙìÜìFí× pÊC Þ ,PvC íçDGNÐ×Cß% éÛßÊ pç Þ ,oDGÇOvC Þ íË×DÆkßh Þ Ù[email protected] DF (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ% ÕC íϤ) ÖÔvCpG×DìJ D¤ß¥i× ÉorF Ú[email protected]×[email protected]ì@J é@Ø@ç .PvC ÐìÎk ÝìØç éF ,éOzCk pØOw× Þ pìËìJæqoDG× Clëlz í×D²Û ÝìÜZ ClV ÚDOvlìèNxÎDW× qC é¡ìØç ,½CpzC MDwÏV í¾CpzC ¸×CßV éÛßÊ ÝëC ok rÆp× öCpþ pÊC) ClV DèÛA ´DØOVCÞ fëp¿N rÆCp× ,ClV DèÛA êDçéÏe× ,PvC ækßF ÚD¡ëDèÛDOvpG íOd Þ ,MÞD¿O× Ô×DÆ ÚD¡×ßvoÞ ECkA (lÜzDF éOzCk íeëp¿N .!PvCækßF ClV Ùç qC Ùç êCpF ,PvCíÛDØvA ÝìÛCß ÖDØN cÞo Þ ,Pëp¡F cÞo ½Ôh pF é@Æ íñ[email protected] Ý@ëC éF ¸¨Þ ÝëC Ep% íÏçDVé<×DV ok PwìÛ Þ ækßGÛ ÐØeN ÐFD íèÎC kp× [email protected]ì@ç éìÏ% ÕC íϤ) pG×DìJ Hì% ÝëpOÊorFíçDÊ éÆ DWÛA DN kpÆí× P×ßÇd Mlz D×C) PvlìèN Þ éÜçpFDJ êDçomßFC Þ DèÛDØÏv éÆ lÜOwÛCkí×ÝëC Co (ÙÏv Þ éÎA Þ .lÛCéO¾pÊ Co ÞC oÞk (oDSëC Þ P×Dèz Þ Clh éF Ä¡% Þ ÚDØëC qC ßÏØ×íñDèÎk DF ÝìØç cßÛéF PvpJPF ½CpzC rìÛ (ÖÔwÎCéìÏ%) cßÛ ÚD×q íÏçDV é@<@×[email protected] ok ?lÛCækpÆ êÞpìJßN qC !((ÍmCoC)) DèÛA pìG<N éF CpZ é@Æ [email protected]Û[email protected]Æí@× Co [email protected]ëC Þ Ùçok Co íOwJ Þ íÊorFuDìÃ× ÚÓkoßÆ ÝëC éÆ CpZ !DèOwJ íÜ<Ø@F ÍmCoC) D× Þ DÜÏS× Cp¡F ÓC ÅCpÛ D× é×ß Ý× CÞp¿ÆÝënÎC ÔØÎC ÍDþ) (lÜOzClÜJí× oDÜëk .(27 éëA kßç - DÜÎmCoCÙç ÝënÎC ÓC È<GNC ÅCpÛ ok ÝOw¡ÛqC íOd ÚDØëCíF ÚDOvpJkßh ÝëC qC íçÞpÊ éÛßËZ é@Æ Ù@ë[email protected]ëk Þ jëoDN ok rìÛ Þ,lÜOzCk DFC ,é²eÎ lÜZ êCpF ßÎ Þ ,ÚDØëC DF ÚDOvlìèN oDÜÆ • ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online