27 - 422 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N Úkq oDÜÆDF...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 422 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N Úkq oDÜÆDF (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ! ÕC íϤ) pG×DìJ éÛßËZ éÆ Ù@ëCæl@ÛCß@h ÖÔ@vC ,éØÏÆ í2ÂCÞ íÜ2×éF PhDv êCé2×DV ÖÞk æÞpÊ éF ÚkCk ÚClì× Þ ÍÞC æÞpÊ ÅÔ× Þ P¡Ê D¾ßÇz ÚA okéO¿èÛ êDçkCl2OvC éÆ êCé2×DV ,((êlìdß@N)) Þ kDèV Þ ÚDØëC Þ ¢ÛCk Þ CßÃN Þ íÛDwÛCêDèzqoC Þ DèºßGÛ ,Pì¥@i@z Þ yqoC .kßF fÎD¤ ÐØ! qC ÝO¾pÊßËÎC DF Þ ,ÙìÜÇÛ êCé2×DV ÝìÜZ ÝOhDv êCpF ¢zßÆ DN Ùç qÞp@×C Þ ÙìÏ2N Äëp¬ qC Co íNDÃG¬pǾ (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏ! ÕC íϤ) ÖÔvC pG×DìJ é×DÛpF pç - ÙìÜÇÛ ÚÞpìF Dçr»× qC DèÛA ÄìÂkêCpVC Þ fìe¤ ÝìÛCß Ùì²ÜN Þ PìFpN Þ íÛDwÛC Þ ÙÎDv é2×DV - krìhpF P¿ÎDi× éF ÚA DFÞ klÜwKÛ íÛDèV oDGÇOvC lÜZ .PzCkÙìçCßiÛ rÊpç ÚDèV ÚA Þ ÚDèV ÝëC íÊlÛq éwëDÃ× - 2R ,PvC rìhDOvoéF «ßFp× ÐñDw× ÝëpOØè× qC íÇë ÍDØ!C ÙwWN ÙëCéO¿Ê DçoDF qC êCéO¾Dë Ð×DÇN Þ ækpOwÊÞ ¸ìvÞ EDNqDF PvC ÚDèV ÚA ok éaÛA ÙìÛClF lëDF íÂÔhC ÀÏOi× êDçßh Þ D× í!DØOVCêDèzÞo ,oDǾC ,ÍDØ!C ,PvC ÚDèV Ý@ëC .kßF lÜçCßh D× DF é¡ìØç Þ,lÜFDëí× ÙwWN ÚDèV ÚA ok Þ é¡ìJÙOv ÚClÜØNÞpR ,PvC PÃìÃd ÝìØç qC êCæl@Ûq Ù@ì@vp@N Áß@¾ MD@ëA qC Pw×pvÞ lÛkpÆí× éìÇN DçækpJCpv ok ÚDèV ÝëC ok é@Æ êp@ÊoD@¥@e@ÛC ok lzDF ClV PvlìèNÚDÜ×å× qC ÚDzrìZ éØç lÜOzCk í2v Þ lÛkß@F D@çækD@F ok Ùϱ éÆ CpZ !ÚCqßv ¢NA qCD×C lÛoCk êCækpJCpv Þ ((ÁkCpv)) Ùç D@W@ÛA ÁpOe× Co ÚD¿2©Ow× lì×C Þ íÊlÛq Ý×phéÆ PvC íÛCqßv ¢NA PÃ@ì@Ã@d .lÜÆí× ÞDìÛk ECpz ݬDF qC PvC íØwWN é@Æ l@ÛoCk íñD@çé@FD@zß@Û Ù@ç D@W@ÛA ok ÝëC éF éÆ êCéFDzßÛ,PvC ælz ÙçCp¾ ÖÞpe× Ökp× Ík Úßh qC éÆ íñDçéFDzßÛ éÇÏF lÛCqßví× Co öD¡dCÞ öD2×C DèÜN éÛ kßzí× éëlç ÚD@è@V ÚA ok ÚD@Ø@ÎD@± ÚßaØç 423 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ÈëkrÛMoߤ Þ ÚDçk éF éÆ í×DËÜç ,ÚlìzßÛ qC ¢ìJ éÆ PvC éOhClÊ r@Ï@¾ !lÜÆí× éOzpF Co ÚDzDçpèZ kßzí× ÝëC éF DJP¡J PÎCl! ÍߤC PëD!o Þ íÆDJ ³¿d êCpF éÆ DèÛA ,x@Ç@! é@F D@×C Co DìÛk ÝëC êDèOì×Þpe×Þ ,lÛkpÆ P!DÜ êCækDv íÊlÛq éF Þ lÛkq H@çCß@× P¡èF qC íñDèºDF DWÛA ok ,lÛkßØÛ ÐØeNClh p¬DiF PÎCl! ÍߤC êCpVC êCpF ok MDwÏV ÝëpNrìËÛCÁßz Þ ,DèOÜëq Þ DèvDGÎ ÝëpOèF Þ,êoDV EA qC íñDçpèÛ DF Co HçCß× éÆ DèÛA ÅDJ PìÛ qC PvC íØwWN ÝëC Þ ,kßF l@çCß@hÚD@zoD@²@O@ÛC .lÜOvCßhí× Clh ÚDÊlÜF éØçêCpF Clh qC PÏ¿º Þ íOvpJCßç é®FCo - 3R ,PwìÛÝÇØ× Þk ÝëC ÚDì× ¸ØV éÆ ,Cßç Dë Þ lÜÆí× p@J Cl@h D@ë Co í@×kA cÞo qC íËÛDËìF Ð×D! íOvpJCßç,PvC Clh ÄÏh Þ Clh qC PÏ¿º éØ¡Zpv íOvpJCßç ,kpFí× Þp¾ ÝO¡ëßh ok Co ÚDwÛC íOvpJCßçæphÓDF Þ ,PvC íÂÔhC ÍߤC éØç .kqDví× oÞkÚDèV ÄëDÃd éØç qC Þ ,PznÊ ,íçDÊAl¡ëlÛCíØÛ ¢ëßh MCßèz ´DGzC éF rV PvpJCßç ÚDwÛC Èë .koClÛ í×ßè¿× ÞC êCpF PëßÜ2× Þ êoDÆCl¾ oDSëC Þ) :lëßÊí×éÆ DWÛA ,PvC ælz ßÊqDF íFßiF Áß¾ MDëA ok Ùç DF Þk ÝëC é®FCo (D¬p¾æp×C ÚDÆ Þ æCßç ¸GNC Þ DÛpÆm Ý! éGÏ DÜÏ¿ºC Ý× ¸®N Ó HÎDV Þ ,CßçqC êÞpìJ ÚA ÍDGÛk éF Þ PvC cp®× Clh qC PÏ¿º PwiÛ DWÜ@ëC ok .PvC ælzpÆm ÄÏ®× o߬ éF ÙèÛA êoDǬCp¾C ÚA éWìOÛ éÇÜëC ¸G¬ éÆ lzDFÝëC ¢ÏìÎk Èë lëDz ,PvC «Cp¾C oDO¾pÊ é¡ìØç PvpJCßç CpZ qC qÞpëk éÆ íwÆ kÞoí×íGϬÚÞr¾C éF Þo é¡ìØç êkD× êDè@Nn@Î ok í@×kA lëDF Þ ,kßzíØÛ éò¡Û oClÃ× ÚA DFqÞp×C lzí× éò¡Û oli× kCß× oClÃ× ÚÔ¾ 424 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ÞC êpO× oCrçlÜZ rèW× p¥Â Èë qÞpëk éÆ íwÆ ,lëCr¿ìF ÚA oClÃ× pF DWëol@N éØç ok HìNpN ÝìØçéF Þ ,PvC êkD! p×C Èë ÞC êCpF qÞp×C kp@Æí@× p@ì@v Co Þ ÅÔç Co kßh DN lÛoCkí×pFÖDÊ «Cp¾C éF Þo DØñCk ,ußç Þ Cß@ç êD@çé@hD@z .lÜÜÆ kßFDÛ pËëk ÚDèV ok íOÜëq êDèvDGÎ - 4R Áoq qC lìW×ÚAp ok lÛÞClh éÆ kßz ClìJ êoDìwF êCpF PvC ÝÇØ× ÍCåv ÝëC ÚDèV ÚA ok ÚDÜ×å× éF CoDçrìZ éÛßÊ ÝëC æl!Þ íÎÞ ,ækpÆ ¢çßÇÛ DìÛk ÁpF Þ Þ DçéÇëoC ,Ùìi¨ ,ÅqDÛ ,ÝìØ¡ëpFCêDçéZoD@J ,Ô@¬ MÓA P@Ü@ëq ,l@çkí@× .ÚA lÜÛD× Þ DGëq êDèOiN lÜÛD× rÊpçD× éÆ ÙìÛCkí× ÖqÓ Co éOÇÛ ÝëC éF éVßN ÔG ÍCåv ÝëC j@vD@J ok éÛßÊ ÝëC lÜÛCkí×êßÜ2× ÙìçD¿× qC éëDÜÆ Co °D¿ÎC ÝëC éØç éÆ íÛCpÊéìVßN éGÜV Ùç kD2× éÆ ÙëCéOhß×AÚAp kßh qC éÆ CpZ ,ÙìÜÆíØÛ pì@w@¿@N Co MD@ëA ok lëDF ÚDèV ÚA MCnÎ HìNpN ÝëC éF Þ((íÛDØwV)) Ùç koCk ((íÛD@dÞo)) MCnÎ DF éwëDÃ× ÐFD ¢ìÛDdÞo MCnÎ Èz ÚÞlFéOGÎC éÆ lzDF ¢@i@F Þk p@ç .PwìÛ íÛDØwV ÚA êDèOØ2ÛqC D× éÆ kpÆ ÚDØOÆ ÚCßNíØÛ Co PÃìÃd ÝëC ÍD@d Ý@ì@! ok í@ÎÞ ÚDèV ÚA éÆ CpZ ,ÙëßÜzí×æoDzC éF íÛDÜiv Þ ,ÙìÜìFí× oÞk qC íeGz ÚDèV ,íÜìÜV PÎDd Þ okD× ÙÇz éF PGwÛ PvCDìÛk ÝëC ÚßaØç ÙÎD! ÝëC éF PGw@Û DF rV lÜÆ oCpÂpF kßh ÝìÜV DF êCé®FCo lÛCßOF pÊC((okD×)) éÆ éÛßË@ÛD@Ø@ç ,ÚDFDN æD× ,ÚD¡hok EDO¾A :Co D@ì@Ûk Ý@ëC êD@è@ìñD@G@ëql@ÛCß@Ní@Ø@Û MCoD@zC ÚDìF PvC ÞC ÙÇz ok éÆ íÆkßÆ êCpF CpÛA lÜÛD× Þ DèÏÊ Þ DèºDF,DçoDvéØ@¡@Z lÜÆÅok CpÛA lÛCßOF ¢ÆkßÆ éÆ ÙìçD¿× ÝëC ÚDìF êCpF í¾DÆ °D¿ÎC éÆ CpZ,lÜÆ æp¤De× D× êCpFCo P×Dì êßÜ2× Þ êkD× êDèOØ2Û ÝìÜaØç ,koClÛ oDìOhC ok .PwìÛ ÝÇØ×Ð×DÆ oß®F ÙèÛA ÚkpÆ ßÊqDF DìÛk Ùdo ok ÚDÊlz 425 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N pJ íÊlÛqClh pÊC :ÙëÞoí× ÍCåv jvDJ ¹Cpv éF é×lÃ× ÝëC Úlz Ý@zÞo D@F ÚDèV ÝëC PëkÞle×éÆ PwÛA p¬Dh éF ækpÆ ¢çßÇÛ Co ÚDèV ÝëC ÁpF Þ Áoq Þ ,lzDF ÖCßN ÙOv Þ Ùϱ ´CßÛCDF íÛDÊlÛq ÚDÜZ ÚkpÆ ÙçCp¾ kßzí@× H@G@v .êpGhíF Þ PÏ¿º DF ÚA qC êpìÊæpèF Þ DèNÞCl!,DèNkDwd ,DçéÜìÆ éëD× kßzí× ClìJ onËço ÝëC qC éÆ íñDè©@ì@2@G@N .PvC DèËÜV Þ DèërëpÛßh ÖDWÛCpv ÐÇ¡×DèOÜëq ÝëC Ðì¥eN éÛ PvC ækpOwÊ yrìZ éØç éÆ ÚDè@V ÚA ok D@×C íNp¿Û Þ éÜìÆéÛ ,kßzí× íwÆ Pì×Þpe× Þ ªì2GN HGv éÛ ,lÜÆí@× kD@W@ëC ,kqDví× Ð¾Dº Clh qC CoÚDwÛC PëßÜ2× qC ßÏØ× wìe× ÚA ok éÛ Þ ,krìËÛCí×p@F éÛ ,lÜÆí× MkDwd kDWëC DGÂo ok éÛÞ ,koCk PvCpd Þ ³¿d PØdq éF qDìÛ é@Û .Clh Þ Clh ÄÏh qC ÝO¾pÊ éϤD¾ HVß×éÛ Þ PvC oÞpº Þ pGÆ éëD× oDÜÆ okíÛDØwV PvC íNnÎ éÆ lÜzDF ÖÞpe× íGçCß× ÝìÜZ qC ÚDìO¡è@F Cp@Z .EßÏ®×DÛ ¢ÜÆCÞ bìç ÚÞlF êßÜ2× ÉorF HçCß× ÚD¡NÞpR p¬Dh éF ÚClÜØNÞpR éF Úlz ÈëkrÛ - 5R PëClç Þ kDzoCqC lëDGÛ D× éÆ PvC ÝëC kqß×Aí× D× éF Áß¾ MDëA éÆ êpËëk éOÇÛ rìçpJ lÛoCk íè¾p× íÊlÛqDë .lÛlÜØNÞpR éÇÛA p¬Dh éF æÞpÊ ÚA Þ æÞpÊ ÝëC PwÛA PvC Öß×n× éaÛA éÇÏF ,Ùì¡ÇFDèÛA oÞk íhpv ÙÏ cÔ®¤C éF Þ ,ÙìÜ@Æ éO¿Ê éF Þ ÙëÞpF DèÛA ¹Cpv éF DèÛA êkD× êDìÛkqC êpìÊæpèF p¬Dh éF D@× é@Æ kDzoC Þ PëClç ½lç pÊC D×C ,ÙìzDF ((DìÛlÎC ÷DìeÎC øÜëqlëpN)) ÁCl¥× ÚAp ælÛqoC Þ PGS× êDèOìÎD2¾ êCpF ÚD¡NDÛDÇ@×C qC êp@ì@Êæp@è@Fí@O@d Þ D@è@ÛA .PvCHVCÞ Þ ÖqÓ éÇÏF PwìÛ Öß×n× DèÜN éÛ DèÛA DF uDØN lzDFí!DØOVC 426 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N 36 @ 32 éëA éØVpN Þ éëA DØçDÜ¿¿dÞ EDÜ!C Ý× ÝìOÜV DØçldÓ DÜÏ2V ÝìÏVo ÔS× Ù@è@Î Ep@¨C Þ 32 D!oq DØèÜìF DÜÏ2V Þ ÐiÜF CpèÛDØèÎÔh DÛpW¾ Þ Dìz éÜ× ÙϲN ÙÎ Þ DèÏÆC PNC ÝìOÜWÎC DOÏÆ 33 Cp¿Ûr!C Þ ÓD× ÈÜ× pSÆC DÛC æoÞDeë ßç Þ éGdD¥Î ÍDþ pØR éÎ ÚDÆ Þ 34 ClFC ænç lìGN ÚC ݱC D× ÍD éw¿ÜÎ ÙÎD± ßç Þ éOÜV Ðhk Þ 35 DGÏÃÜ×DèÜ× Cpìh ÚlVÓ íFo íÎC Mkko ÝòÎ Þ øØñD ø!DwÎC ݱC D× Þ 36 : éØVpNR ¹DF Þk DèÛAqC íÇë êCpF éÆ Co kp× Þk ÚA ÚDOvCk ,ÝÆ ÚDìF íÎDS× DèÛA êCpF - 32 Þk ÝëC ÚDì× ok Þ ÐiÛÚDOhok ÚA kpÊCkpÊ ok Þ ,ÙëkCk oCp DçoßËÛC ´CßÛC qC .PÆpFpJ P!Coq 427 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ækpÇÛ oCnÊÞp¾êrìZ Þ (ÚCÞCp¾ êDçæßì×) lÛkßF ækoÞA æßì× ¹DF Þk p@ç - 33 .ÙëkDOvp¾ÚÞpìF Ýì×q qC íÊorF pèÛ Þk ÚA ÚDì× Þ ,lÛkßF ¢OvÞk éFPèV ÝìØç éF PzCk êCé²dÔ× ÐFD l×Aok ¹DF ÝëC HdD¤ - 34 ,ÖpNpF ßN qC MÞpRp²Û qC Ý× P¿Ê ÝìÜZ kßF éOvDhpF ßËO¿Ê éF éÆ íÎDd ok .!PvC pNlÜ×ÞpìÛ ÙNCp¿Û Þ Ý×P¿Ê Þ kDèÛ ÖDÊ ¢ºDF ok kpÆí× ÙOv kß@h é@F é@Æ í@ÎD@d ok Þ - 35 .kßz kßFDÛ Þ íÛD¾ ¹DF ÝëC rÊpç ÙÜÆíØÛ ÚDØÊ Þ) ÖkpÊqDFÖoDÊkoÞpJ êßv éF pÊC Þ kkpÊ DJpF P×Dì ÙÜÆíØÛ oÞDF Þ - 36 !P¾DëÙçCßh DWÜëC qC pOèF íçDËëDV (lzDF oDÆ ok íO×Dì :pìw¿N R ÚD¿2©Ow× pFCpF ok ÚCpGÇOw× ¸¨ß× qC íØìvpN ÚA qC rìZéØç ok lÛoCk í2v ÚDOvpJDìÛk éÛßËZ éÆ Ùëlëk éOzn@Ê MD@ëA ok pËëk ÚDèV ok Co ÚDzoDÆÖDWÛCpv Þ ,lÛpìËF éϤD¾ lÜOvlìèN éÆ Ä@d ÚCkp@× .ÙëlÛCßh rìÛ ÖClÆpç éÆ okCpF Þk Dë PvÞk Þk PznÊpv éF æoDzC D@F T@e@F koß@× MD@ëA ¸¨ß× Þ oCkpÆÞ oDO¿Ê Þ pÇ¿N qp¬ lÛCækßF æÞpÊ Þk ÝëC qC íÇë êCpF íñßËÎC .lÜÆí× ¦i¡× Co æÞpÊ Þk ÝëC ,ÐSØÎCEp¨ÚCßÜ! éF ,Co kp× Þk ÚA ÚDOvCk)) pG×DìJ êC :lëßÊí× P@w@i@Û ækCk oCp DçoßËÛC ´CßÛCqC ¹DF Þk ,DèÛA qC íÇë êCpF éÆ ÝÆ ß@ÊqD@F D@è@ÛA êCp@F ÚDì× ok Þ ,kßF ælì¡Æ ÚDØvA éFpv ÐiÛ ÚDOhok ,ÚA kpÊCkpÊ ok Þ ,Ùëkß@F ÝìÏVo ÔS× ÙèÎ Ep¨C Þ) ((PzCk kßVÞíOÆpF pJ P!Coq Ýì×q ¹D@F Þk Ý@ëC .