{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

31 - DFok aA DF QkCd pD pZ kz oDwF [email protected] ok ok,PvC DFC D lq...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Þ Ý¬DFok éaÛA DF QkCßd pçD± æpèZ éÆ kßzí× oDìwF êkoCß× Ýì@Ü@Z ok Þ ok ,PvC éÛDèÏFC Dë ÞælÜÛq oDìwF ÚA pçD± DwF éZ ,PvC MÞD¿O× PvC DèÛA ÚÞok .PvC íîÜ×Þ ælz EDwd ,ulÃ× oDìwF ݬDF ok éÆ íÎDd ÀÆqC Co oDìOhC Þ pG¤ ÚDÜ 5 lÜìFí× Co pçD± éÆ xÇÛA êkoß× ÝìÜZ ok 488 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N .krìhí×pF yDhpJ éF íçDÊ Þ §CpO 5 C éF Þ ,lçlì× kpËÛí× Co ݬ[email protected] æ[email protected]è@Z Þ [email protected] æ[email protected]ÊA ÚÞok [email protected] qC é@Æ ê[email protected]@vC í@ÎÞ yßÊÞC kDëp¾ Þ §CpO 5 C éF Þ ,lçkí× é×CkC ¢ëß@h [email protected]Æ é@F ê[email protected]@Ûß@[email protected] D×C ,lÜÆ ßÊqDF Cop×C PÃìÃd éÆ PvC íGvDÜ× P¤p¾ oD²OÛC ok éÇÏF ,lçkíØÛ lz yD¾ ÞC êCpF oCpvCéÆ í×DËÜç éF íÎÞ ,lÜÆí× íFDOìF ÚDÜaØ@ç [email protected]Ê[email protected] .kpìÊí× ÖCoA Ô×DÆ p©e× ªì¾éÆ PzCk ÙìF ÝëC qC Þ lz ÚCpËÛ lëDz Ýiv ÝëC ÚlìÜz qC ívß× DçkClëÞo éØç pFCpF okéÆ kpKv lè P N ÞC éF CnÎ ,kßz ¸®Â ÞC qC ÉorF ÙÎD 5 Ý@ëC ok éÆ Ùçlì× ÍßÂ Þ P¾Dë íçCßhDGìÇz Cp× Clh PvCßiF :P¿Ê Þ lÜÆ [email protected] ÈÎ í¥ 5 C Ó Þ CpFD¤ ÕC öDz ÚC íÛlWOv ÍDÂ)ÙÜÇÛ P¿ÎDi× ßN DF êoDÆ [email protected]ì@ç .(Cp×C PvCßh pFéìÇN ,kqDví× oDÇzA Co kßh EkC PëDèÛ MoDG 5 ÝëC ok í@vß@× [email protected] Cp× ÕC öD¡ÛC lëßÊí×éÇÏF ÖpFD¤ Ý× lëßÊíØÛ ÙÎD 5 kp× ÚA éF ,lÜÆí× [email protected] .P¾Dë íçCßh pFD¤ yoCpvCqC ÚDwÛC éÆ êCælÜÛq CpçD± QkCßd pFCpF ok íñDGìÇz éÆ DWÛA qC í@ÎÞ Þ P¾pÊ lè P N ívß×qC ÙÎD 5 kp× ÚA pËëk oDF lzDFíØÛ íÛDvA oDÆ PwìÛ æDÊA ªe× MßÇv íñDìF Ý× ÍDGÛkéF íçCßiì× pÊC xJ P¿Ê Þ :kpÆ oD®hC ÞC éF ÍDÂ) !ÙÜÆ ßÊqDF ßN êCpF Co ÚA ¸Âß× éF ÖkßhDN ÝÇ× ÍCåv rìZ bìç qC ,[email protected] (CpÆm éÜ× ÈÎ QldC íOd öíz Ý 5 íÜÏòwN Ô¾ íÜO P GNC ÚD¾ .kDO¾CæCo éF kDOvC ÝëC Pì P × ok Þ kpKv Co klW× lè P N ÝëC ívß× 489 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
78 @ 71 éëA éØVpN Þ éëA PòV lÃÎDèÏçC Áp»OÎ DèOÂphC ÍD DèÂph øÜì¿wÎC í¾ DGÆo CmC íOd DÃÏ®ÛD¾ 71 Cp×C Dìz CpG¤ í P × ¸ì®OwN ÝÎ ÈÛC ÐÂC ÙÎC ÍD 72 Cpw 5 êp×C Ý× íÜÃçpN Ó Þ PìwÛ DØF íÛnhCåN Ó ÍD 73 PòV lÃÎx¿Û pì»F øìÆq Dw¿Û PÏOÂC ÍD éÏOþ D×Ôº DìÃÎ CmC íOd DÃÏ®ÛD¾ 74 CpÇÛ Dìz CpG¤ í P × ¸ì®OwN ÝÎ ÈÛC ÈÎ ÐÂC ÙÎC ÍD 75 Con 5 íÛlÎ Ý× P»ÏF l íÜGe¥N Ô¾ Dçl P F öíz Ý 5 ÈOÎDv ÚC ÍD 76 Dèì¾ ClVß¾DØçß¿ì©ë ÚC CßFD¾ DèÏçC DØ P ®OvC øëp ÐçC DìNC CmC íOd DÃÏ®ÛD¾ 77 CpVCéìÏ 5 MniOÎ Pòz ßÎ ÍD é×DÂD¾ ªÃÜë ÚC lëpë CoClV D× ÐëÞDOF ÈòGÛDv ÈÜìF Þ íÜìF ÁCp¾ Cnç ÍD 78 490 ée¿¤ 12 lÏV éÛßØÛ pìw¿N ,kpÆ gCoßvCo íO¡Æ ÞC Þ lÛlz íO¡Æ oCßv éÇÜëC DN lÛkDO¾C æCo é@F [email protected]è@ÛA - 71 êlF oDÆ éZ íOvCo ,íÜÆÁpº Co ¢ÏçC éÆ êkpÆ gCoßv CpÛA DëA P¿Ê (ívß×) !?êkCk ÖDWÛC !?íÜÆ íñDGìÇz Ý× DF íÛCßNíØÛ rÊpç ßN ÙO¿ËÛ P¿Ê - 72
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern