Kz cp f d qpc dv pvc a pf k dd c mw kro pddf dohok

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: íÊlÛq DèÛA êCp@F)) :l@ëß@Êí@× æDÜÎrÛC öDØÆDìÛlÎC ÷DìeÎC ÐS× ÙèÎ Ep¨C Þ) ((ÝÆ éìG¡N ÙìÜÆí× ÍqDÛ 444 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .(öDØwÎC Ý× ok éÆ êCækD×AêDçéÛCk ,krëoí× Cpe¤ Þ æßÆ pF ¢iFMDìd êDçæp@®@ Ý@ëC kßh íÏ×DÇN PÆpd Þ kpìÊí×ÚDV ÚA yrëo DF ,PvC éO¿èÛ l#Ow× êDçÝì×q .lÜÆí× qDºA Co éÛCßV éFÞ ,kßzí× ÖpÛ ÚCoDF ¢×pÛ pFCpF ok éÛCk P×ÞDÃ×pJ Þ Pi@v P@vß@J ,koCkí×pF pv ÅDhÍk qC uoßÛ éÛCßV ÖDWÛCpv ,lçkí× oßGM æqD@VC æD@ì@Ê éÛCßV ÝëC Þ ,lÜÆí× ÈØÆ Ýì×qíñCnº kCß× ,kqÞí× ÙìwÛ l¡hokí× EDO@¾A é×CkC kßh ßØÛ Þ lzo éF MDìd Ð×CßMÝëC éØç qC Ý@O@¾p@Ê Þp@ì@Û D@F uoß@Û Ùç pv pF pv Ýì×q ÚDçDìÊ íçDNßÆ Ml×qC l#F)) é@Æ ÚD@Ü@a@ÛA ,l@çkí@× .(§oÓC MDGÛ éF oÏOhD¾) ((lÛÞoí×Þp¾ Ùçok Þ lÛoCnÊí× Þ DèÏÊÞ Dçé¾ßÇz ,kßzí× MDìd Þ ¢GÜV éZoDJ Èë Cpe¤ Þ æß@Æ é@e@¿@¤ éØç íñßÊ,lÛßzí× DçéhDz ¢iFPÜëq êp@Ë@ëk qC l@#@F í@Ç@ë D@çæß@ì@× .lÛCæl×Aok¦Âo Þ lVÞ éF ,lÜ¡Æí× êkDz kDëp¾ ,lÛlÜhí× Þ kpÊ Þ kßzí×´Þpz ÚCrh êDçkDF ,lëDJíØÛ êpëk rìËÛCÍk éÜe¤ ÝëC íÎÞ Þ)) kßzí× ÙÆ DèFA ,lëCpÊí×êkpv éF Cßç lzDJí× DèÛA pv pF Ép@× oD@G@º êDèÊpF Þ DçéhDz éF ÚClÜh Þ rGvpvÞ Öph æDìÊ ÚA éÆ konÊíØÛ êrì@Z .(DØì¡ç fG¤D¾) ((lÛßzí×ÐëlGN ¹Þp¾íF Þ ækp×tJ bìç MolÂéÆ lÛkßF ælìGwZ Co DçéhDz ÚDÜaÛA oDèF Ð¥¾ ok éÆ íñDèÊpF ÚA pç)) éÆ lÛßzí× ÚDWìFÞ Pwv olÃÛA lÜÆ ClV Co DèÛA PwÛCßNíØÛ íÛD¾...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online