(D!oq DØèÜìF DÜÏ2V Þ ÐiÜF DØçDÜ¿¿d Þ EDÜ!C Ý×ÝìOÜV DØçldÓ DÜÏ2V ÙçÞ PzCk D×ph Þ oßËÛC Ùç ,kßF oßV yrìZ éØç éÆ êCé!or× Þ ¹DF 428 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .D¿Ækßh Þ Ð×DÆ êCé!or× ,pËëk MDFßGd Þ ÖlÜÊ pØRéF ÚDOhok lÛkßF Ð×DÆ êqoÞD¡Æ êD@çækoÞAp@¾ p@²@Û qC ¹D@F Þk Ý@ëC)) ækpÇÛoCnÊÞp¾ êrìZ ¹DF Þk pç Þ ,kßF éOwF ézßh D@è@O@!Coq Þ ,é@O@w@¡@Û .(Dòìz éÜ× ÙϲN ÙÎ Þ DèÏÆC PNA ÝìOÜWÎC DOÏÆ) ((lÛkßF ld éF ,PvCP!Coq Þ ¹DF D¤ß¥i× rìZ éØç MDìd éëD× éÆ EA pOØè× éØ@ç qC Ýì×q qC íÊorF pèÛ¹DF Þk ÝëC ÚDì×)) éÆ CpZ kßF DèÛA up@O@vk ok í@¾D@Æ .(CpèÛDØèÎÔh DÛpW¾ Þ) ((ÙëkßF ækDOvp¾ ÚÞpìF oDìOhC okêl×Aok Þ æßì× éÛßÊ pç P!Coq Þ ¹DF ÝëC HdD¤)) HìNpN Ý@ëC é@F .(pØR éÎ ÚDÆ Þ) ((PzCk Pì¥izlÂD¾ Þ Pì¾p± ÙÆ ÚDwÛC Þ P¡Êí× ÞC ÖDÆ éF DìÛk éÆ DW@ÛA qC í@ÎÞ Þ ÚD컬 Þ ,kpìÊí×Co ÞC oÞpº kß¡F ÞC kCp× Ä¾Þ pF rìZ éØç éÆ í@×D@Ë@Ü@ç pF oDGÇOvC Þ íñßV êpNpF éÏdp×yCéÏdp× ÝìOwiÛ éÆ lÜÆí× qDºA í¡Æp@v ÞC DF)) íñßËO¿Ê ok Þ kpÆ Þo ¢OvÞk éF¹DF Þk ÝëC HdD¤ ,P@vC ÚCp@Ë@ëk Þ pO¡ìF ÙNr! Þ Pì¥iz Þ ÞpFA Þ ,ÖpNpF ßN qC MÞpRp²Û qC Ý× :P¿Ê Ýì@Ü@Z .(Cp¿Û r!C Þ ÓD× ÈÜ× pSÆC DÛC æoÞDeë ßç Þ éGdD¥Î ÍDþ) ((PvCpOÛÞr¾ ÙNCp¿Û Þ ,P¿ËÜçMÞpR Þ ÍD× Ùç Þ ,ÖoCk oDìOhC ok ÚCÞCp¾ íÛDwÛC êÞpìÛ Ùç ÝëCpFDÜF EDwd ½pd éZ Þ ?íñßÊí×éZ Ý× pFCpF ok ßN ,í!DØOVC Pì2Âß× Þ mß¿Û Ùç !?êoCk íñDV éFÞ ,P¾pÊ UÞC ÞC ok - PvC íÎßØ2× éÆ éÛßËÛDØç - oDǾC ÝëC Ù@Æ Ù@Æ :PzClÜJêlFC Co ¢OØ@¡@d Þ MÞp@R Þ ÍD@× Þ ÚCkÞD@V Co D@ì@Ûk é@Æ l@ì@vo éÛCoÞp»×)) 429 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N éF íçDËÛ),kDèÛ ÖDÊ ¢ºDF ok kpÆí× ÙOv ykßh éF ¸ÂCÞ ok é@Æ í@ÎD@d ok êDçézßh Þ ,kßFælz Ùh æßì× íÜìËÜv qC ¢ëDçéhDz éÆ rGvp@v ÚD@O@hok éÆ êpèÛ é×r×q éF Þ,PhClÛC kßF éO¡Ê ÐëD@× ½p@¬ p@ç é@F é@Æ êCé@ÛCkp@J êÞo qC Þ ,kCk Cp¾ yßÊ kpÆ×EÞp¡× Co ÚDOhok Þ P¾oí× ¢ìJ Þ lëpºí× Cp× ¹DF Ý×Ck íOwìÛ Þ Dܾ rÊpç ÙÜÆíØÛoÞDF Ý× :P¿Ê (êpGhíF Þ PÏ@¿@º .(ClFC ænç lìGN ÚC ݱC D× ÍD éw¿ÜÎ ÙÎD±ßç Þ éOÜV Ðhk Þ) ((kpìËF rìhDOvo ÖDìÂDF ÚDèV ÝëC ÚkßF íÛCkÞDV éÆ DWÛA qC Þ ,P¾o pNCp¾ ÝëC qC Ùç qD@F éÆ ÙÜÆíØÛ oÞDF rÊpçÝ×)) P¿Ê Þ kDO¾C P×Dì oDÇÛC pǾ é@F koCk kD@©@N .(øØñDÂø!DwÎC ݱC D× Þ) ((lzDF oDÆ ok íO×Dì .lÛCéO¾DFÙç éF kßh ÚkpÆ yßiÎk êCpF íçÞpÊ éÆ PvC íÛDÜiv DèÜëC Þ Pì¥izéØèÜëC DF Ý× ,lzDF oDÆ ok íO×Dì éÆ ÖpìÊ)) kpÆ é¾D¨C x@K@v ÙçCßh ÝëC qC pOèF íçDËëDVDØÏw× ÖÞpF ÖoDÊkoÞpJ ¹Cpv éF pÊC)) ((ÖDÃ@× .