Cprmc d psc dc p cpz lzn pvc pwj f fc v f

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Cß×CÚDì× ok Þ lz ÈëkrÛ ÞC Ápº éÆ í×DËÜç ÚA ,l¡Û ÍßG ÞC qC rÊpç éFßN ÝëC D×C ,ÖkoÞA ÚDØëC,ÐìñCpvCíÜF êClh ,[email protected] .PvCÝìØç ¢ÏìÎk rìÛ éÆ PvC êpËëkuok ÝëC - MrM ÐìÎk MÞpR éÛ Þ PvC PÎm ÐìÎk [email protected] [email protected] - k .kqß×Aí× D× éF Áß¾ MDëA pþ éÆ lëAí×¢ìJ ÙçßN ÝëC DGÎDº ,CpÊækD× êDèGOÇ× Þ êkD× ¸×CßV ok éOGÎC PìÏçDV p¥M ÚDÆp¡× ÙìÜìFí×ÐìÎk ÝìØç éF PvC MrM Þ PÎm ÐìÎk MÞpR Þ HW#N (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏM ÕC íϤ) ÖÔvCpG×DìJ íOvlìèN Dë Þ ÚkßF [email protected]@[email protected] qC ÍqDÛ ÀñD¬ Þ éÇ× ÚClÜØNÞpR qC íÇë pF ÚAp ÝëCCpZ lÜO¿Êí× Þ [email protected]@× æoßv 31 éëA) Ùì²M ÝìOëpÃÎC Ý× ÐVo íÏM [email protected] [email protected]@Û Ó [email protected] [email protected]@Û .(½phq p¬DiF oÞpºêDçévßvÞ éÆ í×DËÜç ækCqA ÚDwÛC Èë - oÞpº [email protected] æCo - @ç êéaiëoDN éF éVßN DF CpÛAé¡ëo lëDF lÛqí× éÛCßV ¢Îk ÁDØMC ok [email protected] Þ [email protected] íÛCßNDÛ é¿®Û éÆ qÞpÛA ,kßF yqoCíFÅDh éÆ qÞpÛA ,lÜÆ ¸®Â ykßh ¢ëClìJ 442 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N lÎßO× okD×qC PÆpd pF okD pìº Þ Àì#¨ êkCqßÛ Moߤ [email protected] [email protected] [email protected] ,[email protected] lÜØNÞpR ÚA oÞpºÝOwÇz êCpF Áß¾ MDëA ok ÚAp éÆ [email protected]@[email protected]@ç ,[email protected]@Ê lëßÊí× ÚDØëCDF kp× ÚA ÚDFqqC Þ ,lÛCkpÊí× qDF yCéOznÊ éF Co ÞC ÚDØëCíF .((ÔVo ÅCßv ÙR ø¿®Û Ý×ÙR ECpN Ý× ÈÃÏh ênÎDF Mp¿ÆC)) éÆ í×DËÜçÁß¾ MDëA ok éÇÜëC HÎDV - lçkí× uok D× éF P#ìG¬ [email protected]@V - Þ ((Dòìz éÜ× ÙϲN ÙÎÞ)) :lëßÊí× ÙìÛCßhí× Co PÆpFpJ êDèºDF ÚA Àì¤ßN íÎÞ lÜOzClÛ PìÛDwÛC ÚDèV éFkßh MCpØR ÙëlÃN ok íØOv éÛßËaìç DèºDF ÚA êC íÜ#ë .((éw¿ÜÎ ÙÎD± ßç Þ éOÜV ÐhkÞ)) :lëßÊí× ¹DF ÚA HdD¤ æoDFok êDèOMCoq Þ pØRpJ ÚDOhok ÝëC ÝìGF ÝÆ [email protected] [email protected] [email protected]@[email protected] [email protected]@ÛC lÛoCkí× ÙëlÃN ßN éF Þ ,ækoCnÊ £ÔhC ÄG¬ ok lÛoCk éZ pçéÛßËZ ,PÆpFpJ ¢Üëp¾AÚDèV ,êpRC lwd Þ ÐiF qC éÛ Þ ,PvC êpGh DèÛA [email protected] [email protected]..
View Full Document

This note was uploaded on 10/04/2010 for the course ENGINEERIN 22453175 taught by Professor Heydari during the Spring '08 term at Punjab Engineering College.

Ask a homework question - tutors are online