(DGÏÃÜ× DèÜ× Cpìh ÚlVÓíFo íÎC Mkko ÝòÎ Þ) ((P¾Dë pF êCæqDN«ßFp×DÛ ÚDÜiv ÚD×q pç Þ kßF oÞé@¬ß@º ÖD@h MÓD@ì@h Ý@ëC ok ÞC DèìÜO¿Ê Þ l×AokÝiv éF ¢ÛDØëC DF Äì¾o éÆ kÞr¾Cí× éOznÊ êDè¬ßFp×DÛ .P¿Ê ÙìÛCßhí× l2F MDëA ok éÆ Co 430 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N 41 @ 37 éëA éØVpN Þ éëA ÙR ø¿®Û Ý×ÙR ECpN Ý× ÈÃÏh ênÎDF Mp¿ÆC æoÞDeë ßç Þ éGdD¤ éÎ ÍD@ 37 ÔVo Åßv CldC íFpF ÅpzC Ó Þ íFo ÕC ßç DÜÇÎ 38 ÓD× ÈÜ× ÐÂCDÛC ÚpN ÚC ÕDF ÓC ÷ßÂ Ó ÕC öDz D× PÏ ÈOÜV PÏhk mC Ó ßÎ Þ 39 ClÎÞ Þ öDØwÎCÝ× DÛDGwd DèìÏ! Ðvpë Þ ÈOÜV Ý× Cpìh ÝìNå@ë ÚC í@Fo í@w@2@¾ 40 DÃÎq Clì2¤ fG¥O¾ DGϬ éÎ ¸ì®OwN ÝϾ Coߺ DçäD× fG¥ë ÞC 41 : éØVpNR éF DëA :P¿ÊkßF éOhCkpJ ßËO¿Ê éF ÞC DF éÆ íÎDd ok y(ÚDØëC DF) PvÞk - 37 oCp íÏ×DÆ kp× Co ßN ÚAqC l2F Þ ,lëp¾A é¿®Û qC xKv Þ ÅDh qC Co ßN éÆ íñClh !?êlz p¾DÆ kCk Co xÇaìçÞ ,PvC Ý× oDÊkoÞpJ ((ÕC)) éÆ ÙOwç í@w@Æ Ý@× í@ÎÞ - 38 .ÙçkíØÛ oCp ÖoDÊkoÞpJ Èëpz Clh éÆPvC íOØ2Û ÝëC íO¿ËÛ êlz PºDF koCÞ éÆ í@×D@Ë@Ü@ç Cp@Z ß@N - 39 p²Û qC Ý× íÜìFí×pÊC D×C ,PwìÛ Clh éìdDÛ qC rV (íñÞpìÛ Þ) Mß ?éOvCßh .(PwìÛíØè× HÏ®×) ÖpOØÆ ßN qC lÛqp¾ Þ ÍD× 431 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N qC êCælzEDwd MCqDW× Þ ,lçlF Ý× éF ßN ¹DF qC pOèF ÖoDÊkoÞpJ lëD@z - 40 ÐëlGN êCælÛr»ÎæDìÊíF Ýì×q éF CpÛA éÇÛDÜaÛA ,lOvp¾ Þp¾ ßN ¹DF p@F ÚD@Ø@vA !lÜÆ CpÛA êßWOwVMol rÊpç éÇÛDÜaÛA ,kÞo Þp¾ Ýì×q ÁDØ!C ok ÚA EA Dë Þ - 41 !ízDF éOzClÛ :pìw¿N R ÚD¿2©Ow× jvDJ ÙèÜëC ÚDØëCíF Þí¨Co kßh qC Þ oÞp»× lÜØNÞpR ÚA uDvCíF êDçéO¾DF ko MD@ëA Ý@ëC :ÙëßÜzí× ¢Ü×å× PvÞk ÚDFq qC éÆ PvC Cp¾ yßÊr»× ÈGv kp× ÝëC ÚDÜiv éF Þ kßF éOwF Þp¾ Ök ¸Âß@× ÚA D@N é@Æ ÞC ßËO¿Ê koCÞ ,lçk jvDJDWÇë xKv ,krëo ÚÞpF koCk ÚÞok ok éZ pç DN kCkí× qC xKv Þ lëp¾A ÅDh qC Co ßN éÆíñClh éF êlz p¾DÆ DëA P¿Ê ÞC éF Þ)) l@z æoÞDeë ßç Þ éGdD¤ éÎ ÍDÂ) !?((kCk oCpÂíÏ×DÆ kp× Co ßN ÚA qC l2F Þ é@¿@®@Û .(ÔVo Èëßv ÙR ø¿®Û Ý× ÙR ECpNÝ× ÈÃÏh ênÎDF Mp¿ÆC MDëA ok éÆoÞp»× kp× ÚA ÚDÜiv ok éÇÜëC ÚA Þ lëAí× ¢ìJ ÍCåv Èë DWÜëC ok ok ,lzíØÛ ælëk ClhkßVÞ oDÇÛC éÜì×q ok Deëp¤ êrìZ kßF æl×A é@O@zn@Ê éÆ íGÏ®× ÝìOwiÛ Þ lçkí×ÞC éF ldß× kp× éÆ íivDJ p@çD@± é@Æ í@ÎD@d .PvC Clh oDÇÛCéÎDw× lÜÆí× ¢Ûqpv Co êÞ ÚA p¬DiF PvC lìdßNÐñÓk ÝëpNqoDF qC íÇë éÆ ÚDwÛC ¢Üëp¾A éÎDw× Äëp@¬ qC Co ÞC Cn@Î .lÜÆí× okDÂ Þ ÙÎD! lÛÞClh éVßO× PzCk kßVÞÝì×q ok éÆ íñCnº kCß× ,lëp¾A ÅDh qC qDºA ok Co ÚDwÛC éÆ íñClh Þ ,lÛlz MDÛCßìd êCnºkßh éFßÛ éF ÚDOhok Þ ,lz ÚDOhok êDçé¡@ëo En@V ÐÇz DèÜëC qC yCé¿®Û Þ ,kpÆ ækD¿OvCÚCßìd ÝëC PzßÊ Þ æDìÊ ÚA qC ÚDw@ÛC ÐëlGN íÏ×DÆ ÚDwÛC éF DN kßØìJ Co Ð×DÇN ÐdCp×okD× Ùdo ok é¿®Û ,P¾pÊ 432 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ,lÜÆí×pǾ ,l¡ëlÛCí× ,PvC pNpF Ýì×q MCkßVß× éØç qC éÆ í@ÛD@w@ÛC ,l@z ÅDh ÐëlGNêoA ,kqDví× kßh piw× Co rìZ éØ@ç Þ kp@ì@Êí@× Ù@ì@Ø@¥@N Þ ÙwV ok éÆ êCælìaìJêDèÛD×qDv éØèÛA DF í¾pËz kßVß× ÝìÜZ éF yqoCíF .PvClìdßN ÉorF ÐñÓk qC íÇë PvC ÞC cÞo :lÛoCk íÛßÊDÛßÊ êDçpìw¿N ÚCpw¿× ÍCåv ÝëC jvDJ ok Dë Þ kpÆoDÇÛC Co kD2× Deëp¤ oÞp»× kp× ÝëC éÆ DWÛA qC lÛCéO¿Ê í@çÞp@Ê - 1 ok íÛDØwV kD2× ÚCpÇÜ×éÆ CpZ ,PvClh oDÇÛC ÚA é×qÓ kCk oCp lëkpN koß@× oDF ælz ízÔO× êDèÆDh éÆ lÛkpÆíØÛoÞDF Þ lÛkßF Clh Mol pÇ@Ü@× ¸@ÂCÞ ((ÝìOwiÛ ¢Üëp¾A)) pÆm DF ÚDØëCDF kp× ÚA CnÎ,lÜzßKF MDìd uDGÎ p@Ë@ëk ÚDëDJíF Mol éVßO× Co ÞC ,pËëk ÐdCp× Þ ,é¿®@Û x@K@vÞ ,ÅD@h qC ÚD@w@ÛC íÊlÛq ÝìØç êDçéÜe¤ ok æoCßØç Co kD2× éÎDw× lÛClF DN ,lÜÆí×oDÊkoÞpJ .ÙìÜìFí× kßh Ù¡ZDF ÝO¡ëßhêCpF éÆ kßF ÝëC p¬DiF ÞC p¿Æ Þ Åpz éÆ lÛCéO¿Ê pËëk í©@2@F - 2 .PzClÜJíÛCkÞDV Co kßh PìÇÎD× Þ lz ÐñD PìÇÎD× ok íÎÔÃOvC éÆ ¢ÛDÜivqC íOØw ok ÞC éÆ lvoíØÛ p²Û éF lì2F rìÛ í×ßv ÍDØO@dC - 3 ÚDÜiv éÜëp éF éÆ ,kßFéOvDhpF Clh oDÇÛC éF PvC ækpÇÛ ßÊqDF CpÛA éØç ÚAp ÚDØëC DF kpØÛA éÆ ÙìÜÆí× ælçD¡×l2F éëA ok CnÎ ,kßzí× ÝzÞo ÚDØëCDF kpØÛA ÝìÜZ rÊpç Ý× êlìñßJ Åpz æCoÞ êkpÆ Clh oD@Ç@ÛC p@ÊC ß@N l@ëß@Êí@× .ÙÜÆíØÛ DF «DGNoCíFlz éO¿Ê Áß¾ éëA pìw¿N ok éÆ éÛDÊ év MÓDØOdC ÝëC ÍDd pç éF .lzDF DèÜëC éØèFêCæoDzC ldß× kpØÛA Ýiv lÛCßNí× Þ ,PwìÛ pËëlÇë Ý× íÎÞ)):P¿Ê ÞC oÞpº Þ p¿Æ ÝOwÇz Ùçok êCpF ÚDØëCDF kp× ÝëC x@K@v MDçDG× Þ oDiO¾C ælìÃ!ÝëC DF Ý× ((PvC Ý× oDÊkoÞpJ ÕC éÆ ÙOwç íw@Æ ÙÜÆí× 433 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .(íFo ÕC ßç DÜÇÎ) Ý× íÎÞ,êoCk ÚCÞCp¾ EA Þ æßì× Þ P!Coq Þ ¹DF éÆ íÜÆí× ÝëC éF oDi@O@¾C ß@N éF ßN ,PvC ÞC Ý×ÁqCo ,Ý× ÄÎDh ,PvC Clh Ý× oDÊkoÞpJ éÆ ÙÜÆí× oDiO@¾C !ÖlìdßNÞ ÚDØëC Þ ælìÃ! éF Ý× ,íÜÆí× MDçDG× PëDìÛk íFpF ÅpzCÓ Þ) ((ÙçkíØÛ oCp ÖoDÊkoÞpJ Èëpz Co xÇa@ì@ç Ý@× Þ)) .(CldC ,PvC qDvPzßÛpvéÎDw× ÝëpOØè× éÆ Åpz Þ lìdßN éÎöDw× éF æoDzC qC l@2@F PºDF koCÞ éÆ í×DËÜç CpZ ßN)):lëßÊí× ækCk oCp ¢Ûqpv koß× Co ÞC CklW× Clh éìdDÛ qC Co DèÜëC éØç CpZ ,((éOvCßh ClhéÆ PvC íOØ2Û ÝëC íO¿ËÛ êlz D× PÏ ÈOÜV PÏhk mC Ó ßÎ Þ) !?êkoÞDìÛ DWF Co ÞC PØ2ÛpÇz Þ í@O@w@ÛCl@Û ÓC ÷ß Ó)((PwìÛ Clh éìdDÛ qC rV íNolÂ Þ Mß bìç íO¿ËÛ CpZ)) (ÕCöDz .(ÕDF pF Co ÚDOhok,êCækpÆ upº ÍDèÛ ,êCælìzDJ onF ,êCéO¾DÇz Co Ýì×q ßN p@ÊC éØç ,PvC ælìvo éëDJÝëC éF DN êCælìvo ÚA rìZ éØç éF ¸@Âß@× é@F Þ !êCækCk oDìOhC ok Clh éÆ PvC íÏñDvÞ Þ MDÛDÇ×CÞ ,kCkClh êDèNol qC ækD¿OvC DF DèÜëC .!íOwç bìç ÞC ÚÞlF Þ êoClÛ bìçkßh qC ßN ,ækCk oCp ßN ((ÖpOØÆßN qC lÛqp¾ Þ ÍD× p²Û qC Ý× íÜìFí× pÊC)) :kpÆ é@¾D@¨C x@K@v .(ClÎÞÞ ÓD× ÈÜ× ÐÂC DÛC ÚpN ÚC) (PwìÛ íØè× HÏ®×) 434 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ÝìNåë ÚC íFoíw2¾) ((koCnËF Ý× oDìOhC ok Co ßN ¹DF qC pOèF lÛCßNí× Clh)) .(ÈOÜV Ý× Cpìh ÚDØvA qCêCéÃ!D¤ lÛÞClh)) :éÇÏF lçlF Ý× éF êoCk ßN éaÛA qC pOèF DèÜN é@Û Ýì×qpv éF Co ÖphÞ rGvpv Ýì×qpv ÝëC æDNßÆ íNl× ok Þ lOvp@¾ ß@N ¹D@F p@F fG¥O¾ öDØwÎC Ý× DÛDGwdDèìÏ! Ðvpë Þ) ((lÜÆ ÐëlGN êCælÛr»Î Þ æDì@Êí@F .(DÃÎq Clì2¤ ÚA ÁDØ!C okÚDzßV pèÛ Þ éØ¡Z ÝëC Þ)) koßiF íÛDÇN lçk ÚD×p¾ Ýì×q éF Dë fG¥ë ÞC) ((ízDF éOzClÛCpÛA êßWOwV Mol rÊpç éÆ ÚDÜaÛA ,kÞp@F Þp@¾ .(DGϬ éÎ ¸ì®OwN ÝϾ Coߺ DçäD× xKv ,PvCælz éO¾pÊ EDwd ækD× qC ФC ok (ÚDØÃÎ ÚqÞ pF) ((ÚDGwd)) éF rìÛ Þ ,æl×A lÜÜÆí×æoDØz CpÛA ÚkpÆ EDNpJ ÖDËÜç éF éÆ íñDçpìN íÜ2@× é@F Áß¾ éëA ok Þ ,kkpÊí× £DizCpìËÜ×Ck EDwd êÞo éÆ PvC íNCqDW× íÜ2× .PvC ÝìØç oß²Ü× éO¾pÊ ((kß2¤))ækD× qC ФC ok) PvC Ýì×q êÞo p¡Â íÜ2× éF (lì2@¤) .(ælz éÆ ÚDÜaÛAæDìÊ éÛßËaìç ÚÞlF Þ ½D¤ PvC íÜì×qpv íÜ2× é@F ((Ä@Îq)) PFDR Co ÚCÞo êDèÜz éÇÜëCêCpF qÞp×C éÇÜëC éVßN HÎDV) kr»ÏF ÚA pF ÚDwÛC êDJ lÛoÞA ÐØ! éF êpìÊßÏV Ýz êDèÛD¾ß¬pëq ok DèëkDFA ÝO¾o Þp¾ qC Þ l@Ü@Ü@Æ ÚA qC cÔ®¤C éF Þ lÜÛDëÞpF DèÛA ok íÛDOhok Þ MDNDGÛÞ ÚDçDìÊ lÜÜÆí× í2v .(kßz oDè× Þ lëA ÚÞpìF íÊlÛr»ÎÞ ÄÎq PÎDd ÝëC pFéÆ kCk oCl¡ç Co kßh oÞp»× Äì¾o ldß× Þ ÚD@Ø@ëC D@F kp@× ÚA ¸@ÂCÞ ok .PwìÛ kDØO!C ÐFD ÖClÇaìç éÆ CpZ klÜGÛ Ík DèOØ2Û 435 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N éÆ êCælìÜzyßÊ DF ÐÂCÓ Dë Þ ,ælëk Mkßh Ù¡Z DF :lëß@Êí@× ÞC ¸@ÂCÞ ok éF Co DèO!Coq Þ DçéÛDhÞ DèºDF ,æDNßÆ é²eÎ Èë ok íçDÊ íÛDØvA êDçéÃ!D@¤ .PvC ækpÆ ÐëlGN ÀÏ!Þ EAíF Þ È¡h íÜì×q Dë ,ÅDh qC íÏN ,krëoí×Þp¾ Co DèNDÜ lëlz æqpÎ Ýì×q Èë íçDÊ éÆ êCælëk Dë ælìÜz rì@Û Þ .lÜOwìÛP×p× Þ cÔ¤C ÐFD éÆ ÚDÜaÛA ,lÛDÇ¡hí× Co DçéØ¡Z Co DçéÜe¤ÝëC éÆ ßN !?PwìZ êCpF MßiÛ Þ oÞpº ÝëC íÛCkí× Co DèÜëC é@Æ ß@N rÊpç DèOØ2Û ÝëC ÙÜÆíØÛoÞDF íñßËì× CpZ !?CpZ íËOwGÎk éØèÜ@ëC êCæl@ëk .!?PvC íèÏFC Þ íÛCkDÛ éZ ÝëC,lÛD× lÜçCßh éÛCkÞDV éÇÏF ,lÛß¡F íÛD¾ 44 @ 42 éëA éØVpN Þ éëA íÏ!øëÞDh íç Þ Dèì¾ Ä¿ÛC D× íÏ! éì¿Æ HÏÃë fG@¤D@¾ æp@Ø@S@F w@ì@dC Þ 42 CldC íFpF ÅpzC ÙÎ íÜOìÎ Dë ÍßÃë Þ DèzÞp! Cp¥OÜ× ÚDÆ D× Þ ÕC ÚÞk Ý× éÛÞp¥Üë øò¾ éÎ ÝÇN ÙÎ Þ 43 DGÃ! pìh Þ DFCßR pìh ßç ÄeÎC Õ øëÓßÎC ÈÎDÜç 44 : éØVpNR DGNp× ÞC ,lzkßFDÛ ÚA êDçæßì× ÖDØN Þ (lìvo Cp¾ Clh ECn! ÍDd p@ç é@F) - 42 ,lìÎD×í× ÙèF - kßF ækpƽp¤ ÚA ok éÆ íñDçéÜërç p¬DiF - Co kßh êDèOvk Èëpz Co íwÆ yDÇëC P¿Êí× Þ ,kßFéOiëo Þp¾ DçéëDJ pF ¹DF ÖDØN éÆ íÎDd ok !ÖkßF ækClÛ oCp ÖoDÊkoÞpJ qC PwÛCßNíØÛÞ ,lÜÜÆ êoDë Co ÞC éÆ PzClÛ ,Cl@h qC p@ì@º ,í@çÞp@Ê Þ - 43 .kpìÊ êoDë ÝO¡ëßh 436 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ÞC ,PvC ÄdlÛÞClh ÚA qC (Mol Þ) PëÓÞ éÆ lz PFDR ÖDË@Ü@ç Ý@ëC ok - 44 .koCk (ÚD2ì®×êCpF) Co PGÂD! ÝëpOèF Þ ECßR ÝëpNpF éÆ PvC :pìw¿N R ÚDzoDÆ ÚDëDJ ÙèÜëC Þ ok lzDFéOwÛCßN ldß× kp× éÇÛAíF P¾pÊ ÚDëDJ p¿Û Þk ÝëC êßËO¿Ê ÖDWÛCpv qp¬ Þ éìdÞo ÝìØçDF Þ ,lÜÆ mß¿Û ÚDØëCíF Þ oÞp»× lÜØNÞpR ÚA ÚDV ÁD@Ø@!C .P¡ÊqDF kßh éÛDh éF pǾ ælz okD¤ yrGvpvêDèO!Coq Þ DèºDF êkßFDÛ éF pñCk íèÎC ÚD×p¾ éÇÜëC qC оDº ¢OzßÛpv Þ lÜìGF ÚDèV ÝìØçok Co kßh Åpz Þ oÞpº p¿ì@Æ l@ëD@F Þ ,P@vC .kßz ÚCpËëk êCpF íNpG! uok ECn!,kßF éO¾pÊ Cp¾ Co DV éØç Hz æDìv êDçækpJ éÆ é²eÎ ÚDØç ok lëD@z ,ÅDÜO¡dÞ Þ ælÜFßÆíÛD¾ß¬ Dë Þ ,oDGÊp× êCéÃ!D¤ Moߤ éF ,lz ÍqDÛ íèÎC êDèºDF ÝëC æDNßÆ íND²eÎ okkßF éZ pç ,rìËÛCÍßç Þ pË@ÛCp@ëÞ êCé@Îr@Îq D@ë Þ Ùç ok Co éOw¡Û pØR éF P!Coq Þ ,ælì¡ÆÈϾ éF pv ÚD@O@hok Þ ,MÞCp@¬p@J kp× ÚA MÓߥe× ßv pç qC Clh ÚD×p¾ éF íèÎC ECn!Þ)) :kpÆ ÚCpëÞ Þ lìFßÆ .(æpØSF wìdC Þ) ((PhDv kßFDÛÞ é¬DdC Co ECn!))íÜ2× éF koCß× éÛßËÜëC ok Þ PvC ((é¬DdC)) ækD× qC ((w@ì@dC)) DF ¹DF HdD¤ éÆ ÚDçDËeG¤PvC Ð×DÆ êkßFDÛ ÚA éWìOÛ éÆ PvC ((pìÊCp@¾ êßv éF ¹DF MÓߥe× qC êpìÊæpèF Þí¡Æpv oß²Ü× éF DçDëäo éÏwÏv È@ë ,P¡Ê ÞpFÞo íÆDÜO¡dÞ æp²Ü× DF lz ÈëkrÛéÆ Ýì@Ø@ç ,kp@Æ P@Æp@d ÚA .kDOwëC PÆpd qC Þ lz ¹Þp¿ìF ¢ÛDØ¡Z Þ ,lÛD×qDF HW2NqC ¢ÛDçk éÆ ÚDÜaÛA éØçÚDOhok !?êoClìF Dë lÜìFí× ECßh ok Co éÜe¤ ÝëC PwÛCkíØÛ 437 ée¿¤ 12 lV éÛßØÛ pìw¿N MDìd qC êpRCpOØÆ Þ ,lÛkßF ælz Þo Þ pëq DèO!Coq ,lÛkßF ælì®Ïº Þp¾ ÅDh pF .koßhí× Ù¡Z éF DWÛA ok íÊlÛq Þ êDçéÎDÛÞ ,éOzClÛ kßVÞ êrGvpv êDèÜì×q Þ Öph ¹DF rÊpç DW@ÛA ok íñß@Ê ,kDO¾C ¢K¬ éF ¢GÏÂ,PvC ækßF qClÛCÝìܬ ¢ëDçéÛCpëÞ ok Dçl»V rìË@ÛCÙ@º Þ Ík pF oÞpº Þ pGÆ qC éaÛA Þ ,lìÇ¡h¢ÛDçk ok EA ,lëpJ yCæpè@Z qC Ì@Ûo !Piëo Þp¾ æoDGÇëkpÆí× íÜìËÜv ÞC r»× éF Co DèOvkDGNp× ÞC)) :PvC ælz oClìF íÛÓ߬ Þ ÄìØ! ECßh Èë qC íñß@Ê ½p¬ pç qC pØ!Èë ok éÆ kßF íÜìËÜv êDçéÜërç pǾ ok Þ l@ì@ÎD@×í@× Ù@ç DçéëDJ pF Þ éO¾o kDF pF éØçéÆ íÎDd ok ,kßF ækpÆ Uph ÚA ok Þ ækßØÛ Ù@çCp@¾ íÏ! øëÞDh íç Þ Dèì¾ Ä¿ÛC D× íÏ!éì¿Æ HÏÃë fG¤D¾) ((kß@F é@O@i@ëo Þp@¾ .(DèzÞp! ÚDØì¡J kßhЬDF Þ YßJ êDçé¡ëlÛC Þ DçéO¿Ê qC éÆ kßF ÖDËÜç ÝëC ok Pvok êC Þ ,ÙOwÛCkíØÛ ÖoDÊkoÞpJÈëpz Co êldC yDÆ êC P¿Êí× Þ)) P¡Ê .(CldC íFpF ÅpzC ÙÎ íÜOìÎ Dë ÍßÃë Þ)((ÖlìñßJíØÛ Co Åpz æCo rÊpç yDÆ Co íÛDwÆ))kßF DèÜN êDèÜN ,ÔF Þ PGì¥× éØèÜëC pFCpF ok ÞC éÇÜëC pNrìËÛCÀ@vC ((lÜçk êoDë ÉorF MoDwhÞ Ùì²! êÔF ÝëC pFCpF ok Co ÞC éÆ PzClÛ Clh rV .(ÕCÚÞk Ý× éÛÞp¥Üë øò¾ éÎ ÝÇN ÙÎ Þ) ,lÛD¡ÜF ÚAêDWF éÆ PzClÛ êpËëk rìZ kßF ÝìØç ÞC éëD×pv ÖDØN éÆ DWÛA qC Þ .(Cp¥OÜ×ÚDÆ D× Þ) ((kpìÊ êoDë ÝO¡ëßh qC PwÛCßNíØÛ Þ)) ЬDFÞ Piëo ÙèF CpVD× ÝëC ok yrì×A oÞpº êDçoClÜJ ÖD@Ø@N P@Ã@ì@Ã@d ok Ùì²! éëD×pvÞ MÞpR ÝëC ÙÜÆíØÛ oÞDF rÊpç Ý× P¿Êí× ßwÇë qC ,P¡@Ê .kpÆ ælçD¡×Co ÚA êDܾ kßh Ù¡Z éF íÎÞ ,lzDF éOzCk íñDܾ P¿Êí×Þ PhÞp¾í× íÊorF Þ pGÆ ¢ÛDØëC DF Þ ldß× Äì¾o éF pËëk êßv qC R ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/04/2010 for the course ENGINEERIN 22453175 taught by Professor Heydari during the Spring '08 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online